ՎԱՐԿԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՑԱՆԿԸ

ՎԱՐԿԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ

Մինչև վարկի հաստատումը

• Դիմում հայտ

• Գործարար ծրագիր կամ վարկառուի գործնեությունը և վարկի վերադարձելիությունը հիմնավորող ընդհանուր տեղեկատվության ամփոփաթերթ

• Տեղեկանք ՀՀ Կառավարությանն Առընթեր ՊԵԿ-ից

• 20 մլն դրամը գերազանցող, կամ դրան համարժեք արտարժույթով հայտերի համար ՀՀ Կառավարությանն Առընթեր ՊԵԿ ներկայացվող հաշվետվութլուններ տարածքային հարկային տեսչության կողմից դրանց ընդունման վերաբերյալ նշմամբ Տարեկան ֆինանսական հաշվետվութնուններ (եթե կազմակերպությունը վարում է1;2 ձևեր), ԱԱՀ-ի հաշվարկ վերջին 4 եռամսյակի համար, կամ Շահութահարկի հաշվարկ

• Բիզնեսի լուսանկարները առնվազն 5 հատ

• Գրավի գնահատում անկախ գնահատողի կողմից

• Գրավադրվող Գույքի սեփականության փաստաթղթեր` Սեփականության վկայական և/կամ տեխ. անձնագիր (բնօրինակ), անհրաժեշտության դեպքում` ձեռք բերման հիմքեր,

• Բաժնետոմսերի/բաժնեմասերի/փայերի գրանցման վկայականներ (եթե գրավ են ընդունվում բաժնետոմսերը/բաժնեմասերը/փայերը),

• Լիցենզիաների պատճեներ, եթե գործունեությունը լիցենզավորվող է

• Պետ. ռեգիստրի վկայականի պատճեն (տնօրենի ներդիր)

• Տնօրենի, Մասնակիցների, Գրավի սեփականատերերի, երաշխավորողների անձնագրերի պատճեներ, (եթե գրավատուն ամուսնացած է, ամուսնության վկայականի և ամուսնու անձնագրի պատճեն)

• Հարկային կոդի պատճեն

• Կանոնադրությաւն պատճեն

• Վարկի գումարով կատարվող գնումների պայմանագրի պատճեն /եթե առկա են/

• Ապրանքների ծառայությունների իրացման պայմանագրի պատճեն /եթե առկա են/

• Այլ փաստաթղթեր (բանկի պահանջով)

Վարկի հաստատումից հետո

• Ընկերության իրավասու մարմնի (համաձայն կանոնադրության) որոշում վարկ ստանալու և գրավ դնելու վերաբերյալ (պետական մասնակցությամբ ձեռնարկությունների դեպքում` լիազոր սեփականատեր պետական մարմնի համաձայնությունը)

• Տեղեկանք ռեգիստրից մասնակիցների, կանոնադրության և տնօրենի փոփոխության վերաբերյալ

• Բաժնետիրական ընկերությունների համար քաղվածք բաժնետերերի ռեեստրից Կենտրոնական դեպոզիտարիայից կամ ռեեստրը վարող այլ մասնագիտացված կազմակերպություններից (մասնակիցների կազմի վերաբերյալ),

• Միասնական տեղեկանք Կադաստրից

• Գրավի ապահովագրության վկայական

• Այլ փաստաթղթեր (բանկի պահանջով)

ԿՐԿՆԱԿԻ ՎԱՐԿԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ

Մինչև վարկի հաստատումը

• Դիմում հայտ,

• Գործարար ծրագիր կամ վարկառուի գործնեությունը և վարկի վերադարձելիությունը հիմնավորող ընդհանուր տեղեկատվության ամփոփաթերթ,

• Տեղեկանք ՀՀ Կառավարությանն Առընթեր ՊԵԿ-ից,

• 20 մլն դրամը գերազանցող, կամ դրան համարժեք արտարժույթով հայտերի համար ՀՀ Կառավարությանն Առընթեր ՊԵԿ ներկայացվող հաշվետվութլուններ տարածքային հարկային տեսչության կողմից դրանց ընդունման վերաբերյալ նշմամբ Տարեկան ֆինանսական հաշվետվութնուններ (եթե կազմակերպությունը վարում 1;2 ձևեր), ԱԱՀ-ի հաշվարկ վերջին 4 եռամսյակի համար, կամ Շահութահարկի հաշվարկ (եթե նախորդ վարկից անցել է հաշվետվական ժամանակահատված),

