Ներդրումային և ոչ հիմնական ծառայություններ

Ներդրումային և ոչ հիմնական ծառայություններ

1. ՌԵԵՍՏՐԻ ՎԱՐՈՒՄ

1.1 Թողարկողի ռեեստրի սկզ բն ական տվյալների մուտքագրում ծրագրային Համակարգ

1.1.1 Թողարկողի տվյալների գրանցում ծրագրային Համակարգ

Անվճար

1.1.2. Թողարկողի արժեթղթերի վերա բ երյալ տվյալների մուտքագրում ծրագրային Համակարգ

Անվճար

1.1.3. Թողարկողի արժեթղթերի հաշվի բացում

Անվճար

1.2. Արժեթղթերի տեղա բ աշխմա մբ պայմանավորված ծառայություններ ( բ ացառությա մբ կարգավորվող շուկայի միջոցով տեղա բ աշխման)

1.2.1. Բաժնետոմսերի (փայերի) տեղաբաշխում

Տեղաբաշխվող բաժնետոմսերի (փայերի) [1] ընդհանուր անվանական արժեք

Մինչև 3 000 000 000 ՀՀ դրամը / 0,1%

3 000 000 000 ՀՀ դրամ և ավելի / 3 000 000 ՀՀ դրամ

1.2.2. Հրապարակային առաջարկի միջոցով տեղաբաշխված բաժնետոմսերի (փայերի) գրանցման հաշվառում

Տեղաբաշխվող բաժնետոմսերի (փայերի) ընդհանուր անվանական արժեք

Մինչև 1 000 000 000 ՀՀ դրամը / 0,1%

1 000 000 000 ՀՀ դրամ և ավելի / 1 000 000 ՀՀ դրամ

1.3. Պարտատոմսերի տեղա բ աշխում ( բ ացառությա մբ պարտատոմսերի հրապարակային տեղա բ աշխման դեպքերի) [2]

1.3.1. Պարտատոմսերի տեղա բ աշխում

Տեղաբաշխվող պարտատոմսերի ընդհանուր անվանական արժեք

Մինչև 30 000 000 000 ՀՀ դրամը / 0,01%

30 000 000 000 ՀՀ դրամ և ավելի / 3 000 000 ՀՀ դրամ

1.3.2. Հրապարակային առաջարկի միջոցով տեղա բ աշխված պարտատոմսերի (փայերի) գրանցման հաշվառում

Տեղաբաշխվող պարտատոմսերի ընդհանուր անվանական արժեք

Մինչև 4 000 000 000 ՀՀ դրամը / 0,01%

4 000 000 000 ՀՀ դրամից ավել / 400 000 ՀՀ դրամ

1.4. Բաժնետոմսերի (փայերի) ռեեստրի վարում և պահպանում [3]

1.4.1. Բաժնետոմսերի (փայերի) ռեեստրի վարում և պահպանում

1-ից մինչև 49-ը ներառյալ տեղաբաշխված արժեթղթերի հաշիվների (փայատերերի) քանակ/ամսական

8000 ՀՀ դրամ

50-ից մինչև 99-ը ներառյալ` տեղաբաշխված արժեթղթերի հաշիվների (փայատերերի) քանակ/ամսական

12000 ՀՀ դրամ

100-ից մինչև 199-ը ներառյալ` տեղաբաշխված արժեթղթերի հաշիվների (փայատերերի) քանակ/ամսական

17000 դրամ

200-ից մինչև 499-ը ներառյալ`տեղաբաշխված արժեթղթերի հաշիվների (փայատերերի) քանակ/ամսական

26000 դրամ

500-ից մինչև 999-ը ներառյալ`տեղաբաշխված արժեթղթերի հաշիվների (փայատերերի) քանակ/ ամսական

32000 դրամ

1000-ից և ավելի տեղաբաշխված արժեթղթերի հաշիվն երի (փայատերերի) քանակ/ ամսական

62000 դրամ

1.5. Պարտատոմսերի ռեեստրի վարում և պահպանում

1.5.1. Պարտատոմսերի ռեեստրի վարում և պահպանում [4]

Տեղաբաշխված պարտատոմսերի ընդհանուր անվանական արժեք / ամսական

Մինչև 1 550 000 000 ՀՀ դրամը` 0.004%

1 550 000 000 ՀՀ դրամ և ավելի` 62000 ՀՀ դրամ

1.6. Հաշվի օպերատորի փոփոխության հետևանքով ռեեստրի վարման պայմանագրի վերակնքում

1.6.1. Հաշվի օպերատորի փոփոխության հետևանքով ռեեստրի վարման պայմանագրի վերակնքում և արժեթղթերի պորտֆելի փոխանցում

Արժեթղթերի յուրաքանչյուր դասի համար/մեկ փոխանցում

6000 ՀՀ դրամ

1.7. Թողարկողի կորպորատիվ գործողությա մբ պայմանավորված ծառայություններ

1.7.1. Կորպորատիվ գործողության գրանցում [5]

Կորպորատիվ գործողության առարկա արժեթղթերի (փայերի) ընդհանուր անվանական արժեք

մինչև 3 000 000 000 ՀՀ դրամը/ 0,1%

3 000 000 000 ՀՀ դրամ և ավելի՝ 3 000 000 ՀՀ դրամ

1.8. Թողարկողի հարցման հիման վրա տեղեկությունների տրամադրման հետ կապված ծառայություններ

1.8.1. Արժեթղթերի (փայերի) գրանցված սեփականատերերի (անվանատերերի) ցուցակի տրամադրում

Ցուցակ

Առձեռն` մինչև 50 արժեթղթերի հաշիվ (փայատեր)` 2000 ՀՀ դրամ, 50 և ավելի արժեթղթերի հաշիվ (փայատեր)` 4000 ՀՀ դրամ, էլեկտրոնային` անվճար

1.9. Արժեթղթերով (փայերի) կատարված գործառնությունների շարժի (արժեթղթերի փոխանցում) վերա բ երյալ

տեղեկանքի տրամադրում (առանց հիմքերի)

1.9.1. Առձեռն

1 Տեղեկանքը

5000 ՀՀ դրամ

1.10. Արժեթղթերով (փայերի) կատարված գործառնությունների շարժի (արժեթղթերի փոխանցում) վերա բ երյալ

տեղեկանքի տրամադրում (հիմքերով)

1.10.1. Տեղեկանքի տրամադրում (էլեկտրոնային եղանակով)

1 Տեղեկանքը

14 000 ՀՀ դրամ

1.10.2. Տեղեկանքի տրամադրում առձեռն

20 000 ՀՀ դրամ

1.11. Թողարկողի մասին տվյալների փոփոխությունների գրանցում Համակարգում

1.11.1. Տվյալների փոփոխության մուտքագրում Համակարգ [6]

Յուրաքանչյուր փոփոխություն

Անվճար

1.12. Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից Բանկի միջնորդությա մբ թողարկողին մատուցվող լրացուցիչ

ծառայություններ

1.12.1. Շահութաբաժինների հաշվարկում և վճարում

Շահութաբաժինների վճարման համար նախատեսված ֆոնդի ընդհանուր գումար / յուրաքնաչյուր գործընթացի համար

0.2%

1.12.2. Պարտատոմսերի արժեկտրոնների վճարման կամ մարման արդյունքում դրամական միջոցների բաշխում

Վճարված/ բ աշխված դրամական միջոցների գումարը/ յուրաքնաչյուր

գործընթացի համար

0.02%

1.12.3. Ծանուցում թողարկողին արժեթղթերի (փայերի) շարժի մասին (արժեթղթերի (փայերի) փոխանցմանհանձնարարականների և գրավի հիմքով արգելադրման վերա բ երյալ )

Ծանուցում / տարեկան

300000 ՀՀ դրամ

1.12.4. Թողարկողին օրենքով և իր կանոնադրությամբ սահմանված արժեթղթերի ձե ռքբ երման և այլ սահմանափակումների նկատմա մբ հսկողության իրականացում

Հսկողության իրականացում / տարեկան

1 000 000 ՀՀ դրամ

2. ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՊԱՀԱՌՈՒԹՅՈՒՆ

2.1. Գրանցված սեփականատերերի արժեթղթերի հաշիվների պահպանման հետ կապված ծառայություններ

2.1.1. Արժեթղթերի հաշվի բացում

1 Արժեթղթերի հաշիվ

Անվճար

2.1.2. Արժեթղթերի հաշվում ներառված տեղեկությունների փոփոխության գրանցում

1 Արժեթղթերի հաշիվ

Անվճար

2.1.3. Արժեթղթերի (բացառությամբ ՀՀ կարգավորվող շուկայում առևտրի թույլատրված արժեթղթերի) հաշվի պահպանում [7]

Յուրաքանչյուր ամսվա վերջին օրվա դրությամբ հաշվետիրոջ հաշվում առկա արժեթղթերի մնացորդներիանվանական արժեք / ամսական

0.001% նվազագույնը 100 ՀՀ դրամ

2.1.4. Արժեթղթերի հաշվի փակում

1 Արժեթղթերի հաշիվ

Անվճար

2.2. Կարգավորվող շուկայից դուրս արժեթղթերի փոխանցմամբ պայմանավորված ծառայություններ

2.2.1. Բաժնետոմսերի (փայերի) փոխանցում ցանկացած հիմքով, ներառյալ` «Ազատ առաքում» (FOP) սկզ բունքով

Գործարքի առարկա հանդիսացող արժեթղթերի (փայերի) ընդհանուր անվանական արժեք (վճարում է փոխանցող կողմը)

Մինչև 1 000 000 ՀՀ դրամը/ 1000 ՀՀ դրամ

1 000 000 ՀՀ դրամից մինչև 3 000 000 000 ՀՀ դրամը` 0,1%

3 000 000 000 ՀՀ դրամ և ավելի` 3 000 000 ՀՀ դրամ

2.2.2. Պարտատոմսերի փոխանցում ցանկացած հիմքով ներառյալ` «Ազատ առաքում» (FOP) սկզ բունքով.

Գործարքի առարկա հանդիսացող պարտատոմսերի ընդհանուր անվանական արժեք (վճարում է փոխանցող կողմը)

Մինչև 2 000 000 ՀՀ դրամը` 200 ՀՀ դրամ

2 000 000 ՀՀ դրամից մինչև 4 000 000 000 ՀՀ դրամը` 0,01%

4 000 000 000 ՀՀ դրամ և ավելի` 400000 ՀՀ դրամ

2.2.3. Ռեպո կամ հակադարձ ռեպո գործարքների կնքման արդյունքում արժեթղթերի փոխանցում մեկ հաշվից մյուսին

1 հանձնարարագիր (վճարումը իրականցնում է յուրաքանչյուր կողմը)

9000 դրամ

2.2.4. Պորտֆելի փոխանցում`մեկ հաշվի օպերատորի մոտ բացված հաշվետիրոջ հաշվից այլ հաշվի օպերատորի մոտ բացված տվյալ հաշվետիրոջ հաշվին` արժեթղթերի հաշվում առկա ամբողջ մնացորդի փոխանցում

1 hանձնարարագիր (վճարումը իրականցնում է փոխանցող կողմը)

6000 ՀՀ դրամ

2.2.5. Բաժնետոմսերի փոխանցում «Առաքում վճարման դիմաց» (DVP) սկզ բունքով ցանկացած հիմքով

Գործարքի առարկա հանդիսացող արժեթղթերի ընդհանուր անվանական արժեք (վճարումը իրականացնում է յուրաքանչյուր կողմը)

Մինչև 1 000 000 ՀՀ դրամը/ 2 000 ՀՀ դրամ

1 000 000 մինչև 2 000 000 000 ՀՀ դրամը` 0,2%

2 000 000 000 ՀՀ դրամ և ավելի՝ 4 000 000 ՀՀ դրամ

2.2.6. Պարտատոմսերի փոխանցում «Առաքում վճարման դիմաց» (DVP) սկզ բունքով ցանկացած հիմքով

Գործարքի առարկա հանդիսացող պարտատոմսերի ընդհանուր անվանական արժեք (վճարումը իրականացնում է յուրաքանչյուր կողմը

Մինչև 10 000 000 ՀՀ դրամը/ 2 000 ՀՀ դրամ

10 000 000 մինչև 2 000 000 000 ՀՀ դրամը / 0,02%

2 000 000 000 ՀՀ դրամ և ավելի` 400000 ՀՀ դրամ

2.2.7. Արժեթղթերի գրավի արտադատական կարգով իրացում

Իրացվող արժեթղթերի ընդհանուր անվանական արժեք (վճարումը իրականցնում է գրավառուն)

Մինչև 140 000 000 ՀՀ դրամը` 0,3 %

140 000 000 ՀՀ դրամ և ավելի` 420000 ՀՀ դրամ

2.3. Արժեթղթերի գրավադրման, սառեցման, առևտրային արգելադրման,ինչպես նաև ձայնի իրավունքի

սահմանափակման գրանցման հետ կապված ծառայություններ

2.3.1. Արժեթղթերի գրավադրում

Գրավի առարկա արժեթղթերի (փայերի) ընդհանուր անվանական արժեք(վճարումը իրականացնում է գրավատուն)

Մինչև 3 000 000 000 ՀՀ դրամը / 0,1%

3 000 000 000 ՀՀ դրամ և ավելի` 3 000 000 ՀՀ դրամ

2.3.2. Արժեթղթերի կամ արժեթղթերի հաշվի սառեցում

Սառեցված արժեթղթերի (փայերի) ընդհանուր անվանական արժեք (վճարումը իրականացնում է հաշվետերը)

Մինչև 3 000 000 000 ՀՀ դրամը / 0,1%

3 000 000 000 ՀՀ

դրամ և ավելի՝

3 000 000 ՀՀ դ րամ

2.3.3. Բաժնետիրական ընկերության ընդհանուր ժողովում քվեարկելու իրավունքի ժամանակավոր սահմանափակում արգելադրված բաժնետոմսերի համար

Քվեարկելու իրավունքը սահմանափակված արժեթղթերի ընդհանուր անվանական արժեք

0,5%

2.3.4. Գրավի, սառեցման, առևտրային արգելադրման և այլ սահմանափակումների դադարեցում

Անվճար

2.3.5. Կարգավորվող շուկայում կնքված գործարքների արդյունքում արժեթղթերի առևտրային արգելադրում

Անվճար

2.4. Հաշվետիրոջը տեղեկությունների տրամադրում

2.4.1. Արժեթղթերի հաշվից քաղվածքի տրամադրում (այդ թվում` ըստ յուրաքանչյուր դասի (ռեեստրից քաղվածք))

քաղվածք

Առձեռն՝ 1000 ՀՀ դրամ, էլեկտրոնային` անվճար

2.4.2. Արժեթղթերի հաշվով կատարված գործառնությունների (այդ թվում` արժեթղթերի շարժի) մասին տեղեկանքի տրամադրում

տեղեկանք

Առձեռն՝ 1000 ՀՀ դրամ, էլեկտրոնային` անվճար

2.4.3. Հաշվետիրոջ հարցման հիման վրա այլ տեղեկությունների ( բ ացառությա մբ գործարքների վերա բ երյալ տեղեկությունների հարցումների) վերաբերյալ ռեեստրից կամ անձնական հաշվից տեղեկանքի հիմքերով տրամադրում

տեղեկանք

Էլեկտրոնային` 6000 ՀՀ դրամ, Առձեռն` 12000 ՀՀդրամ

2.5. Անվանատիրոջ հաշիվների բացման և պահպանման հետ կապված ծառայություններ

2.5.1. Անվանատիրոջ հաշվի բացում (Հաշվի օպերատաոր չհանդիսացող անձ)

1 Արժեթղթերի հաշիվ

400000 ՀՀ դրամ

2.5.2. Անվանատիրոջ հաշվում ներառված տեղեկությունների փոփոխության գրանցում (Հաշվի օպերատաոր չհանդիսացող անձ)

1 Արժեթղթերի հաշիվ

Անվճար

2.5.3. Անվանատիրոջ հաշվի պահպանում (Հաշվի օպերատաոր չհանդիսացող անձ)

Յուրաքանչյուր ամսվա վերջին անվանատիրոջ հաշվում առկա արժեթղթերի մնացորդների անվանական արժեք / ամսական

0.001%

2.5.4. Անվանատիրոջ հաշվի բացում (Հաշվի օպերատաոր հանդիսացող անձ)

1 Արժեթղթերի հաշիվ

Անվճար

2.5.5. Անվանատիրոջ հաշվում ներառված տեղեկությունների փոփոխության գրանցում (Հաշվի օպերատաոր հանդիսացող անձ)

1 Արժեթղթերի հաշիվ

Անվճար

2.5.6. Անվանատիրոջ հաշվի պահպանում

Յուրաքանչյուր ամսվա վերջին անվանատիրոջ հաշվում առկա արժեթղթերի մնացորդների անվանական արժեք / ամսական

0.001%

3. ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՊԱՀԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ՀԱՇՎԱՌՎՈՂ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ և ԱՅԴ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐՈՎ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ՍՊԱՍՐԱԿՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

3.1. Արժեթղթերի պահպանման ծառայություն [8]

3.1.1. Բաժնային արժեթղթերի (այդ թվում` ֆոնդի փայերի) պահպանում

Սեփականատիրոջ (անվանատիրոջ) հաշվում առկա արժեթղթերի ընդհանուր ծավալ/ ամսական (արժեթղթերի մնացորդի օրական հաշվարկով

Կենտրոնական դեպոզիտարիային օտարերկրյա պահառու կողմից հրապարակված սակագին [9] (ներառյալ հարկերը) +50% հավելագին

3.1.2. Պարտքային արժեթղթերի պահպանում (բացառությամբ ՀՀ անունից թողարկված եվրոպարտատոմսերի)

3.1.3. ՀՀ անունից թողարկված եվրոպարտատոմսերի պահպանում

0.0025%

3.2. Կորպորատիվ գործողություններ

3.2.1. Արժեթղթերից ստացվող եկամուտների մուտքագրում հաշվին

Սեփականատիրոջ (անվանատիրոջ) հաշվում առկա արժեթղթերի ընդհանուր ծավալ/ ամսական (արժեթղթերի մնացորդի օրական հաշվարկով)

Կենտրոնական դեպոզիտարիային տարերկրյա պահառու կողմից ներկայացված սակագին (ներառյալ հարկերը) +50% ավելագին

3.2.2. Արժեթղթերի մարում

Ըստ յուրաքանչյուր գործառնության

3.2.3. Շահութաբաժինների վճարում

3.2.4. Այլ պարտադիր գործողություններ

3.2.5. Ոչ պարտադիր գործողություններ

3.2.6. Ռայթերի առք և վաճառք

Գործարքի առարկա արժեթղթերի ծավալ

3.2.7. Հարկերի պահում, հարկային հավատագրերի մշակում, հարկերի վերադարձման, ճշգրտման գործողություններ

Ըստ յուրաքանչյուր դեպքի

3.3. Ժողովներին հեռակա մասնակցության ապահովում

3.3.1. Ծանուցումների ստացում

Ըստ յուրաքանչյուր ժողովի

Կենտրոնական դեպոզիտարիային տարերկրյա պահառու կողմից ներկայացված սակագին (ներառյալ հարկերը) +50% հավելագին

3.3.2. Օրակարգի ստացում

3.3.3. Մուտքի քարտի պատվիրում

3.3.4. Քվեարկության հանձնարարական կատարում

3.4 Արժեթղթերով վերջնահաշվարկի կատարման ծառայություններ (Վերջնահաշվարկի ենթակա սակայն դեռևս չկատարված հանձնարարականները հանձնարարականի մուտքագրումից հետո 45-րդ օրը ենթակա են ավտոմատ չեղարկման, որի համար գանձվում է վերջնահաշվարկի կատարման վճարի չափով գումար)

3.4.1.Պարտքային, բաժնային արժեթղթերով և ֆոնդի փայերով վերջնահաշվարկի հանձնարարականի կատարում

Ըստ յուրաքանչյուր հանձնարարականի

Կենտրոնական դեպոզիտարիային օտարերկրյա պահառու կողմից ներկայացված սակագին (ներառյալ հարկերը) +50% հավելագին

3.4.2. Սխալ ֆորմատավորված կամ ժամկետից ուշ ներկայացված հանձնարարականի մշակում

Ըստ յուրաքանչյուր հանձնարարականի

3.4.3. Արժեթղթերի ֆիզիկական առաքման կամ ստացման հետ կապված ծախսեր (ներառյալ ապահովագրությունը)

Ըստ յուրաքանչյուր դեպքի

3.4.4. Վերջնահաշվարկի խմբ ային հանձնարարականի (group matching) կատարում

Ըստ յուրաքանչյուր գործարքի

3.5. Դրամական միջոցներով վերջնահաշվարկի կատարման ծառայություններ (Վերջնահաշվարկի ենթակա սակայն դեռևս չկատարված հանձնարարականները հանձնարարականի մուտքագրումից հետո 45-րդ օրը ենթակա են ավտոմատ չեղարկման, որի համար գանձվում է վերջնահաշվարկի կատարման վճարի չափով գումար)

3.5.1. Դրամական միջոցների մուտքագրման և ելքագրման հանձնարարականի կատարման (ներառյալ` preadvice հանձնարարականները)

Ըստ յուրաքանչյուր հանձնարարականի

Կենտրոնական դեպոզիտարիային օտարերկրյա պահառու կողմից ներկայացված սակագին (ներառյալ հարկերը) +50% հավելագին

3.5.2. Դրամական միջոցներով գործառնություններ առանց հանձնարարականի

Ըստ յուրաքանչյուր հանձնարարականի

3.5.3. Սխալ ֆորմատավորված կամ ժամկետից ուշ ներկայացված հանձնարարականի մշակում

Ըստ յուրաքանչյուր հանձնարարականի

3.6. Հաշվետվությունների տրամադրում

3.6.1. Կորպորատիվ գործողությունների ծանուցում

Ըստ յուրաքանչյուր ծանուցման

Կենտրոնական դեպոզիտարիային օտարերկրյա պահառու կողմից ներկայացված սակագին (ներառյալ հարկերը) +50% հավելագին

3.6.2. Կորպորատիվ գործողությունների հաստատման տեղեկանք

Ըստ յուրաքանչյուր տեղեկանքի

3.6.3. Ամսական ստացվելիք տոկոսագումարների տեղեկանք

Ըստ յուրաքանչյուր տեղեկանքի

3.6.4. Հաշվում առկա արժեթղթերի վերաբերյալ հաշվետվություն

Ըստ յուրաքանչյուր հաշվետվության

3.6.5. Դրամական միջոցների մնացորդի վերաբերյալ հաշվետվություն

Ըստ յուրաքանչյուր հաշվետվության

3.6.6. Դրամական միջոցների վերաբերյալ այլ հաշվետվություն

Ըստ յուրաքանչյուր հաշվետվության

3.6.7. Գործառնությունների վերաբերյալ տեղեկանք

Ըստ յուրաքանչյուր տեղեկանքի

3.6.8. Սպասվող գործառնությունների վերաբերյալ տեղեկանք

Ըստ յուրաքանչյուր տեղեկանքի

3.6.9. Վերջնահաշվարկի հաստատման հաշվետվություն

Ըստ յուրաքանչյուր հաշվետվության

3.6.10. Արժեթղթերով վարկավորման հաշվետվություն

Ըստ յուրաքանչյուր հաշվետվության

3.6.11. Կորպորատիվ գործողությունների ընդհանրական հաշվետվություն

Ըստ յուրաքանչյուր հաշվետվության

3.6.12. Հաշվում առկա արժեթղթերի բացվածքի տրամադրում ըստ շուկաների

Ըստ յուրաքանչյուր հաշվետվության

3.6.13. Հաշվետվությունների ուղարկում փոստով կամ էլ. փոստով

Ըստ յուրաքանչյուր հաշվետվության

3.6.14. Հանձնարարականների հաստատման տեղեկանք

Ըստ յուրաքանչյուր տեղեկանքի

3.6.15. Վերջնահաշվարկի հանձնարարականի կարգավիճակի հաշվետվություն

Ըստ յուրաքանչյուր հաշվետվության

3.6.16. Հաշվից ելքագրման կամ հաշվին մուտքագրման հաստատման տեղեկանք

Ըստ յուրաքանչյուր հաշվետվության


[1] Փայերի դեպքում հիմք է ընդունվում ոչ թե անվանական արժեքը, այլ փայերի շուկայական արժեքը:

[2] Այն պարտատոմսերի, որոնց անվանական արժեքը արտահայտված է արտարժույթով, սակագինը հաշվարկվում է ՀՀ դրամով` տեղա μ աշխմա ն գրանցման օրվա դրությամբ ԿԲ կողմից սահմանված փոխարժեքի հա շվարկով:

[3] Տեղաբաշխված արժեթղթերի հաշիվների քանակը հաշվարկվում է յուրաքանչյուր ամսվա վերջին օրվա դրությամբ

[4] Տեղաբաշխված պարտատոմսերի ընդհանուր արժեքը հաշվարկվում է յուրաքանչյուր ամսվա վերջին օրվա դրությամբ: Այն պարտատոմսերի համար, որոնց անվանական արժեքը արտահայտված է արտարժույթով, ռեեստրի վարման և պահպանման սակագինը հաշվարկվում է ՀՀ դրամով` ամսվա վերջին օրվա դրությամբ ԿԲ կողմից սահմանված փոխարժեքի հաշվարկով:

[5] Սույն կետում ներառված կորպորատիվ ծառայությունները ներառում են կանոնադրական կապիտալի ավելացում` բաժնետոմսերի անվանական արժեքի մեծացմամբ և կանոնադրական կապիտալի նվազեցում` բաժնետոմսերի անվանական արժեքի փոքրացմամբ, վերակազմակերպման (բացառությամբ վերակազմավորման) արդյունքում արժեթղթերի փոխարկում այլ արժեթղթերով, արժեթղթերի համախմբում (կոնսոլիդացիա),արժեթղթերի բաժանում, թողարկողի որոշմամբ մեկ դասի (տեսակի) արժեթղթերի փոխարկում մեկ այլ դասի (տեսակի) արժեթղթերով, արժեթղթերի (բ ացառությամբ պարտատոմսերի) ձեռքբերում, հետգնում և մարում :

[6] Թողարկողի տվյալների փոփոխությունը ներառում է. թողարկողի գտնվելու կամ գործունեության վայրի, բաժնետիրական ընկերությունների

տեսակի, տնօրենի փոփոխության, ընկերության անվանման փոփոխության կամ արժեթղթերի մասին տեղեկությունների փոփոխության

(արժեթղթերի փաստաթղթային ձևի փոփոխությունը ոչ փաստաթղթայինի և հակառակը)

[7] Այս ծառայության դիմաց սակագնի հաշվարկումը սկսվում է Բանկի կողմից հաշվետիրոջ հաշվի վերաբացման կամ բացման պահից և

հաշվարկվում է մինչև տվյալ հաշվի փակման օրը ներառյալ:

[8] ՀՀ կենտրոնական բանկի հետ կնքված ռեպո/ հակադարձ ռեպո գործարքի արդյունքում ՀՀ կենտրոնական բանկի արժեթղթերի հաշվում առկա արժեթղթերի պահպանման սակագինը հաշվարկվում է արժեթղթերը փոխանցած կողմի նկատմամբ :

[9] Օտարերկրյա պահառուների միջոցով մատուցվող ծառայությունների սակագները (ինչպես նաև դրանց փոփոխությունները` ուժի մեջ մտնելուց առնվազն մեկ ամիս առաջ) հրապարակվում են Կենտրոնական դեպոզիտարիայի պաշտոնական ինտերնետային կայքում, բացառությամբ պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային ֆոնդերի կառավարիչներին մատուցվող ծառայությունների:
Վերադառնալ ցանկին

Թարմացված է` 30/08/2019 15:47