Բիզնես Հիփոթեք

Բիզնես Հիփոթեք

Նպատակային նշանակությունը

Հասարակական, արտադրական, առևտրային և այլ բիզնես գործունեության համար նախատեսված տարածքների ձեռքբերման և կառուցապատման համար տրամադրվող վարկ:

Վարկառուի նկատմամբ պահանջները

- անհատ ձեռներեց կամ իրավաբանական անձ 

- բիզնեսի գործունեության ժամկետը` առնվազն 12 ամիս

- ոչ բացասական վարկային պատմություն` համաձայն Բանկի Վարկային Քաղաքականության

Վարկի արժույթը

ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար

Վարկի առավելագույն գումարը

100,000,000

200,000

Վարկի տարեկան նվազագույն տոկոսադրույքը

14%

10.5%

Կանխավճարի բացակայության դեպքում վարկի տարեկան նվազագույն տոկոսադրույքը

Վարկային գործիքով նախատեսված տոկոսադրույք +1%

Վարկի առավելագույն ժամկետը

84ամիս

240 ամիս

Նվազագույն կանխավճարը

30%

Կանխավճարի բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել լրացուցիչ գրավ (առևտրային կամ բնակելի անշարժ գույք) պահանջվող մինիմալ կանխավճարի կրկնակի շուկայական արժեքով

Ապահովվածություն

Անշարժ գույք`համաձայն բանկի քաղաքականության

Վարկի տոկոսադրույքը հաշվարկվում է վարկի նվազող մնացորդի նկատմամբ: Վարկային պայմանագրի գործողության ընթացքում Բանկի կողմից անվանական տոկոսադրույքի փոփոխություն չի նախատեսվում, եթե վարկառուն չի խախտում պայմանագրով սահմանված պայմանները: Արտարժույթով տրամադրված վարկերի դեպքում արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխությունները կարող են ազդեցություն ունենալ վարկի մարումների վրա:

Միջնորդավճարը առաջարկվող

1% /միանվագ/

Վարկի տրամադրման կարգը

Վարկը տրամադրվում է անկանխիկ եղանակով:

Վարկի մարման կարգը

  • Մայր գումարի հավասարաչափ, անուիտետային կամ հարմարեցված ժամանակացույցով, այդ թվում 6 ամիս արտոնյալ ժամանակահատվածի հնարավորությամբ մարումներ` ելնելով բիզնեսի առանձնահատկություններից:
  • Տոկոսագումարի մարումը ամենամսյա:

Տույժերը

  • Երկու և ավելի հաջորդող աշխատանքային օր վարկի և տոկոսագումարների ժամկետանցման դեպքում վարկառուից գանձվում է ամսական տուգանք ժամկետանց գումարի 2 տոկոսի չափով:
  • Վարկի վաղաժամկետ մարման դեպքում առկա է վաղաժամկետ մարման տուգանք վարկի մնացորդի 2%-ի չափով:

Ուշադրություն` տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները ժամանակին չկատարելու դեպքում գրավադրված գույքը կարող է առգրավվել , իսկ վարկառուի մասին տեղեկատվությունը` գրանցվել վարկային ռեգիստրում: Վարկային պարտավորությունների չկատարման եւ գրավի հաշվին պարտավորությունները մարելու դեպքում, վարկառուի վարկային պարտավորությունները ծածկելու համար գրավը բավարար չլինելու պարագայում, հնարավոր է պատավորությունների մարում վարկառուի այլ գույքի հաշվին:

Վարկային հայտի ուսումնասիրման վճար

10 000 ՀՀ դրամ


ՁԵՎԱԿԵՐՊԵԼ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՅՏԸ ՕՆԼԱՅՆ
Ձևակերպել


Վերադառնալ ցանկին