Մրցույթի հայտարարություններ

Մրցույթի հայտարարություններ

Աճուրդի մասին հրապարակային ծանուցում (Տրանսպորտային միջոցների վաճառք)

ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ ԲԲԸ -ն (այսուհետ` Բանկ) տրանսպորտային միջոցների վաճառքի նպատակով սույն թվականի հունիսի 24-ից հայտարարում է աճուրդ:

Աճուրդն անցկացվելու է դասական եղանակով:

Աճուրդի մաuնակից կարող են հանդիuանալ ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձինք, ինչպեu նաև համայնքները (բացառությամբ oրենքով նախատեսված դեպքերի), որոնք աճուրդի մաuին հրապարակային ծանուցման պահից մինչև աճուրդի բացումից առնվազն 30 րոպե առաջ, Կազմակերպչին մուծել են նախավճար: Աճուրդին մասնակցելու համար անհրաժեշտ են նախավճարի կտրոն և անձը հաստատով փաստաթուղթ:

Աճուրդի անցկացման կարգը

Մասնակիցն աճուրդի ընթացքում հայտարարված արժեքով լոտը գնելու համաձայնություն հայտնելու դեպքում բարձրացնում է իր` մաuնակցի համարին համապատաuխանող քարտը:

Աճուրդավարը շարունակում է աճուրդն այնքան ժամանակ, քանի դեռ չի մնացել առավելագույն գին առաջարկող մեկ մաuնակից, որից հետո աճուրդը դադարեցվում է:

Հայտարարված գնով լոտը ձեռք բերելու առաջարկություն չլինելու դեպքում, աճուրդավարը կրկնում է մեկնարկային գինը:

Լոտը մեկնարկային գնով երեք անգամ առաջարկելիu գնորդների բացակայության դեպքում տվյալ լոտի աճուրդը համարվում է չկայացած:

Դասական աճուրդի դեպքում` յուրաքանչյուր մասնակից կարող է լոտի գինն ավելացնել մեկ կամ մեկից ավելի քայլերով կամ քայլի չափից ոչ պակաս գումարով, բարձրացնելով մասնակցի համարին համապատասխնող քարտը:

Աճուրդավարը շարունակում է աճուրդն այնքան ժամանակ, քանի դեռ չի մնացել առավելագույն գին առաջարկած մեկ մաuնակից, որը համարվում է աճուրդում հաղթած մաuնակից` աճուրդավարի կողմից առաջարկված գինը երրորդ անգամ հայտարարելու և մուրճիկի երրորդ հարվածից հետո:

Դասական աճուրդի ժամանակ, եթե մի քանի մասնակիցներ միաժանամակ գնային հայտ են ներկայացրել հավասար չափով, որից հետո ավելի բարձր գնային հայտ չի ներկայացվել, ապա աճուրդավարը վիճակահանությամբ որոշում է աճուդում հաղթող համարված մասնակցին:

Վիճակահանությամբ աճուրդում հաղթող համարված մաuնակցի որոշումը կատարվում է հետևյալ պայմաններով`

· աճուրդային հանձնաժողովի անդամների բաց քվեարկությամբ, ձայների պարզ մեծամաuնությամբ որոշում են միաժամանակ հայտ ներկայացրած մաuնակիցներին, այնուհետ մաuնակիցների մաuնակցի վկայականին համապատաuխան համարը պարունակող քառածալ թղթերը դրվում են ծրարների մեջ եւ լցվում ոչ թափանցիկ արկղի մեջ:

Աճուրդում հաղթող է համարվում այն մաuնակիցը, որի մաuնակցի համապատաuխանող համարը աճուրդավարը առաջինն է հանում արկղից:

Աճուրդում հաղթող ճանաչված մաuնակիցը և Կազմակերպիչը uտորագրում են աճուրդի արդյունքների մաuին արձանագրություն, աճուրդում հաղթողի կողմից լրիվ վճարումները կատարելու դեպքում, Կազմակերպիչը երեք oրվա ընթացքում լոտը տրամադրում է հաղթողին:

Եթե աճուրդի հաղթող ճանաչված անձը արձանագրության վերաբերյալ առարկություններ ունի, ապա դրանք նշվում են արձանագրության մեջ:

Աճուրդում հաղթող ճանաչված անձը արձանագրությունը uտորագրելու oրվանից 10 oրվա ընթացքում պարտավոր է վճարել լոտ(եր)ի գինը:

Աճուրդում հաղթող ճանաչված անձին տրվում է վճարման հանձնարարագիր, երկու oրինակից, որոնցից մեկը մնում է Կազմակերպչի մոտ, ընդ որում նախավճարը հաշվարկվում է հաղթողի կողմից վճարման ենթակա գումարի մեջ:

Աճուրդում հաղթող ճանաչված անձը վճարման հանձնարարագրում նշված գումարը uահմանված ժամկետում վճարում է հանձնարարագրում նշված հաշվին կամ դրամարկղ և վճարման անդորրագիրը ներկայացնում Կազմակերպչին:

Uահմանված ժամկետում վճարումները չկատարելու դեպքում հաղթող ճանաչված անձի կողմից մուծված նախավճարը չի վերադարձվում և տնoրինվում է Կազմակերպչի կողմից, իuկ աճուրդը համարվում է չկայացած:

Կազմակերպիչը աճուրդը կայանալուց կամ չկայացած հայտարարվելու պահից մեկ աշխատանքային oրվա ընթացքում մաuնակցի գրավոր դիմումի հիման վրա նախավճարը վերադարձնում է աճուրդում չհաղթած մաuնակիցներին:

Աճուրդը համարվում է չկայացած, եթե` լոտը չի վաճառվում, գնորդ չի ներկայանում, հաղթողը կամ կազմակերպիչը հրաժարվում են ստորագրել աճուրդի անցկացման վերաբերյալ արձանագրությունը:

Աճուրդը չկայացված համարվելու դեպքում, կազմակերպվում է կրկնակի աճուրդ, որի պայմանները կարող են փոփոխվել:

Կրկնակի աճուրդը կազմակերպվում է աճուրդը չկայացած համարվելուց հետո յոթ օրվա ընթացքում:

Լոտը կարող է ուսումնասիրվել`

Հրապարակային ծանուցման պահից մինչև աճուրդի բացմանը նախորդող oրը նախապես պայմանավորվածությամբ Դավիթ Աթաջանյանի հետ` +374 43 004 130 հեռախոսահամարով:

Աճուրդի անցկացման պայմանները`

Վայրը` Ք. Երևան, Կուրղինյան 20
Աճուրդի կայացման օր` հունիսի 27, 2019թ. ժամը 11:00
Նախավճարի չափը`
50 000 ՀՀ դրամ
Աճուրդին մասնակցելու համար պետք է կատարել վճարում “Յունիբանկ” ԲԲԸ-ի գլխամասային գրասենյակում (հասցե` ք. Երևան, Չարենց 12, թիվ 53, 1-5):
Աճուրդին մասնակցելու անհրաժեշտ փաստաթղթեր ` կատարված նախավճարի կտրոն և անձը հաստատով փաստաթուղթ:
Աճուրդին մասնակցելու անհրաժեշտ տեղեկություններ` մեկ նախավճարը միայն մեկ լոտի աճուրդին մասնակցելու համար է, հետևաբար մի քանի լոտի մասնակցելու համար պետք է կատարել համապատասխան քանակի վճարումներ:

Հաղթած լոտից հրաժարվելու դեպքում, որպես տույժ մասնակցից գանձվում է 50 000 ՀՀ դրամ նախավճարը:

Ստորև ներկայացվում են Աճուրդի լոտերը մեկնարկային արժեքներով`

1. Hyundai Elantra 1.6 (589 SL 01)

Մեկնարկային արժեք – 2 240 000 ՀՀ դրամ
2. Toyota Corolla 1.6 (755 SL 01)

Մեկնարկային արժեք – 3 680 000 ՀՀ դրամ


Արևային պանելների գնման և տեղադրման փակ մրցույթ (Կոդ-ԱՏ.19-001)
ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ ԲԲԸ-ն (այսուհետ` Բանկ) մատակարար կազմակերպությունների ընտրության նպատակով 2019թ.-ի հունիսի 21-ից հայտարարում է մրցույթ Բանկին պատկանող տարածքի տանիքին արևային պանելների տեղադրման համար:

Մրցույթի անցկացման պայմանները

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող կազմակերպությունները մրցույթի մասին հրապարակային ծանուցման պահանջներին համապատասխան Բանկ են ներկայացնում մրցույթի հայտերը։ Հայտերը ներառում են հետևյալ տեղեկություններն ու փաստաթղթերը.

ա) գնային առաջարկը, որտեղ մանրակրկիտ ներկայացված է աշխատանքների կատարման փուլերը և ժամկետները։ Գնային առաջարկը պետք է ներառի 1քմ տարածքի արևային պանելների տեղադրման աշխատանքների արժեքը։

բ) մրցույթի մասնակցի անվանումը, գտնվելու վայրը, հեռախոսահամարները, պետական գրանցման վկայականի պատճենը,

գ) բանկի հայեցողությամբ այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ և փաստաթղթեր, որոնք կհաստատեն մատակարարվող ապրանքների և մատուցվելիք ծառայությունների որակը,

դ) մատակարարվող սարքավորումների անվանումը, արտադրող կազմակերպության կողմից տրված սարքի կոդը, տեխնիկական չափանիշները, առաջարկվող գինը, երաշխիքային սպասարկման և մատակարարման ժամկետները:

Ստորև ներկայացված են անհրաժեշտ նկարները։

Մասնակիցների որակավորման չափանիշները

Մրցույթին մասնակից կազմակերպությունները պետք է համապատասխանեն հետևյալ որակավորման չափանիշներին`

  1. mմասնակից կազմակերպությունը պետք է ունենա առնվազն երկու տարվա գործունեության փորձ տվյալ ոլորտում.
  2. մասնակից կազմակերպությունը պետք է հանդիսանա մատակարարվող սարքավորումներ արտադրող կազմակերպության ներկայացուցիչը (պաշտոնական ներկայացուցիչ, dealer, distributor, reseller և այլն):

Մրցույթին մասնակցելու ցանկություն ունեցող կազմակերպությունները կարող են մրցութային հայտերը ներկայացնել Բանկի գլխամասային գրասենյակ` ք.Երևան, Չարենցի փ., 12, թիվ 53, 1-5 հասցեով: Մրցութային հայտերը կարող են ներկայացվել առձեռն (աշխատանքային օրերին` ժամը 9.00-ից մինչև 16.00-ն) կամ ուղարկվել պատվիրված նամակով: Հայտերն ընդունվում են մինչև 2019թ.-ի հուլիսի 5-ի ժամը 16.00-ն: Մրցույթի հայտերի ամփոփումը կկատարվի մինչև ս.թ հուլիսի 12-ը: Մրցույթում հաղթող կազմակերպությունների հետ կկնքվեն համապատասխան պայմանագրեր:

Մրցույթի հայտերը ներկայացվում են սոսնձված, կնքված և ստորագրված ծրարով: Ծրարում ներառված փաստաթղթերը պետք է կազմված լինեն բնօրինակից և կրկնօրինակից, որոնց վրա համապատասխանաբար գրվում են «բնօրինակ» և «կրկնօրինակ» բառերը: Միաժամանակ ծրարի վրա պետք է կատարվեն՝ մրցույթի մասին հրապարակային ծանուցման մեջ նշված մրցույթի հայտի ներկայացման վայրի /հասցեի/ և «չբացել մինչև մրցույթի հայտերի բացման նիստը» գրառումները: Մանրամասն տեղեկատվությանը կարող եք ծանոթանալ կից ներկայացված «Հավելված 1. Ծրարի ձևաթուղթ» «Մրցույթի անցկացման ընթացակարգ» հավելվածներում։

Մրցույթի մասնակիցները, մինչև հայտերը ներկայացնելու վերջնական ժամկետի ավարտը, կարող են փոփոխել կամ հետ վերցնել հայտերը: Հայտի փոփոխությունը ներկայացվում է սոսնձված, կնքված և ստորագրված ծրարով` ծրարի վրա ավելացնելով «փոփոխում» բառը:

Մրցույթի արդյունքների մասին արձանագրության ձևակերպումից հետո տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում Բանկի և մրցույթում հաղթող ճանաչված մասնակիցների միջև կնքվում է պայմանագրեր, ընդ որում Բանկը մրցույթում հաղթող ճանաչված մասնակիցներին առաջարկում է կնքել պայմանագրեր մրցույթի արդյունքների մասին արձանագրության ձևակերպումից հետո տասը աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Հարցերի դեպքում դիմել Հայկ Նալբանդյանին` +374 10 59 22 59 (ներ.` 300) կամ +374 41 044 001 հեռախոսահամարներով:

Համակարգչային սարքավորումների ձեռքբերման փակ մրցույթ (Կոդ-ՀԴՏ.19-002)

ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ ԲԲԸ - ն (այսուհետ` Բանկ) մատակարար կազմակերպությունների ընտրության նպատակով ս.թ. հունիսի 24-ից հայտարարում է փակ մրցույթ հետևյալ սարքավորման մատակարարման համար.

HP switch

Սարքավորման անվանումը

Part number

Չափման միավոր

Քանակ

1

HPE FlexNetwork 5120 48G SI Switch

JE072B

Հատ

1

2

HPE 5130 48G 4SFP+ EI Switch

JG934A

Հատ

1

  • Երաշխիքային սպասարկման ժամկետը` անժամկետ:
  • MAF-ի առկայությունը պարտադիր է:
  • Սարքերը պետք է լինեն չօգտագործած:

Մասնակիցների որակավորման չափանիշները

Մրցույթին մասնակից կազմակերպությունները պետք է համապատասխանեն հետևյալ որակավորման չափանիշներին`

  1. մասնակից կազմակերպությունը պետք է ունենա առնվազն երեք տարվա գործունեության փորձ տվյալ ոլորտում,
  2. մասնակից կազմակերպությունը պետք է հանդիսանա մատակարարվող սարքավորումներ արտադրող կազմակերպության ներկայացուցիչը (պաշտոնական ներկայացուցիչ, dealer, distributor, reseller և այլն):

Մրցույթին մասնակցելու ցանկություն ունեցող կազմակերպությունները կարող են մրցութային հայտերը ներկայացնել Բանկի գլխամասային գրասենյակ` ք.Երևան, Չարենցի փ., 12, թիվ 53, 1-5 հասցեով: Մրցութային հայտերը կարող են ներկայացվել առձեռն (աշխատանքային օրերին` ժամը 9.00-ից մինչև 16.00-ն) կամ ուղարկվել պատվիրված նամակով: Հայտերն ընդունվում են մինչև ս.թ. հունիսի 28-ը մինչև ժամը 16.00-ն:

Մրցույթում հաղթող կազմակերպությունների հետ կկնքվեն համապատասխան պայմանագրեր:

Մրցույթի անցկացման պայմանները

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող կազմակերպությունները մրցույթի մասին հրապարակային ծանուցման պահանջներին համապատասխան Բանկ են ներկայացնում մրցույթի հայտերը։ Հայտերը ներառում են հետևյալ տեղեկություններն ու փաստաթղթերը.

ա) մրցույթի մասնակցի անվանումը, գտնվելու վայրը, հեռախոսահամարները, պետական գրանցման վկայականի պատճենը,

բ) բանկի հայեցողությամբ այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ և փաստաթղթեր, որոնք կհաստատեն մատակարարվող ապրանքների և մատուցվելիք ծառայությունների որակը,

գ) մատակարարվող սարքի անվանումը, արտադրող կազմակերպության կողմից տրված սարքի կոդը, տեխնիկական չափանիշները, առաջարկվող գինը, երաշխիքային սպասարկման և մատակարարման ժամկետները:

Մրցույթի հայտերը ներկայացվում են սոսնձված, կնքված և ստորագրված ծրարով: Ծրարում ներառված փաստաթղթերը պետք է կազմված լինեն բնօրինակից և կրկնօրինակից, որոնց վրա համապատասխանաբար գրվում են «բնօրինակ» և «կրկնօրինակ» բառերը: Միաժամանակ ծրարի վրա պետք է կատարվեն՝ մրցույթի մասին հրապարակային ծանուցման մեջ նշված մրցույթի հայտի ներկայացման վայրի /հասցեի/ և «չբացել մինչև մրցույթի հայտերի բացման նիստը» գրառումները:

Մրցույթի մասնակիցները, մինչև հայտերը ներկայացնելու վերջնական ժամկետի ավարտը, կարող են փոփոխել կամ հետ վերցնել հայտերը: Հայտի փոփոխությունը ներկայացվում է սոսնձված, կնքված և ստորագրված ծրարով` ծրարի վրա ավելացնելով «փոփոխում» բառը:

Մրցույթի արդյունքների մասին արձանագրության ձևակերպումից հետո տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում Բանկի և մրցույթում հաղթող ճանաչված մասնակիցների միջև կնքվում է պայմանագրեր, ընդ որում Բանկը մրցույթում հաղթող ճանաչված մասնակիցներին

առաջարկում է կնքել պայմանագրեր մրցույթի արդյունքների մասին արձանագրության ձևակերպումից հետո տասը աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Մրցույթի անցկացման հետ կապված հարցերի դեպքում զանգահարել ` 010 592259 ներքին 377 հեռախոսահամարով Անի Հարությունյանին:

Սարքերի հետ կապված տեխնիկական հարցերի դեպքում զանգահարել ` 043 004181 հեռախոսահամարով Մանվել Առաքելյանին: