Հաշիվների բացում, սպասարկում, փակում և կանխիկով գործառնություններ

Հաշիվների բացում, սպասարկում, փակում և կանխիկով գործառնություններ

Բանկային գործառնության տեսակը

Սակագինը / ՀՀ դրամ

1. Հաշիվների բացում, սպասարկում և փակում

1. Հաշվի բացում և սպասարկում

1.1. Հաշվի բացում / միանվագ գանձվող գումար յուրաքանչյուր հաշվի համար /

1.1.1. ֆիզիկական անձանց, անհատ ձեռներեցների և Իրավաբանական անձանց համար

Անվճար

1.1.2. Ոչ ռեզիդենտ, լոմբարդային և խաղատնային գործունեություն իրականացնող իրավաբանական անձանց համար /միանվագ գանձվող գումար յուրաքանչյուր հաշվի համար/

150.000

1.2. Հաշվի տարեկան սպասարկման վճար ըստ հաշիվների ***

1.2.1. ֆիզիկական անձանց(այդ թվում ժամկետային ավանդատուներին)

Ռեզիդենտ

1.200

Ոչ ռեզիդենտ

5.000

1.2.2. Իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռներեցների համար /բացառությամբ լոմբարդային և խաղատնային գործունեություն իրականացնող Ա/Ձ հաշիվների/

Ռեզիդենտ

5.000

Ոչ ռեզիդենտ, Լոմբարդային և խաղատնային գործունեություն իրականացնող իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռներեցների համար******

50.000

1.2.3. Պարբերական կոմունալ վճարումների համար բացվող հաշիվների համար

անվճար

1.2.4. ՀՀ ՊՈԱԿ-ներ, ՀՈԱԿ-ներ և բյուջետային հիմնարկներ

անվճար

1.2.5 Ռեզիդենտ թոշակառուների, ընտանեկան դրամագլխի գումարների ստացման համար բացվող հաշիվների և սոց. փաթեթի հաշիվների համար

Անվճար

1.3. Հաշվի նվազագույն մնացորդ ըստ հաճախորդային կոդի

1.3.1. ֆիզիկական անձանց և ռեզիդենտ անհատ ձեռներեցների համար

չի սահմանվում

1.3.2. Ռեզիդենտ թոշակառուների, պարբերական կոմունալ վճարումների համար բացվող հաշիվների, ֆիզիկական անձ ժամկետային ավանդատուների հաշիվների, սոց. փաթեթի հաշիվների և ընտանեկան դրամագլխի գումարների ստացման համար բացվող հաշիվների համար

չի սահմանվում

1.3.3. Ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց և ոչ ռեզիդենտ անհատ ձեռներեցների համար

չի սահմանվում

1.3.4. ՀՀ ՊՈԱԿ-ներ, ՀՈԱԿ-ներ և բյուջետային հիմարկներ

չի սահմանվում

1.4. Տեղեկանքների տրամադրում / ներառյալ ԱԱՀ / ****

1.4.1. Ժամկետային ավանդային և այլ հաշվների վերաբերյալ տեղեկանքի և տեղեկատվության տրամադրում հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով /եթե հաճախորդի հաշիվները բանկում սպասարկվում են 6 ամսից ավել/

2.000

1.4.2. Հաշվի վերաբերյալ տեղեկանքի և տեղեկատվության տրամադրում հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով /եթե հաճախորդի հաշիվները Բանկում սպասարկվում են 6 ամսից պակաս/

5.000

1.4.3. Մաքսային մարմիններին հաշվի վերաբերյալ տեղեկանքի և տեղեկատվության տրամադրում

3.000

1.4.4. UNIstream դրամական փոխանցումների համակարգով սպասարման վերաբերյալ

1-ից մինչև 366 օր ներառյալ ժամկետով

2.000

367 օր և ավելին ,բայց ոչ ավել 1825 օրվա համար

5.000

1.4.5. Աուդիտորական հարցման պատասխանների պատրաստում և տրամադրում ընկերություններին

10.000

1.4.6. Աուդիտորական հարցման պատասխանների պատրաստում և տրամադրում բանկերին

անվճար

1.4.7. Տեղեկանքի տրամադրում սոց. փաթեթի համար բացված հաշվի վերաբերյալ, ընտանեկան դրամագլխի գումարների ստացման համար բացվող հաշիվների համար և ռեզիդենտ թոշակառուների համար բացված հաշվի վերաբերյալ

անվճար

1.4.8. Կառուցապատողից հիփոթեքային վարկի գծով մարված տոկոսագումարների վերաբերյալ տեղեկանքի տրամադրում

անվճար

1.5. Հաշվի քաղվածքների տրամադրում / ներառյալ ԱԱՀ /

1.5.1. յուրաքանչյուր կատարված գործարքի վերաբերյալ

Անվճար

1.5.2. Օրենքով նախատեսված պարտադիր ներկայացման ենթակա տեղեկատվության քաղվածքները, որոնք տրամադրվում են ամսական

