Բանկի Բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի գումարման մասին հայտարարություն 30.11.2021թ.

2021 թվականի նոյեմբերի 30-ին գումարվելու է «Յունիբանկ» բաց բաժնետիրական ընկերության բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողով` համատեղ ներկայության կարգով իրական ժամանակի ռեժիմում Zoom հավելվածի միջոցով (հղումը տրամադրվել է մասնակիցներին), հետևյալ օրակարգով՝

  1. «Յունիբանկ» ԲԲԸ կանոնադրությունում փոփոխությունների հաստատում:

Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմվել է 2021թ. նոյեմբերի 10-ի դրությամբ, «Յունիբանկ» ԲԲԸ մասնակիցների ռեեստրի տվյալների հիման վրա:

«Յունիբանկ» ԲԲԸ-ի բաժնետերերին տրամադրվող տեղեկությունների և նյութերի ցանկ`

  1. «Յունիբանկ» ԲԲԸ կանոնադրությունում փոփոխությունների նախագիծ:

  2. Հաստատագրված տարեկան շահութաբաժնով Բ դասի փոխարկելի արտոնյալ բաժնետոմսերի թողարկման և տեղաբաշխման արդյունքների վերաբերյալ տեղեկատվություն:

  3. Քվեաթերթիկ` 30.11.2021թ. «Յունիբանկ» ԲԲԸ բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի օրակարգի հարցի վերաբերյալ:

Լրացրած քվեաթերթիկը Բանկի կողմից ընդունելու վերջնաժամկետ է սահմանվում 30.11.2021թ., ժամը 14:10:


«Յունիբանկ» ԲԲԸ կանոնադրությունում փոփոխությունների նախագիծ
Քաղվածք Բանկի Խորհրդի նիստի արձանագրությունից