Սակագներ


Բանկային գործառնության տեսակը

Սակագինը / ՀՀ դրամ

1. Հաշիվների բացում, սպասարկում և փակում

1. Հաշվի բացում և սպասարկում

1.1. Հաշվի բացում /միանվագ գանձվող գումար յուրաքանչյուր հաշվի համար/

1.1.1. Ֆիզիկական անձանց և անհատ ձեռներեցների համար /բացառությամբ լոմբարդային և խաղատնային գործունեություն իրականացնող Ա/Ձ հաշիվների/

Ռեզիդենտ

Անվճար

Ոչ ռեզիդենտ

Անվճար

Ռեզիդենտ թոշակառուների համար

Անվճար

1.1.2. լոմբարդային և խաղատնային գործունեություն իրականացնող անհատ ձեռներեցների համար******

150.000

1.1.3. Իրավաբանական անձանց համար /միանվագ գանձվող գումար յուրաքանչյուր հաշվի համար, բացառությամբ լոմբարդային և խաղատնային գործունեություն իրականացնող հաշիվների/

Ռեզիդենտ

Անվճար

Ոչ ռեզիդենտ

150.000

1.1.4. Լոմբարդային և խաղատնային գործունեություն իրականացնող իրավաբանական անձանց համար /միանվագ գանձվող գումար յուրաքանչյուր հաշվի համար/******

Ռեզիդենտ

150.000

Ոչ ռեզիդենտ

150.000

1.2. Հաշվի տարեկան սպասարկման վճար ըստ հաշիվների ***

1.2.1. ֆիզիկական անձանց և անհատ ձեռներեցների համար /բացառությամբ լոմբարդային և խաղատնային գործունեություն իրականացնող Ա/Ձ հաշիվների/

Ռեզիդենտ

1.000

Ոչ ռեզիդենտ

5.000

1.2.2. լոմբարդային և խաղատնային գործունեություն իրականացնող անհատ ձեռներեցների համար******

Ռեզիդենտ***

50.000

Ոչ ռեզիդենտ ***

50.000

1.2.3. Պարբերական կոմունալ վճարումների համար բացվող հաշիվների համար

անվճար

1.2.4. Ռեզիդենտ ֆիզ. անձ. ժամկետային ավանդատու հաճախորդների հաշիվների համար

1.000

1.2.5. Ոչ ռեզիդենտ ֆիզ. անձ. ժամկետային ավանդատու հաճախորդների հաշիվների համար

5.000

1.2.6. Իրավաբանական անձանց համար /բացառությամբ լոմբարդային և խաղատնային գործունեություն իրականացնող հաշիվների/

Ռեզիդենտ

5.000

Ոչ ռեզիդենտ

50.000

1.2.7. ՀՀ ՊՈԱԿ-ներ, ՀՈԱԿ-ներ և բյուջետային հիմնարկներ

անվճար

1.2.8. Լոմբարդային և խաղատնային գործունեություն իրականացնող իրավաբանական անձանց համար******


Ռեզիդենտ***

50.000

Ոչ ռեզիդենտ***

50.000

1.2.9 Ռեզիդենտ թոշակառուների համար

Անվճար

1.2.10. Ընտանեկան դրամագլխի գումարների ստացման համար բացվող հաշիվների համար

անվճար

1.2.11. Սոց. փաթեթի հաշիվների համար

անվճար

1.2.12. Հաճախորդների անհատական հաշիվների սպասարկում

Պայմանագրային

1.3. Հաշվի նվազագույն մնացորդ ըստ հաճախորդային կոդի

1.3.1. ֆիզիկական անձանց և ռեզիդենտ անհատ ձեռներեցների համար

չի սահմանվում

1.3.2 Ռեզիդենտ թոշակառուների համար

չի սահմանվում

1.3.3. Պարբերական կոմունալ վճարումների համար բացվող հաշիվների համար

չի սահմանվում

1.3.4. ֆիզիկական անձ ժամկետային ավանդատուների հաշիվների համար

չի սահմանվում

1.3.5. Սոց. փաթեթի հաշիվների համար

չի սահմանվում

1.3.6. Ընտանեկան դրամագլխի գումարների ստացման համար բացվող հաշիվների համար

չի սահմանվում

1.3.7. Իրավաբանական անձանց համար

չի սահմանվում

1.3.8 Ոչ ռեզիդենտ անհատ ձեռներեցների համար

չի սահմանվում

1.3.9. Ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց համար

չի սահմանվում

1.3.10. ՀՀ ՊՈԱԿ-ներ, ՀՈԱԿ-ներ և բյուջետային հիմարկներ

չի սահմանվում

1.4. Տեղեկանքների տրամադրում /ներառյալ ԱԱՀ/

1.4.1. Հաշվի վերաբերյալ տեղեկանքի և տեղեկատվության տրամադրում հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով /եթե հաճախորդի հաշիվները բանկում սպասարկվում են 6 ամսից ավել/

2.000

1.4.2. Կառուցապատողից հիփոթեքային վարկի գծով մարված տոկոսագումարների վերաբերյալ տեղեկանքի տրամադրում

      1.000

1.4.3. Հաշվի վերաբերյալ տեղեկանքի և տեղեկատվության տրամադրում հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով /եթե հաճախորդի հաշիվները Բանկում սպասարկվում են 6 ամսից պակաս/

       5.000

1.4.4. Մաքսային մարմիններին հաշվի վերաբերյալ տեղեկանքի և տեղեկատվության տրամադրում

3.000

1.4.5. UNIstream դրամական փոխանցումների համակարգով սպասարման վերաբերյալ

 • 1-ից մինչև 366 օր ներառյալ ժամկետով

2.000

 • 367 օր և ավելին ժամկետով

5.000

1.4.6 Unistream և Intel Express դրամական փոխանցումների համակարգերով կատարված անվանափոխություն

1.000

1.4.6.1 Ժամկետային ավանդային հաշիվների վերաբերյալ տեղեկանքի տրամադրում

1.000

1.4.6.2. Ժամկետային ավանդային հաշիվների վերաբերյալ տեղեկանքի տրամադրում նույն օրվա ընթացքում /շտապ/

2.000

1.4.7. Աուդիտորական հարցման պատասխանների պատրաստում և տրամադրում ընկերություններին

10.000

1.4.8. Աուդիտորական հարցման պատասխանների պատրաստում և տրամադրում բանկերին

անվճար

1.4.9. Տեղեկանքի տրամադրում սոց. փաթեթի համար բացված հաշվի վերաբերյալ

անվճար

1.4.10. Տեղեկանքի տրամադրում Ընտանեկան դրամագլխի գումարների ստացման համար բացվող հաշիվների համար

անվճար

1.4.11. Տեղեկանքի տրամադրում ռեզիդենտ թոշակառուների համար բացված հաշվի վերաբերյալ

անվճար

1.5. Հաշվի քաղվածքների տրամադրում /բացառությամբ օրենքով նախատեսված պարտադիր ներկայացման ենթակա տեղեկատվության քաղվածքների, որոնք տրամադրվում են ամսական` անվճար/ /ներառյալ ԱԱՀ/

1.5.1. յուրաքանչյուր կատարված գործարքի վերաբերյալ

Անվճար

1.5.2. յուրաքանչյուր կատարված գործարքի վերաբերյալ /կրկնակի 2014թ-ից սկսված/

1.000

1.5.3. ավանդային հաշվի քաղվածքի և կրկնօրինակի տրամադրում /առանց ժամկետի սահմանափակման/

Անվճար

1.5.4. յուրաքանչյուր կատարված գործարքի վերաբերյալ ֆաքսով կամ ¿լեկտրոնային փոստով

1.000

1.5.5. հաշվից քաղվածքի տրամադրում մինչև 2012 թվականը ներառյալ /յուրաքանչյուր տարին ըստ հաճախորդային կոդի/

20.000

1.5.6. հաշվից քաղվածքի տրամադրում 2012թ –ից մինչև 2014 թվականը ներառյալ /յուրաքանչյուր տարին ըստ հաճախորդային կոդի/

5.000

1.5.7. էլեկտրոնային փոստով /ամսական/ /ծրագրային ապահովմամբ ավտոմատ/

անվճար

1.6. Գրավոր տեղեկատվության, վճարային փաստաթղթերի, Swift հաղորդագրության կրկնօրինակների տրամադրում /ներառյալ ԱԱՀ/

1.6.1. առանձին տեղեկանքի կամ փաստաթղթի /ներառյալ ԱԱՀ/

1.000

1.6.2. թղթապանակի (որոշակի ժամանակաշրջանի փաստաթղթերի) /ներառյալ ԱԱՀ/

5.000

1.7. Դրամարկղային չեկային գրքույկի տրամադրում /ներառյալ ԱԱՀ/

3.000

1.7.1. Դրամարկղային չեկային գրքույկի 1 թերթի տրամադրումը /ներառյալ ԱԱՀ/

500

1.8. Ֆինանսական և ինվեստիցիոն խորհրդատվական ծառայությունների մատուցում /ներառյալ ԱԱՀ/


1.8.1. Ռեզիդենտ ֆիզիկական, իրավաբանական և անհատ ձեռներեց անձանց համար

Պայմանագրային

1.8.2. Ոչ Ռեզիդենտ ֆիզիկական, իրավաբանական և անհատ ձեռներեց անձանց համար

100.000

1.9. "Բանկ-հաճախորդ" համակարգի տեղադրում, ուսուցանում, սպասարկում /ներառյալ ԱԱՀ/


1.9.1. Ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց համար /անվտանգություն ապահովող 1 բանալի /secret key/ տրամադրելու պայմանով/ ` տարեկան

10.000

1.9.2. Ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց /անվտանգություն ապահովող առավելագույնը 2 բանալի /secret key/ տրամադրելու պայմանով/ և ռեզիդենտ անհատ ձեռներեցի համար/ անվտանգություն ապահովող 1 բանալի /secret kea/ տրամադրելու պայմանով/ ` տարեկան

10.000

1.9.3. Ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց համար/ անվտանգություն ապահովող 1 բանալի /secret key/ տրամադրելու պայմանով/ ` տարեկան

50.000

1.9.4. Ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց /անվտանգություն ապահովող առավելագույնը 2 բանալի /secret key/ տրամադրելու պայմանով/ և ոչ ռեզիդենտ անհատ ձեռներեցի համար/ անվտանգություն ապահովող 1 բանալի /secret kea/ տրամադրելու պայմանով/ ` տարեկան

50.000

1.9.5 Յուրաքանչյուր նոր կամ լրացուցիչ (կորստի, փչանալու դեպքում) անվտանգություն ապահովող բանալու /secret key/ տրամադրում /ներառյալ ԱԱՀ/

7.000

1.10. Մոբայլ Բանկինգ ծառայություն

1.11. Ամսեկան սպասարկման վճար /ներառյալ ԱԱՀ/

2.000

1.12. Միայն դիտման հնարավորություն

Անվճար

1.13. Հաշվի փակում *******


ֆիզիկական անձանց

Անվճար

Անհատ ձեռներեցների համար

Անվճար

Իրավաբանական անձանց

Անվճար

1.14. Հաշվի շարժի և այլ տեղեկատվության վերաբերյալ SMS ծառայություն /ամսական/ /ներառյալ ԱԱՀ/

Անվճար

1.15. Պարբերական /ամսական/ կոմունալ վճարումների կատարման վերաբերյալ ծանուցում հեռախոսազանգի , SMS-ով կամ E-mail-ի միջոցով /ներառյալ ԱԱՀ/

Անվճար

1.16. Ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց բանկային հաշիվների մնացորդների նկատմամբ հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք


- ՀՀ դրամ

0%

- ԱՄՆ դոլար, Եվրո և այլ արտարժույթ

0%

1.17. Ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռներեցների բանկային հաշիվների մնացորդների նկատմամբ հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք


- ՀՀ դրամ

0%

- ԱՄՆ դոլար, Եվրո և այլ արտարժույթ

0%

1.18. Ռեզիդենտ թոշակառուների հաշիվների մնացորդների նկատմամբ

8%

1.19. Սոց. փաթեթի համար բացված բանկային հաշիվների մնացորդների նկատմամբ հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք

8%

1.20.Ֆիզիկական անձանց վարկի ժամանակացույցի փոփոխություն` համաձայն հաճախորդի դիմումի /ներառյալ ԱԱՀ/

1.000

1.21. Իրավաբանական անձանց և Ա/Ձ վարկի ժամանակացույցի փոփոխություն` համաձայն հաճախորդի դիմումի /ներառյալ ԱԱՀ/

10.000

2. Գումարների փոխանցման գործառնություններ

2.1. Ոչ հաշվետեր հաճախորդների ներբանկային /տարանցիկ/ փոխանցումներ

0.3% min 500

2.2. Այլ բանկերի հաճախորդների օգտին` միջբանկային ՀՀ դրամով

2.2.1. Հաճախորդի բանկային հաշվից մեկ բանկային օրվա ընթացքում ներկայացված և կատարված հանձնարարագրերովª մինչև ժ.15.00, և ժ. 16.00 մինչև 17.00 ներկայացված հանձնարարագրերով

Անվճար

2.2.2. Հաճախորդի ՀՀ դրամային հաշվից մեկ բանկային օրվա ընթացքում՝ ժ 15.00-ից մինչև ժ. 16.00 ժամանակահատվածում ներկայացված և կատարված հանձնարարագրերով

0.1% min 500 max 3.000

2.3. Ֆիզիկական անձանց կողմից կանխիկ մուտքագրված ՀՀ դրամով փոխանցում` առանց բանկային հաշվի բացման

2.3.1. մինչև 50.000 ՀՀ դրամ /միայն ՀՀ Պետական և տեղական բյուջեների մուծումների համար/

100

2.3.2. մինչև 500.000 ՀՀ դրամ

200

2.3.3. 500.001-ից մինչև 1.000.000 ՀՀ դրամ

500

2.3.4. 1.000.001-ից և ավելի ՀՀ դրամ

1.000

2.4. ՀՀ Տեղական բյուջետային հիմնարկների կողմից իրենց հաշվին կատարվող մուտքերը` անկախ գումարի չափից /հիմնարկի կողմից աշխատակցի վերաբերյալ տեղեկանքի առկայության դեպքում/

100

2.5. Փոխանցումներ արտարժույթով (ռեզիդենտ հաճախորդի և ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց USD և RUB հաշվից OUR տարբերակով)

2.5.1. մինչև 1.000 USD ներառյալ և համարժեք RUB

5.000

2.5.2. 1.000,01-ից և ավելի USD և համարժեք RUB

0.125 % min 7.000 max 25.000

Եթե ընթացիկ եռամսյակին նախորդող եռամսյակի ընթացքում ելքային բոլոր արժույթների փոխանցումների ծավալը դրամային արտահայտությամբ կազմել է.
- 20,000,000-ից մինչև 50,000,000 ՀՀ դրամ (ներառյալ)` 0.1%, min 7,000 ՀՀ դրամ, max 50,000 ՀՀ դրամ
- 50,000,000 ՀՀ դրամից ավելի գումարի դեպքում կարող է կիրառվել անհատական սակագին

2.6. Փոխանցումներ արտարժույթով (ռեզիդենտ հաճախորդի և ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց EUR հաշվից OUR տարբերակով)

0.125 % min 7.000 max 25.000

Եթե ընթացիկ եռամսյակին նախորդող եռամսյակի ընթացքում ելքային բոլոր արժույթների փոխանցումների ծավալը դրամային արտահայտությամբ կազմել է.
- 20,000,000-ից մինչև 50,000,000 ՀՀ դրամ (ներառյալ)` 0.1%, min 7,000 ՀՀ դրամ, max 50,000 ՀՀ դրամ
- 50,000,000 ՀՀ դրամից ավելի գումարի դեպքում կարող է կիրառվել անհատական սակագին

2.7. Փոխանցումներ արտարժույթով (ռեզիդենտ հաճախորդի և ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց GBP, CHF հաշվից OUR տարբերակով)

0.2 % min 15.000 max 60.000

2.8. Փոխանցումներ այլ փոխարկելի արժույթներով

Պայմանագրային

2.9. Հաճախորդի գրավոր դիմումի համաձայն փոխանցման պայմանների փոփոխում կամ չեղարկում

AMD

0.2% min 200 max 5.000

RUB

5.000

այլ արժույթներ մինչև 60 օր

30.000

այլ արժույթներ 60 օր և ավել

50.000

2.10. Չպարզաբանված գումարների վերադարձ


2.10.1. մինչև 500 USD և համարժեք արտարժույթ

5.000

2.10.2. 500.01 USD և ավել և համարժեք արտարժույթ

10.000

2.11. Unistream - առանց հաշվի բացման դրամական փոխանցումներ համակարգով

www.unistream.com կամ ըստ հաճախորդի հայտարարած հասցեի` սակագնի տրամադրում մենեջերի կողմից/

2.12. Փոխանցումներ արտարժույթով (ռեզիդենտ հաճախորդի և ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց USD և EUR հաշվից BEN տարբերակով), եթե գործարքը կատարվում է երկու և ավելի բանկային օրվա ընթացքում

5.000

2.13. Փոխանցումներ արտարժույթով (ռեզիդենտ հաճախորդի և ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց USD և EUR հաշվից BEN տարբերակով), եթե գործարքը կատարվում է մեկ բանկային օրվա ընթացքում

6.000

2.14. Հաճախորդի անունով արտարժույթով փոխանցված գումարի ետ վերադարձ

5000 + թղթակից բանկի ծախսեր

2.15. Թղթակից բանկերի սպասարկում

2.15.1. Ռեզիդենտ թղթակից Բանկերի հանձնարարականով միջազգային փոխանցումներ

USD

3.000

EUR

3.500

2.15.2 Եվրոյով ԼՈՐՈ հաշիվների մնացորդների վրա տոկոսի հաշվեգրում

ՀՀ ԿԲ կողմից կիրառվող տոկոսադրույքի կրկնապատիկի չափով

2.16. ԱՄՆ դոլարով երաշխավորված փոխանցումներ բոլոր ուղղություններով /բացառությամբ Չինաստան/

0.125 % min 9 000 max 50 000

2.17. ԱՄՆ դոլարով երաշխավորված փոխանցումներ Չինաստան

0.125 % min 7 000 max 50 000

2.18. Փոխանցումներ արտարժույթով (ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձ հաճախորդի USD, EUR, RUR, GBP, CHF հաշվից)

0.125 % min 15 000 max 100 000

2.19. Բանկ-հաճախորդ համակարգով փոխանցումներ


2.19.1. մինչև 500 USD և համարժեք RUB

3.500

2.19.2. 500.01-ից 1.000 USD և համարժեք RUB

6.000

2.19.3. 1.000,01-ից և ավելի USD և համարժեք RUB

0.1 % min 7.000 max 40.000

2.19.4 Փոխանցումներ արտարժույթով (հաճախորդի EUR հաշվից OUR տարբերակով)


2.19.4.1. մինչև 10,000 EUR

7.000

2.19.4.2. 10.000,01 EUR և ավելի

0.125% min 10.000 max 60.000 ՀՀ դրամ

2.19.5. Փոխանցումներ արտարժույթով (ռեզիդենտ հաճախորդի և ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց GBP, CHF հաշվից OUR տարբերակով)


2.19.5.1. Փոխանցումներ արտարժույթով (ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձ հաճախորդի GBP, CHF հաշվից OUR տարբերակով)

0.15 % min 15.000 max 60.000

2.19.5.2. Փոխանցումներ այլ փոխարկելի արտարժույթով

Պայմանագրային

3. Կանխիկով գործառնություններ

3.1. Կանխիկով մուտքագրված միջոցների կանխիկ տրամադրում հաշվից (ցանկացած արժույթով)

Անվճար

3.2. Կանխիկի տրամադրում հաշվից (ներառյալ վարկի և վարկային գծի շրջանակներում ստացվող վարկերի գումարները)

3.2.1 Նույն բանկային օրվա ընթացքում, առանց նախնական ներկայացված հայտի

3.2.1.1. Միջբանկային փոխանցումներից`

 • Մինչև 2.000.000 ՀՀ դրամ

0.3% min 300 դրամ

 • ԱՄՆ դոլար

0.5% min 300 դրամ

 • 2.000.000.01 և ավելի ՀՀ դրամ և համարժեք ԱՄՆ դոլար

1% min 300 դրամ

 • Այլ արժույթներ

Պայմանագրային

/վճարման օրվա դրությամբ Բանկի կողմից սահմանված տոկոսադրույքով/

 • Ռեզիդենտ թոշակառուների հաշվից թոշակային գումարների կանխիկացում

Անվճար

 • Ընտանեկան դրամագլխի գումարների ստացման համար բացվող հաշիվներից գումարների կանխիկացում /օրենքով սահմանված դեպքում/

Անվճար

 • Սոց. փաթեթի հաշիվներից գումարների կանխիկացում /օրենքով սահմանված դեպքում/

Անվճար

3.2.1.2 Ներբանկային /միջմասնաճյուղային/ փոխանցումներից` եթե գումարը մուտքագրվել է կանխիկ/


 • ՀՀ դրամ,

անվճար

 • ԱՄՆ դոլար

անվճար

 • Այլ արժույթներ

անվճար

3.2.2. Մինչև նախորդ օրվա ժամը 15.00 ներկայացված հայտի համաձայն

 • ՀՀ դրամ

0,3 % min 300 դր

 • ԱՄՆ դոլար

0.5% min 300 դր

 • Այլ արժույթներ

Պայմանագրային /

վճարման օրվա դրությամբ Բանկի կողմից սահմանված տոկոսադրուքով/

3.2.3. Կանխիկ ներդրված ավանդները կանխիկ ելքագրելու դեպքում, առանց նախնական հայտի

անվճար

3.2.4. "Յունիստրիմ" դրամական փոխանցումների համակարգով ստացված և հաճախորդի հաշվին մուտքագրված գումարի ելքագրումը AMD, USD, EURO և RUR արժույթներով

անվճար

3.2.5. ՀՀ ՊՈԱԿ-ներ, ՀՈԱԿ-ներ և բյուջետային հիմարկների հաշիվներից

Անվճար

3.2.6. Վարկերի կանխիկ մուծված կանխավճարի կանխիկի ելքագրում վաճառողի հաշվից

0,1 % min 300 դր

3.3. Հաշվին կանխիկի մուտքագրում

AMD, USD

Անվճար

այլ արժույթներ

Պայմանագրային /տվյալ օրվա դրությամբ Բանկի կողմից սահմանված փոխարժեքով/

3.3.1 "Յունիստրիմ" դրամական փոխանցումների համակարգով ստացված գումարների մուտքագրում հաշվին EURO և RUR արտարժույթով

Անվճար

3.4. Գումարի ստուգում և փաթեթավորում

0,2% min 200

3.5. Մետաղադրամների հաշվում և փաթեթավորում

յուրաքանչյուր դրամանիշից մինչև 50-ական հատը

անվճար

մինչև 50.000 ՀՀ դրամ

500

50.001 – 500.000 ՀՀ դրամ

3.000

500.001 և ավելի ՀՀ դրամ

9.000

3.6. Հնամաշ և վնասված թղթադրամների փոխանակում

ՀՀ դրամ

Անվճար

ԱՄՆ դոլար ,Եվրո և ՌԴ ռուբլի

3% min 300 դրամ

Այլ արժույթներ

Պայմանագրային

3.7. Կանխիկ գումարի տրամադրում POS-տերմինալներից

"Յունիբանկ" ԲԲԸ քարտապաններին

պայմանագրային

այլ բանկի քարտապաններին

2%

4. Երաշխիքների տրամադրում

4.1. Բանկի կողմից երաշխիքների տրամադրում

4.1.1. դրամական միջոցների ապահովվածությամբ

Տարեկան 1-3% և միանվագ վճար 10.000

4.1.2. անշարժ գույքի ապահովվածությամբ

Տարեկան 2-6% և միանվագ վճար 20.000

4.2. Երաշխիքների պայմանների փոփոխում

0.5%

4.3. Միջազգային երաշխիքով գործառնություններ


4.3.1. Բանկի կողմից երաշխիքների տրամադրում


4.3.1.1. Դրամական միջոցների ապահովվածությամբ

Տարեկան 1 %, min 20,000

4.3.1.2. Այլ գրավի ապահովվածությամբ

Տարեկան 3-4%, min 25,000

4.3.2. Երաշխիքի պայմանների փոփոխում

20,000 AMD+ միջնորդ բանկի սակագին

4.3.3. Վճարում պահանջի դիմաց

0.5%, min 50,000

4.3.4. Բանկի կողմից տրամադրված հանդիպակաց երաշխիքով ապահովված երաշխիքի տրամադրում այլ բանկի կողմից

համապատասխան սակագներ + միջնորդ բանկի սակագին

4.4. Այլ բանկերի կողմից հաճախորդի օգտին թողարկված երաշխիքի սպասարկում

4.4.1. Երաշխիքի/փոփոխության ծանուցում

10,000

4.4.2. Երաշխիքի ներքո հաճախորդի վճարման պահանջի դիմումի կազմում

20,000

5. Ակրեդիտիվով գործառնություններ

5.1 Ներմուծման ակրեդիտիվ

5.1.1. Ակրեդիտիվի նախնական հաստատում

30.000 AMD

5.2 Ակրեդիտիվի թողարկում

5.2.1. Դրամական միջոցների ծածկույթով

0,1 % min 20,000 AMD միանվագ

5.2.2. այլ ապահովվածությամբ

գումարի 0,1 % յուրաքանչյուր եռամսյակի համար, նվազագույնը 20,000 AMD (գանձվում է միանվագ` ակրեդիտիվի գործողության ամբողջ ժամկետի համար)

5.3. Ակրեդիտիվի հաստատում առաջնակարգ բանկի միջոցով

Պայմանագրային

5.4. Ակրեդիտիվի պայմանների ընդունում և ստուգում

5.4.1. Առանց տարաձայնությունների

25.000 ՀՀ դրամ

5.4.2. Տարաձայնությունների առկայության դեպքում

35.000 ՀՀ դրամ

5.5. Ակրեդիտիվի վճարում փաստաթղթերի ներկայացմամբ կամ հետաձգված վճարման ժամկետով

5.5.1. Ակրեդիտիվի ծածկույթի առկայության դեպքում

0.1% min 10.000 max 50.000 AMD

5.5.2. Առանց ծածկույթի ակրեդիտիվի դեպքում (վճարման պահից ամեն լրիվ կամ թերի 30 օրվա) համար

0.25% min 30.000 max 450.000 AMD

5.6. Ակրեդիտիվի պայմանների փոփոխում

30.000 ՀՀ դրամ

5.7. Ակրեդիտիվի հետկանչում

30.000 ՀՀ դրամ
5.8. Արտահանման ակրեդիտիվի գործառնություններ

5.9. Ակրեդիտիվի հաստատում

30.000 ՀՀ դրամ + միջնորդ բանկի և փոստային ծախսերը

5.10. Ակրեդիտիվի փաստաթղթերի ընդունում և ստուգում

30.000 ՀՀ դրամ + միջնորդ բանկի և փոստային ծախսերը

5.11. Ակրեդիտիվի վերաբերյալ ծանուցում /այդ թվում` յուրաքանչյուր փոփոխության մասին/

10.000 ՀՀ դրամ

5.12. Ակրեդիտիվի փոխանցում

0.15% min 35.000 ՀՀ դրամ
5.13. Առք ու վաճառքի գործարքի վճարման ապահովման ակրեդիտիվ ծառայություն

5.13.1. Անշարժ գույքի առուվաճառքի գործարք

0.15% min 15.000 AMD

5.13.2. Շարժական գույքի առուվաճառքի գործարք

0.20% min 10.000 AMD

6. Այլ բանկային ծառայություններ

6.1. Արտարժույթի փոխանակում

Պայմանագրային/ տվյալ օրվա դրությամբ Բանկի կողմից սահմանված փոխարժեքով/

6.2. Փաստաթղթերի և այլ արժեքների ի պահ ընդունում, բացառությամբ ոսկու պահպանումը Բանկում` ոսկու գրավադրմամբ վարկերի մարման ժամկետը լրանալուց հետո

Յուրաքանչյուր օրվա

համար 500 AMD

6.2.1 Ոսկու գրավով վարկերի մարումից հետո ոսկյա իրերի պահպանում

1-5 աշխատանքային օր` անվճար
6-րդ աշխատանքային օրվանից սկսած 1 ամսվա համար` 5.000 ՀՀ դրամ

6.3. Արժեթղթերի առք ու վաճառք – ՊԿՊ

Մինչև 100 մլն.AMD

0.04-0.05 %

100 մլն. AMD և ավելի

0.03-0.04 %

Էլեկտրոնային դեպո հաշվի փոխանցում

500

Թղթակցային դեպո հաշվի փոխանցում

1.500

6.4. Այլ արժեթղթերով բրոքերային ծառայությունների մատուցում


6.4.1. Մինչև 20 մլն.AMD

0.1%

6.4.2. 20 մլն. AMD և ավելի

0.07%

6.4.3. "Յունիբանկ" ԲԲԸ IPO շրջանակներում ծառայությունների մատուցումը

Անվճար

6.4.4. Բորսայում Բրոքերային գործառնությունների մատուցման միջնորդավճար

0.2%

6.4.5. Բանկի` որպես գործարքի 3-րդ կողմ կամ միջնորդ հանդիսանալու պայմանով պայմանագրերի կնքման համար

Պայմանագրային

6.5. Հաճախորդի դիմումի համաձայն տեղեկատվության տրամադրում` ամսական /ներառյալ ԱԱՀ/

2.000

6.6. Բանկային հաշվի փակման դեպքում, հաճախորդի իրավաբանական փաստաթղթերից կրկնօրինակների տրամադրում /ներառյալ ԱԱՀ/

5.000

6.7. Հաճախորդների սպասարկմանը առընչվող, քաղվածքների և այլ փաստաթղթերի փոստային առաքում /ներառյալ ԱԱՀ/

2.000 + փոստային առաքման ծախսեր

6.8. Հաճախորդի պահանջով, հաշվից փոխանցման համար վճարային հանձնարարականների պատրաստում /յուրաքանչյուրը/ /ներառյալ ԱԱՀ/

6.8.1. ֆիզիկական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի համար ցանկացած արժույթով

անվճար

6.8.2. Իրավաբանական անձանց համար


ՀՀ դրամ

200

Այլ արժույթով

500

6.9. Անվանական չեկերի սպասարկում

2% min 5.000AMD + Բանկի ծախսերը

6.10. Ինկասո գործառնություններ

Պայմանագրային

6.11. 1 մլն ՀՀ դրամ և ավել սպառողական վարկերի վերակառուցման և/կամ հաշտության համաձայնագրերի կնքման միջնորդավճար /ներառյալ ԱԱՀ/

10.000

6.12. Իրավաբանական անձանց և Ա/Ձ վարկերի վերակառուցման և/կամ հաշտության համաձայնագրերի կնքման միջնորդավճար /ներառյալ ԱԱՀ/

25.000

6.13. Բանկում գրավադրված գույքը այլ բանկերում որպես հաջորդող գրավ ձևակերպելու թույլտվության տրամադրելու համար

անվճար

6.14. Վարկի ապահովության միջոց հանդիսացող որևէ գույքի գրավից մասնակի ազատում կամ փոխարինում /բացառությամբ այն գրավների, որոնք համաձայն հաճախորդի դիմումի և Վարկային կոմիտեի որոշման, գրավադրվել են որպես ժամանակավոր` մինչև հիմնական գրավի ձևակերպումը /ներառյալ ԱԱՀ/

գրավի լիկվիդացիոն արժեքի

0.2% min 50.000 max 500.000

6.15. Վարկի ապահովության միջոց հանդիսացող գրավադրված գույքի հետ կապված գործողությունների համար Բանկի կողմից թույլտվության տրամադրում /գրավի տակ թողնելու պայմանով/ /ներառյալ ԱԱՀ/

 • Վարձակալության (ենթավարձակալության)
 • Ցանակացած գրավի առարկայի առուվաճառք
 • Ավտոմեքենայի պետ. համարանիշի փոփոխության, տեխ. անձնագրի, սեփ. վկայականում փոփոխության
 • Գրավադրված գույքի հասցեում անձ հաշվառելու վերաբերյալ /անկախ անձանց քանակի/
 • Գույքը միավորների բաժանելու, միավորելու և ավելացրած մասերը օրինականացնելու վերաբերյալ
 • Գրավադրված գույքի հասցեի փոփոխություն
 • Ժառանգություն ճանաչելու և նվիրատվություն անելու վերաբերյալ

20.000

6.16. øարտային վարկային գծի երկարաձգման միանվագ կոմիսիոն վճար /ներառյալ ԱԱՀ/ (բացառությամբ Բանկի աշխատակիցների քարտային վարկային գծերի և ավանդի գրավով քարտային վարկային գծերի):

վարկի գումարի 2%-ի չափով,

min 5.000 max 20.000

6.17. Անգրավ սպառողական /բացառությամբ ապառիկ վարկերի/ վարկային հայտերի ուսումնասիրման համար կոմիսիոն վճար /ներառյալ ԱԱՀ/

1.000

6.18. Հաճախորդի կողմից սխալ տեղեկատվություն ներկայացնելու դեպքում տույժ

1.000

6.19. կատարված / վճարված կոմունալ վճարների պայմաններում տվյալների փոփոխության տույժ

1.000

6.20. Վարկային հայտերի ուսումնասիրման կոմիսիոն վճար /ներառյալ ԱԱՀ/


6.20.1. Ֆիզիկական անձանց անշարժ գույքի գրավով ապահովված վարկային հայտերի ուսումնասիրում

5.000

6.20.2. Իրավաբանական անձանց և Ա/Ձ գրավով ապահովված բիզնես վարկային հայտերի ուսումնասիրում

10.000

7. ՀՀ-ում ոչ ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների պարտադիր տեխնիկական զննության կտրոնների տրամադրում

7.1. ՀՀ-ում ոչ ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների պարտադիր տեխնիկական զննության կտրոնի տրամադրում

անվճար

7.2. ՀՀ-ում ոչ ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների պարտադիր տեխնիկական զննության կտրոնի ստացման դիմաց կատարվող վճարումների միանվագ միջնորդավճար

1.500

7.3. Տեխնիկական զննման կրկնակի կտրոնի տրամադրում /ներառյալ ԱԱՀ/

5.000

8. Դեպոզիտար արկղերի վարձակալություն /ներառյալ ԱԱՀ/

22.12.2017թ-28.02.2018թ. ժամանակահատվածում Բանկի ավանդատուների կողմից դեպոզիտար արկղերի վարձակալության դեպքում առաջին ամիսը կտրամադրվի անվճար:

Վարձակալության ժամկետը

110x220x480 /մմ/

(փոքր)

200x220x480 /մմ/

(միջին)

200x450x480 /մմ/

(մեծ)

7 օր

4.500

6.000

9.000

14 օր

6.000

9.000

10000

1 ամիս

10000

15000

20000

6 ամիս

20000

25000

30000

1 տարի

30000

37500

45000

9. "ԱՔՌԱ" վարկային զեկույցի համար հաճախորդից գանձվող վճարի չափերը /ներառյալ ԱԱՀ/

9.1. Ֆիզիկական անձ / գրավով ապահովված վարկերի դեպքում/

2.500

9.2. Ֆիզիկական անձ / առանց գրավի վարկերի դեպքում/

անվճար

9.3. Անհատ ձեռներեց

5.000

9.4. Իրավաբանական անձ

5.000

9.5. Վարկառուի երաշխավոր, փոխկապակցված անձ, գրավատու, սեփականատեր, ղեկավար անձ

անվճար

9.6. Գործող վարկի մոնիտորինգ

անվճար

10. "ԱðՔԱ" կլասիկ դեբետային քարտերի սպասարկում

AMD/USD/EUR/RUR

10.1. Արքա Կլասիկ քարտի տրամադրում

անվճար

10.1. Արքա Կլասիկ քարտի տրամադրում

անվճար

10.2. Տարեկան սպասարկման վճար

2.000

10.3. Չնվազող մնացորդ

չի սահմանվում

10.4. Կորցրած, գողացված, վնասված քարտի վերաթողարկում

2.000

10.5. Ամսական քաղվածքի տրամադրում

անվճար

10.6. Լրացուցիչ քաղվածքի տրամադրում

500

10.7. Կցված քարտի տրամադրում

---

10.8. Կցված քարտի տարեկան սպասարկման վճար

---

10.9. Տույժ քարտի մինչև գործողության ժամկետի ավարտը բանկ վերադարձնելու համար

1.500

10.10. Կանխիկի տրամադրում բանկի կանխիկացման կետերում

0.3 %

10.11. Այլ բանկի կանխիկացման կետերում

1 %

10.12. Գործարքներ առևտրային կետերում

անվճար

10.13. Կանխիկացման օրական սահմանաչափ

300.000

10.14. Բանկոմատի միջոցով քարտից քարտ փոխանցում

0.5%

10.15. Քարտային հաշվի դրական մնացորդի նկատմամբ հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք

0%

10.16. Տույժ վճարային սահմանաչափի չթույլատրվող գերազանցման համար

36 %

10.17. Քարտի գործողության ժամկետը

2 տարի

11. "VISA" ELECTRON մագնիսական կրիչով դեբետային քարտերի սպասարկում

/Բանկի կողմից այլևս չեն տրամադրվում/

AMD/USD

11.1. Քարտի տրամադրում ****

անվճար

11.2. Տարեկան սպասարկման վճար

3.000

11.3. Չնվազող մնացորդ

0

11.4. Կորցրած, գողացված, վնասված քարտի վերաթողարկում

3.000 AMD

11.5. Ամսական քաղվածքի տրամադրում

անվճար

11.6. Լրացուցիչ քաղվածքի տրամադրում

1.000

11.7. Տույժ քարտի մինչև գործողության ժամկետի ավարտը բանկ վերադարձնելու համար

1.500

11.8. Կանխիկի տրամադրում բանկի կանխիկացման կետերում

0.3 % / 0.5%

11.9. Կանխիկի տրամադրում լոկալ բանկերի կանխիկացման կետերում *****

1 %

11.10. Կանխիկի տրամադրում այլ բանկերի կանխիկացման կետերում

1.2%- min 1.500 AMD

11.11. Գործարքներ առևտրային կետերում

անվճար

11.12. Օրական գործարքի սահմանաչափ

500.000AMD / 1.000 USD

11.13. Բանկոմատի միջոցով քարտից քարտ փոխանցում

0.5%

11.14. Քարտային հաշվի դրական մնացորդի նկատմամբ հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք

0%, / 0%

11.15. Տույժ վճարային սահմանաչափի չթույլատրվող գերազանցման համար

36 %

11.16. Քարտի գործողության ժամկետը

2 տարի

11.17. Քարտապանի նախաձեռնությամբ քարտի միջազգային բլոկավորում

15.000 AMD

12. "VISA" CLASSIC մագնիսական կրիչով դեբետային քարտերի սպասարկում

/Բանկի կողմից այլևս չեն տրամադրվում/

AMD/USD/EUR

12.1. Քարտի տրամադրում ****

անվճար

12.2. Տարեկան սպասարկման վճար

5.000

12.3. Չնվազող մնացորդ

չի սահմանվում

12.4. Կորցրած, գողացված, վնասված քարտի վերաթողարկում

5.000 AMD

12.5. Ամսական քաղվածքի տրամադրում

անվճար

12.6. Լրացուցիչ քաղվածքի տրամադրում

1.000

12.7. Կցված քարտի տրամադրում

5.000

12.8. Քարտի տեղադրում STOP ցուցակում (7 օրյա)

10.000

12.9. Կցված քարտի տարեկան սպասարկման վճար

անվճար

12.10. Տույժ քարտի մինչև գործողության ժամկետի ավարտը բանկ վերադարձնելու համար

1.500

12.11. Կանխիկի տրամադրում բանկի կանխիկացման կետերում

0.3 % / 0.5% / 0.5%

12.12. Կանխիկի տրամադրում լոկալ բանկերի կանխիկացման կետերում *****

1 %

12.13. Կանխիկի տրամադրում այլ բանկերի կանխիկացման կետերում

1.2%- min 1.500 AMD

12.14. Գործարքներ առևտրային կետերում

անվճար

12.15. Oրական գործարքի սահմանաչափ

500.000AMD/ 1.000 USD / 1.000 EUR

12.16. Բանկոմատի միջոցով քարտից քարտ փոխանցում

0.5%

12.17. Քարտային հաշվի դրական մնացորդի նկատմամբ հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք

0%

12.18. Տույժ վճարային սահմանաչափի չթույլատրվող գերազանցման համար

36 %

12.19. Քարտի գործողության ժամկետը

2 տարի

12.20. Քարտապանի նախաձեռնությամբ քարտի միջազգային բլոկավորում

15.000 AMD13. "VISA" GOLD մագնիսական կրիչով դեբետային քարտերի սպասարկում

/Բանկի կողմից այլևս չեն տրամադրվում/

AMD/USD/EUR

13.1. Քարտի տրամադրում ****

անվճար

13.2. Տարեկան սպասարկման վճար

30.000

13.3. Չնվազող մնացորդ

չի սահմանվում

13.4. Կորցրած, գողացված, վնասված քարտի վերաթողարկում

5.000 AMD

13.5. Ամսական քաղվածքի տրամադրում

անվճար

13.6. Լրացուցիչ քաղվածքի տրամադրում

1.000

13.7. Կցված քարտի տրամադրում /միայն Electron կամ Classic քարտ/

5.000

13.8. Քարտի տեղադրում STOP ցուցակում (7 օրյա)

10.000

13.9. Կցված քարտի տարեկան սպասարկման վճար

անվճար

13.10. Տույժ քարտի մինչև գործողության ժամկետի ավարտը բանկ վերադարձնելու համար

1.500

13.11. Կանխիկի տրամադրում բանկի կանխիկացման կետերում

0.5 % / 0.5% / 0.5%

13.12. Կանխիկի տրամադրում լոկալ բանկերի կանխիկացման կետերում *****

1 %

13.13. Կանխիկի տրամադրում այլ բանկերի կանխիկացման կետերում

1.2%- min 1.500 AMD

13.14. Գործարքներ առևտրային կետերում

անվճար

13.15. Օրական գործարքի սահմանաչափ

1.000.000AMD / 2.000 USD / 2.000 EUR

13.16. Բանկոմատի միջոցով քարտից քարտ փոխանցում

0.5%

13.17. Քարտային հաշվի դրական մնացորդի նկատմամբ հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք

0%

13.18. Տույժ վճարային սահմանաչափի չթույլատրվող գերազանցման համար

36 %

13.19. Քարտի գործողության ժամկետը

2 տարի

13.20. Քարտի շտապ վերաթողարկում արտասահմանում քարտը կորցնելու դեպքում

125.000

13.21. Քարտապանի նախաձեռնությամբ քարտի միջազգային բլոկավորում

15.000 AMD

14. "VISA" BUSINESS մագնիսական կրիչով դեբետային քարտերի սպասարկում

/Բանկի կողմից այլևս չեն տրամադրվում/

AMD/USD

14.1. Քարտի տրամադրում ****

անվճար

14.2. Տարեկան սպասարկման վճար

40.000

14.3. Չնվազող մնացորդ

չի սահմանվում

14.4. Կորցրած, գողացված, վնասված քարտի վերաթողարկում

15.000 AMD

14.5. Ամսական քաղվածքի տրամադրում

անվճար

14.6. Լրացուցիչ քաղվածքի տրամադրում

1.000

14.7. Կցված քարտի տրամադրում

15.000

14.8. Քարտի տեղադրում STOP ցուցակում (7 օրյա)

10.000

14.9. Կցված քարտի տարեկան սպասարկման վճար

50.000

14.10. Տույժ քարտի մինչև գործողության ժամկետի ավարտը բանկ վերադարձնելու համար

20.000

14.11. Կանխիկի տրամադրում բանկի կանխիկացման կետերում

0.5 % / 0.5%

14.12. Կանխիկի տրամադրում լոկալ բանկերի կանխիկացման կետերում *****

1 %

14.13. Կանխիկի տրամադրում այլ բանկերի կանխիկացման կետերում

1.2%- min 1.500 AMD

14.14. Գործարքներ առևտրային կետերում

անվճար

14.15. Կանխիկացման օրական սահմանաչափ

1.000.000AMD / 2.000 USD

14.16.Կանխիկացման մեկ գործարքի սահմանաչափը

250.000 AMD / 500 USD

14.17. Բանկոմատի միջոցով քարտից քարտ փոխանցում

0.5%

14.18. Քարտային հաշվի դրական մնացորդի նկատմամբ հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք

0%

14.19. Տույժ վճարային սահմանաչափի չթույլատրվող գերազանցման համար

36 %

14.20. Քարտի գործողության ժամկետը

1 տարի

14.21. Քարտի շտապ վերաթողարկում արտասահմանում քարտը կորցնելու դեպքում

125.000

14.22. Քարտապանի նախաձեռնությամբ քարտի միջազգային բլոկավորում

15.000 AMD

15. ArCa Classic Կենսաթոշակային պլաստիկ քարտեր

AMD

15.1. Քարտի տրամադրում

անվճար

15.2. Տարեկան սպասարկման վճար

անվճար

15.3. Չնվազող մնացորդ

չի սահմանվում

15.4. Կորցրած, գողացված, վնասված քարտի վերաթողարկում /առաջին անգամ/

անվճար

15.5. Կորցրած, գողացված, վնասված քարտի վերաթողարկում

500

15.6. Ամսական քաղվածքի տրամադրում

անվճար

15.7. Լրացուցիչ քաղվածքի տրամադրում

անվճար

15.8. Կանխիկի տրամադրում բանկի կանխիկացման կետերում

0 %

15.9. Կանխիկի տրամադրում այլ բանկերի կանխիկացման կետերում

1 %

15.10. Գործարքներ առևտրային կետերում

անվճար

15.11. Կանխիկացման օրական սահմանաչափ

300.000AMD

15.12. Քարտային հաշվի դրական մնացորդի նկատմամբ հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք

8%

15.13. Տույժ վճարային սահմանաչափի չթույլատրվող գերազանցման համար

36 %

15.14. Քարտի գործողության ժամկետը

2 տարի

16. ArCa Unistream կանխիկային պլաստիկ քարտեր

AMD / USD / EUR / RUR

16.1. Քարտի տրամադրում

անվճար

16.2. Տարեկան սպասարկման վճար

անվճար

16.3. Չնվազող մնացորդ

չի սահմանվում

16.4. Կորցրած, գողացված, վնասված քարտի վերաթողարկում

3.000

16.5. Ամսական քաղվածքի տրամադրում

անվճար

16.6. Լրացուցիչ քաղվածքի տրամադրում

1.000

16.7. Տույժ քարտի մինչև գործողության ժամկետի ավարտը բանկ վերադարձնելու համար

1.500

16.8 Կանխիկի տրամադրում բանկի կանխիկացման կետերում

0 %

16.9. Կանխիկի տրամադրում այլ բանկերի կանխիկացման կետերում

1%

16.10.Գործարքներ առևտրային կետերում

անվճար

16.11.Կանխիկացման օրական սահմանաչափ

300.000AMD

16.12.Բանկոմատի միջոցով քարտից քարտ փոխանցում

0.5%

16.13. Քարտային հաշվի դրական մնացորդի նկատմամբ հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք

0%

16.14. Տույժ վճարային սահմանաչափի չթույլատրվող գերազանցման համար

36 %

16.15. Քարտի գործողության ժամկետը

2 տարի

17. "VISA" ELECTRON չիպային դեբետային քարտերի սպասարկում

Multi /AMD,USD,EUR/ քարտեր

17.1. Քարտի տրամադրում

անվճար

17.2.1 Տարեկան սպասարկման վճար ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց համար

3.000

17.2.2. Տարեկան սպասարկման վճար ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց համար

8.000

17.3. Չնվազող մնացորդ

չի սահմանվում

17.4.1. Կորցրած, գողացված, վնասված քարտի վերաթողարկում ռեզիդենտ ֆիզ.անձանց համար

3.000 AMD

17.4.2. Կորցրած, գողացված, վնասված քարտի վերաթողարկում ոչ ռեզիդենտ ֆիզ.անձանց համար