• Բիզնեսի նոր լուսանկարները առնվազն 5 հատ,

• Գրավի գնահատում անկախ գնահատողի կողմից (եթե նախորդ գնահատումից անցել է ավելի քան 12 ամիս),

• Գրավադրվող Գույքի սեփականության փաստաթղթեր` Սեփականության վկայական և/կամ տեխ. անձնագիր (բնօրինակ), անհրաժեշտության դեպքում` ձեռք բերման հիմքեր (նոր գրավի պայմանագիր կնքելու դեպքում),

• Բաժնետոմսերի/բաժնեմասերի/փայերի գրանցման վկայականներ (որպես լրացուցիչ գրավ ընդունելու դեպքում),

• Լիցենզիաների պատճեներ (եթե անցել է ժամկետը կամ առկա է նոր լիցենզավորվող գործունեություն)

• Պետ. ռեգիստրի վկայականի պատճեն (տնօրենի ներդիր) (եթե փոփվել է),

• Տնօրենի, Մասնակիցների, Գրավի սեփականատերերի, երաշխավորողների անձնագրերի պատճեներ, գրավատուն ամուսնացած է լինելու դեպքում, ամուսնության վկայականի և անձնագրի պատճեն (փոփոխության կամ նոր գրավատուի ավելանալու դեպքում),

• Հարկային կոդի պատճեն (եթե առկա է փոփոխություն),

• Կանոնադրությաւն պատճեն (եթե առկա է փոփոխություն),

• Վարկի գումարով կատարվող գնումների պայմանագրի պատճեն (եթե առկա են նոր պայմանագրեր),

• Ապրանքների ծառայությունների իրացման պայմանագրի պատճեն (եթե առկա են նոր պայմանագրեր),

• Այլ փաստաթղթեր (բանկի պահանջով)

Վարկի հաստատումից հետո

• Ընկերության իրավասու մարմնի (համաձայն կանոնադրության) որոշում վարկ ստանալու և գրավ դնելու վերաբերյալ (պետական մասնակցությամբ ձեռնարկությունների դեպքում` լիազոր սեփականատեր պետական մարմնի համաձայնությունը)

• Տեղեկանք ռեգիստրից մասնակիցների, կանոնադրության և տնօրենի փոփոխության վերաբերյալ

• Բաժնետիրական ընկերությունների համար քաղվածք բաժնետերերի ռեեստրից Կենտրոնական դեպոզիտարիայից կամ ռեեստրը վարող այլ մասնագիտացված կազմակերպություններից (մասնակիցների կազմի վերաբերյալ),

• Միասնական տեղեկանք Կադաստրից (նոր գրավի պայմանագիր կնքելու դեպքում)

• Գրավի ապահովագրության վկայական (եթե գրավը նոր է կամ ապահովագրության ժամկետը լրացել է),

• Այլ փաստաթղթեր (բանկի պահանջով)

ՎԱՐԿԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԵՐԵՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

Մինչև վարկի հաստատումը

• Դիմում հայտ

• Գործարար ծրագիր կամ վարկառուի գործունեությունը և վարկի վերադարձելիությունը հիմնավորող ընդհանուր տեղեկատվության ամփոփաթերթ,

• Տեղեկանք ՀՀ Կառավարությանն Առընթեր ՊԵԿ-ից,

• 20 մլն դրամը գերազանցող, կամ դրան համարժեք արտարժույթով հայտերի համար Անհատ ձեռնարկատիրոջ, նոտարի տարեկան եկամուտների մասին հայտարարագիր/Ա/Ձ համար/ սահմանված ձևով տարածքային հարկային տեսչության կողմից դրանց ընդունման վերաբերյալ նշմամբ,

• Գրավադրվող գույքի սեփականության վկայական և/կամ տեխ. անձնագիր, անհրաժեշտության դեպքում` ձեռքբերման հիմքեր (նոր գրավի պայմանագիր կնքելու դեպքում),

• Բիզնեսի լուսանկարները առնվազն 5 հատ,

• Գրավի գնահատում անկախ գնահատողի կողմից

• Լիցենզիաների պատճեններ, եթե գործունեությունը լիցենզավորվող է,

• Պետ. ռեգիստրի վկայականի պատճեն,

• Անհատ ձեռնարկատիրոջ, Գրավի սեփականատերերի, երաշխավորողների անձնագրերի պատճեներ (եթե գրավատուն ամուսնացած է ամուսնության վկայականի և ամուսնու անձնագրի պատճեն),

• Հարկային կոդի պատճեն,

• Վարկի գումարով կատարվող գնումների պայմանագրի պատճեն /եթե առկա են/,

• Ապրանքների, ծառայությունների իրացման պայմանագրի պատճեն /եթե առկա են/

• Այլ փաստաթղթեր (բանկի պահանջով)

Վարկի հաստատումից հետո

• Միասնական տեղեկանք Կադաստրից,

• Գրավի ապահովագրության վկայական,

• Այլ փաստաթղթեր (բանկի պահանջով),

• Վարկի ժամանակին վերադարձը երրորդ անձանց կողմից երաշխավորության դեպքում` երաշխավորի անձը և վճարունակությունը հավաստող փաստաթղթեր (ֆինանսական հաշվետվություններ և այլն):

ԿՐԿՆԱԿԻ ՎԱՐԿԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԵՐԵՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

Մինչև վարկի հաստատումը

• Դիմում հայտ

• Գործարար ծրագիր կամ վարկառուի գործունեությունը և վարկի վերադարձելիությունը հիմնավորող ընդհանուր տեղեկատվության ամփոփաթերթ,

• Տեղեկանք ՀՀ Կառավարությանն Առընթեր ՊԵԿ-ից,

• 20 մլն դրամը գերազանցող, կամ դրան համարժեք արտարժույթով հայտերի համար Անհատ ձեռնարկատիրոջ, նոտարի տարեկան եկամուտների մասին հայտարարագիր/Ա/Ձ համար/ սահմանված ձևով տարածքային հարկային տեսչության կողմից դրանց ընդունման վերաբերյալ նշմամբ (եթե նախորդ վարկից անցել է հաշվետվական ժամանակահատված),

• Գրավադրվող գույքի սեփականության վկայական և/կամ տեխ. անձնագիր, անհրաժեշտության դեպքում` ձեռքբերման հիմքեր (նոր գրավի պայմանագիր կնքելու դեպքում),

• Բիզնեսի նոր լուսանկարները առնվազն 5 հատ,

• Գրավի գնահատում անկախ գնահատողի կողմից (եթե նախորդ գնահատումից անցել է ավելի քան 12 ամիս),

• Լիցենզիաների պատճեններ (եթե անցել է ժամկետը կամ առկա է նոր լիցենզավորվող գործունեություն),

• Պետ. ռեգիստրի վկայականի պատճեն (եթե փոփվել է),

• Անհատ ձեռնարկատիրոջ, Գրավի սեփականատերերի, երաշխավորողների անձնագրերի պատճեներ, գրավատուն ամուսնացած է լինելու դեպքում, ամուսնության վկայականի և անձնագրի պատճեն (փոփոխության կամ նոր գրավատուի ավելանալու դեպքում),

• Վարկի գումարով կատարվող գնումների պայմանագրի պատճեն /(եթե առկա են նոր պայմանագրեր),

• Ապրանքների, ծառայությունների իրացման պայմանագրի պատճեն (եթե առկա են նոր պայմանագրեր),

• Այլ փաստաթղթեր (բանկի պահանջով)

Վարկի հաստատումից հետո

• Միասնական տեղեկանք Կադաստրից (նոր գրավի պայմանագիր կնքելու դեպքում),

• Գրավի ապահովագրության վկայական (եթե գրավը նոր է կամ ապահովագրության ժամկետը լրացել է),

• Այլ փաստաթղթեր (բանկի պահանջով),

• Վարկի ժամանակին վերադարձը երրորդ անձանց կողմից երաշխավորության դեպքում` երաշխավորի անձը և վճարունակությունը հավաստող փաստաթղթեր (ֆինանսական հաշվետվություններ և այլն):