Ակրեդիտիվ և երաշխիքներ

Ակրեդիտիվ և երաշխիքներ

1. Երաշխիքների տրամադրում և սպասարկում

Ապահովվածություն

դրամական միջոցների ապահովվածությամբ

անշարժ գույքի ապահովվածությամբ

Մինչև 360 օր ժամկետով երաշխիքի տրամադրման միջնորդավճար

0.2% ամսական / նվազագույնը միանվագ 15,000 ՀՀ դրամ

0.35% ամսական / նվազագույնը միանվագ 20,000 ՀՀ դրամ

361 և ավել օր ժամկետով երաշխիքի տրամադրման միջնորդավճար

1-2% միանվագ min 15,000 ՀՀ դրամ

3-6% միանվագ min 15,000 ՀՀ դրամ

Երաշխիքի թողարկման միանվագ վճար

15,000 ՀՀ դրամ

15,000 ՀՀ դրամ

Երաշխիքի պայմանների փոփոխություն

20,000 ՀՀ դրամ

20,000 ՀՀ դրամ

Վճարում երաշխիքի պահանջի դիմաց

0.3%, min 30,000 դրամ max 100,000 ՀՀ դրամ

0.3%, min 30,000 դրամ max 100,000 ՀՀ դրամ

Երաշխիքի չեղյալ համարում

-

-

2. Միջազգային երաշխիքով գործառնություններ

2.1. Բանկի կողմից երաշխիքների տրամադրում առանց այլ բանկի հաստատման

2.1.1Դրամական միջոցների ապահովվածությամբ

Տարեկան 1 %, min 20,000

2.1.2 Այլ գրավի ապահովվածությամբ

Տարեկան 3-4%, min 25,000

2.2. Երաշխիքի պայմանների փոփոխում

20,000 ՀՀ դրամ + միջնորդ բանկի սակագին

2.3. Վճարում երաշխիքի պահանջի դիմաց

0.5%, min 50,000

2.4. Բանկի կողմից տրամադրված երաշխիքով ապահովված երաշխիքի տրամադրում այլ բանկի կողմից հաստատումով

համապատասխան սակագներ + միջնորդ բանկի սակագին

2.5. Այլ բանկերի կողմից հաճախորդի օգտին թողարկված երաշխիքի սպասարկում

2.5.1. Երաշխիքի/փոփոխության ծանուցում

10,000

2.5.2. Երաշխիքի ներքո հաճախորդի վճարման պահանջի դիմումի կազմում

20,000

3. Ակրեդիտիվով գործառնություններ

3.1 Ներմուծման ակրեդիտիվ

3.1.1. Ակրեդիտիվի նախնական հաստատում

30.000 ՀՀ դրամ

3.2. Ակրեդիտիվի թողարկում

3.2.1. Դրամական միջոցների ծածկույթով

0,1 % min 20,000 ՀՀ դրամ միանվագ

3.2.2. այլ ապահովվածությամբ

գումարի 0,1 % յուրաքանչյուր եռամսյակի համար, նվազագույնը 20,000 ՀՀ դրամ (գանձվում է միանվագ` ակրեդիտիվի գործողության ամբողջ ժամկետի համար)

3.3. Ակրեդիտիվի հաստատում առաջնակարգ բանկի միջոցով

Պայմանագրային

3.4. Ակրեդիտիվի պայմանների ընդունում և ստուգում

3.4.1. Առանց տարաձայնությունների

25.000 ՀՀ դրամ

3.4.2. Տարաձայնությունների առկայության դեպքում

35.000 ՀՀ դրամ

3.5. Ակրեդիտիվի վճարում փաստաթղթերի ներկայացմամբ կամ հետաձգված վճարման ժամկետով

3.5.1. Ակրեդիտիվի ծածկույթի առկայության դեպքում

0.1% min 10.000 max 50.000 ՀՀ դրամ

3.5.2. Առանց ծածկույթի ակրեդիտիվի դեպքում (վճարման պահից ամեն լրիվ կամ թերի 30 օրվա) համար

0.25% min 30.000 max 450.000 ՀՀ դրամ

3.6. Ակրեդիտիվի պայմանների փոփոխում

30.000 ՀՀ դրամ

3.7. Ակրեդիտիվի հետկանչում

30.000 ՀՀ դրամ

3.8. Արտահանման ակրեդիտիվի գործառնություններ

3.9. Ակրեդիտիվի հաստատում

30.000 ՀՀ դրամ + միջնորդ բանկի և փոստային ծախսերը

3.10. Ակրեդիտիվի փաստաթղթերի ընդունում և ստուգում

30.000 ՀՀ դրամ + միջնորդ բանկի և փոստային ծախսերը

3.11. Ակրեդիտիվի վերաբերյալ ծանուցում /այդ թվում` յուրաքանչյուր փոփոխության մասին/

10.000 ՀՀ դրամ

3.12. Ակրեդիտիվի փոխանցում

0.15% min 35.000 ՀՀ դրամ

3.13. Առք ու վաճառքի գործարքի վճարման ապահովման ակրեդիտիվ ծառայություն

3.13.1. Անշարժ գույքի առուվաճառքի գործարք

0.15% min 15.000 ՀՀ դրամ

3.13.2. Շարժական գույքի առուվաճառքի գործարք

0.20% min 10.000 ՀՀ դրամ


* Բանկի կողմից բոլոր տեսակի միջնորդավճարները գանձվում են ՀՀ դրամով` տվյալ օրվա ՀՀ ԿԲ կողմից սահմանված հաշվարկային փոխարժեքով:
Սույն փաստաթղթով սահմանված սակագներից շեղումները ենթակա են քննարկման Բանկի Վարչության նիստում կամ Վարչությանը կից Ակտիվների և պասիվների կառավարման և Սակագնային հանձնաժողովի նիստում, շեղումների հաստատման իրավասությունը վերապահված է նաև Վարչության նախագահի առաջին տեղակալին:


Վերադառնալ ցանկին

Թարմացված է` 08/10/2019 10:21