Անվճար

1.5. 1.5.3. հաշվից քաղվածքի տրամադրում մինչև 2012 թվականը ներառյալ /յուրաքանչյուր տարին ըստ հաճախորդային կոդի/

20.000

1.5.4. հաշվից քաղվածքի տրամադրում 2012թ –ից մինչև 2014 թվականը ներառյալ /յուրաքանչյուր տարին ըստ հաճախորդային կոդի/

5.000

1.5.5. յուրաքանչյուր կատարված գործարքի վերաբերյալ /կրկնակի 2014թ-ից սկսված/

3000

1.5.6. թղթապանակի (որոշակի ժամանակաշրջանի փաստաթղթերի)/ներառյալ ԱԱՀ/

5.000

1.5.7. էլեկտրոնային փոստով /ամսական/ /ծրագրային ապահովմամբ ավտոմատ/

անվճար

1.6. Դրամարկղային չեկային գրքույկի տրամադրում / ներառյալ ԱԱՀ /

3.000

1.7. Հաշվի փակում *******

Անվճար

1.8. Հաշվի շարժի և այլ տեղեկատվության վերաբերյալ SMS ծառայություն / ամսական / / ներառյալ ԱԱՀ /

Անվճար

1.9. Պարբերական /ամսական/ կոմունալ վճարումների կատարման վերաբերյալ ծանուցում հեռախոսազանգի , SMS-ով կամ E-mail-ի միջոցով /ներառյալ ԱԱՀ/

Անվճար

1.10. Գրավոր տեղեկատվության , վճարային փաստաթղթերի , Swift հաղորդագրության կրկնօրինակների տրամադրում / ներառյալ ԱԱՀ /

1.10.1. առանձին տեղեկանքի կամ փաստաթղթի /ներառյալ ԱԱՀ/

1.000

1.10.2. թղթապանակի (որոշակի ժամանակաշրջանի փաստաթղթերի) /ներառյալ ԱԱՀ/

5.000

1.11. Երրորդ անձանց կողմից բանկային գործարքների կատարման լիազորագրերի պատրաստում

2.000

Բանկային հաշիվ

Բանկային գործառնության տեսակը

Սակագինը / ՀՀ դրամ

1.11. Բանկային հաշիվների մնացորդների նկատմամբ հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք

- ՀՀ դրամ

0%

- ԱՄՆ դոլար, Եվրո և այլ արտարժույթ

0%

1.12. ՀՀ թոշակառուների կենսաթոշակային բանկային հաշիվների մնացորդների նկատմամբ

8%

1.13. Սոց . փաթեթի համար բացված բանկային հաշիվների մնացորդների նկատմամբ հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք

9%

1.14. Ընտանեկան դրամագլխի գումարների ստացման համար բացվող հաշիվների մնացորդների նկատմամբ հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք

9%

2. Կանխիկով գործառնություններ

2.1. Հաշվին կանխիկի մուտքագրում

Գործարքին նախորդող 365 օրվա ընթացքում մինչև 1 մլրդ ՀՀ դրամի մուտք կատարած լինելու դեպքում

AMD

Անվճար

USD

Գործարքին նախորդող 365 օրվա ընթացքում 1 մլրդ ՀՀ դրամը գերազանցող մուտք կատարած լինելու դեպքում

AMD

Պայմանագրային

USD

այլ արժույթների դեպքում

Պայմանագրային /տվյալ օրվա դրությամբ Բանկի կողմից սահմանված փոխարժեքով/

2.2. Հաշվին կանխիկի մուտքագրում ֆիզիկական անձանց համար

Մինչև 50,000 ՀՀ դրամ ներառյալ********

200

50,001 ՀՀ դրամ և ավել գումարներ, կամ արտարժույթ

անվճար

2.2.1 «Յունիստրիմ» դրամական փոխանցումների համակարգով ստացված գումարների մուտքագրում հաշվին EURO և RUR արտարժույթներով

Անվճար

2.2.2 EURO և RUR արժույթներով ավանդների ներդրման դեպքում գումարների մուտքագրում հաշվին

Անվճար

2.3. Կանխիկով մուտքագրված միջոցների կանխիկ տրամադրում հաշվից (ցանկացած արժույթով)

Անվճար

2.4.Անկանխիկ մուտքագրված միջոցների դիմաց կանխիկի տրամադրում հաշվից (ներառյալ վարկի և վարկային գծի շրջանակներում ստացվող վարկերի գումարները)

2.4.1 Նույն բանկային օրվա ընթացքում , առանց նախնական ներկայացված հայտի

  • ՀՀ դրամ

0.3% min 300 դրամ

  • ԱՄՆ դոլար

0.5% min 300 դրամ

  • Այլ արժույթներ

Պայմանագրային /վճարման օրվա դրությամբ Բանկի կողմից սահմանված տոկոսադրույքով/

  • Ռեզիդենտ թոշակառուների հաշվից թոշակային գումարների կանխիկացում, ընտանեկան դրամագլխի գումարների ստացման համար բացվող հաշիվներից գումարների կանխիկացում /օրենքով սահմանված դեպքում/ և սոց. փաթեթի հաշիվներից գումարների կանխիկացում /օրենքով սահմանված դեպքում/

Անվճար

2.4.2. Մինչև նախորդ օրվա ժամը 15.00 ներկայացված հայտի համաձայն

  • ՀՀ դրամ

0,3 % min 300 դր

  • ԱՄՆ դոլար

0.5% min 300 դր

  • Այլ արժույթներ

Պայմանագրային /

վճարման օրվա դրությամբ Բանկի կողմից սահմանված տոկոսադրուքով/

2.4.4. «Յունիստրիմ» դրամական փոխանցումների համակարգով ստացված և հաճախորդի հաշվին մուտքագրված գումարի ելքագրումը AMD, USD, EURO և RUR արժույթներով

անվճար

2.4.5. ՀՀ ՊՈԱԿ-ներ, ՀՈԱԿ-ներ և բյուջետային հիմարկների հաշիվներից

Անվճար

2.4.6. Վարկերի կանխիկ մուծված կանխավճարի կանխիկի ելքագրում վաճառողի հաշվից

0,1 % min 300 դր

2.5. Գումարի ստուգում և փաթեթավորում

0,2% min 200

2.6. Մետաղադրամների հաշվում և փաթեթավորում

յուրաքանչյուր դրամանիշից մինչև 50-ական հատը

անվճար

մինչև 50.000 ՀՀ դրամ

500

50.001 – 500.000 ՀՀ դրամ

3.000

500.001 և ավելի ՀՀ դրամ

9.000

2.7. Հնամաշ և վնասված թղթադրամների փոխանակում

ՀՀ դրամ

Անվճար

ԱՄՆ դոլար ,Եվրո և ՌԴ ռուբլի

3% min 300 դրամ

Այլ արժույթներ

Պայմանագրային

2.8. Խոշոր թղթադրամները մետաղադրամներով փոխարինում *********

մինչև 5.000 ՀՀ դրամ

Անվճար

5.001 – 20.000 ՀՀ դրամ

1 % min 200 ՀՀ դրամ

20.001 և ավելի ՀՀ դրամ

1% min 500 ՀՀ դրամ

2.9. 500 EUR թղթադրամով գործարքների իրականացում

1%

* Բանկի կողմից բոլոր տեսակի միջնորդավճարները գանձվում են ՀՀ դրամով` տվյալ օրվա ՀՀ ԿԲ կողմից սահմանված հաշվարկային փոխարժեքով:
** Սահմանված սակագները գործում են նաև «Բանկ-հաճախորդ» համակարգից օգտվող հաճախորդների համար:
*** Անկախ հաշվի բացման տևողությունից յուրաքանչյուր տարի գանձվում է հաշվի տարեկան սպասարկման վճար:
**** Եթե միաժամանակ հաճախորդին տարամադրվում է մի քանի հաշիվների քաղվածք, ապա անկախ քաղվածքների քանակից գանձվում է մեկ միջնորդավճար:
***** Լոկալ բանկի կանխիկացման կետերում` Հայաստանյան բանկեր, բացառությամբ Հայբիզնեսբանկ ՓԲԸ, VTB և HSBC-Հայաստան բանկերի:
****** Բանկի կողմից հաճախորդի քողարկած լոմբարդային կամ խաղատնային գործունեության հայտնաբերման դեպքում անակցեպտ գանձվում է հաշիվների բացման միանվագ վճարները և տարեկան սպասարկման վճարները հաշվի բացման օրվանից սկսած:
******* Բանկն իրավասու է միակողմանիորեն փակելու հաճախորդի բանկային հաշվեհամարը, եթե հաճախորդը չի ապահովել Բանկի սակագներով սահմանված սպասարկման վճարները և չնվազող մնացորդը և/կամ 1 տարուց ավել գործարքներ չի իրականացրել:
********Չի կիրառվում այլ սակագների գանձման համար հաշիվներին մուտք կատարելու դեպքում
********* Սակագինը կիրառվում է, եթե հաճախորդը չի հանդիսանում Բանկի հաշվետեր
Սույն փաստաթղթով սահմանված սակագներից շեղումները ենթակա են քննարկման Բանկի Վարչության նիստում կամ Վարչությանը կից Ակտիվների և պասիվների կառավարման և Սակագնային հանձնաժողովի նիստում, շեղումների հաստատման իրավասությունը վերապահված է նաև Վարչության նախագահի առաջին տեղակալին:Վերադառնալ ցանկին

Թարմացված է` 13/07/2020 18:06