Բնակելի կամ բիզնես անշարժ գույքի ձեռքբերման համար տրամադրվող վարկ


Վարկի հիմնական պայմանները

“ԴԱՍԱԿԱՆ”

Բնակելի կամ բիզնես անշարժ գույքի ձեռք բերման համար տրամադրվող վարկ (առաջնային և երկրորդային շուկա)

Նպատակային նշանակությունը

Առաջնային կամ երկրորդային շուկայում բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերման համար տրամադրվող վարկ:

Հնարավոր վարկառուները

Կայուն եկամուտ ունեցող ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք:

Վարկի առավելագույն գումարը

A

B

C

10,000 - 150,000 ԱՄՆ դոլար

10,000 - 50,000 ԱՄՆ դոլար

10,000 - 25,000 ԱՄՆ դոլար

5,000,000 - 60,000,000 ՀՀ դրամ

5,000,000 - 20,000,000 ՀՀ դրամ

5,000,000 - 10,000,000 ՀՀ դրամ

Վարկի արժույթը

ԱՄՆ դոլար
Արտարժույթով տրամադրված վարկերի դեպքում արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխությունները կարող են ազդեցություն ունենալ վարկի մարումների վրա:

Վարկի առավելագույն ժամկետը

A

B

C

120 - 240 ամիս ԱՄՆ դոլարի դեպքում

84 - 120 ամիս ԱՄՆ դոլարի դեպքում

84 ամիս ԱՄՆ դոլարի դեպքում

84 - 120 ամիս ՀՀ դրամի դեպքում

84 - 120 ամիս ՀՀ դրամի դեպքում

84 ամիս ՀՀ դրամի դեպքում

Նվազագույն կանխավճարը

A

B

C

30%

40%

50%

Վարկի տարեկան տոկոսադրույքը

A

B

C

10.7% ԱՄՆ դոլարի դեպքում

11.2% ԱՄՆ դոլարի դեպքում

11.7% ԱՄՆ դոլարի դեպքում

14% ՀՀ դրամի դեպքում

Վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը

A

B

C

11.42% -11.81% ԱՄՆ դոլարի դեպքում

12.07%-12.57% ԱՄՆ

դոլարի դեպքում

12.74%-13.13% ԱՄՆ դոլարի դեպքում

15.26%-15.76% ՀՀ դրամի դեպքում

15.26%-15.76% ՀՀ դրամի դեպքում

15.36%-15.76% ՀՀ դրամի դեպքում

Վարկի տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա: Փաստացի տարեկան տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը տոկոսագումարները եւ այլ վճարները սահմանված ժամկետներում եւ չափերով կատարելու դեպքում: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգը կարող եք գտնել այստեղ : Վարկային պայմանագրի գործողության ընթացքում Բանկի կողմից անվանական տոկոսադրույքի փոփոխություն չի նախատեսվում, եթե վարկառուն չի խախտում պայմանագրով սահմանված պայմանները:

Միջնորդավճարը

Ամսեկան միջնորդավճար վարկի գումարի 0.05% չափով (16.01.2018-31.10.2018թթ. ժամանակահատվածում ձևակերպված վարկի դեպքում միջնորդավճարը չի գանձվի)

Վարկի տրամադրման համար` վարկի գումարի 1%-ը, բայց ոչ պակաս քան 100,000 ՀՀ դրամը:

Վարկային հայտի ուսումնասիրման համար` 5 000 ՀՀ դրամ:

Կանխիկացման համար` համաձայն բանկում գործող սակագների:

Վարկի տրամադրման կարգը

Վարկը տրամադրվում է անկանխիկ եղանակով:

Վարկի մարման կարգը

ամենամսյա հավասարաչափ մարումներով,

ամենամսյա անուիտետային մարումներով:

Տոկոսագումարը հաշվարկվում է նվազող մնացորդի նկատմամբ:

Վաղաժամկետ մարման հնարավորությունը

Թույլատրվում է առանց տույժերի:

Տույժերը

Ժամկետանց վարկ

Յուրաքանչյուր ժամկետանց օրվա համար ժամկետանց գումարի 0,13%-ի չափով:

Ժամկետանց տոկոս

Յուրաքանչյուր ժամկետանց օրվա համար ժամկետանց գումարի 0,13%-ի չափով:

Ապահովվածությունը

Գրավ

Ձեռք բերվող անշարժ գույքը:

Երրորդ անձի երաշխավորություն

Չի հանդիսանում պարտադիր`

նպատակահարմարությունը որոշում է Բանկը:

Ուշադրություն` տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները ժամանակին չկատարելու դեպքում գրավադրված գույքը կարող է առգրավվել, իսկ վարկառուի մասին տեղեկատվությունը` գրանցվել վարկային ռեգիստրում: Վարկային պարտավորությունների չկատարման եւ գրավի հաշվին պարտավորությունները մարելու դեպքում, վարկառուի վարկային պարտավորությունները ծածկելու համար գրավը բավարար չլինելու պարագայում, հնարավոր է պատավորությունների մարում վարկառուի այլ գույքի հաշվին:

Ձեռքբերվող գույքը գնահատվում և ապահովագրվում է Բանկի հետ համագործակցող ընկերություններից որևէ մեկի կողմից /ցանկը տես այստեղ/ :

Օժանդակ ծառայություններից օգտվելու գնային միջակայքը հետևյալն է`

  • գույքի գնահատում` 18.000 ՀՀ դրամ
  • գույքի ապահովագրություն` 0.22% գնահատված արժեքից կամ վարկի գումարից /հաճախորդի ցանկությամբ/
  • անձնական ապահովագրություն` 0.18% վարկի գումարից
  • նոտարական ծառայությունների վճար` 15 000- 20 000, ներառյալ ամուսնության վերաբերյալ հայտարարությունների համաձայնագրերը
  • գույքի պետական գրանցման վճար` 26 400- 172 500 ՀՀ դրամ

*Չեն ներառվում վարկի փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկում:

Գրավի գնահատումը

Պարտադիր, լիցենզավորված անկախ գնահատող կազմակերպության կողմից: Իրականացվում է վարկառուի միջոցով:

Ապահովագրությունը

Գույքային

պարտադիր

Անձնական

պարտադիր

Գրավին ներկայացվող պահանջները

1. Բնակարան

Բնակարանը պետք է ունենա բարձր լիկվիդայնություն (ավարտված նորակառույց կամ բարձր լիկվիդայնություն ունեցող ռեգիոն Երևանում, ցանկալի է վերանորոգված): Վարկերը չեն տրամադրվում բարձր մաշվածության աստիճան ունեցող շենքերում բանակարան գնելու համար:

2. Բնակելի տուն

Բնակելի տունը պետք է ունենա առանձնացված մուտք և հողակտոր: Բնակելի տունը չպետք է ունենա ընդհանուր պատեր հարևան տների հետ, մակերեսը պետք է լինի նվազագույնը 100 քմ:

Սպառողի համար վարկի հասանելիությունը սահմանափակող այլ պայմաններ չկան: Վարկը ձևակերպվում է բանկում:

Վարկի տրամադրման դրական գործոններն են հաճախորդի վարկունակությունը, դրական վարկային պատմության առկայությունը, գրավի առարկայի որակը և այլն:

Վարկի մերժման գործոններն են հաճախորդի եկամուտների անբավարար լինելը, բացասական վարկային պատմության առկայությունը, ներկայացված տեղեկատվության կամ փաստաթղթային փաթեթի թերի կամ անարժանահավատ լինելը և այլն:

ՀՀ բնակավայրերի տարածաշրջանային բաժանում

Տարածաշրջան

Բնակավայր

A

Երևան

B

Գյումրի, Վանաձոր, Աբովյան, Ջրվեժ, Ձորաղբյուր, Էջմիածին

C

Ծաղկաձոր, Արգավանդ, Փարաքար, Քասախ, Առինջ, Ստեփանակերտ, Հրազդան, Սևան, Արմավիր, Մարտունի, Աշտարակ, Կապան, Արտաշատ, Իջևան, Դիլիջան, Ստեփանավան, Զովունի, Եղվարդ, Պտղնի, Եղեգնաձոր, Ջերմուկ, Արթիկ, Գավառ, Ալավերդի, Տաշիր, Գորիս, Մասիս:

Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման կայացման ժամկետները

Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման կայացման առավելագույն ժամկետը

Վարկային հայտը ներկայացնող անձի կողմից բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո` 4 աշխատանքային օր

Վարկային հայտ ներկայացնողին որոշման մասին տեղեկացնելու առավելագույն ժամկետը

1 աշխատանքային օր

Վարկը վարկառուին տրամադրելու առավելագույն ժամկետը

Գրավի պետական գրանցում ստանալուց հետո` 1 աշխատանքային օր

Վարկավորման համար պահանջվող անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը

Բնակարան ( առանձնատուն ) գնելու նպատակով վարկ ստանալու համար
ներկայացվող անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը

Ներկայացնում է գնորդը՝

1. Դիմում (սահմանված ձևով),

2. Անձնագիր կամ նույնականացման քարտ,

3. Սոցիալական քարտ

4. Տեղեկանք բնակության վայրից (3-րդ ձև ԲՇՏ-ից),

5. Տեղեկանք աշխատանքի վայրից, որտեղ պարտադիր պետք է նշվի հաճախորդի զբաղեցրած պաշտոնը, ամսական աշխատավարձի չափը և/կամ եկամուտների հայտարարագիր (սահմանված ձևով),

6. Եթե հաճախորդը ունի սեփական բիզնես, ապա ներկայացվում են` կանոնադրությունը, տեղեկանք պետ. ռեգիստրից կանոնադրության վերջին փոփոխությունների վերաբերյալ և եկամուտների հայտարարագիր (սահմանված ձևով),

7. Այլ փաստաթղթեր (օրինակ` տեղեկանք` պարտադիր սոց. ապահովագրության վճարների վերաբերյալ, գնորդի այլ սեփականությունը հավաստող փաստաթղթերի պատճեներ և այլն),

8. Եթե գնորդը ամուսնացած է՝

8.1 Ամուսնու անձնագիր կամ նույնականացման քարտ,

8.2 Ամուսնության վկայական,

8.3 Ամուսնու համաձայնությունը վարկ ստանալու, բնակարան գնելու և գրավադրելու վերաբերյալ,

9. Անհրաժեշտության դեպքում` Երրորդ անձի երաշխավորություն (երաշխավորողի անձը և վճարունակությունը հավաստող փաստաթղթեր` ֆինանսական հաշվետվություններ և այլն),

Վաճառողը ներկայացնում է `

1. Գնվող գույքի բոլոր սեփականատերերի անձնագրերը, անչափահասների համար` ծննդյան վկայականներ,

2. Վաճառողի սոցիալական քարտը

3. Եթե կան համասեփականատեր կամ գրանցված անձիք, ովքեր բացակայում են ՀՀ-ից, ապա նոտարով հաստատված` լիազորագիր (համասեփականատերի համար) համաձայնություն (գրանցված անձանց համար) և նոտարի կողմից հաստատված թարգմանությունը, անձնագրերի պատճեները,

4. Տեղեկանք բնակության վայրից (3-րդ ձև ԲՇՏ-ից,),

5. Գնվող գույքի սեփականության վկայական,

6. Գրավադրվող գույքի ծագման հիմքեր,

7. Միասնական տեղեկանք սահմանափակումների վերաբերյալ ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի ռեգիստրի պետական կոմիտեից (վարկի տրամադրման դրական եզրակացություն ստանալուց հետո),

8. Գնվող անշարժ գույքի լուսանկարներ,

9. Եթե սեփականատերը(երը) ամուսնացած է (են)`

9.1 Ամուսնու անձնագիր կամ նույնականացման քարտ,

9.2 Ամուսնության վկայական,

9.3 Ամուսնու համաձայնությունը գույքը վաճառելու համար:
Թարմացված է` 20/09/18 09:45
                
Альтернативный вход