Յունիբանկը փոքր և միջին բիզնեսի վարկավորման զարգացումը դիտարկում է որպես ռազմավարական ուղղություն: Վարկավորման շահավետ պայմանները փոքր և միջին ձեռնարկությունների ու անհատ ձեռներեցների համար ստեղծում են բիզնեսի զարգացման առավել լայն հնարավորություններ: Մենք առաջարկում ենք շուկայի և բիզնեսի առանձնահատկությունների ուսումնասիրությունների հիման վրա հաճախորդների կոնկրետ խմբի համար հատուկ մշակված վարկային ծրագրեր: Այդպիսի մոտեցումը ՓՄՁ-ներին ապահովում է ակտիվ զարգացում և լավագույնս է համապատասխանում հաճախորդների սպասումներին:

ԼՐԱՑՆԵԼ ՁԵՐ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ ԱՅՑԵԼՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏԸ ԼՐԱՑՆԵԼ

Բիզնես վարկեր

Բիզնես վարկեր

Վարկ «Միկրո Էքսպրես»


ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ԳՈՒՄԱՐ

10 000 ԱՄՆ դոլար
5.000.000 ՀՀ դրամ

ՏԱՐԵԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔ

սկսած 9.5%` ԱՄՆ դոլարի դեպքում
սկսած 15%` ՀՀ դրամի դեպքում

ԺԱՄԿԵՏ

մինչև 60 ամիս


Վարկ «Միկրո Էքսպրես»

Նպատակային նշանակությունը

Վարկը նախատեսված է բիզնես նպատակների, ինչպես նաև այլ բանկերում վարկերի վերաֆինանսավորման համար:

Վարկառուի նկատմամբ պահանջները

  • անհատ ձեռներեց
  • բիզնեսի գրանցման ժամկետը` առնվազն 6 ամիս
  • ոչ բացասական վարկային պատմություն` համաձայն Բանկի Վարկային քաղաքականությանը
  • վարկառուի և երաշխավորի տարիքը՝ 21-65 տարեկան

Վարկի գումարը

մինչև 5.000.000 ՀՀ դրամ

մինչև 10.000 ԱՄՆ դոլար

Վարկի ժամկետը

  • Շրջանառու միջոցների ձեռք բերման նպատակով` մինչև 48 ամիս:
  • Հիմնական միջոցների ձեռք բերման և կապիտալ ներդրումների նպատակով` մինչև 60 ամիս:

Վարկի արժույթը և տարեկան նվազագույն տոկոսադրույքը

ՀՀ դրամ

15% -18.5%

ԱՄՆ դոլար

9.5%-12%

Վարկի ամսական միջնորդավճար /հաշվարկվում է վարկի գումարի մնացորդի վրա/

0.25%

Ապահովվածություն

Մինչև 2,000,000 ՀՀ դրամ և 5,000 ԱՄՆ դոլար գումարի դեպքում

2,000,000 ՀՀ դրամ և 5,000 ԱՄՆ դոլարից ավել գումարի դեպքում

չի պահանջվում երաշխավոր

2 երաշխավորություն

Երաշխավորության վերաբերյալ բացատրական տեղեկատվություն

Վարկի տոկոսադրույքը հաշվարկվում է վարկի նվազող մնացորդի նկատմամբ: Վարկային պայմանագրի գործողության ընթացքում Բանկի կողմից անվանական տոկոսադրույքի փոփոխություն չի նախատեսվում, եթե վարկառուն չի խախտում պայմանագրով սահմանված պայմանները: Արտարժույթով տրամադրված վարկերի դեպքում արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխությունները կարող են ազդեցություն ունենալ վարկիմարումների վրա:

 

Վարկի մարման կարգը

 

  • Մայր գումարի հավասարաչափ , անուիտետային կամ հարմարեցված ժամանակացույցով /այդ թվում՝ 6 ամիս արտոնյալ ժամանակահատվածի հնարավորությամբ/ մարումներ` ելնելով բիզնեսի առանձնահատկություններից:
  • Տոկոսների մարումը՝ ամենամսյա:

Ուշադրություն` տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները ժամանակին չկատարելու դեպքում վարկառուի մասին տեղեկատվությունը կարող է գրանցվել վարկային ռեգիստրում : Վարկային պարտավորությունների չկատարման դեպքում հնարավոր է պատավորությունների մարում վարկառուի գույքի հաշվին:

Տույժեր

Երկու և ավելի հաջորդող աշխատանքային օր վարկի և տոկոսագումարների ժամկետանցման դեպքում վարկառուից գանձվում է ամսական տուգանք ժամկետանց գումարի 4 տոկոսի չափով:

Վարկային հայտի ուսումնասիրման վճար

Համաձայն բանկում գործող սակագների

ՁԵՎԱԿԵՐՊԵԼ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՅՏԸ ՕՆԼԱՅՆ
ՁևակերպելՎերադառնալ ցանկին

Թարմացված է` 20/10/2023 14:47