Յունիբանկը փոքր և միջին բիզնեսի վարկավորման զարգացումը դիտարկում է որպես ռազմավարական ուղղություն: Վարկավորման շահավետ պայմանները փոքր և միջին ձեռնարկությունների ու անհատ ձեռներեցների համար ստեղծում են բիզնեսի զարգացման առավել լայն հնարավորություններ: Մենք առաջարկում ենք շուկայի և բիզնեսի առանձնահատկությունների ուսումնասիրությունների հիման վրա հաճախորդների կոնկրետ խմբի համար հատուկ մշակված վարկային ծրագրեր: Այդպիսի մոտեցումը ՓՄՁ-ներին ապահովում է ակտիվ զարգացում և լավագույնս է համապատասխանում հաճախորդների սպասումներին:

ԼՐԱՑՆԵԼ ՁԵՐ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ ԱՅՑԵԼՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏԸ ԼՐԱՑՆԵԼ

Բիզնես վարկեր

Բիզնես վարկեր

Վարկ «Բիզնես Լիզինգ»

Վարկ «Բիզնես Լիզինգ»

Նպատակային նշանակությունը

Նոր սարք, սարքավորումներ, ավտոմեքենաներ, բաղկացուցիչ մասեր ձեռք բերելու համար

Լիզինգառուների նկատմամբ պահանջները

 • անհատ ձեռներեց կամ իրավաբանական անձ կամ ոչ առևտրային կազմակերպություն

 • բիզնեսի գործունեության ժամկետը` առնվազն 12 ամիս

 • ոչ բացասական վարկային պատմություն` համաձայն Բանկի Վարկային Քաղաքականության

Լիզինգի տրամադրման կարգը

 • Անկանխիկ
 • Տրամադրվում է միանվագ կամ փուլերով

Արժույթը

ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար,Եվրո

Առավելագույն գումար

Մեկ տնտեսվարողի գծով առավելագույն գումարը 200 մլն ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ

Մարման ժամկետը

մինչև 84 ամիս

Սուբսիդավորման ժամանակահատված

մինչև 42 ամիս

Տարեկան տոկոսադրույք սկսած

ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար

Եվրո

14%

9%

7%

Սուբսիդավորվող տոկոսադրույք մինչև

10%

8%

8%

Ապահովվածություն

 • Անշարժ և շարժական գույք, սարքավորումներ
 • Բանկի պահանջով այլ իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձանց երաշխավորություններ
 • Բանկի պահանջով նաև այլ գրավ
Երաշխավորության վերաբերյալ բացատրական տեղեկատվություն

Վարկի տոկոսադրույքը հաշվարկվում է վարկի նվազող մնացորդի նկատմամբ: Վարկային պայմանագրի գործողության ընթացքում Բանկի կողմից անվանական տոկոսադրույքի փոփոխություն չի նախատեսվում, եթե վարկառուն չի խախտում պայմանագրով սահմանված պայմանները: Արտարժույթով տրամադրված վարկերի դեպքում արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխությունները կարող են ազդեցություն ունենալ վարկի մարումների վրա:

Կանխավճար

նվազագույնը 20 %

Լիզինգի մարման կարգը

 • Մայր գումարի մարումը` ամենամսյա հավասարաչափ կամ անուիտետային մարումներով` ելնելով բիզնեսի առանձնահատկություններից:

 • Տոկոսագումարի մարումը ամենամսյա:

 • Լիզինգի մայր գումարի մարման արտոնյալ ժամանակահատված՝ մինչև 6 ամիս

Հայտի ուսումնասիրման վճար*

*Սուբսիդավորման ծրագրով լիզինգի պարագայում միջնորդավճար չի գանձվում

Միջնորդավճար**

 • Տրամադրվող գումարից 1%, բայց ոչ ավել 50,000 ՀՀ դրամ

**Սուբսիդավորման ծրագրով լիզինգի պարագայում միջնորդավճար չի գանձվում

Ուշադրություն` տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները ժամանակին չկատարելու դեպքում գրավադրված գույքը կարող է առգրավվել, իսկ վարկառուի մասին տեղեկատվությունը` գրանցվել վարկային ռեգիստրում: Վարկային պարտավորությունների չկատարման եւ գրավի հաշվին պարտավորությունները մարելու դեպքում, վարկառուի վարկային պարտավորությունները ծածկելու համար գրավը բավարար չլինելու պարագայում, հնարավոր է պատավորությունների մարում վարկառուի այլ գույքի հաշվին:

Տույժեր

Երկու և ավելի հաջորդող աշխատանքային օր վարկի և տոկոսագումարների ժամկետանցման դեպքում վարկառուից գանձվում է ամսական տուգանք ժամկետանց գումարի 2 %-ի չափով:

Վաղաժամկետ մարման տույժ

Չի կիրառվում


ՁԵՎԱԿԵՐՊԵԼ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՅՏԸ ՕՆԼԱՅՆ
ՁևակերպելՎերադառնալ ցանկին

Թարմացված է` 27/03/2024 11:17