Բանկի Բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի գումարման մասին հայտարարություն

2022 թվականի ապրիլի 11-ին գումարվելու է «Յունիբանկ» բաց բաժնետիրական ընկերության բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողով` համատեղ ներկայության կարգով իրական ժամանակի ռեժիմում Zoom հավելվածի միջոցով (հղումը տրամադրվել է մասնակիցներին), հետևյալ օրակարգով՝

1. «Յունիբանկ» ԲԲԸ սովորական բաժնետոմսերի լրացուցիչ թողարկման տեղաբաշխման ձևի սահմանում:

2. «Յունիբանկ» ԲԲԸ բաժնետերերի Ընդհանուր ժողովի Հաշվիչ հանձնաժողովի կազմի և լիազորությունների ժամկետի հաստատում:

Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմվել է 2022թ. մարտի 23-ի դրությամբ, «Յունիբանկ» ԲԲԸ մասնակիցների ռեեստրի տվյալների հիման վրա:

«Յունիբանկ» ԲԲԸ-ի բաժնետերերին տրամադրվող տեղեկությունների և նյութերի ցանկ`

1. Ժողովի գումարման մասին ծանուցում:

2. Տեղեկատվություն օրակարգի հարցերի վերաբերյալ:

3. Քվեաթերթիկ օրակարգի հարցերի վերաբերյալ:

Լրացրած քվեաթերթիկը Բանկի կողմից ընդունելու վերջնաժամկետ է սահմանվում 11.04.2022թ., ժամը 14:05:

Քաղվածք Բանկի Խորհրդի նիստի արձանագրությունից
Տեղեկատվություն օրակարգի հարցերի վերաբերյալ