Հաշիվների բացում, սպասարկում, փակում և կանխիկով գործառնություններ

Հաշիվների բացում, սպասարկում, փակում և կանխիկով գործառնություններ

PRIVE ռեզիդենտ

Ռեզիդենտ

Ոչ ռեզիդենտ

Բանկային գործառնության տեսակը

Ֆիզ. անձ

Իրավ. անձ

Ֆիզ. անձ

Իրավ. անձ

Ֆիզ. անձ

Իրավ. անձ

1. Հաշվի բացում և սպասարկում

1.1 Հաշվի բացում

1. «Պրիվե» մասնաճյուղում սպասարկման նվազագույն պահանջները.

1. Ֆիզ. անձանց համար

1.1 հաշվի բացում` ծառայությունների փաթեթով (փաթեթը ներառում է հաշիվների բացում, ինտերնետ-Բանկ/ Մոբայլ- Բանկինգ, 1 հատ Visa Infinite վճարային քարտ` առանց տարեկան սպասարկման վճարի)` 1 օրացույցային եռամսյակի ընթացքում բոլոր հաշիվներին նվազագույնը 50 000 000 ՀՀ դրամին համարժեք հանրագումարային մնացորդի դեպքում

Նշված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում` 150.000 ՀՀ դրամ

2. Իրավաբանական անձանց համար

2.1 Օրացուցային եռամսյակի ընթացքում հաճախորդի հաշիվների միջին օրական մնացորդը 50,000,000 ՀՀ դրամի դեպքում

2.2 Օրացուցային եռամսյակի ընթացքում հաճախորդի հաշիվներով նվազագույնը 100,000,000 ՀՀ դրամին համարժեք շրջանառության առկայության դեպքում

Նշված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում` 150.000 ՀՀ դրամ

1.1.1. Հաշվի բացում

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

1.1.2. Հաշվի բացում լոմբարդային և խաղատնային գործունեություն իրականացնող իրավաբանական անձանց համար /միանվագ գանձվող գումար յուրաքանչյուր հաշվի համար/

-

-

-

240.000

-

240.000

1.2 Հաշվի տարեկան սպասարկման վճար 

/հաշիվը ժամկետից շուտ փակելու դեպքում կատարվում է ծախսի համամասնորեն նվազեցում/

1.2.1. Հաշվի տարեկան սպասարկման վճար

Անվճար

Անվճար

1.200

5.000

100.000

100.000

1.2.2 թոշակառուների, ընտանեկան դրամագլխի գումարների ստացման համար բացվող հաշիվների և սոց. փաթեթի հաշիվների համար

Անվճար

-

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

1.3.Հաշվի նվազագույն մնացորդ ըստ հաճախորդային կոդի

1.3.1 Հաշվի նվազագույն մնացորդ

-

-

-

-

-

-

1.4. Տեղեկանքների տրամադրում / ներառյալ ԱԱՀ /

1.4.1 Ժամկետային ավանդային և այլ հաշվների վերաբերյալ տեղեկանքի և տեղեկատվության տրամադրում հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով /եթե հաճախորդի հաշիվները բանկում սպասարկվում են 6 ամսից ավել/

Անվճար

Անվճար

2.000

2.000

2.000

2.000

1.4.2 Հաշվի վերաբերյալ տեղեկանքի և տեղեկատվության տրամադրում հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով /եթե հաճախորդի հաշիվները Բանկում սպասարկվում են 6 ամսից պակաս/

Անվճար

Անվճար

5.000

5.000

5.000

5.000

1.4.3 UNIstream դրամական փոխանցումների համակարգով սպասարման վերաբերյալ

- 1-ից մինչև 366 օր ներառյալ ժամկետով

-

-

2.000

2.000

2.000

2.000

- 367 օր և ավելին ,բայց ոչ ավել 1825 օրվա համար

-

-

5.000

5.000

5.000

5.000

1.4.4 Աուդիտորական հարցման պատասխանների պատրաստում և տրամադրում ընկերություններին

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

1.4.5 Աուդիտորական հարցման պատասխանների պատրաստում և տրամադրում բանկերին

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

1.4.6 Տեղեկանքի տրամադրում սոց. փաթեթի համար բացված հաշվի վերաբերյալ, ընտանեկան դրամագլխի գումարների ստացման համար բացվող հաշիվների համար և ռեզիդենտ թոշակառուների համար բացված հաշվի վերաբերյալ

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

1.5. Հաշվի քաղվածքների տրամադրում /ներառյալ ԱԱՀ /

1.5.1 Օրենքով նախատեսված պարտադիր ներկայացման ենթակա տեղեկատվության քաղվածքները, որոնք տրամադրվում են ամսական

