Aparik 5%

Aparik 5% վարկի պայմանները

Նպատակային նշանակությունը

Տեխնիկայի և բջջային հեռախոսների ձեռքբերում

Վարկառուի նկատմամբ պահանջները

  • ՀՀ ռեզիդենտ Ֆիզիկական անձ 
  • բացասական վարկային պատմության բացակայություն

  • տարիքային սահմանափակում` 21-65 տարեկան

Վարկի գումարը

մինչև 1,000,000 ՀՀ դրամ (ձեռքբերվող տեխնիկայի գնին համարժեք գումարի չափով):  

Վարկի արժույթը

 ՀՀ դրամ

Վարկի ժամկետը

Մինչև  24 ամիս

Տարեկան տոկոսադրույքը

5%

Վարկի տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա: Փաստացի տարեկան տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը տոկոսագումարները եւ այլ վճարները սահմանված ժամկետներում եւ չափերով կատարելու դեպքում: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ՀՀ դրամ` 19.43%. Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման բանաձևը և օրինակը կարող եք գտնել այստեղ: Վարկային պայմանագրի գործողության ընթացքում Բանկի կողմից անվանական տոկոսադրույքի փոփոխություն չի նախատեսվում, եթե վարկառուն չի խախտում պայմանագրով սահմանված պայմանները: Վարկի տոկոսադրույքը հաշվարկվում է վարկի նվազող մնացորդի նկատմամբ:

Կանխավճարը

0%

Երաշխավորություն

 

ըստ բանկի պահանջի

Վարկի տրամադրման կարգը

 անկանխիկ եղանակով

Վարկի մարման կարգը 

Ամենամսյա, հավասարաչափ անուիտետային մարումներով:  Վարկի վաղաժամկետ մարում թույլատրվում է առանց տույժերի:

Ուշադրություն` տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները ժամանակին չկատարելու դեպքում վարկառուի մասին տեղեկատվությունը կարող է գրանցվել վարկային ռեգիստրում: Վարկային պարտավորությունների չկատարման դեպքում հնարավոր է պատավորությունների մարում վարկառուի գույքի հաշվին:

Հաշվի բացում և  սպասարկում

 Անվճար

Միջնորդավճար

Տրամադրված գումարի  0,6% ամսական

Տույժեր

Ժամկետանց գումարի 0.13%-ի չափով` յուրաքանչյուր ժամկետանց օրվա համար:

Ներկայացվող փաստաթղթերը 

  • դիմում,

  • անձնագիր,

  • սոցքարտ

  • երաշխավորողի փաստաթղթերը ( ըստ Բանկի պահանջի): 

Սպառողի համար վարկի հասանելիությունը սահմանափակող այլ պայմաններ չկան:

Վարկը ձևակերպվում է գործընկեր կազմակերպությունում (առևտրի կետում):

Վարկի տրամադրման դրական գործոններն են հաճախորդի վարկունակությունը, դրական վարկային պատմության առկայությունը, գրավի առարկայի որակը և այլն: 

Վարկի մերժման գործոններն են հաճախորդի եկամուտների անբավարար լինելը, բացասական վարկային պատմության առկայությունը, ներկայացված տեղեկատվության կամ փաստաթղթային փաթեթի թերի կամ անարժանահավատ լինելը և այլն:

Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման կայացման առավելագույն ժամկետը

 1 աշխատանքային օր 

Հաճախորդին վարկային հայտի վերաբերյալ կայացրած որոշման մասին բանկը տեղյակ է պահում 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Վարկը  հաճախորդին տրամադրելու ժամկետը

 1 աշխատանքային օրՎերադառնալ ցանկին