Յունիբանկը փոքր և միջին բիզնեսի վարկավորման զարգացումը դիտարկում է որպես ռազմավարական ուղղություն: Վարկավորման շահավետ պայմանները փոքր և միջին ձեռնարկությունների ու անհատ ձեռներեցների համար ստեղծում են բիզնեսի զարգացման առավել լայն հնարավորություններ: Մենք առաջարկում ենք շուկայի և բիզնեսի առանձնահատկությունների ուսումնասիրությունների հիման վրա հաճախորդների կոնկրետ խմբի համար հատուկ մշակված վարկային ծրագրեր: Այդպիսի մոտեցումը ՓՄՁ-ներին ապահովում է ակտիվ զարգացում և լավագույնս է համապատասխանում հաճախորդների սպասումներին:

ԼՐԱՑՆԵԼ ՁԵՐ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ ԱՅՑԵԼՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏԸ ԼՐԱՑՆԵԼ

Բիզնես վարկեր

Բիզնես վարկեր

Բիզնես վարկ «Արդիականացում սուբսիդավորում»

Բիզնես վարկ «Արդիականացում սուբսիդավորում» 

Նպատակային նշանակությունը

 • Նոր սարք, սարքավորումներ, ավտոմեքենաներ, բաղկացուցիչ մասեր ձեռք բերելու համար

 • Ավելացված արժեքի հարկ վճարող կապալառու կազմակերպության կողմից կապիտալ շինարարության իրականացում ՝ մեքենասարքավորման մոնտաժման և սպասարկման դեպքում

Վարկառուի նկատմամբ պահանջներ

 • անհատ ձեռներեց կամ իրավաբանական անձ կամ ոչ առևտրային կազմակերպություն

 • բիզնեսի գործունեության ժամկետը` առնվազն 12 ամիս

 • ոչ բացասական վարկային պատմություն` համաձայն Բանկի Վարկային Քաղաքականության

Վարկի տրամադրման կարգը

 • անկանխիկ

 • Վարկերը կարող են տրամադրվել միանվագ կամ փուլերով

Վարկի արժույթը

ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար,Եվրո

Վարկի առավելագույն գումար

Մեկ տնտեսվարողի գծով առավելագույն գումարը 200 մլն ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ

Մարման ժամկետը

 • Վարկի առավելագույն ժամկետը մինչև 120 ամիս

 • Սուբսիդավորման ժամանակահատվածը `մինչև 42 ամիս

Տարեկան տոկոսադրույք սկսած

ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար

Եվրո

14%

8%

6%

Սուբսիդավորվող տոկոսադրույք

ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար

Եվրո

8%

6%

6%

Վարկի ապահովվածության միջոց

 • Անշարժ և շարժական գույքը,

 • Ավանդային կամ ընթացիկ հաշիվների դրամական միջոցները,

 • Շրջանառու միջոցները, պատրաստի արտադրանքը,

 • Բանկի պահանջով այլ իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձանց երաշխավորություններ

Երաշխավորության վերաբերյալ բացատրական տեղեկատվություն

Վարկ հարաբերած գրավի արժեք

առավելագույնը 70%` համաձայն Բանկի Վարկային Քաղաքականության:

Վարկի տոկոսադրույքը հաշվարկվում է վարկի նվազող մնացորդի նկատմամբ: Վարկային պայմանագրի գործողության ընթացքում Բանկի կողմից անվանական տոկոսադրույքի փոփոխություն չի նախատեսվում, եթե վարկառուն չի խախտում պայմանագրով սահմանված պայմանները: Արտարժույթով տրամադրված վարկերի դեպքում արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխությունները կարող են ազդեցություն ունենալ վարկի մարումների վրա:

Վարկի մարման կարգը

 • Մայր գումարի մարումը` ամենամսյա հավասարաչափ կամ անուիտետային մարումներով` ելնելով բիզնեսի առանձնահատկություններից:

 • Վարկի մայր գումարի մարման արտոնյալ ժամանակահատված՝ մինչև 6 ամիս

 • Տոկոսագումարի մարումը ամենամսյա:

Վաղաժամկետ մարման տույժ

Չի կիրառվում

Միջնորդավճար

Չի կիրառվում

Հայտի ուսումնասիրության վճար

Չի պահանջվում

Ուշադրություն` տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները ժամանակին չկատարելու դեպքում գրավադրված գույքը կարող է առգրավվել, իսկ վարկառուի մասին տեղեկատվությունը` գրանցվել վարկային ռեգիստրում: Վարկային պարտավորությունների չկատարման եւ գրավի հաշվին պարտավորությունները մարելու դեպքում, վարկառուի վարկային պարտավորությունները ծածկելու համար գրավը բավարար չլինելու պարագայում, հնարավոր է պատավորությունների մարում վարկառուի այլ գույքի հաշվին:

Տույժեր

Երկու և ավելի հաջորդող աշխատանքային օր վարկի և տոկոսագումարների ժամկետանցման դեպքում վարկառուից գանձվում է ամսական տուգանք ժամկետանց գումարի 2 %-ի չափով:


ՁԵՎԱԿԵՐՊԵԼ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՅՏԸ ՕՆԼԱՅՆ
ՁևակերպելՎերադառնալ ցանկին

Թարմացված է` 27/03/2024 11:18