Այլ սակագներ

Այլ սակագներ

Այլ բանկային ծառայություններ

Արտարժույթի փոխանակում

Պայմանագրային/ տվյալ օրվա դրությամբ Բանկի կողմից սահմանված փոխարժեքով/

1.1. Փաստաթղթերի և այլ արժեքների ի պահ ընդունում , բացառությամբ ոսկու պահպանումը Բանկում ` ոսկու գրավադրմամբ վարկերի մարման ժամկետը լրանալուց հետո / ներառյալ ԱԱՀ /

Յուրաքանչյուր օրվա համար 500 ՀՀ դրամ

1.2. Ոսկու գրավով վարկերի մարումից հետո ոսկյա իրերի պահպանում / ներառյալ ԱԱՀ /

1-5 աշխատանքային օր` անվճար 6-րդ աշխատանքային օրվանից սկսած 1 ամբողջական ամսվա համար` 5.000 ՀՀ դրամ

1.3. Արժեթղթերի առք ու վաճառք ՊԿՊ

Մինչև 100 մլն. ՀՀ դրամ

0.04-0.05 %

100 մլն. ՀՀ դրամ և ավելի

0.03-0.04 %

Էլեկտրոնային դեպո հաշվի փոխանցում

500

Թղթակցային դեպո հաշվի փոխանցում

1.500

1.4. Այլ արժեթղթերով բրոքերային ծառայությունների մատուցում / ներառյալ ԱԱՀ /


1.4.1. Մինչև 20 մլն. ՀՀ դրամ

0.1%

1.4.2. 20 մլն. ՀՀ դրամ և ավելի

0.07%

1.4.3. «Յունիբանկ» ԲԲԸ IPO շրջանակներում ծառայությունների մատուցումը /ներառյալ ԱԱՀ/

Անվճար

1.4.4. Բորսայում Բրոքերային գործառնությունների մատուցման միջնորդավճար /ներառյալ ԱԱՀ/

0.2%

1.4.4.1. Միջազգային Բորսաներում Բրոքերային գործառնությունների մատուցման միջնորդավճար միջազգային թողարկողների արժեթղթերով /ներառյալ ԱԱՀ/

0.2% min 100,000 ՀՀ դրամ + միջազգային բրոքերի միջնորդավճար

1.4.5. Բանկի` որպես գործարքի 3-րդ կողմ կամ միջնորդ հանդիսանալու պայմանով պայմանագրերի կնքման համար/ներառյալ ԱԱՀ/

Պայմանագրային

1.5. Հաճախորդի դիմումի համաձայն տեղեկատվության տրամադրում ` ամսական / ներառյալ ԱԱՀ /

2.000

1.6. Բանկային հաշվի փակման դեպքում, հաճախորդի իրավաբանական փաստաթղթերից կրկնօրինակների տրամադրում /ներառյալ ԱԱՀ/

5.000

1.7. Հաճախորդների սպասարկմանը առընչվող, քաղվածքների և այլ փաստաթղթերի փոստային առաքում /ներառյալ ԱԱՀ/

2.000 + փոստային առաքման ծախսեր

1.8. Հաճախորդի պահանջով , հաշվից փոխանցման համար վճարային հանձնարարականների պատրաստում / յուրաքանչյուրը / / ներառյալ ԱԱՀ /

1.8.1. ֆիզիկական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի համար ցանկացած արժույթով

անվճար

1.8.2. Իրավաբանական անձանց համար


ՀՀ դրամ

200

Այլ արժույթով

500

1.10. Ինկասո գործառնություններ

Պայմանագրային

1.11. Բանկում գրավադրված գույքը այլ բանկերում որպես հաջորդող գրավ ձևակերպելու թույլտվության տրամադրելու համար

անվճար

1.12. Գործող վարկի ապահովության միջոց հանդիսացող որևէ գույքի գրավից մասնակի ազատում կամ փոխարինում /բացառությամբ այն գրավների, որոնք համաձայն հաճախորդի դիմումի և Վարկային կոմիտեի որոշման, գրավադրվել են որպես ժամանակավոր` մինչև հիմնական գրավի ձևակերպումը /ներառյալ ԱԱՀ/

գրավի լիկվիդացիոն արժեքի

0.2% min 50.000 max 500.000

1.13. Վարկի ապահովության միջոց հանդիսացող գրավադրված գույքի հետ կապված գործողությունների համար Բանկի կողմից թույլտվության տրամադրում /գրավի տակ թողնելու պայմանով//ներառյալ ԱԱՀ/

  • Վարձակալության (ենթավարձակալության)
  • Ցանկացած գրավի առարկայի առուվաճառք
  • Ավտոմեքենայի պետ. համարանիշի փոփոխության, տեխ. անձնագրի, սեփ. վկայականում փոփոխության
  • Գրավադրված գույքի հասցեում անձ հաշվառելու վերաբերյալ /անկախ անձանց քանակի/
  • Գույքը միավորների բաժանելու, միավորելու և ավելացրած մասերը օրինականացնելու վերաբերյալ
  • Գրավադրված գույքի հասցեի փոփոխություն
  • Ժառանգություն ճանաչելու և նվիրատվություն անելու վերաբերյալ

20.000

1.14.Քարտային վարկային գծի երկարաձգման միանվագ կոմիսիոն վճար /ներառյալ ԱԱՀ/ (բացառությամբ Բանկի աշխատակիցների քարտային վարկային գծերի և ավանդի գրավով քարտային վարկային գծերի):

համաձայն տվյալ վարկային գծի երկարաձգման սակագնի

1.15. Անգրավ սպառողական /բացառությամբ ապառիկ վարկերի/ վարկային հայտերի ուսումնասիրման համար կոմիսիոն վճար

համաձայն վարկային գործիքի

1.16. Հաճախորդի կողմից սխալ տեղեկատվություն ներկայացնելու դեպքում տույժ

1.000

1.17. կատարված / վճարված կոմունալ վճարների պայմաններում տվյալների փոփոխության տույժ

1.000

1.18. Վարկային հայտերի ուսումնասիրման կոմիսիոն վճար / ներառյալ ԱԱՀ /


1.18.1. Ֆիզիկական անձանց անշարժ գույքի գրավով ապահովված վարկային հայտերի ուսումնասիրում

5.000

1.18.2. Իրավաբանական անձանց և Ա/Ձ գրավով ապահովված բիզնես վարկային հայտերի ուսումնասիրում

10.000

2. ՀՀ - ում ոչ ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների պարտադիր տեխնիկական զննության կտրոնների տրամադրում

2.1. ՀՀ-ում ոչ ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների պարտադիր տեխնիկական զննության կտրոնի տրամադրում

անվճար

2.2. ՀՀ-ում ոչ ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների պարտադիր տեխնիկական զննության կտրոնի ստացման դիմաց կատարվող վճարումների միանվագ միջնորդավճար

1.500

2.3. Տեխնիկական զննման կրկնակի կտրոնի տրամադրում/ներառյալ ԱԱՀ/

5.000

3.1. Ֆինանսական և ինվեստիցիոն խորհրդատվական ծառայությունների մատուցում / ներառյալ ԱԱՀ /

3.1.1. Ռեզիդենտ ֆիզիկական, իրավաբանական և անհատ ձեռներեց անձանց համար

Պայմանագրային

3.1.2. Ոչ Ռեզիդենտ ֆիզիկական, իրավաբանական և անհատ ձեռներեց անձանց համար

100.000

Ուշադրություն
15.07.2020թ.-ից մինչև 31.12.2020թ.-ը ներառյալ Յունիբանկում գործող «Բանկ - հաճախորդ» համակարգի տեղադրման, ուսուցման և սպասարկման համար՝ 3.2.1 և 3.2.2 կետերով սահմանված սակագները չեն գանձվի:

3.2. «Բանկ - հաճախորդ» համակարգի տեղադրում, ուսուցանում, սպասարկում / ներառյալ ԱԱՀ /


3.2.1. Ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց համար /անվտանգություն ապահովող 1 բանալի /secret key/ տրամադրելու պայմանով/ ` տարեկան

10.000

3.2.2. Ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց /անվտանգություն ապահովող առավելագույնը 2 բանալի /secret key/ տրամադրելու պայմանով/ և ռեզիդենտ անհատ ձեռներեցի համար/ անվտանգություն ապահովող 1 բանալի /secret key/ տրամադրելու պայմանով/ ` տարեկան

10.000

3.2.3. Ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց համար/ անվտանգություն ապահովող 1 բանալի /secret key/ տրամադրելու պայմանով/ ` տարեկան

50.000

3.2.4. Ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց /անվտանգություն ապահովող առավելագույնը 2 բանալի /secret key/ տրամադրելու պայմանով/ և ոչ ռեզիդենտ անհատ ձեռներեցի համար/ անվտանգություն ապահովող 1 բանալի /secret key/ տրամադրելու պայմանով/ ` տարեկան

50.000

3.2.5 Յուրաքանչյուր նոր կամ լրացուցիչ (կորստի, փչանալու դեպքում) անվտանգություն ապահովող բանալու /secret key/ տրամադրում /ներառյալ ԱԱՀ/

7.000

4. Մոբայլ Բանկինգ ծառայություն

4.1 Տրամադրման վճար

Անվճար

4.2. Ամսական սպասարկման վճար /ներառյալ ԱԱՀ/

Անվճար

4.3. Միայն դիտման հնարավորություն

Անվճար

5.1. Ֆիզիկական անձանց վարկի ժամանակացույցի, տոկոսադրույքի փոփոխություն կամ վարկի վերակառուցում ` համաձայն հաճախորդի դիմումի / ներառյալ ԱԱՀ /

Մինչև 1 մլն. ՀՀ դրամ վարկային պարտավորության դեպքում` 1.000 ՀՀ դրամ

1 -10 մլն. ՀՀ դրամ վարկային պարտավորության դեպքում` 10.000 ՀՀ դրամ

10 մլն. ՀՀ դրամ և ավել վարկային պարտավորության դեպքում` 20.000 ՀՀ դրամ

5.2. Իրավաբանական անձանց և Ա / Ձ վարկի ժամանակացույցի, տոկոսադրույքի փոփոխություն կամ վարկի վերակառուցում ` համաձայն հաճախորդի դիմումի / ներառյալ ԱԱՀ /

Մինչև 10 մլն. ՀՀ դրամ վարկային պարտավորության դեպքում` 10.000 ՀՀ դրամ

10 մլն. ՀՀ դրամ և ավել վարկային պարտավորության դեպքում` 20.000 ՀՀ դրամ

6. Անհատական պահատեղերի վարձակալությամբ տրամադրում / ներառյալ ԱԱՀ /

Ակցիա` 50% զեղչ Յունիբանկում դեպոզիտար արկղ վարձակալելու համար
Յունիբանկը հայտարարում է ակցիա դեպոզիտար արկղերի վարձակալության համար: Ակցիայի շրջանակներում անհատական դեպոզիտար արկղեր կարելի է վարձակալել 50% զեղչով:
Ակցիան գործում է բանկի «Աճառյան» /Երևան, Աճառյան 22, N 51/, «Գյումրի» /Գյումրի, Ա.Մանուկյան 3 /, «Կենտրոն» /Երևան, Կիևյան 8, թիվ 63 / և «Գարեգին Նժդեհ» /Երևան, Արշակունյաց պող., 34/3 (Yerevan Mall)/ մասնաճյուղերում:
«Ամիրյան» /Երևան, Ամիրյան 12/ մասնաճյուղ

Վարձակալության ժամկետը

110x220x480 /մմ/ (փոքր)

200x220x480 /մմ/ (միջին)

200x450x480 /մմ/ (մեծ)

7 օր

4.500

6.000

9.000

14 օր

6.000

9.000

10.000

1 ամիս

10.000

15.000

20.000

6 ամիս

20.000

25.000

30.000

1 տարի

30.000

37.500

45.000

«Աճառյան» /Երևան, Աճառյան 22, N 51/, «Կենտրոն» /Երևան, Կիևյան 8, թիվ 63 / և «Գարեգին Նժդեհ» /Երևան, Արշակունյաց պող., 34/3 (Yerevan Mall)/, «Գյումրի» /Գյումրի, Ա.Մանուկյան 3 / մասնաճյուղերում`

Վարձակալության ժամկետը

110x220x480 /մմ/ (փոքր)

200x220x480 /մմ/ (միջին)

200x450x480 /մմ/ (մեծ)

1 ամիս

5000

7500

10000

3 ամիս

7500

10000

12500

6 ամիս

12500

15000

17500

1 տարի

17500

20000

25000

«Պրիվե» /Երևան, Երեւան, Հյուսիսային պողոտա 5/1, 1 տարածք/ մասնաճյուղում`

Վարձակալության ժամկետը

110x220x480 /մմ/

(փոքր)

200x450x480 /մմ/

(մեծ)

1-30 օր

10.000

20.000

31-180 օր

20.000

30.000

181-365 օր

30.000

45.000

7. " ԱՔՌԱ " վարկային զեկույցի համար հաճախորդից գանձվող վճարի չափերը / ներառյալ ԱԱՀ /
Վարկային հայտը մերժվելու դեպքում սակագինը չի կիրառվում :

7.1. Ֆիզիկական անձ / գրավով ապահովված վարկերի դեպքում/

2.500

7.2. Ֆիզիկական անձ / առանց գրավի վարկերի դեպքում/

անվճար

7.3. Անհատ ձեռնարկատեր

5.000

7.4. Իրավաբանական անձ

5.000

7.5. Վարկառուի երաշխավոր, փոխկապակցված անձ, գրավատու, սեփականատեր, ղեկավար անձ

անվճար

7.6. Գործող վարկի մոնիտորինգ

անվճար

8. Էսքրոու հաշվի բացում և սպասարկում

8.1. Հաշվի բացման և սպասարկման միջնորդավճար

0,05% էսքրոու գումարից, նվազագույնը 20,000 դրամ, առավելագույնը 100,000 ՀՀ դրամ

8.2. Էսքրոու պայմանագրում պայմանների փոփոխություն

5 000 ՀՀ դրամ յուրաքանչյուր լրացուցիչ համաձայնագիր կնքելու համար

8.3. Հաշվի փակում

անվճար

8.4. Հաշվից գումարի կանխիկացում

անվճար

8.5. Հաշվից գումարի փոխանցում

համաձայն “Փոխանցումների" սակագների


* Բանկի կողմից բոլոր տեսակի միջնորդավճարները գանձվում են ՀՀ դրամով` տվյալ օրվա ՀՀ ԿԲ կողմից սահմանված հաշվարկային փոխարժեքով:
** Սահմանված սակագները գործում են նաև «Բանկ-հաճախորդ» համակարգից օգտվող հաճախորդների համար:
*** Անկախ հաշվի բացման տևողությունից յուրաքանչյուր տարի գանձվում է հաշվի տարեկան սպասարկման վճար:
***** Լոկալ բանկի կանխիկացման կետերում` Հայաստանյան բանկեր, բացառությամբ Հայբիզնեսբանկ ՓԲԸ, VTB և HSBC-Հայաստան բանկերի:
****** Բանկի կողմից հաճախորդի քողարկած լոմբարդային կամ խաղատնային գործունեության հայտնաբերման դեպքում անակցեպտ գանձվում է հաշիվների բացման միանվագ վճարները և տարեկան սպասարկման վճարները հաշվի բացման օրվանից սկսած:
******* Բանկն իրավասու է միակողմանիորեն փակելու հաճախորդի բանկային հաշվեհամարը, եթե հաճախորդը չի ապահովել Բանկի սակագներով սահմանված սպասարկման վճարները և չնվազող մնացորդը և/կամ 1 տարուց ավել գործարքներ չի իրականացրել:
Սույն փաստաթղթով սահմանված սակագներից շեղումները ենթակա են քննարկման Բանկի Վարչության նիստում կամ Վարչությանը կից Ակտիվների և պասիվների կառավարման և Սակագնային հանձնաժողովի նիստում, շեղումների հաստատման իրավասությունը վերապահված է նաև Վարչության նախագահի առաջին տեղակալին:


Վերադառնալ ցանկին

Թարմացված է` 14/07/2020 17:20