UNI-Line

UNI-Line

Նպատակային նշանակությունը

Սպառողական նպատակներ (զբոսաշրջություն, ապահովագրություն, առողջապահություն, ավտոպահեստամասերի խանութներ և այլ ծառայություններ)

Վարկառուի նկատմամբ պահանջները

  • ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ,

  • բացասական վարկային պատմության բացակայություն, 

  • տարիքային սահմանափակում` 21-65 տարեկան,

Վարկի գումարը

50 000-ից մինչև 1 500 000 ՀՀ դրամ (ապրանքի կամ ծառայության գնին համարժեք գումարի չափով)

Վարկի արժույթը

ՀՀ դրամ

Վարկի ժամկետը

մինչև 36 ամիս

Տարեկան տոկոսադրույքը

18%

Վարկի տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա: Փաստացի տարեկան տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը տոկոսագումարները եւ այլ վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ՀՀ դրամ` մինչև 23.9%. Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման բանաձևը և օրինակը կարող եք գտնել այստեղ :

Վարկային պայմանագրի գործողության ընթացքում Բանկի կողմից անվանական տոկոսադրույքի փոփոխություն չի նախատեսվում, եթե վարկառուն չի խախտում պայմանագրով սահմանված պայմանները: Վարկի տոկոսադրույքը հաշվարկվում է վարկի նվազող մնացորդի նկատմամբ:

Կանխավճար

0 %

Ապահովվածությունը

ըստ բանկի պահանջի

Վարկի տրամադրման կարգը

Անկանխիկ եղանակով

Վարկի մարման կարգը

Ամենամսյա անուիտետային մարումներով
Վարկի վաղաժամկետ մարումը թույլատրվում է առանց սահմանափակումների:

Ուշադրություն` տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները ժամանակին չկատարելու դեպքում վարկառուի մասին տեղեկատվությունը կարող է գրանցվել վարկային ռեգիստրում: Վարկային պարտավորությունների չկատարման դեպքում հնարավոր է պատավորությունների մարում վարկառուի գույքի հաշվին:

Հաշվի բացմնան և սպասարկման վճարը

Հաշվի բացում`անվճար

Վարկի սպասարկման միջնորդավճար` տրամադրված գումարի 0,16% ամսական

Տույժեր

Ժամկետանց գումարի 0.13%-ի չափով` յուրաքանչյուր ժամկետանց օրվա համար:

Ներկայացվող փաստաթղթերը

  • դիմում
  • անձնագիր
  • սոցիալական քարտ
  • երաշխավորի փաստաթղթերը (ըստ Բանկի պահանջի):

Սպառողի համար վարկի հասանելիությունը սահմանափակող այլ պայմաններ չկան: Վարկի ձևակերպումը կատարվում է բանկում:

Վարկի տրամադրման դրական գործոններն են հաճախորդի վարկունակությունը, դրական վարկային պատմության առկայությունը, գրավի առարկայի որակը և այլն:

Վարկի մերժման գործոններն են հաճախորդի եկամուտների անբավարար լինելը, բացասական վարկային պատմության առկայությունը, ներկայացված տեղեկատվության կամ փաստաթղթային փաթեթի թերի կամ անարժանահավատ լինելը և այլն:

Նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը բանկը տրամադրում է Անհատական թերթիկ՝ համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված «Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները» կանոնակարգ 8/05-ի:

Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման կայացման առավելագույն ժամկետը

1 աշխատանքային օր

Հաճախորդին վարկային հայտի վերաբերյալ կայացրած որոշման մասին բանկը տեղյակ է պահում 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Վարկը հաճախորդին տրամադրելու ժամկետը

1 աշխատանքային օրՎերադառնալ ցանկին