Յունիբանկը փոքր և միջին բիզնեսի վարկավորման զարգացումը դիտարկում է որպես ռազմավարական ուղղություն: Վարկավորման շահավետ պայմանները փոքր և միջին ձեռնարկությունների ու անհատ ձեռներեցների համար ստեղծում են բիզնեսի զարգացման առավել լայն հնարավորություններ: Մենք առաջարկում ենք շուկայի և բիզնեսի առանձնահատկությունների ուսումնասիրությունների հիման վրա հաճախորդների կոնկրետ խմբի համար հատուկ մշակված վարկային ծրագրեր: Այդպիսի մոտեցումը ՓՄՁ-ներին ապահովում է ակտիվ զարգացում և լավագույնս է համապատասխանում հաճախորդների սպասումներին:

ԼՐԱՑՆԵԼ ՁԵՐ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ ԱՅՑԵԼՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏԸ ԼՐԱՑՆԵԼ

Բիզնես վարկեր

Բիզնես վարկեր

Բիզնես վարկ «ՓՄՁ վերաֆինանսավորում»

Բիզնես վարկ «ՓՄՁ վերաֆինանսավորում»

Նպատակային նշանակությունը

Վարկը նախատեսված է այլ ֆինանսական կազմակերպություններում վարկերը վերաֆինանսավորելու և բիզնեսի զարգացման համար:

Վարկառուի նկատմամբ պահանջները

- անհատ ձեռներեց կամ իրավաբանական անձ, որոնք ունեն այլ բանկերում `նվազագույնը 12 ամսվա դրական վարկային պատմություն

- բիզնեսի գործունեության ժամկետը` առնվազն 12 ամիս

- ոչ բացասական վարկային պատմություն` համաձայն Բանկի Վարկային Քաղաքականության

Վարկի արժույթը

ԱՄՆ դոլար

Վարկի առավելագույն գումարը

200 000

Վարկի առավելագույն գումարը չպետք է գերազանցի վերաֆինանսավորվող վարկ + վերաֆինանսավորվող վարկի 50%-ը

Տարեկան տոկոսադրույքը սկսած

USD - 8%

Վարկի ժամկետը

  • Վերաֆինանսավորվող վարկի ժամկետ +36 ամիս, բայց ոչ ավել քան`

  • USD-120 ամիս

Վարկի տոկոսադրույքը հաշվարկվում է վարկի նվազող մնացորդի նկատմամբ: Վարկային պայմանագրի գործողության ընթացքում Բանկի կողմից անվանական տոկոսադրույքի փոփոխություն չի նախատեսվում, եթե վարկառուն չի խախտում պայմանագրով սահմանված պայմանները: Արտարժույթով տրամադրված վարկերի դեպքում արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխությունները կարող են ազդեցություն ունենալ վարկի մարումների վրա:

Ապահովվածությունը

Անշարժ գույք` համաձայն Բանկի վարկային քաղաքականությանը կամ շարժական գույք (ավտոտրանսպորտ), ապրանքանյութական պաշարներ (ԱՆՊ), շրջանառու միջոցներ և այլն: Հավելյալ գրավ կարող է առաջարկվել նաև 500 և ավել հարգի դեղին ոսկի` ցանկացած զարդի (թանկարժեք քարերը չեն գնահատվում), բացառությամբ` ձուլակտորի տեսքով:

Ուշադրություն` տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները ժամանակին չկատարելու դեպքում գրավադրված գույքը կարող է առգրավվել, իսկ վարկառուի մասին տեղեկատվությունը` գրանցվել վարկային ռեգիստրում: Վարկային պարտավորությունների չկատարման եւ գրավի հաշվին պարտավորությունները մարելու դեպքում, վարկառուի վարկային պարտավորությունները ծածկելու համար գրավը բավարար չլինելու պարագայում, հնարավոր է պատավորությունների մարում վարկառուի այլ գույքի հաշվին:

Վարկ հարաբերած գրավի արժեք

  • Առավելագույնը 65% ` համաձայն Բանկի Վարկային Քաղաքականության:

  • Անշարժ և շարժական գույքը, այդ թվում մեքենա սարքավորումները, շրջանառու միջոցները, որպես մեկ ընդհանրական գրավ ընդունելու դեպքում, վարկի գումարը չի կարող գերազանցել գրավադրված անշարժ գույքի շուկայական արժեքը:

Վարկի տրամադրման կարգը

Անկանխիկ

Վարկի մարման կարգը

  • Մայր գումարի հավասարաչափ, անուիտետային կամ հարմարեցված ժամանակացույցով,
  • մինչև 6 ամիս արտոնյալ ժամանակահատվածի հնարավորությամբ
  • Տոկոսագումարի մարումը ամենամսյա:

Միջնորդավճար

Վարկի տրամադրման միջնորդավճար 0%

Տույժեր

  • Երկու և ավելի հաջորդող աշխատանքային օր վարկի և տոկոսագումարների ժամկետանցման դեպքում վարկառուից գանձվում է ամսական տուգանք ժամկետանց գումարի 2 տոկոսի չափով:
  • Վարկի վաղաժամկետ մարման դեպքում, այդ դեպքում այլ ֆինանսական կառույցների կողմից վերաֆինանսավորման դեպքում կարող է կիրառվել վաղաժամկետ մարման տուգանք վարկի մնացորդի 2%-ի չափով:

Վարկային հայտի ուսումնասիրման վճար

Համաձայն բանկում գործող սակագների


ՁԵՎԱԿԵՐՊԵԼ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՅՏԸ ՕՆԼԱՅՆ
ՁևակերպելՎերադառնալ ցանկին

Թարմացված է` 16/02/2023 11:01