Յունիբանկը փոքր և միջին բիզնեսի վարկավորման զարգացումը դիտարկում է որպես ռազմավարական ուղղություն: Վարկավորման շահավետ պայմանները փոքր և միջին ձեռնարկությունների ու անհատ ձեռներեցների համար ստեղծում են բիզնեսի զարգացման առավել լայն հնարավորություններ: Մենք առաջարկում ենք շուկայի և բիզնեսի առանձնահատկությունների ուսումնասիրությունների հիման վրա հաճախորդների կոնկրետ խմբի համար հատուկ մշակված վարկային ծրագրեր: Այդպիսի մոտեցումը ՓՄՁ-ներին ապահովում է ակտիվ զարգացում և լավագույնս է համապատասխանում հաճախորդների սպասումներին:

ԼՐԱՑՆԵԼ ՁԵՐ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ ԱՅՑԵԼՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏԸ ԼՐԱՑՆԵԼ

Բիզնես վարկեր

Բիզնես վարկեր

«Գործընկեր» - լիզինգ Ա

«Գործընկեր» - լիզինգ Ա

Նպատակային նշանակությունը

ԱՍԷԴԼ ՍՊԸ-ի կողմից առաջարկվող սարք, սարքավորումների, հաստոցների և այլ հիմանական միջոցների` ֆինանսական վարձակալության հիմունքներով ձեռքբերման համար

Լիզինգառուի նկատմամբ պահանջները

- անհատ ձեռներեց կամ իրավաբանական անձ

- բիզնեսի գործունեության ժամկետը` առնվազն 6 ամիս

- ոչ բացասական վարկային պատմություն` համաձայն Բանկի Վարկային Քաղաքականության

Լիզինգի գումար* / արժույթ

ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար

12,000,000

25,000

Լիզինգի ժամկետը

մինչև 36 ամիս

Տարեկան տոկոսադրույքը սկսած

13%

9%

Միջնորդավճար

(առավելագույնը 120,000 ՀՀ դրամ)

առավելագույնը 1%

առավելագույնը 1%

Լիզինգի նվազագույն գումարը

1,000,000 ՀՀ դրամ /համարժեք արտարժույթ/

Կանխավճար

նվազագույնը 20%

Լիզինգի տոկոսադրույքը հաշվարկվում է վարկի նվազող մնացորդի նկատմամբ: Լիզինգային պայմանագրի գործողության ընթացքում Բանկի կողմից անվանական տոկոսադրույքի փոփոխություն չի նախատեսվում, եթե վարկառուն չի խախտում պայմանագրով սահմանված պայմանները: Լիզինգի երկարաձգման կամ պայմաններում փոփոխություններ իրականացնելու դեպքում Բանկը իրավունք ունի վերանայել լիզինգի տոկոսադրույքը: Արտարժույթով տրամադրված լիզինգի դեպքում արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխությունները կարող են ազդեցություն ունենալ լիզինգի մարումների վրա:

Լիզինգի տրամադրման կարգը

Միանվագ փոխանցվում է Վաճառողի բանկային հաշվին

Լիզինգի մարման կարգը

  • Մայր գումարի հավասարաչափ, անուիտետային կամ հարմարեցված ժամանակացույցով, այդ թվում 6 ամիս արտոնյալ ժամանակահատվածի` մայր գումարի և տոկոսագումարի մարման բացակայության հնարավորությամբ

  • Տոկոսագումարի սուբսիդավորման պարագայում մայր գումարի մարման արտոնյալ ժամանակահատվածը`

ՀՀ դրամի դեպքում – 6 ամիս

ԱՄՆ դոլարի դեպքում – 3 ամիս

Սեփականության իրավունքի փոխանցման վճար

10,000 ՀՀ դրամ

Ուշադրություն` տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները ժամանակին չկատարելու դեպքում վարկառուի մասին տեղեկատվությունը կարող է գրանցվել վարկային ռեգիստրում : Վարկային պարտավորությունների չկատարման դեպքում հնարավոր է պատավորությունների մարում վարկառուի գույքի հաշվին:

Տույժեր

  • Երկու և ավելի հաջորդող աշխատանքային օր լիզինգի և տոկոսագումարների ժամկետանցման դեպքում լիզինգառուից գանձվում է ամսական տուգանք ժամկետանց գումարի 2 տոկոսի չափով:

  • Լիզինգիի վաղաժամկետ մարման դեպքում առկա է վաղաժամկետ մարման տուգանք լիզինգի մնացորդի 2%-ի չափով (չի կիրառվում տոկոսագումարի սուբսիդավորման պարագայում)

Հայտի ուսումնասիրության վճար

Չի պահանջվում


ՁԵՎԱԿԵՐՊԵԼ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՅՏԸ ՕՆԼԱՅՆ
ՁևակերպելՎերադառնալ ցանկին

Թարմացված է` 18/08/2023 15:13