Մրցույթի հայտարարություններ

Մրցույթի հայտարարություններ

Կայունարարների ձեռքբերման փակ մրցույթ

ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ ԲԲԸ - ն (այսուհետ` Բանկ) մատակարար կազմակերպությունների ընտրության նպատակով 2019թ.-ի ապրիլի 4-ից հայտարարում է մրցույթ կայունարարների (ստաբիլիզատորների) ձեռքբերման համար.

Մրցույթի անցկացման պայմանները

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող կազմակերպությունները մրցույթի մասին հրապարակային ծանուցման պահանջներին համապատասխան Բանկ են ներկայացնում մրցույթի հայտերը։ Հայտերը ներառում են հետևյալ տեղեկություններն ու փաստաթղթերը.

ա) մրցույթի մասնակցի անվանումը, գտնվելու վայրը, հեռախոսահամարները, պետական գրանցման վկայականի պատճենը,

բ) բանկի հայեցողությամբ այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ և փաստաթղթեր, որոնք կհաստատեն մատակարարվող ապրանքների և մատուցվելիք ծառայությունների որակը,

գ) մատակարարվող սարքավորումների անվանումը, արտադրող կազմակերպության կողմից տրված սարքի կոդը, տեխնիկական չափանիշները, առաջարկվող գինը, երաշխիքային սպասարկման և մատակարարման ժամկետները:

Լոտ

Անվանում

Տեսակ

Քանակ

Հզորություն/ կՎտ

Մատակարարման ժամկետ

1

Լարման կայունարար

(Стабилизатор Напряжения)

Սիմիստորային կամ տիրիստորային

40 հատ

2 կՎտ

4 ամսվա ընթացքում` յուրաքանչյուր ամիս 10-ական

Մասնակիցների որակավորման չափանիշները

Մրցույթին մասնակից կազմակերպությունները պետք է համապատասխանեն հետևյալ որակավորման չափանիշներին`

  1. Մասնակից կազմակերպությունը պետք է ունենա առնվազն երկու տարվա գործունեության փորձ տվյալ ոլորտում:
  2. Մասնակից կազմակերպությունը պետք է հանդիսանա մատակարարվող սարքավորումներ արտադրող կազմակերպության ներկայացուցիչը (պաշտոնական ներկայացուցիչ, dealer, distributor, reseller և այլն):

Մրցույթին մասնակցելու ցանկություն ունեցող կազմակերպությունները կարող են մրցութային հայտերը ներկայացնել Բանկի գլխամասային գրասենյակ` ք.Երևան, Չարենցի փ., 12, թիվ 53, 1-5: Մրցութային հայտերը կարող են ներկայացվել առձեռն (աշխատանքային օրերին` ժամը 9.00-ից մինչև 16.00-ն) կամ ուղարկվել պատվիրված նամակով: Հայտերն ընդունվում են մինչև 2019թ.-ի ապրիլի 19-ը մինչև ժամը 16.00-ն: Մրցույթի հայտերի ամփոփումը կկատարվի մինչև ս.թ 2019թ.-ի ապրիլի 26-ը: Մրցույթում հաղթող կազմակերպությունների հետ կկնքվեն համապատասխան պայմանագրեր:

Մրցույթի հայտերը ներկայացվում են սոսնձված, կնքված և ստորագրված ծրարով: Ծրարում ներառված փաստաթղթերը պետք է կազմված լինեն բնօրինակից և կրկնօրինակից, որոնց վրա համապատասխանաբար գրվում են «բնօրինակ» և «կրկնօրինակ» բառերը: Միաժամանակ ծրարի վրա պետք է կատարվեն՝ մրցույթի մասին հրապարակային ծանուցման մեջ նշված մրցույթի հայտի ներկայացման վայրի /հասցեի/ և «չբացել մինչև մրցույթի հայտերի բացման նիստը» գրառումները:

Մրցույթի մասնակիցները, մինչև հայտերը ներկայացնելու վերջնական ժամկետի ավարտը, կարող են փոփոխել կամ հետ վերցնել հայտերը: Հայտի փոփոխությունը ներկայացվում է սոսնձված, կնքված և ստորագրված ծրարով` ծրարի վրա ավելացնելով «փոփոխում» բառը:

Մրցույթի արդյունքների մասին արձանագրության ձևակերպումից հետո տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում Բանկի և մրցույթում հաղթող ճանաչված մասնակիցների միջև կնքվում է պայմանագրեր, ընդ որում Բանկը մրցույթում հաղթող ճանաչված մասնակիցներին առաջարկում է կնքել պայմանագրեր մրցույթի արդյունքների մասին արձանագրության ձևակերպումից հետո տասը աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Հարցերի դեպքում զանգահարել ` 010 59 22 59 հեռախոսահամարով (ներ.` 233) կամ +374 044 008 017 Արտակ Գրիգորյանին:


Դրամարկղային սարքավորումների ձեռքբերման փակ մրցույթ

ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ ԲԲԸ - ն (այսուհետ` Բանկ) մատակարար կազմակերպությունների ընտրության նպատակով 2019թ.-ի ապրիլի 4-ից հայտարարում է դրամարկղային սարքավորումների փակ մրցույթ

Պարտադիր պահանջներ`

  • Դրամարկղային սարքավորումները պատկանեն բանկային դասի,
  • Երաշխիքային սպասարկում-հնարավոր խնդիրներից խուսափելու համար յուրաքանչյուր սարքի հետ տրամադրել 2 տարի երաշխիք, որը ենթադրում է ցանկացած անսարքության անվճար շտկում,
  • Հոսանքի մալուխը - Եվրոստանդարտ
  • Յուրաքանչյուր լոտից ընտրվելու է միայն մեկ տեսակը նշված քանակությամբ:

Լոտ 1

Սարքավորման անվանումը

Մակնիշը

Չափման միավորը

Քանակը

1

Թղթադրամ հաշվող սարք

Magner 35S

հատ

40

2

Թղթադրամ հաշվող սարք

Das Geld A-101

հատ

3

Թղթադրամ հաշվող սարք

Kobell

AF8750E/UV

հատ

4

Թղթադրամ հաշվող սարք

EB-300UV

հատ

5

Թղթադրամ հաշվող սարք

Այլ մակնիշի բանկային դասի թղթադրամ հաշվող սարք

հատ

Լոտ 2

Սարքավորման անվանումը

Մակնիշը

Չափման միավորը

Քանակը

1

Թղթադրամ ստուգող սարք

DORS 135

հատ

30

Լոտ 3

Սարքավորման անվանումը

Մակնիշը

Չափման միավորը

Քանակը

1

Մետաղադրամ հաշվող սարք

Ribao HCS3300

հատ

10

Լոտ 4

Սարքավորման անվանումը

Մակնիշը

Չափման միավորը

Քանակը

1

Թղթադրամ փաթեթավորող սարք ոչ վակումային /Ջերմակցող սարք/

HUALIAN PFS350 Pedal Impulse Sealer

հատ

6

2

Թղթադրամ փաթեթավորող սարք ոչ վակումային /Ջերմակցող սարք/

TISF 305

հատ

Յուրաքանչուր լոտի համար իրականացվելու է առանձին մրցույթ:

Մասնակիցների որակավորման չափանիշները

Մասնակից կազմակերպությունը պետք է երաշխավորի և շահագործման ընթացքում ապահովի սարքավորումների անխափան աշխատանքը երաշխիքային կտրոնում նախատեսված ժամանակահատվածում:

Մրցույթին մասնակցելու ցանկություն ունեցող կազմակերպությունները կարող են մրցութային հայտերը ներկայացնել Բանկի գլխամասային գրասենյակ` ք.Երևան, Չարենցի փ., 12, թիվ 53, 1-5 հասցեով: Մրցութային հայտերը կարող են ներկայացվել առձեռն (աշխատանքային օրերին` ժամը 9.00-ից մինչև 16.00-ն) կամ ուղարկվել պատվիրված նամակով: Հայտերն ընդունվում են մինչև 2019թ.-ի ապրիլի 19-ի ժամը 16.00-ն:

Մրցույթի հայտերի ամփոփումը կկատարվի մինչև ս.թ ապրիլի 26-ը: Մրցույթում հաղթող կազմակերպությունների հետ կկնքվեն համապատասխան պայմանագրեր:

Մրցույթի անցկացման պայմանները

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող կազմակերպությունները մրցույթի մասին հրապարակային ծանուցման պահանջներին համապատասխան Բանկ են ներկայացնում մրցույթի հայտերը։ Հայտերը ներառում են հետևյալ տեղեկություններն ու փաստաթղթերը.

ա) մրցույթի մասնակցի անվանումը, գտնվելու վայրը, հեռախոսահամարները, պետական գրանցման վկայականի պատճենը,

բ) բանկի հայեցողությամբ այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ և փաստաթղթեր, որոնք կհաստատեն մատակարարվող ապրանքների և մատուցվելիք ծառայությունների որակը,

գ) մատակարարվող սարքի անվանումը, արտադրող կազմակերպության կողմից տրված սարքի կոդը, տեխնիկական չափանիշները, առաջարկվող գինը, երաշխիքային սպասարկման և մատակարարման ժամկետները:

դ) մրցույթում շահող կազմակերպությունը պարտավոր է Յունիբանկ ԲԲԸ ունենալ, կամ բացակայության դեպքում բացել սեփական հաշվեհամարը:

Մրցույթի հայտերը ներկայացվում են սոսնձված, կնքված և ստորագրված ծրարով: Ծրարում ներառված փաստաթղթերը պետք է կազմված լինեն բնօրինակից և կրկնօրինակից, որոնց վրա համապատասխանաբար գրվում են բնօրինակ և կրկնօրինակ բառերը: Միաժամանակ ծրարի վրա պետք է կատարվեն՝ մրցույթի մասին հրապարակային ծանուցման մեջ նշված մրցույթի հայտի ներկայացման վայրի /հասցեի/ և չբացել մինչև մրցույթի հայտերի բացման նիստը գրառումները:

Մրցույթի մասնակիցները, մինչև հայտերը ներկայացնելու վերջնական ժամկետի ավարտը, կարող են փոփոխել կամ հետ վերցնել հայտերը: Հայտի փոփոխությունը ներկայացվում է սոսնձված, կնքված և ստորագրված ծրարով` ծրարի վրա ավելացնելով փոփոխում բառը:

Բանկը մրցույթում հաղթող ճանաչված մասնակիցներին առաջարկում է կնքել պայմանագրեր մրցույթի արդյունքների մասին արձանագրության ձևակերպումից հետո 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Հարցերի դեպքում դիմել Դավիթ Աթաջանյանին` (+374) 43 004 130 հեռախոսահամարով:

Տենդերի անցկացման և արդյունքների վերաբերյալ հարցերի դեպքում դիմել Անի Հարությունյանին` (+374) 10 59 22 59 (ներ. 377) հեռախոսահամարով: