Յունիբանկը փոքր և միջին բիզնեսի վարկավորման զարգացումը դիտարկում է որպես ռազմավարական ուղղություն: Վարկավորման շահավետ պայմանները փոքր և միջին ձեռնարկությունների ու անհատ ձեռներեցների համար ստեղծում են բիզնեսի զարգացման առավել լայն հնարավորություններ: Մենք առաջարկում ենք շուկայի և բիզնեսի առանձնահատկությունների ուսումնասիրությունների հիման վրա հաճախորդների կոնկրետ խմբի համար հատուկ մշակված վարկային ծրագրեր: Այդպիսի մոտեցումը ՓՄՁ-ներին ապահովում է ակտիվ զարգացում և լավագույնս է համապատասխանում հաճախորդների սպասումներին:

ԼՐԱՑՆԵԼ ՁԵՐ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ ԱՅՑԵԼՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏԸ ԼՐԱՑՆԵԼ

Բիզնես վարկեր

Բիզնես վարկեր

Անգրավ ՄՓՄՁ (KfW)

Անգրավ ՄՓՄՁ (KfW)

Նպատակային նշանակությունը

Վարկը նախատեսված է բիզնես նպատակների համար, այդ թվում` կապիտալ ներդրումների և ընթացիկ գործունեության ֆինանսավորման համար, բացի վարկերի վերաֆինանսավորմից:

Վարկառու նկատմամբ նվազագույն պահանջներ

- անհատ ձեռներեց կամ իրավաբանական անձ

- բիզնեսի գործունեության ժամկետը` առնվազն 12 ամիս

- ոչ բացասական վարկային պատմություն` համաձայն Բանկի Վարկային Քաղաքականության

Արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

Առանց գրավի ապահովվածության

մինչև 5,000,000 ՀՀ դրամ

Հավելյալ տրամադրվող գումար շարժական գույքի ապահովվածությամբ

+ մինչև 1.000.000 ՀՀ դրամ

Վարկի ժամկետ

  • Շրջանառու միջոցների ձեռք բերման նպատակով` մինչև 48 ամիս
  • Հիմնական միջոցների ձեռք բերման և կապիտալ ներդրումների նպատակով` մինչև 60 ամիս

Տարեկան տոկոսադրույք

մինչև 13.4%

Վարկի տրամադրման միանվագ վճար

0%

Ապահովվածություն

Առնվազն 2 երաշխավորություն, որոնցից մեկը պետք է լինի կամ անշարժ գույքի սեփականատեր կամ հիմնավոր եկամուտ ստացող: Երաշխավորներից մեկը վարկառուի ընտանիքի անդամ չէ`երաշխավորը վարկառուի հետ չի վարում համատեղ տնտեսություն:
Երաշխավորության վերաբերյալ բացատրական տեղեկատվություն

Շարժական գույք (ավտոմեքենա)` արտադրման տարեթիվը սկսած 2009թ.-ից: ԿԱՍԿՈ ապահովագրությունը պարտադիր է` ամեն տարի: Ապահովագրության բացակայության դեպքում միանվագ տույժ` 60.000 ՀՀ դրամ յուրաքանչյուր տարվա համար:

Ուշադրություն` տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները ժամանակին չկատարելու դեպքում գրավադրված գույքը կարող է առգրավվել, իսկ վարկառուի մասին տեղեկատվությունը` գրանցվել վարկային ռեգիստրում: Վարկային պարտավորությունների չկատարման եւ գրավի հաշվին պարտավորությունները մարելու դեպքում, վարկառուի վարկային պարտավորությունները ծածկելու համար գրավը բավարար չլինելու պարագայում, հնարավոր է պատավորությունների մարում վարկառուի այլ գույքի հաշվին:

Մարման կարգ

  • Մայր գումարի մարումը` ամենամսյա հավասարաչափ կամ անուիտետային կամ ճկուն գրաֆիկով` ելնելով բիզնեսի առանձնահատկություններից:
  • Տոկոսագումարի մարումը` ամենամսյա կամ ճկուն սեզոնային` ելնելով բիզնեսի առանձնահատկություններից:

Տույժեր

Երկու և ավելի հաջորդող աշխատանքային օր վարկի և տոկոսագումարների ժամկետանցման դեպքում վարկառուից գանձվում է ամսական տուգանք ժամկետանց գումարի 4 %-ի չափով:

Հայտի ուսումնասիրության վճար

Չի պահանջվում

Նպատակային մոնիթորինգ

  • վարկի նպատակայնությունը պետք է լինի խիստ վերահսկելի
  • յուրաքանչյուր վարկի տրամադրումից հետո առավելագույնը 2 ամսվա ընթացքում իրականացնել նպատակային մոնիթորինգ

Վարկի տրամադրումից հետո հաճախորդի հաշիվների սպասարկումը պետք է իրականացվի Յունիբանկ ԲԲԸ-ում:

Վարկերի վաղաժամկետ մարման դեպքում տույժեր չեն գանձվում:


ՁԵՎԱԿԵՐՊԵԼ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՅՏԸ ՕՆԼԱՅՆ
ՁևակերպելՎերադառնալ ցանկին

Թարմացված է` 18/08/2023 15:09