Մրցույթի հայտարարություններ

Մրցույթի հայտարարություններ

Գույքի ապահովագրություն, դժբախտ պատահարներից ապահովագրություն ևցամաքային տրանսպորտի, հատուկ տեխնիկայի ապահովագրության մրցույթ
«Յունիբանկ» ԲԲԸ-ն  (այսուհետ` Բանկ) ծառայություն մատուցող կազմակերպության ընտրության նպատակով ս.թ. հունվարի 14-ից  հայտարարում է ապահովագրական ընկերության ընտրության  մրցույթ:

Լոտ 1
Մասնակիցների որակավորման չափանիշները
Մրցույթին մասնակից կազմակերպությունները պետք է համապատասխանեն հետևյալ որակավորման չափանիշներին՝
  1. մասնակից կազմակերպությունը պետք է ունենա առնվազն երեք տարվա գործունեության փորձ տվյալ ոլորտում,
  2. մրցույթին կարող են մասնակցել ՀՀ ԿԲ կողմից լիցենզավորված ապահովագրական ընկերությունները:
Մրցույթին մասնակցելու ցանկություն ունեցող կազմակերպությունները կարող են մրցութային հայտերը ներկայացնել Բանկի գլխամասային գրասենյակ` ք.Երևան, Չարենցի փ., 12, թիվ 53, 1-5 հասցեով: Մրցութային հայտերը կարող են ներկայացվել առձեռն (աշխատանքային օրերին` ժամը 9.00-ից մինչև 16.00-ն) կամ ուղարկել պատվիրված նամակով: Հայտերն ընդունվում են մինչև ս.թ. հունվարի 21-ի ժամը 16.00-ն:
Մրցույթում հաղթող կազմակերպությունների հետ կկնքվեն համապատասխան պայմանագրեր:
 
Մրցույթի անցկացման պայմանները
Մրցույթին մասնակցել ցանկացող կազմակերպությունները մրցույթի մասին հրապարակային ծանուցման պահանջներին համապատասխան Բանկ են ներկայացնում մրցույթի հայտերը։ Հայտերը ներառում են հետևյալ տեղեկություններն ու փաստաթղթերը.
 
  1. մասնակցի անվանումը, գտնվելու վայրը, հեռախոսահամարները, պետական գրանցման վկայականի պատճենը,
  2. ՀՎՀՀ, ՀՀ ԿԲ լիցենզիա և ՀՀ ԿԲ գրանցման վկայական,
  3. հայեցողությամբ այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ և փաստաթղթեր, որոնք կհաստատեն  մատուցվելիք ծառայություններ,
  4. մատուցվող ծառայության անվանումը, առաջարկվող սակագինը:
  5. բանկի տրամադրվող գործակալական միջնորդավճարի չափը:
Մրցույթի հայտերը ներկայացվում են սոսնձված, կնքված և ստորագրված ծրարով: Ծրարում ներառված փաստաթղթերը պետք է կազմված լինեն բնօրինակից և  կրկնօրինակից, որոնց վրա համապատասխանաբար գրվում են «բնօրինակ» և «կրկնօրինակ» բառերը: Միաժամանակ ծրարի վրա պետք է կատարվեն՝ մրցույթի մասին հրապարակային ծանուցման մեջ նշված մրցույթի հայտի ներկայացման վայրի /հասցեի/ և «չբացել մինչև մրցույթի հայտերի բացման նիստը» գրառումները:
Մրցույթի մասնակիցները, մինչև հայտերը ներկայացնելու վերջնական ժամկետի ավարտը, կարող են փոփոխել կամ հետ վերցնել հայտերը: Հայտի փոփոխությունը ներկայացվում է սոսնձված, կնքված և ստորագրված ծրարով` ծրարի վրա ավելացնելով «փոփոխում» բառը:
Մրցույթի արդյունքների մասին արձանագրության ձևակերպումից հետո Բանկի և մրցույթում հաղթող ճանաչված մասնակիցների միջև կնքվում է պայմանագիր:
 
Մրցույթի անցկացման հետ կապված հարցերի դեպքում դիմել Նարե Ազատյանին` 043 01 47 23 հեռախոսահամարով:  
Տեխնիկական հարցերի դեպքում դիմել Արմինե Հարությունյանին` 044 00 80 43 հեռախոսահամարով: