ԳՐԱՎԻ ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ ԵՎ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒՄ

Գրավի առարկան գնահատվում և ապահովագրվում է Բանկի հետ համագործակցող ընկերություններից որևէ մեկի կողմից /ցանկը տես այստեղ/:

Օժանդակ ծառայություններից օգտվելու գնային միջակայքը հետևյալն է`
  • գույքի գնահատում` սկսած 15 000 ՀՀ դրամից
  • գույքի ապահովագրություն` 0.2% գնահատված արժեքից կամ վարկի գումարից /հաճախորդի ցանկությամբ/
  • ՀՀ դրամ
  • նոտարական ծառայությունների վճար` համաձայն նոտարիատի մասին օրենքի
  • գույքի պետական գրանցման վճար` համաձայն կադաստրի սակագների
Սպառողի համար վարկի հասանելիությունը սահմանափակող այլ պայմաններ չկան:

Վարկի տրամադրման դրական գործոններն են հաճախորդի վարկունակությունը, բացասական վարկային պատմության բացակայությունը, գրավի առարկայի որակը և այլն:

Վարկի մերժման գործոններն են հաճախորդի եկամուտների անբավարար լինելը, բացասական վարկային պատմության առկայությունը, ներկայացված տեղեկատվության կամ փաստաթղթային փաթեթի թերի կամ անարժանահավատ լինելը և այլն: