Ներդրումային և ոչ հիմնական ծառայություններ


Ներդրումային և ոչ հիմնական ծառայություններ մատուցող ստորաբաժանում է համարվում «Յունիբանկ» ԲԲԸ-ի Գանձապետարանի Ֆինանսական շուկաներում գործառնությունների դեպարտամենտը: Ծառայությունների մատուցման հայտերը հայերեն լեզվով ընդունվում են ինչպես թղթային ձևով, այնպես էլ` էլեկտրոնային եղանակով /CBANet միջբանկային ցանցի միջոցով/: Հաճախորդին տրամադրվում են հաշվետվություններ կատարված գործառնությունների վերաբերյալ, նաև քաղվածք դեպո հաշվից գործարքը կատարելուց հետո անհապաղ, սակայն ոչ ուշ, քան գործարքի կնքման հաջորդ աշխատանքային օրվա ավարտը: Հաշվետվություններն ու քաղվածքները տրամադրվում են թղթային կամ էլեկտրոնային ձևով` CBANet միջբանկային ցանցի միջոցով: Գործարքի կնքման վայր կարող է լինել ինչպես բորսայական, այնպես էլ` արտաբորսայական շուկան:

«Յունիբանկ» ԲԲԸ պահառության և ռեստրի վարման կանոնակարգ

«Յունիբանկ» ԲԲԸ կողմից իրականացվող գործառնությունների սակագներ (ռեեստրի վարում, կորպորատիվ արժեթղթերի պահառություն)

«Յունիբանկ» ԲԲԸ բրոքերային գործառնությունների իրականացման կարգ

Իր կամ հաճախորդի անունից և հաճախորդի հաշվին արժեթղթերով գործարքների կատարում

Ներդրումային ծառայությունների մատուցման հաշվառում

Պետական պարտատոմսերով գործառնությունների իրականացում

Ներդրումային և ոչ հիմնական ծառայությունների մատուցման միջնորդավճարներին կարող եք ծանոթանալ «Սակագներ» բաժնում:

Ներդրողները պետք է որոշում կայացնեն` լիովին գիտակցելով ներդրումների բնույթը և դրանից բխող հիմնական ռիսկերը` ելնելով իրենց փորձից, նպատակներից, ֆինանսական ռեսուրսներից, ռիսկի նկատմամբ հակվածության աստիճանից և այլ գործոններից: Արժեթղթերում ներդրումային գործարքները պարունակում են մի շարք ռիսկեր, այդ թվում`
  • շուկայական ռիսկ,
  • ինֆլյացիոն ռիսկ,
  • տոկոսադրույքների փոփոխության ռիսկ,
  • գնային ռիսկ,
  • իրացվելիության ռիսկ,
  • վարկային և այլ ռիսկեր:
ՈւՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` Պատվերում նշված պայմաններին համապատասխան գործարքների կատարման դեպքում արժեթղթերում ներդրման հետ կապված ռիսկը կրում է հաճախորդը: Բանկը չի փոխհատուցելու հաճախորդի վնասները, եթե դրանք չեն պատճառվել բանկի կողմից անբարեխիղճ վարքագծի արդյունքում:

Տեղեկատու հեռ.` (+37410) 59 55 55:
Թարմացված է` 20/09/18 11:13
                
Альтернативный вход