Յունիբանկը փոքր և միջին բիզնեսի վարկավորման զարգացումը դիտարկում է որպես ռազմավարական ուղղություն: Վարկավորման շահավետ պայմանները փոքր և միջին ձեռնարկությունների ու անհատ ձեռներեցների համար ստեղծում են բիզնեսի զարգացման առավել լայն հնարավորություններ: Մենք առաջարկում ենք շուկայի և բիզնեսի առանձնահատկությունների ուսումնասիրությունների հիման վրա հաճախորդների կոնկրետ խմբի համար հատուկ մշակված վարկային ծրագրեր: Այդպիսի մոտեցումը ՓՄՁ-ներին ապահովում է ակտիվ զարգացում և լավագույնս է համապատասխանում հաճախորդների սպասումներին:

ԼՐԱՑՆԵԼ ՁԵՐ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ ԱՅՑԵԼՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏԸ ԼՐԱՑՆԵԼ

Բիզնես վարկեր

Բիզնես վարկեր

Բիզնես վարկ «5 6»


ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ԳՈՒՄԱՐ

200 000 Եվրո

ՏԱՐԵԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔ

սկսած 5%

ԺԱՄԿԵՏ

մինչև 60 ամիս


Բիզնես վարկ «5 6»

Նպատակային նշանակությունը

Վարկը նախատեսված է բիզնեսի զարգացման համար, ինչպես նաև այլ ֆինանսական կազմակերպություններում վարկերը վերաֆինանսավորելու:

Վարկառուի նկատմամբ պահանջները

- անհատ ձեռներեց կամ իրավաբանական անձ

- բիզնեսի գործունեության ժամկետը` առնվազն 12 ամիս

- ոչ բացասական վարկային պատմություն` համաձայն Բանկի Վարկային Քաղաքականության

Վարկի արժույթը

EUR

Վարկի գումարը

25 000-200 000

Վարկի առավելագույն ժամկետ

60 ամիս

Ակցիայի ընթացքում մինչև 60 ամիս տրամադրվող վարկերի համար հաշվեգրվող նվազագույն տոկոսադրույք

1-12 ամիսների համար հաշվեգրվող տոկոսադրույք 5%, իսկ

13-60 ամիսների համար հաշվեգրվող տոկոսադրույքը դառնում է 6 %

Վարկի տոկոսադրույքը հաշվարկվում է վարկի նվազող մնացորդի նկատմամբ: Վարկային պայմանագրի գործողության ընթացքում Բանկի կողմից անվանական տոկոսադրույքի փոփոխություն չի նախատեսվում, եթե վարկառուն չի խախտում պայմանագրով սահմանված պայմանները: Արտարժույթով տրամադրված վարկերի դեպքում արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխությունները կարող են ազդեցություն ունենալ վարկի մարումների վրա:

Ապահովվածությունը

Անշարժ գույք` համաձայն Բանկի վարկային քաղաքականությանը կամ շարժական գույք (ավտոտրանսպորտ), ապրանքանյութական պաշարներ (ԱՆՊ), շրջանառու միջոցներ և այլն: Հավելյալ գրավ կարող է առաջարկվել նաև 500 և ավել հարգի դեղին ոսկի` ցանկացած զարդի (թանկարժեք քարերը չեն գնահատվում), բացառությամբ` ձուլակտորի տեսքով:

Ուշադրություն` տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները ժամանակին չկատարելու դեպքում գրավադրված գույքը կարող է առգրավվել , իսկ վարկառուի մասին տեղեկատվությունը` գրանցվել վարկային ռեգիստրում: Վարկային պարտավորությունների չկատարման եւ գրավի հաշվին պարտավորությունները մարելու դեպքում , վարկառուի վարկային պարտավորությունները ծածկելու համար գրավը բավարար չլինելու պարագայում, հնարավոր է պատավորությունների մարում վարկառուի այլ գույքի հաշվին:

Վարկ հարաբերած գրավի արժեք

  • Առավելագույնը 70% ` համաձայն Բանկի Վարկային Քաղաքականության:
  • Անշարժ և շարժական գույքը, այդ թվում մեքենա սարքավորումները, շրջանառու միջոցները, որպես մեկ ընդհանրական գրավ ընդունելու դեպքում, վարկի գումարը չի կարող գերազանցել գրավադրված անշարժ գույքի շուկայական արժեքը:

Վարկի տրամադրման կարգը

Անկանխիկ

Վարկի մարման կարգը

  • Մայր գումարի հավասարաչափ, անուիտետային կամ հարմարեցված ժամանակացույցով մարում
  • Մինչև 12 ամիս արտոնյալ ժամանակահատվածի հնարավորություն
  • Տոկոսագումարի մարումը ամենամսյա:

Տույժերը

Երկու և ավելի հաջորդող աշխատանքային օր վարկի և տոկոսագումարների ժամկետանցման դեպքում վարկառուից գանձվում է ամսական տուգանք ժամկետանց գումարի 2 տոկոսի չափով:

Վաղաժամկետ մարման տուգանք

  • Մինչև 24 ամիս վարկի ամբողջական վաղաժամկետ մարման դեպքում գանձվում է տուգանք` 1%-ի չափով վարկի մայր գումարի մնացորդի վրա, ինչպես նաև, եթե մարման գումարը գերազանցում է ըստ ժամանակացույցի վճարման ենթակա ամսական վճարի կրկնապատիկը`առկա է վաղաժամկետ մարման տուգանք`վարկի ժամանակացույցով նախատեսված ամսական մարումը գերազանցող գումարի 2%-ի չափով:
  • 25-րդ ամսվանից սկսած վաղաժամկետ մարելու պարագայում առկա չէ վաղաժամկետ մարման տուգանք

Վարկային հայտի ուսումնասիրման վճար

Համաձայն բանկում գործող սակագների


ՁԵՎԱԿԵՐՊԵԼ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՅՏԸ ՕՆԼԱՅՆ
ՁևակերպելՎերադառնալ ցանկին

Թարմացված է` 16/02/2023 11:32