Այլ սակագներ

Այլ սակագներ

PRIVE ռեզիդենտ

Ռեզիդենտ

Ոչ ռեզիդենտ

Բանկային գործառնության տեսակը

Ֆիզ. անձ

Իրավ. անձ

Ֆիզ. անձ

Իրավ. անձ

Ֆիզ. անձ

Իրավ. անձ

Այլ բանկային ծառայություններ

Արտարժույթի փոխանակում

Պայմանագրային/ տվյալ օրվա դրությամբ Բանկի կողմից սահմանված փոխարժեքով/

Պայմանագրային/ տվյալ օրվա դրությամբ Բանկի կողմից սահմանված փոխարժեքով/

Պայմանագրային/ տվյալ օրվա դրությամբ Բանկի կողմից սահմանված փոխարժեքով/

Պայմանագրային/ տվյալ օրվա դրությամբ Բանկի կողմից սահմանված փոխարժեքով/

Պայմանագրային/ տվյալ օրվա դրությամբ Բանկի կողմից սահմանված փոխարժեքով/

Պայմանագրային/ տվյալ օրվա դրությամբ Բանկի կողմից սահմանված փոխարժեքով/

1.1. Փաստաթղթերի և այլ արժեքների ի պահ ընդունում , բացառությամբ ոսկու պահպանումը Բանկում ` ոսկու գրավադրմամբ վարկերի մարման ժամկետը լրանալուց հետո / ներառյալ ԱԱՀ /

Յուրաքանչյուր օրվա համար 500 ՀՀ դրամ

Յուրաքանչյուր օրվա համար 500 ՀՀ դրամ

Յուրաքանչյուր օրվա համար 500 ՀՀ դրամ

Յուրաքանչյուր օրվա համար 500 ՀՀ դրամ

Յուրաքանչյուր օրվա համար 500 ՀՀ դրամ

Յուրաքանչյուր օրվա համար 500 ՀՀ դրամ

1.2 Ոսկու գրավով վարկերի մարումից հետո ոսկյա իրերի պահպանում / ներառյալ ԱԱՀ /

1-5 աշխատանքային օր` անվճար 6- րդ աշխատանքային օրվանից սկսած 1 ամբողջական ամսվա համար`  5.000 ՀՀ դրամ

1-5 աշխատանքային օր` անվճար 6- րդ աշխատանքային օրվանից սկսած 1 ամբողջական ամսվա համար`  5.000 ՀՀ դրամ

1-5 աշխատանքային օր` անվճար 6- րդ աշխատանքային օրվանից սկսած 1 ամբողջական ամսվա համար` 5.000 ՀՀ դրամ

1-5 աշխատանքային օր` անվճար 6- րդ աշխատանքային օրվանից սկսած 1 ամբողջական ամսվա համար` 5.000 ՀՀ դրամ

1-5 աշխատանքային օր` անվճար 6- րդ աշխատանքային օրվանից սկսած 1 ամբողջական ամսվա համար` 5.000 ՀՀ դրամ

1-5 աշխատանքային օր` անվճար 6- րդ աշխատանքային օրվանից սկսած 1 ամբողջական ամսվա համար` 5.000 ՀՀ դրամ

1.3. Արժեթղթերի առք ու վաճառք – ՊԿՊ

Մինչև 100 մլն. ՀՀ դրամ

0.04-0.05 %

0.04-0.05 %

0.04-0.05 %

0.04-0.05 %

0.04-0.05 %

0.04-0.05 %

100 մլն. ՀՀ դրամ և ավելի

0.03-0.04 %

0.03-0.04 %

0.03-0.04 %

0.03-0.04 %

0.03-0.04 %

0.03-0.04 %

Էլեկտրոնային դեպո հաշվի փոխանցում

500

500

500

500

500

500

Թղթակցային դեպո հաշվի փոխանցում

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.4. Այլ արժեթղթերով բրոքերային ծառայությունների մատուցում / ներառյալ ԱԱՀ /

1.4.1. Մինչև 20 մլն. ՀՀ դրամ

0.1 %

0.1 %

0.1 %

0.1 %

0.1 %

0.1 %

1.4.2. 20 մլն. ՀՀ դրամ և ավելի

0.07 %

0.07 %

0.07 %

0.07 %

0.07 %

0.07 %

1.4.3. «Յունիբանկ» ԲԲԸ IPO շրջանակներում ծառայությունների մատուցումը /ներառյալ ԱԱՀ/

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

1.4.4. AMX Բորսայում Բրոքերային գործառնությունների մատուցման միջնորդավճար տեղական թողարկողների արժեթղթերով /ներառյալ ԱԱՀ/

0.2 %

0.2 %

0.2 %

0.2 %

0.2 %

0.2 %

1.4.5 Միջազգային Բորսաներում Բրոքերային գործառնությունների մատուցման միջնորդավճար միջազգային թողարկողների արժեթղթերով /ներառյալ ԱԱՀ/

0.4% min 100,000 ՀՀ դրամ + միջազգային բրոքերի միջնորդավճար

0.4% min 100,000 ՀՀ դրամ + միջազգային բրոքերի միջնորդավճար

0.4% min 100,000 ՀՀ դրամ + միջազգային բրոքերի միջնորդավճար

0.4% min 100,000 ՀՀ դրամ + միջազգային բրոքերի միջնորդավճար

0.4% min 100,000 ՀՀ դրամ + միջազգային բրոքերի միջնորդավճար

0.4% min 100,000 ՀՀ դրամ + միջազգային բրոքերի միջնորդավճար

1.4.6 AMX Բորսայում Բրոքերային գործառնությունների մատուցման միջնորդավճար «Յունիբանկ» ԲԲԸ պարտատոմսերով /ներառյալ ԱԱՀ/

0.1 %

0.1 %

0.1 %

0.1 %

0.1 %

0.1 %

*AMX Բորսայում Բրոքերային գործառնությունների մատուցման միջնորդավճար «Յունիբանկ» ԲԲԸ բաժնետոմսերով /ներառյալ ԱԱՀ/

0.2 %

0.2 %

0.2 %

0.2 %

0.2 %

0.2 %

1.4.7. Բանկի` որպես գործարքի 3-րդ կողմ կամ միջնորդ հանդիսանալու պայմանով պայմանագրերի կնքման համար /ներառյալ ԱԱՀ/

Պայմանագրային

Պայմանագրային

Պայմանագրային

Պայմանագրային

Պայմանագրային

Պայմանագրային

1.5. Հաճախորդի դիմումի համաձայն տեղեկատվության տրամադրում ` ամսական /ներառյալ ԱԱՀ/

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

1.6. Բանկային հաշվի փակման դեպքում, հաճախորդի իրավաբանական փաստաթղթերից կրկնօրինակների տրամադրում /ներառյալ ԱԱՀ/

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

1.7. Հաճախորդների սպասարկմանը առընչվող, քաղվածքների և այլ փաստաթղթերի փոստային առաքում /ներառյալ ԱԱՀ/

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

1.8 . Հաճախորդի պահանջով, հաշվից փոխանցման համար վճարային հանձնարարականների պատրաստում /յուրաքանչյուրը/ /ներառյալ ԱԱՀ /

Հաճախորդի պահանջով , հաշվից փոխանցման համար վճարային հանձնարարականների պատրաստում /յուրաքանչյուրը/ /ներառյալ ԱԱՀ/

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

1.9 Ինկասո գործառնություններ

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

1.10 «Յունիբանկ» ԲԲԸ-ում գրավադրված գույքը մեկ այլ բանկում որպես հաջորդող գրավ գրավադրելու համար տեղեկանքի պատրաստում

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

1.11 Գործող վարկի ապահովության միջոց հանդիսացող որևէ գույքի գրավից մասնակի ազատում կամ փոխարինում /բացառությամբ այն գրավների, որոնք համաձայն հաճախորդի դիմումի և Վարկային կոմիտեի որոշման, գրավադրվել են որպես ժամանակավոր` մինչև հիմնական գրավի ձևակերպումը /ներառյալ ԱԱՀ/

