Պետական ծառայություններ

Պետական ծառայություններ

PRIVE ռեզիդենտ

Ռեզիդենտ

Ոչ ռեզիդենտ

Բանկային գործառնության տեսակը

Ֆիզ. անձ

Իրավ. անձ

Ֆիզ. անձ

Իրավ. անձ

Ֆիզ. անձ

Իրավ. անձ

Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության սպասարկման ծառայություններ

Ծառայությունների խումբ

Հասարակական կազմակերպությունների պետական գրանցում, փոփոխությունների պետական գրանցում կամ պետական գրանցման մերժում

1.500

1.500

1.500

Հիմնադրամների պետական գրանցում, փոփոխությունների պետական գրանցում կամ պետական գրանցման մերժում

1.500

1.500

1.500

Իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների և հիմնարկների, օտարերկրյա և միջազգային ոչ կառավարական, ոչ առևտրային կազմակերպությունների հայաստանյան առանձնացված ստորաբաժանումների և հիմնարկների պետական հաշվառում, փոփոխությունների պետական հաշվառում և պետական հաշվառման մերժում, իրավաբանական անձանց միությունների գրանցում, փոփոխությունների գրանցում կամ գրանցման մերժում, բոլոր տեսակի իրավաբանական անձանց լուծարման գործընթացի և լուծարման գրանցում, առանձնացված ստորաբաժանումների և հիմնարկների հաշվառումից հանման գրանցում կամ մերժում

1.500

1.500

1.500

Բոլոր առևտրային իրավաբանական անձանց, համայնքային և պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների պետական գրանցում, փոփոխությունների գրանցում կամ գրանցման մերժում, նշված իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների և հիմնարկների պետական հաշվառում, փոփոխությունների պետական հաշվառում և պետական հաշվառման մերժում, նշված իրավաբանական անձանց լուծարման գործընթացի և լուծարման գրանցում, առանձնացված ստորաբաժանումների և հիմնարկների հաշվառումից հանման գրանցում կամ մերժում

1.500

1.500

1.500

Անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառում և պետական հաշվառման մերժում

1.500

1.500

1.500

Իրավաբանական անձանց վերակազմակերպմամբ պայմանավորված պետական գրանցումներ կամ պետական գրանցումների մերժում/ Իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների և հիմնարկների վերակազմակերպմամբ պայմանավորված պետական հաշվառումներ կամ պետական հաշվառումների մերժում

1.500

1.500

1.500

Պետական միասնական գրանցամատյանի ամբողջական տեղեկությունները, ինչպես նաև իրավաբանական անձի կանոնադրության պատճենը ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց թղթային տարբերակով տրամադրում

1.500

1.500

1.500

Փաստաթղթերի պատճենահանումը և պատճենների տրամադրում

1.500

1.500

1.500

Շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքների գրանցում

1.500

1.500

1.500

Շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքների գրանցման վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում

1.500

1.500

1.500

Անշարժ գույքի պետական միասնական կադաստր վարող պետական կառավարման հանրապետական մարմնի սպասարկման գրասենյակների կողմից մատուցվող ծառայություններ

Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցում

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

Գույքի նկատմամբ իրավունքների և սահմանափակումների պետական գրանցման վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում, այդ թվում՝ միասնական տեղեկանքի ձևով

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

ՀՀ արտաքին գործերի նախարարության կողմից մատուցվող ծառայություններ

Օտարերկրյա պետություններ ներկայացնելու համար Հայաստանի Հանրապետությունում դատվածության և հետախուզման առկայության մասին տեղեկանքների տրամադրում

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500Վերադառնալ ցանկին

Թարմացված է` 17/04/2024 11:00