Մրցույթի հայտարարություններ

Մրցույթի հայտարարություններ

Գրասենյակային տարածքի վերակառուցման և արդիականացման փակ մրցույթ

«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ - ն (այսուհետ` Բանկ) ձեռնարկությունների միջև ընտրություն կատարելու նպատակով 2018թ. դեկտեմբերի 5-ից հայտարարում է գրասենյակային տարածքների վերակառուցման, արդիականացման, հիմնանորոգման փակ մրցույթ, համաձայն ներկայացված նախագծա-նախահաշվային գնառաջարկի:

Մասնակիցների որակավորման չափանիշները

Աշխատանքները պետք է իրականացվեն համաձայն գործող շինարարական կանոնակարգերի, պետական ստանդարտների, տեխնիկական շահագործման կանոնների, առողջության, անվտանգության, սանիտարական կանոնների եւ այլ նորմատիվների համապատասխան:

Մասնակից կազմակերպության որակական չափանիշները`

  • մասնագիտական գիտելիքներ տեխնոլոգիաների և ստանդարտների ոլորտում, շինարարական լիցենզիաներ,
  • առնվազն 5 տարվա փորձ շինարարական ոլորտում
  • շինարարական մեքենաների և տեխնիկայի առկայություն
  • նախկինում կատարված շինարարական աշխատանքներ

Ավարտված շինարարական աշխատանքների հանձնման-ընդունման ԱԿՏ-ի մակագրման պահից մասնակից կազմակերպությունը պետք է երաշխավորի և շահագործման ընթացքում ապահովի ոչ պակաս 36 (երեսուն վեց) ամիս կատարված աշխատանքների որակական հատկանիշները:

Մրցույթին մասնակցելու ցանկություն ունեցող կազմակերպությունները կարող են մրցութային հայտերը ներկայացնել Բանկի գլխամասային գրասենյակ` ք.Երևան, Չարենցի փ., 12, թիվ 53, 1-5 հասցեով: Մրցութային հայտերը կարող են ներկայացվել առձեռն (աշխատանքային օրերին` ժամը 9.00-ից մինչև 16.00-ն) կամ ուղարկվել պատվիրված նամակով: Հայտերն ընդունվում են մինչև 2018թ.-ի դեկտեմբերի 12-ի ժամը 16.00-ն:

Մրցույթի հայտերի ամփոփումը կկատարվի մինչև ս.թ դեկտեմբերի 17-ը: Մրցույթում հաղթող կազմակերպության հետ կկնքվի համապատասխան պայմանագիր:

Մրցույթի անցկացման պայմանները.

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող կազմակերպությունները մրցույթի մասին հրապարակային ծանուցման պահանջներին համապատասխան Բանկ են ներկայացնում մրցույթի հայտերը։ Հայտերը ներառում են հետևյալ տեղեկություններն ու փաստաթղթերը.

ա) մրցույթի մասնակցի անվանումը, գտնվելու վայրը, հեռախոսահամարները, պետական գրանցման վկայականի պատճենը, նախկինում կատարված աշխատանքների ցանկը,

բ) բանկի հայեցողությամբ այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ և փաստաթղթեր, որոնք կհաստատեն մատակարարվող ապրանքների և մատուցվելիք ծառայությունների որակը,

գ) տվյալ տարածքի վերանորոգման նախահաշիվը լրացված ըստ կից ներկայացված օրինակի,

դ) մրցույթում շահող կազմակերպությունը պարտավոր է «Յունիբանկ» ԲԲԸ-ում ունենալ, կամ բացակայության դեպքում բացել սեփական հաշվեհամարը:

Մրցույթի հայտերը ներկայացվում են սոսնձված, կնքված և ստորագրված ծրարով: Ծրարում ներառված փաստաթղթերը պետք է կազմված լինեն բնօրինակից և կրկնօրինակից, որոնց վրա համապատասխանաբար գրվում են «բնօրինակ» և «կրկնօրինակ» բառերը: Միաժամանակ ծրարի վրա պետք է կատարվեն՝ մրցույթի մասին հրապարակային ծանուցման մեջ նշված մրցույթի հայտի ներկայացման վայրի /հասցեի/ և «չբացել մինչև մրցույթի հայտերի բացման նիստը» գրառումները:

Մրցույթի մասնակիցները, մինչև հայտերը ներկայացնելու վերջնական ժամկետի ավարտը, կարող են փոփոխել կամ հետ վերցնել հայտերը: Հայտի փոփոխությունը ներկայացվում է սոսնձված, կնքված և ստորագրված ծրարով` ծրարի վրա ավելացնելով «փոփոխում» բառը:

Մրցույթի արդյունքների մասին արձանագրության ձևակերպումից հետո տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում Բանկի և մրցույթում հաղթող ճանաչված մասնակիցների միջև կնքվում է պայմանագրեր, ընդ որում Բանկը մրցույթում հաղթող ճանաչված մասնակիցներին առաջարկում է կնքել պայմանագրեր մրցույթի արդյունքների մասին արձանագրության ձևակերպումից հետո տասը աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Հարցերի դեպքում դիմել Անի Հարությունյանին` զանգահարելով (+374 10) 59-22-59 (ներքին` 377) հեռախոսահամարով:

Նախահաշվի ձև