Յունիբանկն առաջարկում է ինչպես նպատակային սպառողական վարկեր, այնպես էլ ոչ նպատակային, երբ գումարը կարելի է ստանալ ցանկացած սպառողական նպատակի համար` վերանորոգման, բժշկական, ճամփորդական կամ այլ ծախսերը հոգալու կամ էլ ապրանքներ գնելու համար: Սպառողական վարկավորման գրավչությունը կայանում է նրանում, որ արդեն սյսօր կարելի է ձեռքբերել այն ապրանքը, որը գնելու համար հարկավոր էր երկար ժամանակ խնայողություններ անել և գումար կուտակել:

Սպառողական վարկի առավելությունները հետևյալն են` 
- անհրաժեշտ գումարի արագ ստացում 
- վարկառուի նկատմամբ նվազագույն պահանջներ 

Սպառողական վարկի համար հիմնականում պահանջվում է փաստաթղթերի նվազագույն փաթեթ: 

Սպառողական վարկեր

Սպառողական վարկեր

Անշարժ գույքի գրավադրմամբ վարկեր ցանկացած նպատակների համար

Նպատակային նշանակությունը

Սպառողական վարկեր բոլոր նպատակների՝ այդ թվում այլ ֆինանսական հաստատության վարկի վերաֆինանսավորման համար:

Վարկառուի նկատմամբ պահանջները

 ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ

 Բացասական վարկային պատմության բացակայություն (համաձայն Բանկի Վարկային քաղաքականության):

 Եկամուտների առկայություն՝ 20.000.000 ՀՀ դրամը գերազանցող վարկերի դեպքում:

 Այլ ֆինանսական հաստատություններից վարկերի վերաֆինանսավորման դեպքում, 24 ամիս և ավելի առանց կետանցման սպասարկման պարագայում, անկախ գումարի չափից՝ առանց եկամուտների վերլուծության:

Վարկի տրամադրման կարգը

Անկանխիկ

Գոտի

Համաձայն Բանկի վարկային քաղաքականության

Նվազագույն գումարը

1,500,000 ՀՀ դրամ

Առավելագույն գումարը

30.000.000 ՀՀ դրամ

մինչև 20.000.000 ՀՀ դրամը ներառյալ վարկերի դեպքում եկամուտների վերլուծություն չի պահանջվում:

Վարկի արժույթը

ՀՀ դրամ

Վարկի ժամկետը

24-180 ամիս

Վարկի նվազագույն տարեկան տոկոսադրույքը*

Մինչև 20 մլն. ՀՀ դրամ ներառյալ վարկերի համար.

  • 16%, (ֆիքսված տոկոսադրույք առաջին 36 ամիսների համար, 37-րդ ամսից սկսած, ՅՀՏ +6%)

20 մլն. ՀՀ դրամը գերազանցող վարկերի համար.

  • 15%, (ֆիքսված տոկոսադրույք առաջին 36 ամիսների համար, 37-րդ ամսից սկսած, ՅՀՏ+6%)

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը

16.58% - 19.22%

Վարկի մարման կարգը

ամենամսյա հավասարաչափ մարումներով

ամենամսյա անուիտետային մարումներով:

Ուշադրություն` վարկի տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա: Իսկ տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը Ձեզ համար և վարկի տրամադրման և սպասարկման գծով բոլոր պարտադիր վճարները սահմանված ժամկետներում եւ չափերով կատարելու դեպքում: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգը կարող եք գտնել այստեղ: Վարկային պայմանագրի գործողության ընթացքում Բանկի կողմից անվանական տոկոսադրույքի փոփոխություն չի նախատեսվում, եթե վարկառուն չի խախտում պայմանագրով սահմանված պայմանները: 

Ուշադրություն` Այս վարկի անվանական տոկոսադրույքը կարող է փոփոխվել բանկի կողմից վարկային պայմանագրի գործողության ընթացքում, եթե վարկառուն խախտի պայմանագրով սահմանված պայմանները:

Փոփոխման սահմանաչափերն են`1-5%

Ապահովվածությունը

Բնակարան, առանձնատուն կամ առևտրային տարածք, ընդ որում առևտրային տարածքի պարագայում, անկախ գումարի չափից՝ եկամուտների վերլուծությամբ:

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ և ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՄ ԹԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՎԱՐԿԱՏՈՒՆ 1 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐ ՀԵՏՈ (ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆԸ ԵՌՕՐՅԱ ԺԱՄԿԵՏՈՒՄ) ԱՅԴ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ ՈՒՂԱՐԿՈՒՄ Է ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈ, ՈՐՏԵՂ ՁԵՎԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ: ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈՅԻՑ ՏԱՐԵԿԱՆ ՄԵԿ ԱՆԳԱՄ ԱՆՎՃԱՐ ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼ ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ: ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՎԱՏ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐՈՂ Է ԽՈՉԸՆԴՈՏԵԼ ՁԵԶ` ԱՊԱԳԱՅՈՒՄ ՎԱՐԿ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ

ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՉԿԱՏԱՐՄԱՆ ԵՒ ԳՐԱՎԻ ՀԱՇՎԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ, ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԾԱԾԿԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԳՐԱՎԸ ԲԱՎԱՐԱՐ ՉԼԻՆԵԼՈՒ ՊԱՐԱԳԱՅՈՒՄ, ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է ՊԱՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՐՈՒՄ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԻՆ:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՎԱՐԿ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԴԻՄԵԼԻՍ ՎԱՐԿԱՏՈՒՆ ՁԵԶ ԿՏՐԱՄԱԴՐԻ ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐԿԻ ԷԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ, ՈՐՈՒՄ ԿՆԵՐԿԱՅԱՑՎԵՆ ՁԵԶ ՏՐԱՄԱԴՐՎԵԼԻՔ ՎԱՐԿԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ:

Գրավադրվող գույքը գնահատվում և ապահովագրվում է Բանկի հետ համագործակցող ընկերություններից որևէ մեկի կողմից: Ցանկը տես այստեղ :

Օժանդակ ծառայություններից օգտվելու գնային միջակայքը հետևյալն է`

  • գույքի գնահատում` սկսած 15 000 ՀՀ դրամ /կախված է անշարժ գույքի տեսակից (բնակարան, առանձնատուն) և տարածքի մեծությունից/

  • գույքի ապահովագրություն` 0.22% գնահատված արժեքից կամ վարկի գումարից

  • անձնական ապահովագրություն` 0.17% վարկի գումարից

  • նոտարական ծառայությունների վճար` 15 000- 20 000, ներառյալ ամուսնության վերաբերյալ հայտարարությունների համաձայնագրերը

  • գույքի պետական գրանցման վճար` 26 400- 172 500 ՀՀ դրամ

Վարկ հարաբերած գրավի արժեք

Առավելագույնը 60%

Ապահովագրություն

Գույքային

Պարտադիր

Անձնական (դժբախտ պատահարներից)

Պարտադիր

Մարման կարգը

Ամենամսյա, հավասարաչափ կամ անուիտետային մարումներով

Վարկի վաղաժամկետ մարում թույլատրվում է առանց սահմանափակումների:

Կոմիսիոն վճարներ

  • Կանխիկացում` համաձայն Բանկի սակագների:

  • Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար` 5,000 ՀՀ դրամ:

Տույժերը

Ժամկետանց վարկ

երկու և ավելի հաջորդող աշխատանքային օր ժամկետանցի դեպքում ժամկետանց գումարի 2%-ի չափով միանվագ տույժ

Ժամկետանց տոկոս

երկու և ավելի հաջորդող աշխատանքային օր ժամկետանցի դեպքում ժամկետանց տոկոսի 2%-ի չափով միանվագ տույժ

Գրավի նկատմամբ պահանջներ

Համաձայն Բանկի Վարկային քաղաքականության:

 Տարածաշրջան

Համաձայն Բանկի Վարկային քաղաքականության:

Ներկայացվող փաստաթղթեր՝

1. Դիմում (սահմանված ձևով),

2. Անձնագիր և սոց. քարտ (պատճեն),

3. Գույքի բոլոր սեփականատերերի անձնագրեր, անչափահասների համար ծննդյան վկայականներ (պատճեներ)

4. Գրավադրվող գույքի՝

• սեփականության վկայական (բնօրինակը և պատճեն),

5. Գրավադրվող անշարժ գույքի ծագման հիմքեր (պատճեն),

6. Միասնական տեղեկանք սահմանափակումների վերաբերյալ ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի ռեգիստրի պետական կոմիտեից (վարկի տրամադրման դրական եզրակացություն ստանալուց հետո) (բնօրինակը և պատճեն)

7. Եթե կան գույքի համասեփականատեր, ովքեր բացակայում են ՀՀ-ից, ապա նոտարով հաստատված՝ լիազորագիրը (համասեփականատերի համար) (բնօրինակը և պատճեն)և նոտարի կողմից հաստատված թարգմանությունը (բնօրինակը և պատճեն), անձնագրերի պատճեները

8. «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով կարող է սպառողից «Ճանաչիր քո հաճախորդին» («Know your customer») սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ այլ տեղեկություններ, ինչպես նաև բանավոր հաղորդակցման ընթացքում լրացուցիչ հարցեր տալ սպառողին:

Եթե գրավադրվող գույքի սեփականատերը (երը) ամուսնացած է (են) ՝

Ամուսնու կամ կնոջ անձնագիր (պատճեն),

Ամուսնության վկայական (պատճեն),

Ամուսնու կամ կնոջ համաձայնությունը գուքը գրավադրելու վերաբերյալ

Անհրաժեշտության դեպքում՝

Երրորդ անձի երաշխավորություն (երաշխավորողի անձը և վճարունակությունը հավաստող փասթաթղթեր ` ֆինանսական հաշվետվություններ և այլն),

Այլ փաստաթղթեր (օրինակ՝ գնորդի այլ սեփականությունը հավաստող փաստաթղթեր և այլն)


Երաշխավորության վերաբերյալ բացատրական տեղեկատվություն

Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման կայացման առավելագույն ժամկետը

1 աշխատանքային օր

Հաճախորդին վարկային հայտի վերաբերյալ կայացրած որոշման մասին բանկը տեղյակ է պահում 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Վարկը հաճախորդին տրամադրելու ժամկետը

գրավի իրավունքի պետական գրանցումից հետո 1 աշխատանքային օր

Սպառողի համար վարկի հասանելիությունը սահմանափակող այլ պայմաններ չկան: Վարկի ձևակերպումը կատարվում է բանկում:

Վարկի տրամադրման դրական գործոններն են հաճախորդի վարկունակությունը, դրական վարկային պատմության առկայությունը, գրավի առարկայի որակը և այլն:

Վարկի մերժման գործոններն են հաճախորդի եկամուտների անբավարար լինելը, բացասական վարկային պատմության առկայությունը, ներկայացված տեղեկատվության կամ փաստաթղթային փաթեթի թերի կամ անարժանահավատ լինելը և այլն:

Նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը բանկը տրամադրում է Անհատական թերթիկ՝ համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված «Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները» կանոնակարգ 8/05-ի:

«Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն»` www.fininfo.am
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` «ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ» ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ, ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ և ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՇՏԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Է:Յունիբանկի հաշվարկային տոկոսադրույք

*ՅՀՏ՝ «Յունիբանկ» ԲԲԸ-ի հաշվարկային տոկոսադրույք - ՀՀ առևտրային բանկերի կողմից ֆիզիկական անձանցից ներգրավված 181 օրից մինչև 1 տարեկան ժամկետայնությամբ դրամային ավանդների միջին կշռված տոկոսադրույք, որը ենաթակա է ճշգրտման տարեկան 2 անգամ անգամ` մայիս և նոյեմբեր ամիսներին, որը հրապարակվում է ՀՀ ԿԲ կողմից:
Յունիբանկի հաշվարկային տոկոսադրույքի (ՅՀՏ) մեթոդաբանություն:


Վերադառնալ ցանկին

Թարմացված է` 01/06/2023 14:56