8.000 AMD

17.5. Ամսական քաղվածքի տրամադրում

անվճար

17.6. Լրացուցիչ քաղվածքի տրամադրում

1.000

17.7. Տույժ քարտի մինչև գործողության ժամկետի ավարտը բանկ վերադարձնելու համար

1.500

17.8. Կանխիկի տրամադրում բանկի կանխիկացման կետերում

0%

17.9. Կանխիկի տրամադրում լոկալ բանկերի կանխիկացման կետերում *****

1 %

17.10.Կանխիկի տրամադրում այլ բանկերի կանխիկացման կետերում

1.3%

17.11.Գործարքներ առևտրային կետերում

անվճար

17.12. Օրական գործարքի սահմանաչափ

500.000 AMD

17.13. Բանկոմատի միջոցով քարտից քարտ փոխանցում

0.5%

17.14. Քարտային հաշվի դրական մնացորդի նկատմամբ հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք

0% /0% /0%

17.15. Տույժ վճարային սահմանաչափի չթույլատրվող գերազանցման համար

36 %

17.16 Քարտի գործողության ժամկետը

3 տարի

17.17. Քարտապանի նախաձեռնությամբ քարտի միջազգային բլոկավորում

15.000 AMD

17.18. Քարտի տրամադրում 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում

10.000 AMD

17.19. Սահմանված սահմանաչափից ավել գումարի կանխիկացում /լիմիտի բարձրացում /

0.3%

17.20. Կտրոնի հարցում սպասարկողից (copy request)

5.000 AMD

18. "VISA" CLASSIC չիպային դեբետային քարտերի սպասարկում

Multi /AMD,USD,EUR/ քարտեր

18.1. Քարտի տրամադրում

անվճար

18.2.1 Տարեկան սպասարկման վճար ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց համար

5.000

18.2.2. Տարեկան սպասարկման վճար ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց համար

10.000

18.3. Չնվազող մնացորդ

չի սահմանվում

18.4.1. Կորցրած, գողացված, վնասված քարտի վերաթողարկում ռեզիդենտ ֆիզ.անձանց համար

5.000 AMD

18.4.2. Կորցրած, գողացված, վնասված քարտի վերաթողարկում ոչ ռեզիդենտ ֆիզ.անձանց համար

10.000 AMD

18.5. Ամսական քաղվածքի տրամադրում

անվճար

18.6. Լրացուցիչ քաղվածքի տրամադրում

1.000

18.7. Կցված քարտի տրամադրում

5.000

18.8. Քարտի տեղադրում STOP ցուցակում (7 օրյա)

10.000

18.9. Կցված քարտի տարեկան սպասարկման վճար

անվճար

18.10. Տույժ քարտի մինչև գործողության ժամկետի ավարտը բանկ վերադարձնելու համար

1.500

18.11. Կանխիկի տրամադրում բանկի կանխիկացման կետերում

անվճար

18.12. Կանխիկի տրամադրում լոկալ բանկերի կանխիկացման կետերում *****

1 %

18.13. Կանխիկի տրամադրում այլ բանկերի կանխիկացման կետերում

1.3%

18.14. Գործարքներ առևտրային կետերում

անվճար

18.15. Oրական գործարքի սահմանաչափ

1.000.000 AMD

18.16. Բանկոմատի միջոցով քարտից քարտ փոխանցում

0.5%

18.17. Քարտային հաշվի դրական մնացորդի նկատմամբ հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք

0%

18.18. Տույժ վճարային սահմանաչափի չթույլատրվող գերազանցման համար

36 %

18.19. Քարտի գործողության ժամկետը

3 տարի

18.20. Քարտի շտապ վերաթողարկում արտասահմանում քարտը կորցնելու դեպքում

125.000

18.21. Քարտապանի նախաձեռնությամբ քարտի միջազգային բլոկավորում

15.000 AMD

18.22. Քարտի տրամադրում 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում

10.000 AMD

18.23. Սահմանված սահմանաչափից ավել գումարի կանխիկացում /լիմիտի բարձրացում /

0.3%

18.24. Կտրոնի հարցում սպասարկողից (copy request)

5.000 AMD

19. "VISA" GOLD չիպային դեբետային քարտերի սպասարկում

Multi /AMD,USD,EUR/ քարտեր

19.1. Քարտի տրամադրում

անվճար

19.2. Տարեկան սպասարկման վճար

30.000

19.3. Չնվազող մնացորդ

չի սահմանվում

19.4. Կորցրած, գողացված, վնասված քարտի վերաթողարկում

25.000 AMD

19.5. Ամսական քաղվածքի տրամադրում

անվճար

19.6. Լրացուցիչ քաղվածքի տրամադրում

1.000

19.7. Կցված քարտի տրամադրում /միայն Electron կամ Classic քարտ/

5.000

19.8. Քարտի տեղադրում STOP ցուցակում (7 օրյա)

10.000

19.9. Կցված քարտի տարեկան սպասարկման վճար

30.000

19.10. Տույժ քարտի մինչև գործողության ժամկետի ավարտը բանկ վերադարձնելու համար

1.500

19.11. Կանխիկի տրամադրում բանկի կանխիկացման կետերում

անվճար

19.12. Կանխիկի տրամադրում լոկալ բանկերի կանխիկացման կետերում *****

1 %

19.13. Կանխիկի տրամադրում այլ բանկերի կանխիկացման կետերում

1.3%

19.14. Գործարքներ առևտրային կետերում

անվճար

19.15. Օրական գործարքի սահմանաչափ

5.000.000 AMD

19.16. Բանկոմատի միջոցով քարտից քարտ փոխանցում

0.5%

19.17. Քարտային հաշվի դրական մնացորդի նկատմամբ հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք

0%

19.18. Տույժ վճարային սահմանաչափի չթույլատրվող գերազանցման համար

36 %

19.19. Քարտի գործողության ժամկետը

3 տարի

19.20. Քարտի շտապ վերաթողարկում արտասահմանում քարտը կորցնելու դեպքում

125.000

19.21. Քարտապանի նախաձեռնությամբ քարտի միջազգային բլոկավորում

15.000 AMD

19.22. Քարտի տրամադրում 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում

10.000 AMD

19.23. Սահմանված սահմանաչափից ավել գումարի կանխիկացում /լիմիտի բարձրացում /

0.1%

19.24. Կտրոնի հարցում սպասարկողից (copy request)

5.000 AMD

20. "VISA" BUSINESS չիպային դեբետային քարտերի սպասարկում

AMD, AMD/USD, AMD/EUR, Multi քարտեր

20.1. Քարտի տրամադրում

անվճար

20.2. Տարեկան սպասարկման վճար

10.000

20.3. Չնվազող մնացորդ

չի սահմանվում

20.4. Կորցրած, գողացված, վնասված քարտի վերաթողարկում

10.000 AMD

20.5. Ամսական քաղվածքի տրամադրում

անվճար

20.6. Լրացուցիչ քաղվածքի տրամադրում

1.000

20.7. Կցված քարտի տրամադրում /”VISA" BUSINESS/

10.000

20.8. Քարտի տեղադրում STOP ցուցակում (7 օրյա)

10.000

20.9. Տույժ քարտի մինչև գործողության ժամկետի ավարտը բանկ վերադարձնելու համար

15.000

20.10. Կանխիկի տրամադրում բանկի կանխիկացման կետերում

անվճար

20.11. Կանխիկի տրամադրում լոկալ բանկերի կանխիկացման կետերում *****

1 %

20.12. Կանխիկի տրամադրում այլ բանկերի կանխիկացման կետերում

1.3%

20.13. Գործարքներ առևտրային կետերում

անվճար

20.14. Կանխիկացման օրական սահմանաչափ

10.000.000 AMD

20.15. Բանկոմատի միջոցով քարտից քարտ փոխանցում

0.5%

20.16. Քարտային հաշվի դրական մնացորդի նկատմամբ հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք

0%

20.17. Տույժ վճարային սահմանաչափի չթույլատրվող գերազանցման համար

36 %

20.18. Քարտի գործողության ժամկետը

3 տարի

20.19. Քարտի շտապ վերաթողարկում արտասահմանում քարտը կորցնելու դեպքում

125.000

20.20. Քարտապանի նախաձեռնությամբ քարտի միջազգային բլոկավորում

15.000 AMD

20.21. Քարտի տրամադրում 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում

10.000 AMD

20.22. Կտրոնի հարցում սպասարկողից (copy request)

5.000 AMD21. "VISA" INFINITY չիպային դեբետային քարտերի սպասարկում

Multi /AMD,USD,EUR/ քարտեր

21.1. Քարտի տրամադրում

անվճար

21.2. Տարեկան սպասարկման վճար

100.000

21.3. Չնվազող մնացորդ

չի սահմանվում

21.4. Կորցրած, գողացված, վնասված քարտի վերաթողարկում

100.000 AMD

21.5. Ամսական քաղվածքի տրամադրում

անվճար

21.6. Լրացուցիչ քաղվածքի տրամադրում

1.000

21.7. Քարտի տեղադրում STOP ցուցակում (7 օրյա)

10.000

21.8. Տույժ քարտի մինչև գործողության ժամկետի ավարտը բանկ վերադարձնելու համար

15.000

21.9. Կանխիկի տրամադրում բանկի կանխիկացման կետերում

անվճար

21.10. Կանխիկի տրամադրում լոկալ բանկերի կանխիկացման կետերում *****

1 %

21.11. Կանխիկի տրամադրում այլ բանկերի կանխիկացման կետերում

1.3%

21.12. Գործարքներ առևտրային կետերում

անվճար

21.13. Կանխիկացման օրական սահմանաչափ

20.000.000AMD

21.14. Բանկոմատի միջոցով քարտից քարտ փոխանցում

0.5%

21.15. Քարտային հաշվի դրական մնացորդի նկատմամբ հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք

0%

21.16. Տույժ վճարային սահմանաչափի չթույլատրվող գերազանցման համար

36 %

21.17. Քարտի գործողության ժամկետը

3 տարի

21.18. Քարտի շտապ վերաթողարկում արտասահմանում քարտը կորցնելու դեպքում

125.000

21.19. Քարտապանի նախաձեռնությամբ քարտի միջազգային բլոկավորում

15.000 AMD

21.20. Քարտի տրամադրում 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում

10.000 AMD

21.21. Կտրոնի հարցում սպասարկողից (copy request)

5.000 AMD

22. "VISA" GOLD չիպային դեբետային քարտերի սպասարկում

USD կամ EUR արժույթով քարտեր

22.1. Քարտի տրամադրում

անվճար

22.2. Տարեկան սպասարկման վճար

30.000

22.3. Չնվազող մնացորդ

չի սահմանվում

22.4. Կորցրած, գողացված, վնասված քարտի վերաթողարկում

25.000 AMD

22.5. Ամսական քաղվածքի տրամադրում

անվճար

22.6. Լրացուցիչ քաղվածքի տրամադրում

1.000

22.7. Կցված քարտի տրամադրում /միայն Electron կամ Classic քարտ/

5.000

22.8. Քարտի տեղադրում STOP ցուցակում (7 օրյա)

10.000

22.9. Կցված քարտի տարեկան սպասարկման վճար

30.000

22.10. Տույժ քարտի մինչև գործողության ժամկետի ավարտը բանկ վերադարձնելու համար

1.500

22.11. Կանխիկի տրամադրում բանկի կանխիկացման կետերում

անվճար

22.12. Կանխիկի տրամադրում լոկալ բանկերի կանխիկացման կետերում *****

1 %

22.13. Կանխիկի տրամադրում այլ բանկերի կանխիկացման կետերում

1.3%

22.14. Գործարքներ առևտրային կետերում

անվճար

22.15. Օրական գործարքի սահմանաչափ

5.000.000AMD

22.16. Բանկոմատի միջոցով քարտից քարտ փոխանցում

0.5%

22.17. Քարտային հաշվի դրական մնացորդի նկատմամբ հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք

0%

22.18. Տույժ վճարային սահմանաչափի չթույլատրվող գերազանցման համար

36 %

22.19. Քարտի գործողության ժամկետը

3 տարի

22.20. Քարտի շտապ վերաթողարկում արտասահմանում քարտը կորցնելու դեպքում

125.000

22.21. Քարտապանի նախաձեռնությամբ քարտի միջազգային բլոկավորում

15.000 AMD

22.22. Քարտի տրամադրում 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում

10.000 AMD

22.23. Սահմանված սահմանաչափից ավել գումարի կանխիկացում /լիմիտի բարձրացում /

0.1%

22.24. Կտրոնի հարցում սպասարկողից (copy request)

5.000 AMD

23. "VISA" INFINITY չիպային դեբետային քարտերի սպասարկում

USD կամ EUR արժույթով քարտեր

23.1. Քարտի տրամադրում

անվճար

23.2. Տարեկան սպասարկման վճար

100.000

23.3. Չնվազող մնացորդ

չի սահմանվում

23.4. Կորցրած, գողացված, վնասված քարտի վերաթողարկում

100.000 AMD

23.5. Ամսական քաղվածքի տրամադրում

անվճար

23.6. Լրացուցիչ քաղվածքի տրամադրում

1.000

23.7. Քարտի տեղադրում STOP ցուցակում (7 օրյա)

10.000

23.8. Տույժ քարտի մինչև գործողության ժամկետի ավարտը բանկ վերադարձնելու համար

15.000

23.9. Կանխիկի տրամադրում բանկի կանխիկացման կետերում

անվճար

23.10. Կանխիկի տրամադրում լոկալ բանկերի կանխիկացման կետերում *****

1 %

23.11. Կանխիկի տրամադրում այլ բանկերի կանխիկացման կետերում

1.3%

23.12. Գործարքներ առևտրային կետերում

անվճար

23.13. Կանխիկացման օրական սահմանաչափ

20.000.000AMD

23.14. Բանկոմատի միջոցով քարտից քարտ փոխանցում

0.5%

23.15. Քարտային հաշվի դրական մնացորդի նկատմամբ հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք

0%

23.16. Տույժ վճարային սահմանաչափի չթույլատրվող գերազանցման համար

36 %

23.17. Քարտի գործողության ժամկետը

3 տարի

23.18. Քարտի շտապ վերաթողարկում արտասահմանում քարտը կորցնելու դեպքում

125.000

23.19. Քարտապանի նախաձեռնությամբ քարտի միջազգային բլոկավորում

15.000 AMD

23.20. Քարտի տրամադրում 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում

10.000 AMD

23.21. Կտրոնի հարցում սպասարկողից (copy request)

5.000 AMD


* Բանկի կողմից բոլոր տեսակի միջնորդավճարները գանձվում են ՀՀ դրամով` տվյալ օրվա ՀՀ ԿԲ կողմից սահմանված հաշվարկային փոխարժեքով:
** Սահմանված սակագները գործում են նաև "Բանկ-հաճախորդ" համակարգից օգտվող հաճախորդների համար:
*** Անկախ հաշվի բացման տևողությունից յուրաքանչյուր տարի գանձվում է հաշվի տարեկան սպասարկման վճար:
**** Եթե գործող քարտը փոխարինվում է չիպայինով, քարտը տրամադրվում է անվճար:
***** Լոկալ բանկի կանխիկացման կետերում` Հայաստանյան բանկեր, բացառությամբ Հայբիզնեսբանկ ՓԲԸ, VTB և HSBC-Հայաստան բանկերի:
****** Բանկի կողմից հաճախորդի քողարկած լոմբարդային կամ խաղատնային գործունեության հայտնաբերման դեպքում անակցեպտ գանձվում է հաշիվների բացման միանվագ վճարները և տարեկան սպասարկման վճարները հաշվի բացման օրվանից սկսած:
******* Բանկն իրավասու է միակողմանիորեն փակելու հաճախորդի բանկային հաշվեհամարը, եթե հաճախորդը չի ապահովել Բանկի սակագներով սահմանված սպասարկման վճարները և չնվազող մնացորդը և/կամ 1 տարուց ավել գործարքներ չի իրականացրել:

Թարմացված է` 16/01/18 17:14
                
Альтернативный вход