Բիզնես Հիփոթեք

Բիզնես Հիփոթեք

Նպատակային նշանակությունը

Հասարակական, արտադրական, առևտրային տարածքների և այլ բիզնես գործունեության համար նախատեսված տարածքների ձեռքբերման և կառուցապատման համար տրամադրվող վարկ:

Վարկառուի նկատմամբ պահանջները

- անհատ ձեռներեց կամ իրավաբանական անձ

- բիզնեսի գործունեության ժամկետը` առնվազն 12 ամիս

- ոչ բացասական վարկային պատմություն` համաձայն Բանկի Վարկային Քաղաքականության

Վարկի արժույթը

ԱՄՆ դոլար

Վարկի առավելագույն գումարը

100 000 000 ՀՀ դրամին համարժեք արտարժույթ, հայտի ընդունման օրվա դրությամբ ՀՀ ԿԲ փոխարժեքով հաշվարկված

Վարկի տարեկան նվազագույն տոկոսադրույքը

12%

Վարկի առավելագույն ժամկետը

240 ամիս

Նվազագույն կանխավճարը

30%

0% + լրացուցիչ գրավ (առևտրային կամ բնակելի անշարժ գույք)

պահանջվող մինիմալ կանխավճարի կրկնակի շուկայական արժեք

Վարկի տոկոսադրույքը հաշվարկվում է վարկի նվազող մնացորդի նկատմամբ: Վարկային պայմանագրի գործողության ընթացքում Բանկի կողմից անվանական տոկոսադրույքի փոփոխություն չի նախատեսվում, եթե վարկառուն չի խախտում պայմանագրով սահմանված պայմանները: Արտարժույթով տրամադրված վարկերի դեպքում արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխությունները կարող են ազդեցություն ունենալ վարկի մարումների վրա:

Միջնորդավճարը

Վարկի գումարի 1% /միանվագ/:

Վարկի տրամադրման կարգը

Վարկը տրամադրվում է անկանխիկ եղանակով:

Վարկի մարման կարգը

Մայր գումարի հավասարաչափ (անուիտետ) կամ ոչ հավասարաչափ (դիֆերենցված) ժամանակացույցով մարումներ` ելնելով բիզնեսի առանձնահատկություններից:

Տոկոսագումարի մարումը ամենամսյա:

Տույժերը

Ժամկետանց պարտավորության դիմաց հաշվարկվում է տույժ` 0.13% օրական, բանկի գործող սակագների համաձայն:
Վարկի վաղաժամկետ մարման դեպքում Բանկն իրավունք ունի կիրառելու վաղաժամկետ մարման տուգանք:

Ապահովվածությունը

Ձեռք բերվող անշարժ գույքը

Ուշադրություն` տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները ժամանակին չկատարելու դեպքում գրավադրված գույքը կարող է առգրավվել, իսկ վարկառուի մասին տեղեկատվությունը` գրանցվել վարկային ռեգիստրում: Վարկային պարտավորությունների չկատարման եւ գրավի հաշվին պարտավորությունները մարելու դեպքում, վարկառուի վարկային պարտավորությունները ծածկելու համար գրավը բավարար չլինելու պարագայում, հնարավոր է պատավորությունների մարում վարկառուի այլ գույքի հաշվին:

Վարկային հայտի ուսումնասիրման վճար

10 000 ՀՀ դրամ


ՁԵՎԱԿԵՐՊԵԼ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՅՏԸ ՕՆԼԱՅՆ
Ձևակերպել


Վերադառնալ ցանկին