Մրցույթի հայտարարություններ

Մրցույթի հայտարարություններ

Համակարգչային սարքավորումների ձեռքբերման փակ մրցույթ

«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ - ն (այսուհետ` Բանկ) մատակարար կազմակերպությունների ընտրության նպատակով 2019թ.-ի դեկտեմբերի 13-ից հայտարարում է փակ մրցույթ հետևյալ համակարգչային սարքավորումների մատակարարման համար.

Համակարգչային սերվեր

Լոտ 1

Սարքավորման անվանումը

նվազագույն տեխնիկական բնութագիր

Չափման միավորը

Քանակը

1

Համակարգիչ Dell, Fujitsu , Lenovo արտոնագրված Windows օպերացիոն համակարգով

Մինիմալ տվյալները`Intel chipset, Intel i3 9300 processor, RAM 8GB, HDD 500GB 7200 rpm, ստեղնաշար, մկնիկ, DVI և VGA ելք, 8 հատ USB port (երե ստեղնաշարը և մկնիկը PS2 պորտերով են ապա կարելի է 6 հատ USB ), OEM Windows 10 Pro

Հատ

80

Երաշխիքային սպասարկման ժամկետը առնվազն 2 տարի, ցանկալի է 3 տարի:
Լոտ 2

Սարքավորման անվանումը

Տեխնիկական բնութագիր

Չափման միավորը

Քանակը

1

Մոնիտոր Samsung, LG, Philips

Սև գույնի, 24” Wide, LED,VGA, DVI: Հետը տրվի VGA միացման լար:

Հատ

80

Երաշխիքային սպասարկման ժամկետը առնվազն 2 տարի, ցանկալի է 3 տարի:

Յուրաքանչուր լոտի համար իրականացվելու է առանձին մրցույթ:

Մասնակիցների որակավորման չափանիշները

Մրցույթին մասնակից կազմակերպությունները պետք է համապատասխանեն հետևյալ որակավորման չափանիշներին`

  1. մասնակից կազմակերպությունը պետք է ունենա առնվազն երեք տարվա գործունեության փորձ տվյալ ոլորտում,
  2. մասնակից կազմակերպությունը պետք է հանդիսանա մատակարարվող սարքավորումներ արտադրող կազմակերպության ներկայացուցիչը (պաշտոնական ներկայացուցիչ, dealer, distributor, reseller և այլն):

Մրցույթին մասնակցելու ցանկություն ունեցող կազմակերպությունները կարող են մրցութային հայտերը ներկայացնել Բանկի գլխամասային գրասենյակ` ք.Երևան, Չարենցի փ., 12, թիվ 53, 1-5 հասցեով: Մրցութային հայտերը կարող են ներկայացվել առձեռն (աշխատանքային օրերին` ժամը 9.00-ից մինչև 16.00-ն) կամ ուղարկվել պատվիրված նամակով: Հայտերն ընդունվում են մինչև ս.թ. դեկտեմբերի 24-ի` ժամը 11.00-ն:

Մրցույթում հաղթող կազմակերպությունների հետ կկնքվեն համապատասխան պայմանագրեր:

Մրցույթի անցկացման պայմանները

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող կազմակերպությունները մրցույթի մասին հրապարակային ծանուցման պահանջներին համապատասխան Բանկ են ներկայացնում մրցույթի հայտերը։ Հայտերը ներառում են հետևյալ տեղեկություններն ու փաստաթղթերը.

ա) մրցույթի մասնակցի անվանումը, գտնվելու վայրը, հեռախոսահամարները, պետական գրանցման վկայականի պատճենը,

բ) բանկի հայեցողությամբ այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ և փաստաթղթեր, որոնք կհաստատեն մատակարարվող ապրանքների և մատուցվելիք ծառայությունների որակը,

գ) մատակարարվող սարքի անվանումը, արտադրող կազմակերպության կողմից տրված սարքի կոդը, տեխնիկական չափանիշները, առաջարկվող գինը, երաշխիքային սպասարկման և մատակարարման ժամկետները:

Մրցույթի հայտերը ներկայացվում են սոսնձված, կնքված և ստորագրված ծրարով: Ծրարում ներառված փաստաթղթերը պետք է կազմված լինեն բնօրինակից և կրկնօրինակից, որոնց վրա համապատասխանաբար գրվում են «բնօրինակ» և «կրկնօրինակ» բառերը: Միաժամանակ ծրարի վրա պետք է կատարվեն՝ մրցույթի մասին հրապարակային ծանուցման մեջ նշված մրցույթի հայտի ներկայացման վայրի /հասցեի/ և «չբացել մինչև մրցույթի հայտերի բացման նիստը» գրառումները:

Մրցույթի մասնակիցները, մինչև հայտերը ներկայացնելու վերջնական ժամկետի ավարտը, կարող են փոփոխել կամ հետ վերցնել հայտերը: Հայտի փոփոխությունը ներկայացվում է սոսնձված, կնքված և ստորագրված ծրարով` ծրարի վրա ավելացնելով «փոփոխում» բառը:

Մրցույթի արդյունքների մասին արձանագրության ձևակերպումից հետո տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում Բանկի և մրցույթում հաղթող ճանաչված մասնակիցների միջև կնքվում է պայմանագրեր, ընդ որում Բանկը մրցույթում հաղթող ճանաչված մասնակիցներին առաջարկում է կնքել պայմանագրեր մրցույթի արդյունքների մասին արձանագրության ձևակերպումից հետո տասը աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Մրցույթի անցկացման հետ կապված հարցերի դեպքում դիմել Նարե Հարությունյանին` 010 592259 /ներքինը 377/ հեռախոսահամարով:

Սարքերի հետ կապված տեխնիկական հարցերի դեպքում դիմել Մանվել Առաքելյանին` 043 004181 հեռախոսահամարով: