Non-Cash

Non-Cash

Վարկը տրամադրվում է անկանխիկ` ցանկացած սպառողական նպատակի համար: Վարկի գումարը կազմում է մինչև 1.000.000 դրամ, վարկի ժամկետը` մինչև 48 ամիս, տարեկան տոկոսադրույքը` 14.5%:

Դիմեք վարկի համար հենց հիմա
Հայտի պատասխանը բանկը կուղարկի Ձեր կողմից նշված էլ. փոստի հասցեին:

Ձևակերպել

Նպատակային նշանակությունը

Սպառողական բոլոր նպատակների համար

Վարկառուի նկատմամբ պահանջները

• ՀՀ ռեզիդենտ Ֆիզիկական անձ
• բացասական վարկային պատմության բացակայություն
• տարիքային սահմանափակում` 21-65 տարեկան

Վարկի գումարը

200 000 ՀՀ դրամ

վարկային պատմության բացակայության կամ դրական վարկային պատմության առկայության դեպքում

400 000 ՀՀ դրամ

դրական վարկային պատմության առկայության դեպքում

600 000 ՀՀ դրամ

դրական վարկային պատմության առկայության դեպքում

800 000 ՀՀ դրամ

դրական վարկային պատմության առկայության և գրանցված եկամտի դեպքում

1 000 000 ՀՀ դրամ

դրական վարկային պատմության առկայության և գրանցված եկամտի դեպքում

Վարկի արժույթը

ՀՀ դրամ

Վարկի ժամկետը

• 24-30 ամիս, եթե վարկի գումարը չի գերազանցում 200,000 ՀՀ դրամը
• 24- 48 ամիս, եթե վարկի գումարը կազմում է 400,000 ՀՀ դրամ և ավելի

Տարեկան տոկոսադրույքը

14.5%

Վարկի տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա: Փաստացի տարեկան տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը տոկոսագումարները եւ այլ վճարները սահմանված ժամկետներում եւ չափերով կատարելու դեպքում: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ՀՀ դրամ` 23.1%-23.8%. Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման բանաձևը և օրինակը կարող եք գտնել այստեղ:

Վարկային պայմանագրի գործողության ընթացքում Բանկի կողմից անվանական տոկոսադրույքի փոփոխություն չի նախատեսվում, եթե վարկառուն չի խախտում պայմանագրով սահմանված պայմանները: Վարկի տոկոսադրույքը հաշվարկվում է վարկի նվազող մնացորդի նկատմամբ:

Ապահովվածությունը

երաշխավորություն ըստ բանկի պահանջի:

Վարկի տրամադրման կարգը

անկանխիկ եղանակով

Քարտի տեսակը

Visa "No name" քարտ

Վարկի մարման կարգը

Ամենամսյա, հավասարաչափ մարումներով: Վարկի վաղաժամկետ մարում թույլատրվում է առանց տույժերի:

Ուշադրություն` Տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները ժամանակին չկատարելու դեպքում վարկառուի մասին տեղեկատվությունը կարող է գրանցվել վարկային ռեգիստրում: Վարկային պարտավորությունների չկատարման դեպքում հնարավոր է պատավորությունների մարում վարկառուի գույքի հաշվին:

Հաշվի բացում և սպասարկում

• հաշվի բացում` անվճար
• հաշվի սպասարկում` վարկի սկզբնական գումարի 0,29% ամսական
• չնվազող մնացորդ` 0

Միջնորդավճար

Գումարի կանխիկացում քարտից - 5%

Հայտի ուսումնասիրման վճար /բացառությամբ online հայտերի/

1000 ՀՀ դրամ

Տույժեր

Ժամկետանց գումարի 0.13%-ի չափով` յուրաքանչյուր ժամկետանց օրվա համար:

Ներկայացվող փաստաթղթերը

• դիմում
• անձնագիր
• սոցիալական քարտ
• երաշխավորի փաստաթղթերը /ըստ բանկի պահանջի/

Սպառողի համար վարկի հասանելիությունը սահմանափակող այլ պայմաններ չկան: Վարկի ձևակերպումը կատարվում է բանկում:

Վարկի տրամադրման դրական գործոններն են հաճախորդի վարկունակությունը, դրական վարկային պատմության առկայությունը, գրավի առարկայի որակը և այլն:

Վարկի մերժման գործոններն են հաճախորդի եկամուտների անբավարար լինելը, բացասական վարկային պատմության առկայությունը, ներկայացված տեղեկատվության կամ փաստաթղթային փաթեթի թերի կամ անարժանահավատ լինելը և այլն:

Նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը բանկը տրամադրում է Անհատական թերթիկ՝ համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված «Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները» կանոնակարգ 8/05-ի:

Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման կայացման առավելագույն ժամկետը

1 աշխատանքային օր

Հաճախորդին վարկային հայտի վերաբերյալ կայացրած որոշման մասին բանկը տեղյակ է պահում 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Վարկը հաճախորդին տրամադրելու ժամկետը

1 աշխատանքային օրՎերադառնալ ցանկին