Բանկային հաշիվների բացման համար անհրաժեշտ փաստղթղթերը


Բանկային հաշիվների բացումն իրականացվում է հաճախորդի հետ պայմանագիր կնքելու  միջոցով:
Հաճախորդների սպասարկումն իրականացնող Բանկի համապատասխան մենեջերը ընդունելով հաճախորդին և տեղեկանալով հաշիվ բացելու վերջինիս մտադրության մասին` պարտավոր է հաճախորդին ծանոթացնել նախատեսվող պայմանագրի պայմաններին և Բանկում հաշիվների սպասարկման գործող դրույքներին ու սակագներին:

  Հաշիվը բացելու նպատակով.

 ֆիզիկական անձ /ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ/ հաճախորդը Բանկ է ներկայացնում `
 • հաշվի բացման դիմում՝  Բանկի կողմից սահմանված ձևին համապատասխան /Հավելված 1/.
 • անձը հաստատող փաստաթուղթ (անձնագիրը).
 • Հանրային ծառայությունների համարանիշ (սոցիալական քարտ) /առկայության դեպքում/, կամ դրանից հրաժարվելու վերաբերյալ համապատասխան մարմնի տեղեկանք,
 • Տեղեկանք ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց վերաբերյալ /Հավելված 5/ 
 • այլ փաստաթղթեր, ըստ Բանկի պահանջի:
 Անհատ ձեռնարկատեր հաճախորդը Բանկ է ներկայացնում `
 • հաշվի բացման դիմում՝  Բանկի կողմից հաստատված ձևին համապատասխան /Հավելված 1/.
 • անձը հաստատող փաստաթուղթ (անձնագիրը).
 • պետական ռեգիստրի գրանցման վկայականը.
 • ՀՎՀՀ /պատճենը/.
 • ստորագրության և կնիքի /առկայության դեպքում/ նմուշների քարտը՝ հաստատված հաշվառման վայրի տարածքային հարկային մարմնի կողմից: Եթե անհատ ձեռնարկատերը ունի  հաշվապահական հաշվառման պատասխանատու, բանկի հետ ֆինանսական գործառքներ կնքելու լիազորություն ունեցող անձ,  ապա ներկայացվում է նաև հարկային մարմնի կողմից վավերացված այդ անձի  ստորագրության նմուշի քարտը:
 • ըստ անհրաժեշտության նաև այլ փաստաթղթեր:
  Իրավաբանական անձը, ինչպես նաև իրավաբանական անձի կարգավիճակ չունեցող անձ հաճախորդը / հիմնարկ, մասնաճյուղ, ներկայացուցչություն/ Բանկ է ներկայացնում.

  Ռեզիդենտ իրավաբանական անձը՝
 • կանոնադրության պետական ռեգիստրում գրանցված օրինակը /եթե ներկայացվում է կանոնադրության պատճենը, ապա բոլոր էջերը պետք է կնքված և իրավասու անձի կողմից ստորագրված լինեն/,
 • ՀՀ պետական ռեգիստրում հաճախորդի գրանցման վկայականը /պատճեն/
 • գործադիր մարմնի ղեկավարի, գլխավոր հաշվապահի,  բանկի հետ ֆինանսական գործարքներ կնքելու լիազորություն ունեցող անձանց ստորագրությունների նմուշների կլոր կնիքի դրոշմի քարտերը վավերացված   հարկային մարմնի կողմից,  2 /երկու/ օրինակից.
 • ՀՎՀՀ /պատճենը/.
 • հաշվի բացման դիմումը՝ Բանկի կողմից հաստատված ձևին համապատասխան /Հավելված 1/
 • Պետական գրանցման վկայականի ներդիրը՝ ընկերության տնօրենի տվյալների մասին.
 • Ընկերության տնօրենի և գլխավոր հաշվապահի աշխատանքի ընդունման վերաբերյալ մասնակիցների ընդհանուր ժողովի որոշման քաղվածքը կամ հրամանը և/կամ աշխատանքային պայմանագիրը.
 • Ընկերության տնօրենի և գլխավոր հաշվապահի անձնագրերի պատճենները.
 • լիցենցիայի պատճենը՝ առկայության դեպքում.
 • ըստ անհրաժեշտության նաև այլ փաստաթղթեր:
  Պետական մարմինները ներկայացնում են սահմանված փաստաթղթերը, բացառությամբ այն փաստաթղթերի, որոնք հանդիսանում /պարունկում/ են պետական, ծառայողական գաղտնիք և ենթակա չեն հրապարակման:

  Ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձը Բանկ է ներկայացնում՝
 • հաշվի բացման դիմումը՝ Բանկի կողմից հաստատված ձևին համապատասխան.
 • կանոնադրության նոտարական կարգով վավերացված և ապոստիլ արված օրինակը. 
 • կազմակերպության տնօրենի և գլխավոր հաշվապահի նշանակման հիմքերը,
 • կազմակերպության տնօրենի և գլխավոր հաշվապահի անձնագրերի պատճեները,
 • տեղեկություններ կազմակերպության սեփականատերերի մասին,
 • տեղեկություններ կազմակերպության հետ փոխկապակցված անձանց մասին
 • հիմնադիր պայմանգրի նոտարական կարգով վավերացված և ապոստիլ արված օրինակը.
 • գրանցման վկայականի նոտարական կարգով վավերացված և ապոստիլ արված օրինակը.
 • ըստ անհրաժեշտության նաև այլ փաստաթղթեր: