Թղթակցային հաշիվների, այլ ֆինանսական կազմակերպությունների (այդ թվում` վճարային համակարգերի) հաշվարկային հաշիվների վարում եւ «լորո» հաշիվներից փոխանցումներ

Թղթակցային հաշիվների, այլ ֆինանսական կազմակերպությունների (այդ թվում` վճարային համակարգերի) հաշվարկային հաշիվների վարում եւ «լորո» հաշիվներից փոխանցումներ

Ծառայության տեսակը

Սակագին

ՀՀ դրամ

Ռուսական ռուբլի

Այլ արտարժույթ

1

Հաշիվների վարում

1.1

Հաշվի բացում և փակում

անվճար

անվճար

անվճար

1.2

Հաշվի վարում

600 000 ՀՀ դրամ2

1.3

Հաշվի քաղվածքների տրամադրում.

գործարքներին զուգընթաց

անվճար

անվճար

անվճար

քաղվածքների կրկնօրինակներ

3000 AMD

500 RUR

10 USD/EUR

1.4

Գրավոր տեղեկանքների տրամադրում՝

ռեսպոնդենտի/ֆինանսական կազմակերպության պահանջով

20000 AMD

2000 RUR

50 USD/EUR

1.5

Տոկոսների հաշվեգրում հաշվին օրական վարկային մնացորդի նկատմամբ

ըստ համաձայնության

ըստ համաձայնության

ըստ համաձայնության

1.5

Օվերդրաֆտի տրամադրում

ըստ համաձայնության

ըստ համաձայնության

ըստ համաձայնության

2

Փոխանցումներ

2.1

Դրամական միջոցների մուտքագրում հաշվին

անվճար

անվճար

անվճար

2.2

Թղթակցային/հաշվարկային հաշիվներից դրամական միջոցների դուրսգրում.

միջբանկային փոխանցումներ M2XX

2500 AMD

100 RUR

10 USD/EUR

«Յունիբանկ» ԲԲԸ-ի հաճախորդներին

անվճար

անվճար

անվճար

թղթակից բանկերի/այլ ֆինանսական կազմակերպությունների օգտին

1000 AMD

100 RUR

10 USD/EUR

ՀՀ այլ բանկերի հաճախորդների օգտին

2500 AMD

100 RUR

25 USD/EUR

2.3

Կատարված փոխանցումների հետաքննություն,

չեղարկում, վարկավորման ամսաթվի հաստատում

վճարման հրահանգների փոփոխություն

30000 AMD

5000 RUR

60 USD/EUR

3

Գործառնություններ կանխիկով

ըստ համաձայնության

ըստ համաձայնության

ըստ համաձայնության

4

Կոնվերսիոն գործարքներ

ըստ համաձայնության

ըստ համաձայնության

ըստ համաձայնության

5

Վճարման հրահանգների ընդունումն իրականացվում է Բանկում սահնմանված օպերացիոն ժամանակին համապատասխան.

5.1

MT1XX, 2XX վճարման հանձնարարականներ՝ ստացված SWIFT, SPFS համակարգերի միջոցով

15:00

Երևանի ժամանակով

15:00

Երևանի ժամանակով

15:00

Երևանի ժամանակով

1. «Յունիբանկ» ԲԲԸ-ի (այսուհետ՝ Բանկ) ռեսպոնդենտ բանկերի սույն սակագները (այսուհետ՝ Սակագներ) սահմանում են գործարքներ կատարելու պայմանները և Բանկի սակագների չափը՝ ռեսպոնդենտ բանկերի հանձնարարականների կատարման համար և կարող են փոփոխվել Բանկի կողմից միակողմանիորեն՝ նախապես ծանուցելով նոր սակագները ուժի մեջ մտնելուց ոչ ուշ, քան 5 (հինգ) աշխատանքային օր առաջ:

2. Կիրառվում է «Յունիբանկ» ԲԲԸ-ում բացված թղթակցային հաշիվներին եռամսյակի ընթացքում 30-ից պակաս գործարք կատարելու դեպքում:

3. Սակագներում նշված գործառնությունների դիմաց վճարը գանձվում է Բանկի կողմից գործառնությունների կատարման զուգընթաց: Եթե ​​գործարքների կատարման ընթացքում առաջանում են այլ բանկերի միջնորդավճարներ, ապա Բանկի պարգևատրման չափը մեծանում է համապատասխան միջնորդավճարների և ծախսերի գումարի չափով` առանց ռեսպոնդենտ բանկին նախապես ծանուցելու:

4. Սակագներով սահմանված արժույթով միջնորդավճարներ վճարելու համար ռեսպոնդենտ բանկի հաշվին բավարար միջոցների բացակայության դեպքում Բանկն իրավունք է իրեն վերապահում ռեսպոնդենտ բանկի այլ արժույթներով բացված հաշիվներից պահել միջնորդավճարի անհրաժեշտ գումարը՝ գործարքն իրականացնելու օրվա դրությամբ ՀՀ ԿԲ փոխարժեքով:

5. Սույն սակագները չեղարկում են բոլոր նախորդները:

6. Բանկի կողմից պահված միջնորդավճարը և ռեսպոդենտ բանկի հանձնարարականի կատարման համար ծախսերը ենթակա չեն հետ վերադարձման:

Արխիվ 19.04.2023
Արխիվ 01.08.2022

Վերադառնալ ցանկին

Թարմացված է` 03/05/2023 10:15