Յունիբանկն առաջարկում է ինչպես նպատակային սպառողական վարկեր, այնպես էլ ոչ նպատակային, երբ գումարը կարելի է ստանալ ցանկացած սպառողական նպատակի համար` վերանորոգման, բժշկական, ճամփորդական կամ այլ ծախսերը հոգալու կամ էլ ապրանքներ գնելու համար: Սպառողական վարկավորման գրավչությունը կայանում է նրանում, որ արդեն սյսօր կարելի է ձեռքբերել այն ապրանքը, որը գնելու համար հարկավոր էր երկար ժամանակ խնայողություններ անել և գումար կուտակել:

Սպառողական վարկի առավելությունները հետևյալն են` 
- անհրաժեշտ գումարի արագ ստացում 
- վարկառուի նկատմամբ նվազագույն պահանջներ 

Սպառողական վարկի համար հիմնականում պահանջվում է փաստաթղթերի նվազագույն փաթեթ: 

Սպառողական վարկեր

Սպառողական վարկեր

Անշարժ գույքի գրավադրմամբ վարկեր ցանկացած նպատակների համար

Նպատակային նշանակությունը

 • Սպառողական վարկեր բոլոր նպատակների՝ այդ թվում այլ ֆինանսական հաստատության վարկի վերաֆինանսավորման համար, ինչպես նաև ՀՀ սահմաններից դուրս բնակելի անշարժ գույք ձեռք բերելու համար
 • 25.000.000 ՀՀ դրամը կամ 60.000 ԱՄՆ դոլար գերազանցող վարկերի պարագայում, տրամադրված վարկի 70%-ը պետք է լինի նպատակային օգտագործման:

Վարկառուի նկատմամբ պահանջները

1. ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ


2. Բացասական վարկային պատմության բացակայություն (համաձայն Բանկի Վարկային քաղաքականության),


3. Եկամուտների առկայություն՝ 25.000.000 ՀՀ դրամը կամ 60.000 ԱՄՆ դոլար գերազանցող վարկերի դեպքում


4. Այլ ֆինանսական հաստատություններից վարկերի վերաֆինանսավորման արտոնյալ տոկոսադրույքից հաճախորդը կարող է օգտվել հետևյալ պայմանների առկայության դեպքում ՝ Վերաֆինանսավորվող վարկերի.


4.1 Մինչև 60.000 ԱՄՆ դոլար վարկերի վերաֆինանսավորման դեպքում, հաճախորդը պետք է ունենա դրական վարկային պատմություն և վերաֆինանսավորվող վարկը սպասարկած լինի՝


 • 24 ամիս և ավել առանց եկամուտների ներկայացման,
 • 12 ամիս և ավել եկամուտների հիմնավորմամբ (այս դեպքում հաշվարկվում է OTI (եկամուտների և վարկի գծով ծախսերի հարաբերակցություն) գործակից, համաձայն Բանկի Վարկային քաղաքականության)
4.2 60.000 ԱՄՆ դոլար գերազանցող վարկերի վերաֆինանսավորման համար, հաճախորդը պետք է ունենա դրական վարկային պատմություն և վերաֆինանսավորվող վարկը սպասարկած լինի 12 ամսից ավել:

4-րդ կետի պայմաններին չբավարարող բոլոր վերաֆինանսավորվող վարկերի վրա չի տարածվում արտոնյալ տոկոսադրույքը:

Վարկի տրամադրման կարգը

Անկանխիկ

Գոտի/

Վարկ/Գրավ հարավերակցություն (LTV)

Համաձայն Բանկի վարկային քաղաքականության/ Առավելագույնը 60%, ՀՀ սահմաններից դուրս բնակելի անշարժ գույք ձեռք բերելու դեպքում՝ առավելագույնը՝ 70%

Նվազագույն գումարը

1,500,000 ՀՀ դրամ, 40.000 ԱՄՆ դոլար

Առավելագույն գումարը

 • 50.000.000 ՀՀ դրամ կամ 150.000 ԱՄՆ դոլար, ընդ որում 25.000.000 ՀՀ դրամը կամ 60.000 ԱՄՆ դոլարը չգերազանցող վարկերի դեպքում՝ առանց եկամուտների վերլուծության
 • ՀՀ սահմաններից դուրս բնակելի անշարժ գույք ձեռք բերելու դեպքում՝ 500.000 ԱՄՆ դոլար
 • Վարկի վերաֆինանսավորման դեպքում՝ վարկի սկզբնական (պայմանագրով նախատեսված) գումար + 30%, բայց ոչ ավել քան 50.000.000 ՀՀ դրամ կամ 150.000 ԱՄՆ դոլար:

Վարկի արժույթը

ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար

Վարկի ժամկետը

24-120 ամիս

Վարկի նվազագույն տարեկան տոկոսադրույքը*

Եկամուտների հիմնավորմամբ վարկերի համար՝

 • ՀՀ դրամ- 15%, (ֆիքսված տոկոսադրույք առաջին 36 ամիսների համար, 37-րդ ամսից սկսած, ՅՀՏ* +5.5%)
 • ԱՄՆ դոլար -12% (Ֆիքսված տոկոսադրույք վարկի գործողության ողջ ժամկետի համար)

Առանց եկամուտների հիմնավորման վարկերի համար՝

 • ՀՀ դրամ- 16%, (ֆիքսված տոկոսադրույք առաջին 36 ամիսների համար, 37-րդ ամսից սկսած, ՅՀՏ +6%)
 • ԱՄՆ դոլար -13% (Ֆիքսված տոկոսադրույք վարկի գործողության ողջ ժամկետի համար)

Վերաֆինանսավորվող վարկերի համար արտոնյալ տոկոսադրույք՝

 • Առանց եկամուտների հիմնավորման վարկերի համար՝ ԱՄՆ դոլար-12.5%
 • Եկամուտների հիմնավորմամբ վարկերի համար՝ ԱՄՆ դոլար-11.5%

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը

ՀՀ դրամ- 16,6%-19,56%

ԱՄՆ դոլար- 12,62%-14,63%

Ուշադրություն` վարկի տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա: Իսկ տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը Ձեզ համար և վարկի տրամադրման և սպասարկման գծով բոլոր պարտադիր վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգը կարող եք գտնել այստեղ : Վարկային պայմանագրի գործողության ընթացքում Բանկի կողմից անվանական տոկոսադրույքի փոփոխություն չի նախատեսվում, եթե վարկառուն չի խախտում պայմանագրով սահմանված պայմանները: Ուշադրություն` Այս վարկի անվանական տոկոսադրույքը կարող է փոփոխվել բանկի կողմից վարկային պայմանագրի գործողության ընթացքում, եթե վարկառուն խախտի պայմանագրով սահմանված պայմանները:

Փոփոխման սահմանաչափերն են`1-5%

Վարկի մարման կարգը

 • Վարկի ամենամսյա հավասարաչափ մարումներով,
 • Ամենամսյա անուիտետային մարումներով,
 • Տոկոսները վճարվում են ամեն ամիս,
 • Վարկի վաղաժամկետ մարումը թույլատրվում է առանց սահմանափակումների:

Ապահովվածությունը

Անշարժ գույք:

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ և ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՄ ԹԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՎԱՐԿԱՏՈՒՆ 1 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐ ՀԵՏՈ (ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆԸ ԵՌՕՐՅԱ ԺԱՄԿԵՏՈՒՄ) ԱՅԴ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ ՈՒՂԱՐԿՈՒՄ Է ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈ, ՈՐՏԵՂ ՁԵՎԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ: ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈՅԻՑ ՏԱՐԵԿԱՆ ՄԵԿ ԱՆԳԱՄ ԱՆՎՃԱՐ ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼ ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ: ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՎԱՏ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐՈՂ Է ԽՈՉԸՆԴՈՏԵԼ ՁԵԶ` ԱՊԱԳԱՅՈՒՄ ՎԱՐԿ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ:

ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՉԿԱՏԱՐՄԱՆ ԵՒ ԳՐԱՎԻ ՀԱՇՎԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ, ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԾԱԾԿԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԳՐԱՎԸ ԲԱՎԱՐԱՐ ՉԼԻՆԵԼՈՒ ՊԱՐԱԳԱՅՈՒՄ, ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է ՊԱՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՐՈՒՄ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԻՆ:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՎԱՐԿ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԴԻՄԵԼԻՍ ՎԱՐԿԱՏՈՒՆ ՁԵԶ ԿՏՐԱՄԱԴՐԻ ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐԿԻ ԷԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ, ՈՐՈՒՄ ԿՆԵՐԿԱՅԱՑՎԵՆ ՁԵԶ ՏՐԱՄԱԴՐՎԵԼԻՔ ՎԱՐԿԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ:

Գրավադրվող գույքը գնահատվում և ապահովագրվում է Բանկի հետ համագործակցող ընկերություններից որևէ մեկի կողմից ցանկը տես այստեղ:

Օժանդակ ծառայություններից օգտվելու գնային միջակայքը հետևյալն է`

• գույքի գնահատում` սկսած 15 000 ՀՀ դրամ /կախված է անշարժ գույքի տեսակից (բնակարան, առանձնատուն) և տարածքի մեծությունից/

• գույքի ապահովագրություն` 0.22% գնահատված արժեքից կամ վարկի գումարից

• անձնական ապահովագրություն` 0.17% վարկի գումարից

• նոտարական ծառայությունների վճար` 15 000- 20 000, ներառյալ ամուսնության վերաբերյալ հայտարարությունների համաձայնագրերը

• գույքի պետական գրանցման վճար` 26 400- 172 500 ՀՀ դրամ

Ապահովագրություն

Գույքային

Պարտադիր

Անձնական (դժբախտ պատահարներից)

Պարտադիր

Կոմիսիոն վճարներ

 • Կանխիկացում` համաձայն Բանկի սակագների,

 • Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար` 5,000 ՀՀ դրամ:

Տույժերը

Ժամկետանց վարկ

երկու և ավելի հաջորդող աշխատանքային օր ժամկետանցի դեպքում ժամկետանց գումարի 2%-ի չափով միանվագ տույժ

Ժամկետանց տոկոս

երկու և ավելի հաջորդող աշխատանքային օր ժամկետանցի դեպքում ժամկետանց տոկոսի 2%-ի չափով միանվագ տույժ

Գրավի նկատմամբ պահանջներ

Համաձայն Բանկի Վարկային քաղաքականության:

Տարածաշրջան

Համաձայն Բանկի Վարկային քաղաքականության:

Ներկայացվող փաստաթղթեր՝

1. Դիմում (սահմանված ձևով),

2. Անձնագիր և սոց. քարտ (պատճեն),

3. Գույքի բոլոր սեփականատերերի անձնագրեր, անչափահասների համար ծննդյան վկայականներ (պատճեներ)

4. Գրավադրվող գույքի՝

• սեփականության վկայական (բնօրինակը և պատճեն),

5. Գրավադրվող անշարժ գույքի ծագման հիմքեր (պատճեն),

6. Միասնական տեղեկանք սահմանափակումների վերաբերյալ ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի ռեգիստրի պետական կոմիտեից (վարկի տրամադրման դրական եզրակացություն ստանալուց հետո) (բնօրինակը և պատճեն)

7. Եթե կան գույքի համասեփականատեր, ովքեր բացակայում են ՀՀ-ից, ապա նոտարով հաստատված՝ լիազորագիրը (համասեփականատերի համար) (բնօրինակը և պատճեն)և նոտարի կողմից հաստատված թարգմանությունը (բնօրինակը և պատճեն), անձնագրերի պատճեները

8. «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով կարող է սպառողից «Ճանաչիր քո հաճախորդին» («Know your customer») սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ այլ տեղեկություններ, ինչպես նաև բանավոր հաղորդակցման ընթացքում լրացուցիչ հարցեր տալ սպառողին:

Եթե գրավադրվող գույքի սեփականատերը (երը) ամուսնացած է (են) ՝

Ամուսնու կամ կնոջ անձնագիր (պատճեն),

Ամուսնության վկայական (պատճեն),

Ամուսնու կամ կնոջ համաձայնությունը գուքը գրավադրելու վերաբերյալ

Անհրաժեշտության դեպքում՝

Երրորդ անձի երաշխավորություն (երաշխավորողի անձը և վճարունակությունը հավաստող փասթաթղթեր ` ֆինանսական հաշվետվություններ և այլն),

Այլ փաստաթղթեր (օրինակ՝ գնորդի այլ սեփականությունը հավաստող փաստաթղթեր և այլն)


Երաշխավորության վերաբերյալ բացատրական տեղեկատվություն

Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման կայացման առավելագույն ժամկետը

1 աշխատանքային օր

Հաճախորդին վարկային հայտի վերաբերյալ կայացրած որոշման մասին բանկը տեղյակ է պահում 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Վարկը հաճախորդին տրամադրելու ժամկետը

գրավի իրավունքի պետական գրանցումից հետո 1 աշխատանքային օր

Սպառողի համար վարկի հասանելիությունը սահմանափակող այլ պայմաններ չկան: Վարկի ձևակերպումը կատարվում է բանկում:

Վարկի տրամադրման դրական գործոններն են հաճախորդի վարկունակությունը, դրական վարկային պատմության առկայությունը, գրավի առարկայի որակը և այլն:

Վարկի մերժման գործոններն են հաճախորդի եկամուտների անբավարար լինելը, բացասական վարկային պատմության առկայությունը, ներկայացված տեղեկատվության կամ փաստաթղթային փաթեթի թերի կամ անարժանահավատ լինելը և այլն:

Նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը բանկը տրամադրում է Անհատական թերթիկ՝ համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված «Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները» կանոնակարգ 8/05-ի:

«Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն»` www.fininfo.am
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` «ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ» ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ, ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ և ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՇՏԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Է:Յունիբանկի հաշվարկային տոկոսադրույք

*ՅՀՏ՝ «Յունիբանկ» ԲԲԸ-ի հաշվարկային տոկոսադրույք - ՀՀ առևտրային բանկերի կողմից ֆիզիկական անձանցից ներգրավված 181 օրից մինչև 1 տարեկան ժամկետայնությամբ դրամային ավանդների միջին կշռված տոկոսադրույք, որը ենաթակա է ճշգրտման տարեկան 2 անգամ անգամ` մայիս և նոյեմբեր ամիսներին, որը հրապարակվում է ՀՀ ԿԲ կողմից:
Յունիբանկի հաշվարկային տոկոսադրույքի (ՅՀՏ) մեթոդաբանություն:


Վերադառնալ ցանկին

Թարմացված է` 17/04/2024 16:58