Վարկ «Անգրավ+»

Վարկ « Անգրավ

Նպատակային նշանակությունը

Վարկը նախատեսված է բիզնես նպատակների, այդ թվում` արտադրության, սննդի արտադրության, առևտրի (մանրածախ և մեծածախ), , տուրիզմի (հյուրանոցներ և ռեստորաններ և այլն), սպասարկման(այդ թվում` տպագրություն և բժշկական սարքավորումներ), տրանսպորտի և այլ ոլորտների, ինչպես նաև այլ բանկերում վարկերի վերաֆինանսավորման համար

Վարկառուի նկատմամբ պահանջները

  • անհատ ձեռներեց կամ իրավաբանական անձ
  • բիզնեսի գործունեության ժամկետը` առնվազն 6 ամիս
  • ոչ բացասական վարկային պատմության`համաձայն Բանկի Վարկային Քաղաքականության , ընտանիքի անդամների ոչ բացասական վարկային պատմություն , եթե վարում են համատեղ տնտեսություն:
  • Վերջին մեկ տարվա ընթացքում ժամկետանցումների հանրագումարը չի գերազանցում 30 օրը, իսկ առավելագույն միանվագ ուշացումը` 15 օր:

Վարկի գումարը

Երևան

Այլ քաղաքներ

Առանց գրավի ապահովվածության

Հավելյալ տրամադրվող գումար գրավի ապահովվածությամբ

Առանց գրավի ապահովվածության

Հավելյալ տրամադրվող գումար գրավի ապահովվածությամբ

մինչև 4.000.000 ՀՀ դրամ

+ մինչև 1.000.000 ՀՀ դրամ

մինչև 3.000.000 ՀՀ դրամ

+ մինչև 1.000.000 ՀՀ դրամ

մինչև 8.500 ԱՄՆ դոլար

+ մինչև 1.500 ԱՄՆ դոլար

մինչև 6.000 ԱՄՆ դոլար

+ մինչև 1.500 ԱՄՆ դոլար

մինչև 7.500 Եվրո

+մինչև 500 Եվրո

մինչև 5.500 Եվրո

+ մինչև 1.000 Եվրո

Վարկի առավելագույն գումարի չափը կազմում է 5.000.000 ՀՀ դրամ, 10.000 ԱՄՆ դոլար և 8.000 Եվրո` գրավի ապահովվածությամբ: Առանց գրավային ապահովվածության կարող է տրամադրվել առավելագույնը4.000.000 ՀՀ դրամ, 8.500 ԱՄՆ դոլար և 7.500 Եվրո:

Վարկի ժամկետը

Մինչև 12 ամիս

Մինչև 24 ամիս

Մինչև 36 ամիս

Վարկի արժույթը և տարեկան տոկոսադրույքը

ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար

Եվրո

ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար

Եվրո

ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար

Եվրո

17%

12%

11%

18.50%

13%

12%

19.50%

14.50%

13.50%

Վարկի տրամադրման միջնորդավճար

Վարկի գումարի 2% (միանվագ)

Ապահովվածություն

Առնվազն 2 երաշխավորություն, որոնցից մեկը պետք է լինի կամ անշարժ գույքի սեփականատեր, կամ հիմնավոր եկամուտ ստացող: Երաշխավորներից մեկը վարկառուի ընտանիքի անդամ չէ` երաշխավորը վարկառուի հետ չի վարում համատեղ տնտեսություն:

Շարժական գույք (ավտոմեքենա)` արտադրման տարեթիվը սկսած 2008թ.-ից /ցանկը տես այստեղ /: ԿԱՍԿՈ ապահովագրությունը պարտադիր է` ամեն տարի: Ապահովագրության բացակայության դեպքում միանվագ տույժ` 60.000 ՀՀ դրամ յուրաքանչյուր տարվա համար:

Վարկի տոկոսադրույքը հաշվարկվում է վարկի նվազող մնացորդի նկատմամբ: Վարկային պայմանագրիգործողության ընթացքում Բանկի կողմից անվանական տոկոսադրույքի փոփոխություն չի նախատեսվում, եթե վարկառուն չի խախտում պայմանագրով սահմանված պայմանները: Արտարժույթով տրամադրվածվարկերի դեպքում արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխությունները կարող են ազդեցություն ունենալ վարկիմարումների վրա:

Վարկի մարման կարգը

Մայր գումարի հավասարաչափ (անուիտետ) կամ ոչ հավասարաչափ (դիֆերենցված) ժամանակացույցով մարումներ` ելնելով բիզնեսի առանձնահատկություններից:

Տոկոսների մարումը ամենամսյա:

Վարկի վաղաժամկետ մարումը թույլատրվում է առանց սահմանափակումների:

Ուշադրություն` տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները ժամանակին չկատարելու դեպքում վարկառուի մասին տեղեկատվությունը կարող է գրանցվել վարկային ռեգիստրում: Վարկային պարտավորությունների չկատարման դեպքում հնարավոր է պատավորությունների մարում վարկառուի գույքի հաշվին:

Վարկ հարաբերած գրավի արժեք

Առավելագույնը 50 %` գրավով տրամադրվող հավելյալ գումարի համար:

Պահանջվող փաստաթղթերը

  • դիմում,
  • պետ. գրանցման վկայական,
  • կանոնադրություն,
  • ՀՎՀՀ,
  • սեփականության վկայական,
  • վարկառուի և երաշխավորների անձնագրեր և այլն:

Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման կայացման ժամկետը

3 աշխատանքային օր`ամբողջական փաթեթը ներկայացնելուց հետո

Տույժեր

Ժամկետանց պարտավորության դիմաց հաշվարկվում է տույժ` 0.13% օրական, բանկի գործող սակագների համաձայն:


ՁԵՎԱԿԵՐՊԵԼ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՅՏԸ ՕՆԼԱՅՆ
Ձևակերպել


Վերադառնալ ցանկին