Վարկային քարտեր

Վարկային քարտեր

Տոկոսագումարների հաշվարկի ներկայացուցչական օրինակ
Օվերդրաֆտների մասով ընդհանրական թերթիկը լրացնելիս գործածվել է հետևյալ միասնական սկզբունքը. - վարկի փաստացի տոկոսադրույքի և վարկի կանխիկացման միջնորդավճարի նվազագույն շեմի հաշվարկման համար որպես նվազագույն գումարի սահմանաչափ է ընդունվել 100 000 ՀՀ դրամը, առավելագույն շեմի դեպքում` տվյալ գործիքով սահմանված վարկի առավելագույն գումարը /բացակայության դեպքում` 1 մլն. ՀՀ դրամ/, որպես վարկի ժամկետ` գործիքով սահմանաված առավելագույն ժամկետը, 1-ին տարին անվճար սպասարկմամբ տրամադրվող քարտերի դեպքում` միջնորդավճարը հավասարաչափ բաշխվել է 2 տարիների վրա:

Նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը բանկը տրամադրում է Անհատական թերթիկ՝ համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված «Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները» կանոնակարգ 8/05-ի:

Վարկային պատմության և սքորի վերաբերյալ