գրավի լիկվիդացիոն արժեքի

0.2% min 50.000 max 500.000

գրավի լիկվիդացիոն արժեքի

0.2% min 50.000 max 500.000

գրավի լիկվիդացիոն արժեքի

0.2% min 50.000 max 500.000

գրավի լիկվիդացիոն արժեքի

0.2% min 50.000 max 500.000

գրավի լիկվիդացիոն արժեքի

0.2% min 50.000 max 500.000

գրավի լիկվիդացիոն արժեքի

0.2% min 50.000 max 500.000

1.12 Վարկի ապահովության միջոց հանդիսացող գրավադրված գույքի հետ կապված գործողությունների համար Բանկի կողմից թույլտվության տրամադրում /գրավի տակ թողնելու պայմանով / ներառյալ ԱԱՀ /

1.12.1 Վարձակալության (ենթավարձակալության)

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

1.12.2 Ցանկացած գրավի առարկայի առուվաճառք

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

1.12.3 ավտոոմեքենայի պետ. համարանիշի փոփոխության, տեխ. անձնագրի, սեփ. վկայականում

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

1.12.4 գրավադրված գույքի հասցեում անձ հաշվառելու վերաբերյալ /անկախ անձանց քանակի/

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

1.12.5 գույքը միավորների բաժանելու, միավորելու և ավելացրած մասերը օրինականացնելու վերաբերյալ

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

1.12.6 գրավադրված գույքի հասցեի փոփոխություն

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

1.12.7 ժառանգություն ճանաչելու և նվիրատվություն անելու վերաբերյալ

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

1.13 Քարտային վարկային գծի երկարաձգման միանվագ կոմիսիոն վճար /ներառյալ ԱԱՀ/ (բացառությամբ Բանկի աշխատակիցների քարտային վարկային գծերի և ավանդի գրավով քարտային վարկային գծերի)

համաձայն տվյալ վարկային գծի երկարաձգման սակագնի

համաձայն տվյալ վարկային գծի երկարաձգման սակագնի

համաձայն տվյալ վարկային գծի երկարաձգման սակագնի

համաձայն տվյալ վարկային գծի երկարաձգման սակագնի

համաձայն տվյալ վարկային գծի երկարաձգման սակագնի

համաձայն տվյալ վարկային գծի երկարաձգման սակագնի

1.14 Անգրավ սպառողական /բացառությամբ ապառիկ վարկերի/ վարկային հայտերի ուսումնասիրման համար կոմիսիոն վճար

համաձայն վարկային գործիքի

համաձայն վարկային գործիքի

համաձայն վարկային գործիքի

համաձայն վարկային գործիքի

համաձայն վարկային գործիքի

համաձայն վարկային գործիքի

1.15 Հաճախորդի կողմից սխալ տեղեկատվություն ներկայացնելու դեպքում տույժ

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.16 կատարված / վճարված կոմունալ վճարների պայմաններում տվյալների փոփոխության տույժ

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.17 Վարկային հայտերի ուսումնասիրման կոմիսիոն վճար / ներառյալ ԱԱՀ /

1.17.1 անշարժ գույքի գրավով ապահովված վարկային հայտերի ուսումնասիրում

5. 000

5. 000

5. 000

5. 000

5. 000

5. 000

1.17.2 բիզնես վարկային հայտերի ուսումնասիրում

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

1.17.3 ''Non-Cash'' սպառողական վարկային հայտերի ուսումնասիրում

1000


1000
1.18 «Բանկ - հաճախորդ» համակարգի տեղադրում, ուսուցանում, սպասարկում /ներառյալ ԱԱՀ /

1.18.1 «Բանկ - հաճախորդ» համակարգի տեղադրում, ուսուցանում, սպասարկում / ներառյալ ԱԱՀ /

10.000 տարեկան

10.000 տարեկան

10.000 տարեկան

10.000 տարեկան

50.000 տարեկան

50.000 տարեկան

1.18.2 Յուրաքանչյուր նոր կամ լրացուցիչ (կորստի, փչանալու դեպքում) անվտանգություն ապահովող բանալու /secret key/ տրամադրում /ներառյալ ԱԱՀ/

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

1.19 Մոբայլ Բանկինգ ծառայություն

1.11.19.1 Տրամադրման վճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

1.19.2 Ամսական սպասարկման վճար /ներառյալ ԱԱՀ/

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

1.19.3 Միայն դիտման հնարավորություն

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

1.20 Վարկի ժամանակացույցի, տոկոսադրույքի փոփոխություն կամ վարկի վերակառուցում ` համաձայն հաճախորդի դիմումի / ներառյալ ԱԱՀ /* **

մինչև 1 մլն. ՀՀ դրամ վարկային պարտավորության դեպքում

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1 -10 մլն ՀՀ դրամ վարկային պարտավորության դեպքում

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10 մլն. ՀՀ դրամ և ավել վարկային պարտավորության դեպքում

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

* «Յունիբանկ» ԲԲԸ-ում գործող ավանդի/պարտատոմսերի գրավով ապահովված վարկերի ժամկետի երկարաձգման դեպքում սույն կետով սահմանված միջնորդավճարները չգանձել:
** Սույն կետով սահմանված միջնորդավճարները չգանձել այն վարկառուներից, որոնց վարկերի գծով արբիտրաժի ընթացքում կնքվում է հաշտության համաձայնագիր:

1.21 " ԱՔՌԱ " վարկային զեկույցի համար հաճախորդից գանձվող վճարի չափերը / ներառյալ ԱԱՀ / Վարկային հայտը մերժվելու դեպքում սակագինը չի կիրառվում

1 1.21.1 գրավով ապահովված վարկերի դեպքում

2.500

5.000

2.500

5.000

2.500

5.000

1.21.2 առանց գրավի վարկերի դեպքում

Անվճար

Անվճար

Անվճար

1.21.3 Անհատ ձեռնարկատերի համար

5.000

5.000

5.000

1.21.4 Վարկառուի երաշխավոր, փոխկապակցված անձ, գրավատու, սեփականատեր, ղեկավար անձ

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

1.21.5 Գործող վարկի մոնիտորինգ

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

1.22 Էսքրոու հաշվի բացում և սպասարկում

1.22.1 Հաշվի բացման և սպասարկման միջնորդավճար

0,05% էսքրոու գումարից, min 20,000 դրամ, max 100,000 ՀՀ դրամ

0,05% էսքրոու գումարից, min 20,000 դրամ, max 100,000 ՀՀ դրամ

0,05% էսքրոու գումարից, min 20,000 դրամ, max 100,000 ՀՀ դրամ

00,05% էսքրոու գումարից, min 20,000 դրամ, max 100,000 ՀՀ դրամ

0,05% էսքրոու գումարից, min 20,000 դրամ, max 100,000 ՀՀ դրամ

0,05% էսքրոու գումարից, min 20,000 դրամ, max 100,000 ՀՀ դրամ

1.22.2 Էսքրոու պայմանագրում պայմանների փոփոխություն

5 000 ՀՀ դրամ յուրաքանչյուր լրացուցիչ համաձայնագիր կնքելու համար

5 000 ՀՀ դրամ յուրաքանչյուր լրացուցիչ համաձայնագիր կնքելու համար

5 000 ՀՀ դրամ յուրաքանչյուր լրացուցիչ համաձայնագիր կնքելու համար

5 000 ՀՀ դրամ յուրաքանչյուր լրացուցիչ համաձայնագիր կնքելու համար

5 000 ՀՀ դրամ յուրաքանչյուր լրացուցիչ համաձայնագիր կնքելու համար

5 000 ՀՀ դրամ յուրաքանչյուր լրացուցիչ համաձայնագիր կնքելու համար

1.22.3 Էսքրո հաշվի փակում

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

1.22.4 Հաշվից գումարի կանխիկացում

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

1.22.5 Հաշվից գումարի փոխանցում

համաձայն “Փոխանցումների" սակագների

համաձայն “Փոխանցումների" սակագների

համաձայն “Փոխանցումների" սակագների

համաձայն “Փոխանցումների" սակագների

համաձայն “Փոխանցումների" սակագների

համաձայն “Փոխանցումների" սակագների


Արխիվ 23.09.2022
Արխիվ 01.07.2022
Արխիվ 03.11.2021
Արխիվ 29.09.2021
Արխիվ 16.06.2021
Արխիվ 18.09.2020

Վերադառնալ ցանկին

Թարմացված է` 27/02/2023 16:47