Վարկային գիծ «U - IT»

Վարկային գիծ «U - IT»

Վարկային գիծ U - IT

Նպատակային նշանակությունը

Սպառողական նպատակների համար

ՏՏ և հեռահաղորդակցության ոլորտի աշխատակիցների համար

Վարկառուի նկատմամբ պահանջները

- դրական վարկային պատմություն

- գործող ժամկետանցի և դասակարգման բացակայություն

- տարիքային սահմանափակում` 21-65 տարեկան

Ներկայացվող փաստաթղթերը

- դիմում

- անձնագիր

- սոցիալական քարտ /ID քարտ/

- տեղեկանք աշխատավայրից` աշխատավարձի վերաբերյալ

Վարկային գծի արժույթը

ՀՀ դրամ

Վարկային գծի գումարը

Հարկված աշխատավարձի մինչև 7-ապատիկի չափով

Նվազագույնը սահմանաչափ` 500 000 AMD

Առավելագույնը սահմանաչափ` 3 000 000 AMD

Վարկի գծի տարեկան տոկոսադրույքը

14.4% տարեկան, վարկային գծի օգտագործված գումարի նկատմամբ

Վարկի տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա:

Վարկային գծի ժամկետը

24 ամիս` երկարաձգման հնարավորությամբ

Երկարաձգման պայմանը

Նախատեսվում է միանվագ միջնորդավճար կանխիկ մուծման եղանակով` երկարաձգվող գումարի 1%-ի չափով:

Վարկային գծի տրամադրման եղանակը

Անկանխիկ` բանկային քարտի միջոցով:

Քարտի տեսակը

Visa Gold >= 2 000 000 AMD գումարի դեպքում

Visa Classic < 2 000 000 AMD գումարի դեպքում

Քարտի տարեկան սպասարկման վճարը

անվճար

Կանխիկացման միջնորդավճարը

Բանկի կանխիկացման կետերում` 0.5%

Վարկային գծի տրամադրման համար միանվագ միջնորդավճարը

Նախատեսվում է միանվագ միջնորդավճար տրամադրվող վարկային գծի գումարի 1%-ի չափով:

Քարտի սպասարկման հետ կապված այլ ծառայությունները

համաձայն Բանկում գործող սակագների

Մարման կարգը

(հաճախորդի ընտրությամբ)

Քաղվածքի գեներացման օրվա դրությամբ վարկային գծի բացասական մնացորդի նվազագույնը 5%-ի չափով դրամական միջոցների մուտք մինչև ամսվա վերջին օրը (դրական շրջանառության ապահովում), տոկոսագումարները վճարվում են ամեն ամիս, հիմնական գումարի մարումը ժամկետի վերջում:

Վարկային գծի վաղաժամկետ մարումը` առանց սահմանափակումների:

Ուշադրություն` տոկոսագումարների եւ վարկի գումարի մարումները ժամանակին չկատարելու դեպքում վարկառուի մասին տեղեկատվությունը կարող է գրանցվել վարկային ռեգիստրում: Վարկային պարտավորությունների չկատարման դեպքում հնարավոր է պատավորությունների մարում վարկառուի գույքի հաշվին:

Տույժերը

Դրական շրջանառության ապահովմամբ մարման կարգով վարկային գծի մարման կարգի յուրաքանչյուր խախտման դեպքում գանձվում է տույժ չմուտքագրված նվազագույն գումարի 1%-ի չափով

Վարկի հասանելիությունը սահմանափակող այլ պայմաններ չկան: Վարկի ձևակերպումը կատարվում է բանկում:

Վարկի տրամադրման դրական գործոններն են հաճախորդի վարկունակությունը, դրական վարկային պատմության առկայություն, համապատասխանությունը սկորինգային համակարգին և այլն:

Վարկի մերժման գործոններն են հաճախորդի եկամուտների անբավարար լինելը, բացասական վարկային պատմության առկայությունը, ներկայացված տեղեկատվության կամ փաստաթղթային փաթեթի թերի կամ անարժանահավատ լինելը, վարկային ծանրաբեռնվածությունը (գործող վարկերի հանրագումար) և այլն:

Քարտի սպասարկման հետ կապված այլ ծառայությունները

համաձայն Բանկում գործող սակագների

Ապահովվածությունը

-
Վերադառնալ ցանկին