Մրցույթի հայտարարություններ

Մրցույթի հայտարարություններ

Համակարգչային սարքավորումների ձեռքբերման մրցույթ / ԿՈԴ ՀԴՏ.24-003

«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ»ԲԲԸ- ն (այսուհետ` Բանկ) մատակարար կազմակերպությունների ընտրության նպատակով ս.թ. մայիսի 31-ից հայտարարում է մրցույթ հետևյալ սարքավորումների մատակարարման համար.

Լոտ 1

«Ритм» ընկերության անվտանգությանևմոնիթորինգիհամակարգեր

Սարքավորման անվանումը

Նվազագույն տեխնիկական բնութագիր

Չափման միավոր

Քանակ

1

Կոշտ սկավառակ (HDD)

SkyHawk ST4000VX015

SkyHawk ST4000VX015

Հատ

80

· Երաշխիքային սպասարկման ժամկետն առնվազն 2 տարի:

· Առաջարկված գնից ելնելով՝ քանակը ենթակա է փոփոխման:

Մրցույթին մասնակցելու ցանկություն ունեցող կազմակերպությունները կարող են մրցութային հայտերը ներկայացնել Բանկի գլխամասային գրասենյակ` ք.Երևան, Չարենցի փ., 12, թիվ 53, 1-5 հասցեով: Մրցութային հայտերը կարող են ներկայացվել առձեռն (աշխատանքային օրերին` ժամը 9.00-ից մինչև 16.00-ն) կամ ուղարկվել պատվիրված նամակով: Հայտերն ընդունվում են մինչև ս.թ. հունիսի 10-ի ժամը 16.00-ն:

Մրցույթում հաղթող կազմակերպությունների հետ կկնքվեն համապատասխան պայմանագրեր:

Մրցույթիանցկացման պայմանները

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող կազմակերպությունները մրցույթի մասին հրապարակային ծանուցման պահանջներին համապատասխան Բանկ են ներկայացնում մրցույթի հայտերը։ Հայտերը ներառում են հետևյալ տեղեկություններն ու փաստաթղթերը.

ա) մրցույթի մասնակցի անվանումը, գտնվելու վայրը, հեռախոսահամարները, պետական գրանցման վկայականի պատճենը,

բ) բանկի հայեցողությամբ այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ և փաստաթղթեր, որոնք կհաստատեն մատակարարվող ապրանքների և մատուցվելիք ծառայությունների որակը,

գ) մատակարարվող սարքի անվանումը, արտադրող կազմակերպության կողմից տրված սարքի կոդը, տեխնիկական չափանիշները, առաջարկվող գինը, երաշխիքային սպասարկման և մատակարարման ժամկետները:

դ) մրցույթում հաղթող կազմակերպությունը պարտավոր է Յունիբանկ ԲԲԸ ունենալ, կամ բացակայության դեպքում բացել սեփական հաշվեհամարը:

Մրցույթի հայտերը ներկայացվում են սոսնձված, կնքված և ստորագրված ծրարով: Ծրարում ներառված փաստաթղթերը պետք է կազմված լինեն բնօրինակից և կրկնօրինակից, որոնց վրա համապատասխանաբար գրվում են «բնօրինակ» և «կրկնօրինակ» բառերը: Միաժամանակ ծրարի վրա պետք է կատարվեն՝ մրցույթի մասին հրապարակային ծանուցման մեջ նշված մրցույթի հայտի ներկայացման վայրի /հասցեի/ և «չբացել մինչև մրցույթի հայտերի բացման նիստը» գրառումները:

Մրցույթի մասնակիցները, մինչև հայտերը ներկայացնելու վերջնական ժամկետի ավարտը, կարող են փոփոխել կամ հետ վերցնել հայտերը: Հայտի փոփոխությունը ներկայացվում է սոսնձված, կնքված և ստորագրված ծրարով` ծրարի վրա ավելացնելով «փոփոխում» բառը:

Մրցույթի անցկացման հետ կապված հարցերի դեպքում դիմել Նարե Ազատյանին՝ 043 01 47 23 հեռախոսահամարով:

Սարքերի հետ կապված տեխնիկական հարցերի դեպքում դիմել Ռուստամ Հարությունյանին՝ 043 00 42 53 հեռախոսահամարով:


Հավելված 1. Հայտի պահանջներ