Ցպահանջ ավանդ

Ցպահանջ ավանդ

Ցպահանջ ավանդ

Բանկային գործառնության տեսակը

Սակագինը/ՀՀ դրամ

1.1. Ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց ց պահանջ ավանդային հաշիվների մնացորդների նկատմամբ հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք

- ՀՀ դրամ

0.01%

- ԱՄՆ դոլար, Եվրո և այլ արտարժույթ

0.01%

1.2. Ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռներեցների ցպահանջ ավանդային հաշիվների մնացորդների նկատմամբ հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք

- ՀՀ դրամ

0.01%

- ԱՄՆ դոլար, Եվրո և այլ արտարժույթ

0.01%

* Բանկի կողմից բոլոր տեսակի միջնորդավճարները գանձվում են ՀՀ դրամով` տվյալ օրվա ՀՀ ԿԲ կողմից սահմանված հաշվարկային փոխարժեքով:
** Սահմանված սակագները գործում են նաև «Բանկ-հաճախորդ» համակարգից օգտվող հաճախորդների համար:
*** Անկախ հաշվի բացման տևողությունից յուրաքանչյուր տարի գանձվում է հաշվի տարեկան սպասարկման վճար:
Սույն փաստաթղթով սահմանված սակագներից շեղումները ենթակա են քննարկման Բանկի Վարչության նիստում կամ Վարչությանը կից Ակտիվների և պասիվների կառավարման և Սակագնային հանձնաժողովի նիստում, շեղումների հաստատման իրավասությունը վերապահված է նաև Վարչության նախագահի առաջին տեղակալին:


Վերադառնալ ցանկին

Թարմացված է` 30/08/2019 14:47