Աշխատավարձային քարտ VISA - 0%

Աշխատավարձային քարտ VISA - 0%

Վարկային գիծ` մինչև 60 օր արտոնյալ /անտոկոս/ ժամանակահատվածով

Նպատակային նշանակությունը

Սպառողական նպատակներ

Վարկառուի նկատմամբ պահանջները

 • ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ, ”Յունիբանկ” ԲԲԸ “VISA” քարտ ունեցող հաճախորդ
 • աշխատավարձի կանոնավոր փոխանցում ”Յունիբանկ” ԲԲԸ գործող “VISA” քարտի հաշվեհամարին
 • բնակության վայրում մշտական հաշվառում
 • բացասական վարկային պատմության բացակայություն
 • տարիքային սահմանափակում` 21-65 տարեկան

Ներկայացվող փաստաթղթերը

 • դիմում
 • անձնագիր, նույնականացման քարտ
 • սոցիալական քարտ /բացակայության դեպքում`տեղեկանք/
 • տեղեկանք աշխատավայրից զբաղեցրած պաշտոնի և աշխատավարձի չափի վերաբերյալ
 • այլ փաստաթղթեր` ըստ բանկի պահանջի

Վարկային գծի արժույթը

ՀՀ դրամ

Վարկային գծի գումարը

հարկված աշխատավարձի մինչև քառապատիկի չափով

 • նվազագույն սահմանաչափ` 300 000 ՀՀ դրամ
 • առավելագույն սահմանաչափ` 2 000 000 ՀՀ դրամ

Վարկային գծի տարեկան տոկոսադրույքը

0%` արտոնյալ ժամանակահատվածի ընթացքում

Արտոնյալ ժամանակահատված /օրեր/

մինչև 60 օր

արտոնյալ ժամանակահատվածը վարկային գծի օգտագործման անտոկոս ժամանակահատված է, որի ընթացքում վարկային գծի օգտագործման դիմաց տոկոսի հաշվեգրում չի կատարվում: Արտոնյալ ժամանակահատվածի տևողությունը հաստատուն չէ, այն հաշվարկվում է սկսած վարկային քարտով գործարքի իրականացման օրվանից մինչև հաջորդ ամսվա վերջին օրը ներառյալ

Վարկային գծի մարման կարգը

 • պարտադիր շրջանառության ապահովում վարկային գծի բացասական մնացորդի 100%-ի չափով մինչև արտոնյալ ժամանակահատվածի վերջին օրը
 • վարկային գծի բացասական մնացորդը ֆիքսվում է վարկային միջոցների օգտագործմանը հաջորդող ամսվա առաջին աշխատանքային օրը /քաղվածքի գեներացման օր/
 • վարկային գծի վաղաժամկետ մարումն առանց սահմանափակումների

Տույժ

պարտադիր շրջանառության 100% -ով ապահովման պայմանը խախտելու դեպքում գանձվում է միանվագ տույժ 3% -ի չափով` պարտադիր մուտքագրման ենթակա գումարի չմուտքագրված մասի նկատմամբ

Վարկային գծի տրամադրման ժամկետը

մինչև 24 ամիս, երկարաձգման հնարավորությամբ

Վարկային գծի տրամադրման եղանակը

անկանխիկ` “Յունիբանկ” ԲԲԸ կողմից թողարկված “VISA” բանկային քարտի միջոցով

Քարտի տեսակը և տարեկան սպասարկման վճարը

“VISA” միջազգային վճարային համակարգի բազմարժութային (AMD/USD/EUR) չիպային քարտեր

 • VISA CLASSIC
 • VISA GOLD
 • VISA INFINITE

քարտի տարեկան սպասարկման վճարը 1-ին տարին անվճար, 2-րդ և 3-րդ տարիների համար` “Յունիբանկ” ԲԲԸ գործող սակագների համաձայն

Կանխիկացման միջնորդավճարը

/սեփական միջոց /վարկային միջոց/

“Յունիբանկ” ԲԲԸ կանխիկացման կետում` 0% / 0.5%

լոկալ բանկերի կանխիկացման կետում` 1%

բացառությամբ Areximbank,VTB, Procreditbank, HSBC, ABB բանկերի` 1.3%

արտասահմանում` 1.3%

Քարտի սպասարկման հետ կապված այլ ծառայությունները

“Յունիբանկ” ԲԲԸ գործող սակագների համաձայն

Ուշադրություն. ”Յունիբանկ” ԲԲԸ գործող “VISA” քարտի հաշվեհամարին աշխատավարձի կանոնավոր փոխանցման պայմանը առնվազն 2 ամիս խախտելու դեպքում բանկն իրավունք ունի միակողմանիրեն վերանայել վարկավորման պայմանները:

Ուշադրություն` տոկոսագումարների եւ վարկի գումարի մարումները ժամանակին չկատարելու դեպքում վարկառուի մասին տեղեկատվությունը կարող է գրանցվել վարկային ռեգիստրում: Վարկային պարտավորությունների չկատարման դեպքում հնարավոր է պատավորությունների մարում վարկառուի գույքի հաշվին:

Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման կայացման առավելագույն ժամկետը 3 աշխատանքային օր է

Հաճախորդին վարկային հայտի վերաբերյալ կայացրած որոշման մասին բանկը տեղյակ է պահում 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում

Վարկը հաճախորդին տրամադրելու ժամկետը 1 աշխատանքային օր էՎերադառնալ ցանկին