Պետական ծառայություններ

Պետական ծառայություններ

Ծառայությունների խումբ Ծառայության տեսակ Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ Գանձվող սակագին
Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության սպասարկման Հասարակական կազմակերպությունների պետական գրանցում, փոփոխությունների պետական գրանցում կամ պետական գրանցման մերժում 1. Հիմնադիր(ներ)ի անձնագրերի պատճեններ
2. Տնօրենի անձնագրի պատճե
3. Դիմում
4. Ժողովի որոշում
1,500
Հիմնադրամների պետական գրանցում, փոփոխությունների պետական գրանցում կամ պետական գրանցման մերժում 1. Հիմնադիր(ներ)ի անձնագրերի պատճեններ
2. Տնօրենի անձնագրի պատճե
3. Դիմում
4. Ժողովի որոշում
1,500
Իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների և հիմնարկների, օտարերկրյա և միջազգային ոչ կառավարական, ոչ առևտրային կազմակերպությունների հայաստանյան առանձնացված ստորաբաժանումների և հիմնարկների պետական հաշվառում, փոփոխությունների պետական հաշվառում և պետական հաշվառման մերժում, իրավաբանական անձանց միությունների գրանցում, փոփոխությունների գրանցում կամ գրանցման մերժում, բոլոր տեսակի իրավաբանական անձանց լուծարման գործընթացի և լուծարման գրանցում, առանձնացված ստորաբաժանումների և հիմնարկների հաշվառումից հանման գրանցում կամ մերժում

1. Հիմնադիր(ներ)ի անձնագրերի պատճեններ
2. Տնօրենի անձնագրի պատճե
3. Դիմում
4. Ժողովի որոշում
1,500
Բոլոր առևտրային իրավաբանական անձանց, համայնքային և պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների պետական գրանցում, փոփոխությունների գրանցում կամ գրանցման մերժում, նշված իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների և հիմնարկների պետական հաշվառում, փոփոխությունների պետական հաշվառում և պետական հաշվառման մերժում, նշված իրավաբանական անձանց լուծարման գործընթացի և լուծարման գրանցում, առանձնացված ստորաբաժանումների և հիմնարկների հաշվառումից հանման գրանցում կամ մերժում 1. Հիմնադիր(ներ)ի անձնագրերի պատճեններ
2. Տնօրենի անձնագրի պատճե
3. Դիմում
4. Ժողովի որոշում
1,500
Անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառում և պետական հաշվառման մերժում 1. Անձնագիր և սոցիալական քարտ
2. Դիմում
1,500
Իրավաբանական անձանց վերակազմակերպմամբ պայմանավորված պետական գրանցումներ կամ պետական գրանցումների մերժում 1. Տնօրենի անձնագիր
2. Դիմում
3. Ժողովի որոշում
1,500
Իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների և հիմնարկների վերակազմակերպմամբ պայմանավորված պետական հաշվառումներ կամ պետական հաշվառումների մերժում 1. Տնօրենի անձնագիր
2. Դիմում
3. Ժողովի որոշում
1,500
Պետական միասնական գրանցամատյանի ամբողջական տեղեկությունները, ինչպես նաև իրավաբանական անձի կանոնադրության պատճենը ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց թղթային տարբերակով տրամադրում 1. Տնօրենի անձնագիր
2. Դիմում
1,500
Փաստաթղթերի պատճենահանումը և պատճենների տրամադրում 1. Տնօրենի անձնագիր
2. Դիմում
1,500
Շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքների գրանցում 1. Դիմում
2. Կոշտ գրավի պայմանագիր
3. Գրավատուի անձնագրի պատճե ֆիզիկական անձի դեպքում
4. Գրավատու իրավաբանական անձի դեպքում հիմնադիր փաստաթղթեր
5. Տրանսպորտային միջոցի սեփակնության վկայականի պատճե
6. Սահմանափակումների վերաբերյալ միսանական տղեկանք
1,500
Շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքների գրանցման վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում 1. Տնօրենի անձնագիր
2. Դիմում
1,500
Անշարժ գույքի պետական միասնական կադաստր վարող պետական կառավարման հանրապետական մարմնի սպասարկման գրասենյակների կողմից մատուցվող ծառայություններ Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցում 1. Դիմումատուի անձնագիր
2. Դիմում
1,500
Գույքի նկատմամբ իրավունքների և սահմանափակումների պետական գրանցման վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում, այդ թվում՝ միասնական տեղեկանքի ձևով 1. Դիմումատուի անձնագիր
2. Դիմում
1,500
Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալության և մարմինների կողմից մատուցվող ծառայություններ Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման վկայականների կրկնօրինակների տրամադրում 1. Դիմումատուի անձնագիր
2. Դիմում
1,500
Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման առկայության կամ բացակայության մասին տեղեկանքի տրամադրում 1. Դիմումատուի անձնագիր
2. Դիմում
1,500
Ընտանեկան կարգավիճակի վերաբերյալ տեղեկանքի տրամադրում 1. Դիմումատուի անձնագիր
2. Դիմում
1,500
Փաստաթղթերի ապոստիլային վավերացում 1. Դիմումատուի անձնագիր
2. Դիմում
1,500
ՀՀ արտաքին գործերի նախարարության կողմից մատուցվող ծառայություններ Օտարերկրյա պետություններ ներկայացնելու համար Հայաստանի Հանրապետությունում դատվածության և հետախուզման առկայության մասին տեղեկանքների տրամադրում 1. Դիմումատուի անձնագիր
2. Դիմում
1,500


Վերադառնալ ցանկին

Թարմացված է` 10/04/2019 10:42