Մրցույթի հայտարարություններ

Մրցույթի հայտարարություններ

Աշտարակ մասնաճյուղի ուժեղացման աշխատանքների իրականացման մրցույթ / ՇԴԱ.23 - 001

2023թ.-ի սեպտեմբերի 8-ից Յունիբանկ ԲԲԸ-ն (այսուհետ` Բանկ) իր` ք.Աշտարակ, Վ.Պետրոսյան 10 հասցեում գտնվող <<Աշտարակ>> մասնաճյուղի տարածքի վերակառուցման, արդիականացման, հիմնանորոգման նպատակով հայտարարում է մրցույթ, համաձայն ներկայացված նախագծա-նախահաշվային ծավալների (Հավելված 1):

Մասնակիցների որակավորման չափանիշները

Աշխատանքները պետք է իրականացվեն համաձայն գործող շինարարական կանոնակարգերի, պետական ստանդարտների, տեխնիկական շահագործման կանոնների, առողջության, անվտանգության, սանիտարական կանոնների և այլ նորմատիվ փաստաթղթերին համապատասխան:

ՈՒժեղացման աշխատանքների նախագծին կարող եք ծանոթանալ Կոնստրուկտորական մաս.pdf փաստաթղթում՝

Մասնակից կազմակերպությունը որակական չափանիշները`

  • Շինարարական աշխատանքների իրականացման լիցենզիա,

  • Մասնագիտական գիտելիքներ,

  • 5 տարվա աշխատանքային փորձ տվյալ ոլորտում,

  • Սեփական շին. տեխնիկայի առկայություն:

Ավարտված շինարարական աշխատանքների հանձնման-ընդունման ԱԿՏ-ի մակագրման պահից մասնակից կազմակերպությունը պետք է երաշխավորի և շահագործման ընթացքում ապահովի ոչ պակաս 36 (երեսուն վեց) ամիս կատարված աշխատանքների որակական հատկանիշները:

Մրցույթին մասնակցելու ցանկություն ունեցող կազմակերպությունները կարող են մրցութային հայտերը ներկայացնել Բանկի գլխամասային գրասենյակ` ք.Երևան, Չարենցի փ, 12, թիվ 53, 1-5 հասցեով: Մրցութային հայտերը կարող են ներկայացվել առձեռն (աշխատանքային օրերին` ժամը 9.00-ից մինչև 16.00-ն) կամ ուղարկվել պատվիրված նամակով: Հայտերն ընդունվում են մինչև 2023թ.-ի սեպտեմբերի 29-ը` ժամը 17:00-ն:

Մրցույթում հաղթող կազմակերպությունների հետ կկնքվեն համապատասխան պայմանագրեր:

Մրցույթի անցկացման պայմանները

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող կազմակերպությունները մրցույթի մասին հրապարակային ծանուցման պահանջներին համապատասխան Բանկ են ներկայացնում մրցույթի հայտերը։ Հայտերը ներառում են հետևյալ տեղեկություններն ու փաստաթղթերը.

ա) Մրցույթի մասնակցի անվանումը, գտնվելու վայրը, հեռախոսահամարները, պետական գրանցման վկայականի պատճենը,

բ) Ավարտված 3 նախագծի ներկայացում,

գ) Բանկի հայեցողությամբ այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ և փաստաթղթեր, որոնք կհաստատեն կատարվելիք աշխատանքների որակը,

դ) Կատարվելիք աշխատանքների առաջարկվող գինը, երաշխիքային ժամկետները:

ե) Մրցույթում հաղթող կազմակերպությունը պարտավոր է Յունիբանկ ԲԲԸ ունենալ, կամ բացակայության դեպքում բացել սեփական հաշվեհամարը:

Մրցույթի հայտերը ներկայացվում են սոսնձված, կնքված և ստորագրված ծրարով: Ծրարում ներառված փաստաթղթերը պետք է կազմված լինեն բնօրինակից և կրկնօրինակից, որոնց վրա համապատասխանաբար գրվում են բնօրինակ և կրկնօրինակ բառերը: Միաժամանակ ծրարի վրա պետք է կատարվեն՝ մրցույթի մասին հրապարակային ծանուցման մեջ նշված մրցույթի հայտի ներկայացման վայրի /հասցեի/ և չբացել մինչև մրցույթի հայտերի բացման նիստը գրառումները:

Մրցույթի մասնակիցները, մինչև հայտերը ներկայացնելու վերջնական ժամկետի ավարտը, կարող են փոփոխել կամ հետ վերցնել հայտերը: Հայտի փոփոխությունը ներկայացվում է սոսնձված, կնքված և ստորագրված ծրարով` ծրարի վրա ավելացնելով <<փոփոխում>> բառը:

Մրցույթի արդյունքների մասին արձանագրության ձևակերպումից հետո տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում Բանկի և մրցույթում հաղթող ճանաչված մասնակիցների միջև կնքվում է պայմանագրեր:

Հարցերի դեպքում դիմել Դավիթ Աթաջանյանին` զանգահարելով (+374)43 004 130 հեռախոսահամարով:

Տենդերի անցկացման և արդյունքների վերաբերյալ հարցերի դեպքում դիմել Նարե Ազատյանին` (+374) 10 59 22 59 (ներ. 377) հեռախոսահամարով:Հավելված 1

Արքա քարտերի ձեռքբերման մրցույթ / ԿՈԴ ՔԺ.23- 001

Ուշադրություն՝ մրցույթի հայտերի ընդունման վերջնաժամկետը երկարաձգվել է մինչև 2023թ. սեպտեմբերի 22-ը ժամը 17:00:


ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ ԲԲԸ-ն (այսուհետ` Բանկ) մատակարար կազմակերպությունների ընտրության նպատակով ս.թ. սեպտեմբերի 7-ից հայտարարում է մրցույթ, հետևյալ ապրանքներիի մատակարարման համար.

Լոտ

Անվանումը

Տեսակ

Բնութագիր

Քանակ

(հատ)

Մատակարարման ժամկետ(օր)

 

1

 

Արքա քարտեր

Բանկային

քարտեր

 

Քառաշերտ

85.72x53.98x3.18 մմ

 

8000

 

10

 

·      Ըստ պահանջարկի,քանակը ենթակա է փոփոխման:

 

Մասնակիցների որակավորման չափանիշները

Մրցույթին մասնակից կազմակերպությունները պետք է համապատասխանեն հետևյալ որակավորման չափանիշին`

  1. Մասնակից կազմակերպությունը պետք է ունենա նվազագույնը մեկ տարվա գործունեության փորձ տվյալ ոլորտում:

Մրցույթին մասնակցելու ցանկություն ունեցող կազմակերպությունները կարող են մրցութային հայտերը ներկայացնել Բանկի գլխամասային գրասենյակ` ք.Երևան, Չարենցի փ., 12, թիվ 53, 1-5: Մրցութային հայտերը կարող են ներկայացվել առձեռն (աշխատանքային օրերին` ժամը 9.00-ից մինչև 16.00-ն) կամ ուղարկվել պատվիրված նամակով: Հայտերն ընդունվում են մինչև ս.թ. սեպտեմբերի 13-ը, մինչև ժամը 16.00-ն:

Մրցույթում հաղթող կազմակերպությունների հետ կկնքվեն համապատասխան պայմանագրեր:

 

Մրցույթի անցկացման պայմանները

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող կազմակերպությունները մրցույթի մասին հրապարակային ծանուցման պահանջներին համապատասխան Բանկ են ներկայացնում մրցույթի հայտերը։ Հայտերը ներառում են հետևյալ տեղեկություններն ու փաստաթղթերը.

ա) մրցույթի մասնակցի անվանումը, գտնվելու վայրը, հեռախոսահամարները, պետական գրանցման վկայականի պատճենը,

բ) բանկի հայեցողությամբ այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ և փաստաթղթեր, որոնք կհաստատեն մատակարարվող ապրանքների և մատուցվելիք ծառայությունների որակը,

գ) առաջարկվող գինը և մատակարարման ժամկետները:

դ) մրցույթում հաղթող կազմակերպությունը պարտավոր է <<Յունիբանկ>> ԲԲԸ ունենալ, կամ բացակայության դեպքում բացել սեփական հաշվեհամարը:

Մրցույթի հայտերը ներկայացվում են սոսնձված, կնքված և ստորագրված ծրարով: Ծրարում ներառված փաստաթղթերը պետք է կազմված լինեն բնօրինակից և կրկնօրինակից, որոնց վրա համապատասխանաբար գրվում են «բնօրինակ» և «կրկնօրինակ» բառերը: Միաժամանակ ծրարի վրա պետք է կատարվեն՝ մրցույթի մասին հրապարակային ծանուցման մեջ նշված մրցույթի հայտի ներկայացման վայրի /հասցեի/ և «չբացել մինչև մրցույթի հայտերի բացման նիստը» գրառումները:

Մրցույթի մասնակիցները, մինչև հայտերը ներկայացնելու վերջնական ժամկետի ավարտը, կարող են փոփոխել կամ հետ վերցնել հայտերը: Հայտի փոփոխությունը ներկայացվում է սոսնձված, կնքված և ստորագրված ծրարով` ծրարի վրա ավելացնելով «փոփոխում» բառը:

Մրցույթի արդյունքների մասին արձանագրության ձևակերպումից հետո տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում Բանկի և մրցույթում հաղթող ճանաչված մասնակիցների միջև կնքվում է պայմանագրեր, ընդ որում Բանկը մրցույթում հաղթող ճանաչված մասնակիցներին

առաջարկում է կնքել պայմանագրեր մրցույթի արդյունքների մասին արձանագրության ձևակերպումից հետո տասը աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Մրցույթի անցկացման հետ կապված հարցերի դեպքում զանգահարել Նարե Ազատյանին` (+374)43-01-47-23 հեռախոսահամարով:

Տեխնիկական հարցերի դեպքում զանգահարել Արտյոմ Գրիգորյանին` (+374)93-40-96-29 հեռախոսահամարով:
Հավելված 1. Հայտի պահանջներ

A4 ֆորմատի թղթի ձեռքբերման մրցույթ / ԳԹ.23-002
ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ ԲԲԸ-ն (այսուհետ` Բանկ) 2024թ.-ի ընթացքում մատակարար կազմակերպության ընտրության նպատակով 2023թ.-ի սեպտեմբերի 20-ից հայտարարում է մրցույթ A4 ֆորմատի թղթի մատակարարման համար հետևյալ չափանիշներով` 80գր., տպիչների համար, 500 էջ, ներկայացուցչական աշխատանքների համար, A դասի, առավել սպիտակ և առավել հարթ մակերեսով: Քանակը ամսական կտրվածքով կկազմի ոչ պակաս, քան 1500 տուփ:
 
Մասնակիցների որակավորման չափանիշները

Մրցույթին մասնակցելու ցանկություն ունեցող կազմակերպությունները կարող են մրցութային հայտերը ներկայացնել Բանկի գլխամասային գրասենյակ` ք.Երևան, Չարենցի փ., 12, թիվ 53, 1-5 հասցեով: Մրցութային հայտերը կարող են ներկայացվել առձեռն (աշխատանքային օրերին` ժամը 9.00-ից մինչև 16.00-ն) կամ ուղարկվել պատվիրված նամակով: Հայտերն ընդունվում են մինչև 2023թ.-ի հոկտեմբերի 13-ի ժամը 16.00-ն:

Մրցույթում հաղթող կազմակերպությունների հետ կկնքվեն համապատասխան պայմանագրեր:

Մրցույթի անցկացման պայմանները

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող կազմակերպությունները մրցույթի մասին հրապարակային ծանուցման պահանջներին համապատասխան Բանկ են ներկայացնում մրցույթի հայտերը։ Հայտերը ներառում են հետևյալ տեղեկություններն ու փաստաթղթերը.

ա) մրցույթի մասնակցի անվանումը, գտնվելու վայրը, հեռախոսահամարները, պետական գրանցման վկայականի պատճենը,

բ) բանկի հայեցողությամբ այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ և փաստաթղթեր, որոնք կհաստատեն մատակարարվող ապրանքների և մատուցվելիք ծառայությունների որակը,

գ) առաջարկվող գինը, երաշխիքային սպասարկման և մատակարարման ժամկետները:

դ) մրցույթում հաղթող կազմակերպությունը պարտավոր է Յունիբանկ ԲԲԸ ունենալ, կամ բացակայության դեպքում բացել սեփական հաշվեհամարը:

Մրցույթի հայտերը ներկայացվում են սոսնձված, կնքված և ստորագրված ծրարով: Ծրարում ներառված փաստաթղթերը պետք է կազմված լինեն բնօրինակից և  կրկնօրինակից, որոնց վրա համապատասխանաբար գրվում են բնօրինակ և կրկնօրինակ բառերը: Միաժամանակ ծրարի վրա պետք է կատարվեն՝ մրցույթի մասին հրապարակային ծանուցման մեջ նշված մրցույթի հայտի ներկայացման վայրի /հասցեի/ և չբացել մինչև մրցույթի հայտերի բացման նիստը գրառումները:

Մրցույթի մասնակիցները, մինչև հայտերը ներկայացնելու վերջնական ժամկետի ավարտը, կարող են փոփոխել կամ հետ վերցնել հայտերը: Հայտի փոփոխությունը ներկայացվում է սոսնձված, կնքված և ստորագրված ծրարով` ծրարի վրա ավելացնելով փոփոխում բառը:

Հարցերի դեպքում դիմել Դավիթ Աթաջանյանին` (+374) 43 004 130 հեռախոսահամորվ:

Տենդերի անցկացման և արդյունքների վերաբերյալ հարցերի դեպքում դիմել Նարե Ազատյանին` (+374) 10 59 22 59 (ներ. 377) հեռախոսահամարով: