Հիփոթեքային վարկ

Դասական

Բնակելի կամ բիզնես անշարժ գույքի ձեռք բերման համար տրամադրվող վարկ (առաջնային և երկրորդային շուկա)

ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ԳՈՒՄԱՐ

100.000.000 ՀՀ դրամ

ՏԱՐԵԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔ

13.8%

ԺԱՄԿԵՏ

Մինչև 240 ամիս
Յունիբանկի հաշվարկային տոկոսադրույք

*ՅՀՏ՝ «Յունիբանկ» ԲԲԸ-ի հաշվարկային տոկոսադրույք - ՀՀ առևտրային բանկերի կողմից ֆիզիկական անձանցից ներգրավված 181 օրից մինչև 1 տարեկան ժամկետայնությամբ դրամային ավանդների միջին կշռված տոկոսադրույք, որը ենաթակա է ճշգրտման տարեկան 2 անգամ անգամ` մայիս և նոյեմբեր ամիսներին, որը հրապարակվում է ՀՀ ԿԲ կողմից:
Յունիբանկի հաշվարկային տոկոսադրույքի (ՅՀՏ) մեթոդաբանություն:

Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման կայացման ժամկետները


Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման կայացման առավելագույն ժամկետը

Վարկային հայտը ներկայացնող անձի կողմից բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո` 4 աշխատանքային օր

Վարկային հայտ ներկայացնողին որոշման մասին տեղեկացնելու առավելագույն ժամկետը

1 աշխատանքային օր

Վարկը վարկառուին տրամադրելու առավելագույն ժամկետը

Գրավի պետական գրանցում ստանալուց հետո` 1 աշխատանքային օր


Վարկավորման համար պահանջվող անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը


Բնակարան (առանձնատուն) գնելու նպատակով վարկ ստանալու համար
ներկայացվող անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը

Ներկայացնում է գնորդը՝

1. Դիմում (սահմանված ձևով),

2. Անձնագիր կամ նույնականացման քարտ,

3. Սոցիալական քարտ

4. Տեղեկանք բնակության վայրից (3-րդ ձև ԲՇՏ-ից),

5. Տեղեկանք աշխատանքի վայրից, որտեղ պարտադիր պետք է նշվի հաճախորդի զբաղեցրած պաշտոնը, ամսական աշխատավարձի չափը և/կամ եկամուտների հայտարարագիր (սահմանված ձևով),

6. Եթե հաճախորդը ունի սեփական բիզնես, ապա ներկայացվում են` կանոնադրությունը, տեղեկանք պետ. ռեգիստրից կանոնադրության վերջին փոփոխությունների վերաբերյալ և եկամուտների հայտարարագիր (սահմանված ձևով),

7. Այլ փաստաթղթեր (օրինակ` տեղեկանք` պարտադիր սոց. ապահովագրության վճարների վերաբերյալ, գնորդի այլ սեփականությունը հավաստող փաստաթղթերի պատճեներ և այլն),

8. Եթե գնորդը ամուսնացած է՝

8.1 Ամուսնու անձնագիր կամ նույնականացման քարտ,

8.2 Ամուսնության վկայական,

8.3 Ամուսնու համաձայնությունը վարկ ստանալու, բնակարան գնելու և գրավադրելու վերաբերյալ,

9. Անհրաժեշտության դեպքում` Երրորդ անձի երաշխավորություն (երաշխավորողի անձը և վճարունակությունը հավաստող փաստաթղթեր` ֆինանսական հաշվետվություններ և այլն),

Վաճառողը ներկայացնում է `

1. Գնվող գույքի բոլոր սեփականատերերի անձնագրերը, անչափահասների համար` ծննդյան վկայականներ,

2. Վաճառողի սոցիալական քարտը

3. Եթե կան համասեփականատեր կամ գրանցված անձիք, ովքեր բացակայում են ՀՀ-ից, ապա նոտարով հաստատված` լիազորագիր (համասեփականատերի համար) համաձայնություն (գրանցված անձանց համար) և նոտարի կողմից հաստատված թարգմանությունը, անձնագրերի պատճեները,

4. Տեղեկանք բնակության վայրից (3-րդ ձև ԲՇՏ-ից,),

5. Գնվող գույքի սեփականության վկայական,

6. Գրավադրվող գույքի ծագման հիմքեր,

7. Միասնական տեղեկանք սահմանափակումների վերաբերյալ ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի ռեգիստրի պետական կոմիտեից (վարկի տրամադրման դրական եզրակացություն ստանալուց հետո),

8. Գնվող անշարժ գույքի լուսանկարներ,

9. Եթե սեփականատերը(երը) ամուսնացած է (են)`

9.1 Ամուսնու անձնագիր կամ նույնականացման քարտ,

9.2 Ամուսնության վկայական,

9.3 Ամուսնու համաձայնությունը գույքը վաճառելու համար,

9.4 «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով կարող է սպառողից «Ճանաչիր քո հաճախորդին» («Know your customer») սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ այլ տեղեկություններ, ինչպես նաև բանավոր հաղորդակցման ընթացքում լրացուցիչ հարցեր տալ սպառողին:

«Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն»` www.fininfo.am
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` «ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ» ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ, ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ և ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՇՏԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Է:

Տեղեկատու կենտրոն` +37410 59 55 55
Վերադառնալ ցանկին

Թարմացված է` 07/12/2023 15:47