Բիզնես վարկ “Արտահանում”

Բիզնես վարկ “Արտահանում

Նպատակային նշանակությունը

Արտահանման պայմանագրի կատարման համար ապրանքների և/կամ ծառայությունների ձեռքբերման ֆինանսավորում և/կամ վերաֆինանսավորում:

Պարտադիր նախապայման

Նախաարտահանման և հետարտահանման ֆինանսավորում Հայաստանի արտահանման ապահովագրական գործակալության ապահովագրություն

Վարկառուի նկատմամբ պահանջները

- անհատ ձեռներեց կամ իրավաբանական անձ

- բիզնեսի գործունեության ժամկետը` առնվազն 12 ամիս

- ոչ բացասական վարկային պատմություն` համաձայն Բանկի Վարկային Քաղաքականության

Վարկի արժույթը

ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո, Ռուբլի

Վարկի առավելագույն գումարը

Պայմանագրի գումարի 70%-ի չափով, բայց ոչ ավել քան 300.000.000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ

Վարկի առավելագույն ժամկետը

Կնքված պայմանագրով նախատեսված ողջամիտ ժամկետով, բայց ոչ ավել քան 12 ամիս

Տարեկան նվազագույն տոկոսադրույքը

ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար

Եվրո

Ռուբլի

13%

10%

9%

13.5%

Վարկի տոկոսադրույքը հաշվարկվում է վարկի նվազող մնացորդի նկատմամբ: Վարկային պայմանագրի գործողության ընթացքում Բանկի կողմից անվանական տոկոսադրույքի փոփոխություն չի նախատեսվում, եթե վարկառուն չի խախտում պայմանագրով սահմանված պայմանները: Արտարժույթով տրամադրված վարկերի դեպքում արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխությունները կարող են ազդեցություն ունենալ վարկի մարումների վրա:

Ապահովվածությունը

Մատակարար կազմակերպության մասնակիցների, գործադիր մարմնի ղեկավարների և Բանկի համար ընդունելի այլ ֆիզիկական անձանց երաշխավորություններ: Պայմանագրի կատարման կամ այլ ապահովագրություն: Արտահանման խթանման ծրագրի շրջանակներում տրված ապահովածություն:

Ապահովագրություն

Բեռի ապահովագրություն

Ֆինանսավորման տրամադրման պայմանները

Տրամադրվում է Բանկի համար ընդունելի գնորդների հետ կնքված պայմանագրերի, ակրեդիտիվների, երաշխիքների առկայության պարագայում:

Ուշադրություն` տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները ժամանակին չկատարելու դեպքում գրավադրված գույքը կարող է առգրավվել, իսկ վարկառուի մասին տեղեկատվությունը` գրանցվել վարկային ռեգիստրում: Վարկային պարտավորությունների չկատարման եւ գրավի հաշվին պարտավորությունները մարելու դեպքում, վարկառուի վարկային պարտավորությունները ծածկելու համար գրավը բավարար չլինելու պարագայում, հնարավոր է պատավորությունների մարում վարկառուի այլ գույքի հաշվին:

Վարկի տրամադրման կարգը

Վարկը միանվագ փոխանցվում է հաճախորդի բանկային հաշվին:

Օգտագործման կարգը բացառապես անկանխիկ:

Վարկի մարման կարգը

Մայր գումարի հավասարաչափ (անուիտետ) կամ ոչ հավասարաչափ (դիֆերենցված) ժամանակացույցով մարումներ` ելնելով բիզնեսի առանձնահատկություններից:

Տոկոսագումարի մարումը ամենամսյա:

Միջնորդավճար

0.5% միանվագ, նվազագույնը` 50.000 ՀՀ դրամ:

Տույժեր

Ժամկետանց պարտավորության դիմաց հաշվարկվում է տույժ` 0.13% օրական, բանկի գործող սակագների համաձայն:
Վարկի վաղաժամկետ մարման դեպքում Բանկն իրավունք ունի կիրառելու վաղաժամկետ մարման տուգանք:


ՁԵՎԱԿԵՐՊԵԼ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՅՏԸ ՕՆԼԱՅՆ
ՁևակերպելՎերադառնալ ցանկին