Վարկ «Անգրավ+»

Վարկ «Անգրավ

Նպատակային նշանակությունը

Վարկը նախատեսված է բիզնես նպատակների, ինչպես նաև այլ բանկերում վարկերի վերաֆինանսավորման համար

Վարկառուի նկատմամբ պահանջները

  • անհատ ձեռներեց կամ իրավաբանական անձ
  • բիզնեսի գործունեության ժամկետը` առնվազն 6 ամիս
  • ոչ բացասական վարկային պատմության`համաձայն Բանկի Վարկային Քաղաքականության, ընտանիքի անդամների ոչ բացասական վարկային պատմություն, եթե վարում են համատեղ տնտեսություն:

Վարկի գումարը

Երևան,Գյումրի,Վանաձոր

Այլ քաղաքներ

Առանց գրավի ապահովվածության

Հավելյալ տրամադրվող գումար գրավի ապահովվածությամբ

Առանց գրավի ապահովվածության

Հավելյալ տրամադրվող գումար գրավի ապահովվածությամբ

մինչև 4.000.000 ՀՀ դրամ

+ մինչև 1.000.000 ՀՀ դրամ

մինչև 3.000.000 ՀՀ դրամ

+ մինչև 1.000.000 ՀՀ դրամ

մինչև 8.500 ԱՄՆ դոլար

+ մինչև 1.500 ԱՄՆ դոլար

մինչև 6.000 ԱՄՆ դոլար

+ մինչև 1.500 ԱՄՆ դոլար

Վարկի ժամկետը

Մինչև 12 ամիս

Մինչև 24 ամիս

Մինչև 36 ամիս

Վարկի արժույթը տարեկան տոկոսադրույքը

ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար

ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար

ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար

16.2%

11.5%

17.7%

12.5%

18.7%

14%

Վարկի տրամադրման միջնորդավճար

Վարկի գումարի 2% (միանվագ)

Ապահովվածություն

Առնվազն 2 երաշխավորություն, որոնցից մեկը պետք է լինի կամ անշարժ գույքի սեփականատեր, կամ հիմնավոր եկամուտ ստացող: Երաշխավորներից մեկը վարկառուի ընտանիքի անդամ չէ` երաշխավորը վարկառուի հետ չի վարում համատեղ տնտեսություն:

Շարժական գույք (ավտոմեքենա)` արտադրման տարեթիվը սկսած 2009թ.-ից: ԿԱՍԿՈ ապահովագրությունը պարտադիր է` ամեն տարի: Ապահովագրության բացակայության դեպքում միանվագ տույժ` 60.000 ՀՀ դրամ յուրաքանչյուր տարվա համար:

Վարկի տոկոսադրույքը հաշվարկվում է վարկի նվազող մնացորդի նկատմամբ: Վարկային պայմանագրիգործողության ընթացքում Բանկի կողմից անվանական տոկոսադրույքի փոփոխություն չի նախատեսվում, եթե վարկառուն չի խախտում պայմանագրով սահմանված պայմանները: Արտարժույթով տրամադրվածվարկերի դեպքում արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխությունները կարող են ազդեցություն ունենալ վարկիմարումների վրա:

Վարկի մարման կարգը

Մայր գումարի հավասարաչափ (անուիտետ) կամ ոչ հավասարաչափ (դիֆերենցված) ժամանակացույցով մարումներ` ելնելով բիզնեսի առանձնահատկություններից:

Տոկոսների մարումը ամենամսյա:

Ուշադրություն` տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները ժամանակին չկատարելու դեպքում վարկառուի մասին տեղեկատվությունը կարող է գրանցվել վարկային ռեգիստրում: Վարկային պարտավորությունների չկատարման դեպքում հնարավոր է պատավորությունների մարում վարկառուի գույքի հաշվին:

Վարկ հարաբերած գրավի արժեք

Առավելագույնը 50 %`(համաձայն Բանկի Վարկային Քաղաքականության) գրավով տրամադրվող հավելյալ գումարի համար:

Պահանջվող փաստաթղթերը

  • դիմում,
  • պետ. գրանցման վկայական,
  • կանոնադրություն,
  • ՀՎՀՀ,
  • սեփականության վկայական,
  • վարկառուի և երաշխավորների անձնագրեր և այլն:

Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման կայացման ժամկետը

3 աշխատանքային օր`ամբողջական փաթեթը ներկայացնելուց հետո

Տույժեր

  • Երկու և ավելի հաջորդող աշխատանքային օր վարկի և տոկոսագումարների ժամկետանցման դեպքում վարկառուից գանձվում է ամսական տուգանք ժամկետանց գումարի 4 տոկոսի չափով:


ՁԵՎԱԿԵՐՊԵԼ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՅՏԸ ՕՆԼԱՅՆ
Ձևակերպել


Վերադառնալ ցանկին