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

1.5.2 հաշվից քաղվածքի տրամադրում մինչև 2012 թվականը ներառյալ /յուրաքանչյուր տարին ըստ հաճախորդային կոդի/

Անվճար

Անվճար

20.000

20.000

20.000

20.000

1.5.3 յուրաքանչյուր կատարված գործարքի վերաբերյալ /կրկնակի 2014թ-ից սկսված/

Անվճար

Անվճար

3.000

3.000

3.000

3.000

1.6. Դրամարկղային չեկային գրքույկի տրամադրում / ներառյալ ԱԱՀ /

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

1.7. Հաշվի փակում

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

1.8 Հաշվի շարժի և այլ տեղեկատվության վերաբերյալ SMS ծառայություն /ամսական/ /ներառյալ ԱԱՀ/

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

1.9 Պարբերական /ամսական/ կոմունալ վճարումների կատարման վերաբերյալ ծանուցում հեռախոսազանգի , SMS-ով կամ E-mail-ի միջոցով /ներառյալ ԱԱՀ/

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

1.10 Գրավոր տեղեկատվության, վճարային փաստաթղթերի, Swift հաղորդագրության կրկնօրինակների տրամադրում / ներառյալ ԱԱՀ /

1.10.1 առանձին տեղեկանքի կամ փաստաթղթի /ներառյալ ԱԱՀ/

Անվճար

Անվճար

1.000

1.000

1.000

1.000

1.11 Երրորդ անձանց կողմից բանկային գործարքների կատարման լիազորագրերի պատրաստում

Անվճար

Անվճար

2.000

2.000

2.000

2.000

2. Կանխիկով գործառնություններ

2.1. Հաշվին կանխիկի մուտքագրում*

Մինչև 50,000 ՀՀ դրամ ներառյալ

300

Անվճար

300

Անվճար

300

Անվճար

50,001 ՀՀ դրամ և ավել գումարներ, կամ արտարժույթ

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

այլ արժույթների դեպքում

USD

-

-

-

-

-

-

EUR

-

-

-

-

-

-

RUB

-

-

-

-

-

-

GBP

3%

3%

3%

3%

3%

3%

2.2. Կանխիկով մուտքագրված միջոցների տրամադրում

2.3. Կանխիկով մուտքագրված միջոցների կանխիկ տրամադրում AMD հաշվից

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

2.4. Կանխիկով մուտքագրված միջոցների կանխիկ տրամադրում EUR USD RUB հաշվից

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

2.5 Անկանխիկ մուտքագրված միջոցների դիմաց կանխիկի տրամադրում հաշվից (ներառյալ վարկի և վարկային գծի շրջանակներում ստացվող վարկերի գումարները)

ՀՀ դրամ

0.3% min 300 դրամ

0.3% min 300 դրամ

0.3% min 300 դրամ

0.3% min 300 դրամ

0.3% min 300 դրամ

0.3% min 300 դրամ

ԱՄՆ դոլար

1%

1%

1%

1%

1%

1%

Եվրո

1%

1%

1%

1%

1%

1%

Ռուսական Ռուբլի

1%

1%

1%

1%

1%

1%

Այլ արժույթներ

Պայմանագրային /վճարման օրվա դրությամբ Բանկի կողմից սահմանված տոկոսադրույքով/

Պայմանագրային /վճարման օրվա դրությամբ Բանկի կողմից սահմանված տոկոսադրույքով/

Պայմանագրային /վճարման օրվա դրությամբ Բանկի կողմից սահմանված տոկոսադրույքով/

Պայմանագրային /վճարման օրվա դրությամբ Բանկի կողմից սահմանված տոկոսադրույքով/

Պայմանագրային /վճարման օրվա դրությամբ Բանկի կողմից սահմանված տոկոսադրույքով/

Պայմանագրային /վճարման օրվա դրությամբ Բանկի կողմից սահմանված տոկոսադրույքով/

Ռեզիդենտ թոշակառուների հաշվից թոշակային գումարների կանխիկացում, ընտանեկան դրամագլխի գումարների ստացման համար բացվող հաշիվներից գումարների կանխիկացում /օրենքով սահմանված դեպքում/ և սոց. փաթեթի հաշիվներից գումարների կանխիկացում /օրենքով սահմանված դեպքում/

Անվճար

-

Անվճար

-

-

-

2.5.1 Վարկերի կանխիկ մուծված կանխավճարի կանխիկի ելքագրում վաճառողի հաշվից

0.1% min 300 դրամ

0.1% min 300 դրամ

0.1% min 300 դրամ

0.1% min 300 դրամ

0.1% min 300 դրամ

0.1% min 300 դրամ

2.5.2 20.000.000 ՀՀ դրամի կամ համարժեք արտարժույթի և ավելի գումարի միջազգային փոխանցումով բանկային հաշվի միանվագ և մեկ ամսվա ընթացքում համալրման դեպքում

-

-

-

-

2%

-

2.5.3 Գումարի ստուգում և փաթեթավորում

0,2% min 1000

0,2% min 1000

0,2% min 200

0,2% min 200

0,2% min 200

0,2% min 200

2.6. Մետաղադրամների հաշվում և փաթեթավորում

յուրաքանչյուր դրամանիշից մինչև 50-ական հատը

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

մինչև 50.000 ՀՀ դրամ

500

500

500

500

500

500

50.001 – 500.000 ՀՀ դրամ

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

500.001 և ավելի ՀՀ դրամ

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

2.7. Հնամաշ և վնասված թղթադրամների փոխանակում

ՀՀ դրամ

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

ԱՄՆ դոլար ,Եվրո և ՌԴ ռուբլի

3% min 300 դրամ

3% min 300 դրամ

3% min 300 դրամ

3% min 300 դրամ

3% min 300 դրամ

3% min 300 դրամ

Այլ արժույթներ

Պայմանագրային

Պայմանագրային

Պայմանագրային

Պայմանագրային

Պայմանագրային

Պայմանագրային

1996թ.-ից մինչև 2009թ.-ը թողարկված 100 ԱՄՆ դոլար, ինչպես նաև 1996թ.-ից մինչև 2004թ.-ը թողարկված 5, 10, 20 և 50 ԱՄՆ դոլար անվանական արժեքներով թղթադրամները հաշվին մուտքագրելու /փոխարկելու համար՝ 1.000 ԱՄՆ դոլարը գերազանցող գործարքներ կատարելու դեպքում

1%

1%

1%

1%

1%

1%

2.8. Խոշոր թղթադրամները մետաղադրամներով փոխարինում **

մինչև 5.000 ՀՀ դրամ

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

5.001 – 20.000 ՀՀ դրամ

1 % min 200 ՀՀ դրամ

1 % min 200 ՀՀ դրամ

1 % min 200 ՀՀ դրամ

1 % min 200 ՀՀ դրամ

1 % min 200 ՀՀ դրամ

1 % min 200 ՀՀ դրամ

20.001 և ավելի ՀՀ դրամ

1% min 500 ՀՀ դրամ

1% min 500 ՀՀ դրամ

1% min 500 ՀՀ դրամ

1% min 500 ՀՀ դրամ

1% min 500 ՀՀ դրամ

1% min 500 ՀՀ դրամ

2.9 500 EUR թղթադրամով գործարքների իրականացում

5%

5%

5%

5%

5%

5%

Բանկի կողմից բոլոր տեսակի միջնորդավճարները գանձվում են ՀՀ դրամով` տվյալ օրվա ՀՀ ԿԲ կողմից սահմանված հաշվարկային փոխարժեքով:

Սահմանված սակագները գործում են նաև «Բանկ-հաճախորդ» համակարգից օգտվող հաճախորդների համար:

Անկախ հաշվի բացման տևողությունից յուրաքանչյուր տարի գանձվում է հաշվի տարեկան սպասարկման վճար:

Եթե միաժամանակ հաճախորդին տրամադրվում է մի քանի հաշիվների քաղվածք, ապա անկախ քաղվածքների քանակից գանձվում է մեկ միջնորդավճար:

Բանկի կողմից հաճախորդի քողարկած լոմբարդային կամ խաղատնային գործունեության հայտնաբերման դեպքում անակցեպտ գանձվում է հաշիվների բացման միանվագ վճարները և տարեկան սպասարկման վճարները հաշվի բացման օրվանից սկսած:

Բանկն իրավասու է միակողմանիորեն փակելու հաճախորդի բանկային հաշվեհամարը, եթե հաճախորդը չի ապահովել Բանկի սակագներով սահմանված սպասարկման վճարները և չնվազող մնացորդը և/կամ 1 տարուց ավել գործարքներ չի իրականացրել:

* Չի կիրառվում այլ սակագների գանձման համար հաշիվներին մուտք կատարելու դեպքում:

** Սակագինը կիրառվում է, եթե հաճախորդը չի հանդիսանում Բանկի հաշվետեր:


Արխիվ 29.01.2024
Արխիվ 15.01.2024
Արխիվ 25.09.2023
Արխիվ 05.06.2023
Արխիվ 15.03.2023
Արխիվ 17.10.2022
Արխիվ 13.09.2022
Արխիվ 11.07.2022
Արխիվ 24.06.2022
Արխիվ 11.05.2022
Արխիվ 15.04.2022
Արխիվ 14.03.2022
Արխիվ 07.03.2022
Արխիվ 17.02.2021
Արխիվ 15.02.2021
Արխիվ 02.06.2020
Արխիվ 17.02.2020

Վերադառնալ ցանկին

Թարմացված է` 15/02/2024 15:29