U-Gold - Վերաֆինանսավորում

“U-Gold - Վերաֆինանսավորում

Վարկը տրամադրվում է միայն Յունիբանկի «Ավան», «Ալեք Մանուկյան», «Դավիթ Բեկ», «Աճառյան», «Նոր Նորք», «Մալաթիա», «Քոչար», «Կոմիտաս», «Դավթաշեն», «Զեյթուն», «Կենտրոն» (ք. Երևան), «Արմավիր», «Աբովյան», «Արթիկ», «Ալավերդի», «Արտաշատ», «Աշտարակ», «Գյումրի», «Էջմիածին», «Վանաձոր», «Սևան», «Մարտունի», «Իջևան», «Հրազդան Կենտրոն», «Գավառ», «Գորիս» և «Կապան» մասնաճյուղերում:

Նպատակային նշանակություն

Այլ բանկում կամ վարկային կազմակերպությունում գործող վարկի վերաֆինանսավորում վարկի մնացորդի գումարի չափով (առանց տոկոսների)

Վարկառուի հանդեպ պահանջները

  • ՀՀ ռեզիդենտ Ֆիզիկական անձ

  • գործող ժամկետանց կամ դասակարգված պարտավորության բացակայություն
  • տարիքային սահմանափակում` 20-65

Վարկի առավելագույն գումարը

5 000 000 ՀՀ դրամ

Գրավադրվող մեկ միավորի առավելագույն քաշը

70 գրամ

Վարկի նվազագույն գումարը

50 000 ՀՀ դրամ

Վարկի գումարի և ոսկու գնահատված արժեքի հարաբերակցություն

95%

տոկոսների ամենամսյա վճարման դեպքում

100%

վարկի տրամադրման պահին տոկոսների նախապես վճարման,

անուիտետային վճարումների դեպքում

Վարկի ժամկետը

Վարկի ժամկետը

Վարկի ժամկետը

4-6 ամիս` վարկի տրամադրման պահին տոկոսների վճարման դեպքում

մինչև 12 ամիս` տոկոսների ամենամսյա վճարման դեպքում

մինչև 48 ամիս` անուիտետային մարումների դեպքում

Տարեկան տոկոսադրույք

15%

Վարկի տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա: Փաստացի տարեկան տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը տոկոսագումարները եւ այլ վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ՀՀ դրամ` 16.04%-16.94%. Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման բանաձևը և օրինակը կարող եք գտնել այստեղ :

Վարկային պայմանագրի գործողության ընթացքում Բանկի կողմից անվանական տոկոսադրույքի փոփոխություն չի նախատեսվում, եթե վարկառուն չի խախտում պայմանագրով սահմանված պայմանները:

Ապահովվածություն

500 և ավելի հարգի դեղին ոսկի` ցանկացած զարդի տեսքով (թանկարժեք քարերը չեն գնահատվում), բացառությամբ ձուլակտորի տեսքով:

Վարկի տրամադրման կարգը

Կանխիկ կամ անկանխիկ եղանակով:

Վարկը տրամադրվում է միայն Յունիբանկի «Ավան», «Ալեք Մանուկյան», «Դավիթ Բեկ», «Աճառյան», «Նոր Նորք», «Մալաթիա», «Քոչար», «Կոմիտաս», «Դավթաշեն», «Զեյթուն», «Կենտրոն» (ք. Երևան), «Արմավիր», «Աբովյան», «Արթիկ», «Ալավերդի», «Արտաշատ», «Աշտարակ», «Գյումրի», «Էջմիածին», «Վանաձոր», «Սևան», «Մարտունի», «Իջևան», «Հրազդան Կենտրոն», «Գավառ», «Գորիս» և «Կապան» մասնաճյուղերում:

Վարկի երկարաձգման դեպքում պարտադիր է գրավի գնահատում գնահատման նոր ակտի կազմամբ: Երկարաձգման ենթակա են միայն այն վարկերը, որոնք չունեն գործող ժամկետանցում (մայր գումար կամ տոկոս):

Վարկի մարման կարգը

Վարկի մայր գումարը` ժամկետի վերջում կամ անուիտետային մարումներով: Վարկի վաղաժամկետ մարումը թույլատրվում է առանց սահմանափակումների:

Տոկոսները` ամենամսյա, կամ նախապես` վարկի ձևակերպման պահին:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՄ ԹԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՎԱՐԿԱՏՈՒՆ 1 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐ ՀԵՏՈ (ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆԸ ԵՌՕՐՅԱ ԺԱՄԿԵՏՈՒՄ) ԱՅԴ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ ՈՒՂԱՐԿՈՒՄ Է ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈ, ՈՐՏԵՂ ՁԵՎԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ: ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈՅԻՑ ՏԱՐԵԿԱՆ ՄԵԿ ԱՆԳԱՄ ԱՆՎՃԱՐ ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼ ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ: ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՎԱՏ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐՈՂ Է ԽՈՉԸՆԴՈՏԵԼ ՁԵԶ` ԱՊԱԳԱՅՈՒՄ ՎԱՐԿ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ

ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՉԿԱՏԱՐՄԱՆ ԵՒ ԳՐԱՎԻ ՀԱՇՎԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ, ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԾԱԾԿԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԳՐԱՎԸ ԲԱՎԱՐԱՐ ՉԼԻՆԵԼՈՒ ՊԱՐԱԳԱՅՈՒՄ, ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է ՊԱՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՐՈՒՄ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԻՆ:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՎԱՐԿ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԴԻՄԵԼԻՍ ՎԱՐԿԱՏՈՒՆ ՁԵԶ ԿՏՐԱՄԱԴՐԻ ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐԿԻ ԷԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ, ՈՐՈՒՄ ԿՆԵՐԿԱՅԱՑՎԵՆ ՁԵԶ ՏՐԱՄԱԴՐՎԵԼԻՔ ՎԱՐԿԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ:

Հաշվի բացում և սպասարկում

հաշվի բացում` անվճար

հաշվի սպասարկում

0% - տոկոսների ամենամսյա վճարման դեպքում և անուիտետային վճարումների դեպքում

0% - վարկի տրամադրման պահին տոկոսների նախապես վճարման դեպքում

չնվազող մնացորդ` 0

Միջնորդավճար

վարկի տրամադրման համար` 0%

երկարաձգման համար` համաձայն U-Gold վարկատեսակի երկարաձգման պայմանների

Տույժեր

ժամկետանց գումարի 0.1%-ի չափով յուրաքաչյուր ժամկետանց օրվա համար

Ներկայացվող փաստաթղթեր

  • դիմում

  • անձնագիր

  • սոցիալական քարտ

    «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով կարող է սպառողից «Ճանաչիր քո հաճախորդին» («Know your customer») սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ այլ տեղեկություններ, ինչպես նաև բանավոր հաղորդակցման ընթացքում լրացուցիչ հարցեր տալ սպառողին:

Սպառողի համար վարկի հասանելիությունը սահմանափակող այլ պայմաններ չկան: Վարկի ձևակերպումը կատարվում է բանկում:

Վարկի տրամադրման դրական գործոններն են հաճախորդի վարկունակությունը, դրական վարկային պատմության առկայությունը, գրավի առարկայի որակը և այլն:

Վարկի մերժման գործոններն են հաճախորդի եկամուտների անբավարար լինելը, բացասական վարկային պատմության առկայությունը, ներկայացված տեղեկատվության կամ փաստաթղթային փաթեթի թերի կամ անարժանահավատ լինելը և այլն:

Նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը բանկը տրամադրում է Անհատական թերթիկ՝ համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված «Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները» կանոնակարգ 8/05-ի:

Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման կայացման առավելագույն ժամկետը

1 աշխատանքային օր

Հաճախորդին վարկային հայտի վերաբերյալ կայացրած որոշման մասին բանկը տեղյակ է պահում 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Վարկը հաճախորդին տրամադրելու ժամկետը

1 աշխատանքային օր

Ոսկյա իրերի մեկ գրամի դիմաց ըստ հարգերի տրամադրվող վարկերի գումարների սահմանաչափերը`

Հարգ

1 գրամի արժեք /ՀՀ դրամ/

500 հարգ

10.500

580 հարգ

13.300

750 հարգ

17.100

860 հարգ

19.600

900 հարգ

20.500

958 հարգ

21.800

999 հարգ

21.800

«Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն»` www.fininfo.am
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` «ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ» ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ, ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ և ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՇՏԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Է:Վերադառնալ ցանկին