Բանկի Բաժնետերերի Տարեկան Ընդհանուր Ժողովի գումարման մասին հայտարարություն (29.06.2020թ.)

«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերությունը 2020 թվականի հունիսի 29-ին հրավիրում է Բանկի բաժնետերերի 2019թ. տարեկան ընդհանուր ժողով` համատեղ ներկայության կարգով իրական ժամանակի ռեժիմում Zoom հավելվածի միջոցով //հղումը տրամադրվել է մասնակիցներին//: Մասնակիցների գրանցումը` սկսած ժամը 12:00-ից, ժողովի անցկացման սկիզբը` ժամը 12:20-ին:

Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ

«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ

2019թ. ՏԱՐԵԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԻ

Ամսաթիվ` 29.06.2020թ.

Վայր` իրական ժամանակի ռեժիմում Zoom հավելվածի միջոցով https://zoom.us/j/96394071683 հղումով

12:00 – 12:20

ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ ԳՐԱՆՑՈՒՄ

12:20 – 12:25

ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ ԳԱԳԻԿ ԶԱՔԱՐՅԱՆԻ ԲԱՑՄԱՆ ԽՈՍՔ

12:25 – 12:45

1. «Յունիբանկ» ԲԲԸ 2019թ. գործունեության վերաբերյալ Վարչության տարեկան հաշվետվության հաստատում:

Զեկուցող` Վարչության նախագահ Մեսրոպ Հակոբյան

12:45 – 13:05

2. «Յունիբանկ» ԲԲԸ 2019թ. ֆինանսական հաշվետվությունների հաստատում: «Յունիբանկ» ԲԲԸ 2019թ. ֆինանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ «Գրանթ Թորնթոն» աուդիտորական ընկերության եզրակացության ներկայացում:

Զեկուցող` Վարչության անդամ, Ֆինանսական տնօրեն - գլխավոր հաշվապահ Գոհար Գրիգորյան

13:05 – 13:20

3. «Յունիբանկ» ԲԲԸ Ներքին աուդիտի 2019թ. հաշվետվության հաստատում: Բանկի ներքին հսկողության համակարգի վերաբերյալ Ներքին աուդիտի եզրակացության ներկայացում:

Զեկուցող` Ներքին աուդիտի տնօրեն Հայկ Սուվարյան

13:20 – 13:30

4. «Յունիբանկ» ԲԲԸ Խորհրդի անդամների ընտրություն և քանակական կազմի հաստատում:

Զեկուցող` Ընդհանուր ժողովի նախագահ Գագիկ Զաքարյան

13:30 – 13:40

5. «Յունիբանկ» ԲԲԸ 2019թ. ֆինանսական արդյունքներով տարեկան շահութաբաժինների վճարման որոշման ընդունում:

Զեկուցող` Ընդհանուր Ժողովի նախագահ Գագիկ Զաքարյան

13:40 – 13:50

6. «Յունիբանկ» ԲԲԸ 2020թ. ֆինանսական գործունեության արտաքին աուդիտն անցկացնող անձի հաստատում:

Զեկուցող` Վարչության անդամ, Ֆինանսական տնօրեն - գլխավոր հաշվապահ Գոհար Գրիգորյան

13:50 – 14:05

7. 25.03.2020թ. «Յունիբանկ» ԲԲԸ Բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի որոշման և «Յունիբանկ» ԲԲԸ Կանոնադրության մեջ փոփոխությունների հաստատում:

Զեկուցող` Վարչության նախագահի տեղակալ, Իրավական սպասարկման և ժամկետանց պարտավորությունների հետբերման տնօրեն Օվսաննա Առաքելյան

14:05 – 14:15

8. «Յունիբանկ» ԲԲԸ մասնակիցների ընդհանուր ժողովի նախապատրաստման և վարման կարգ և «Յունիբանկ» ԲԲԸ Խորհրդի կանոնակարգ ներքին իրավական ակտերում փոփոխությունների հաստատում:

Զեկուցող` Վարչության նախագահի տեղակալ, Իրավական սպասարկման և ժամկետանց պարտավորությունների հետբերման տնօրեն Օվսաննա Առաքելյան


Հրավիրվածներ

ՀՀ կենտրոնական բանկի ներկայացուցիչներ
«Գրանթ Թորնթոն» աուդիտորական ընկերության ներկայացուցիչներ
Հայաստանյան կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ
Բանկի Խորհուրդ
Բանկի Վարչություն

29.06.2020թ . «ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ

ՏԱՐԵԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԻ ՕՐԱԿԱՐԳԻ 4-8 ՀԱՐՑԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՐՑ 4 . «Յունիբանկ» ԲԲԸ Խորհրդի անդամների ընտրություն և քանակական կազմի հաստատում

Առաջարկություն Խորհրդի անդամության թեկնածուների վերաբերյալ

Համաձայն «Յունիբանկ» ԲԲԸ 14.05.2020թ. Խորհրդի որոշման, Բանկի բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովին ներկայացվում են Խորհրդի անդամների ընտրության վերաբերյալ հետևյալ առաջարկությունները`

- Խորհրդի քանակական կազմը թողնել անփոփոխ,

- վերընտրել Խորհրդի անդամներ Գագիկ Զաքարյանին, Գեորգի Պիսկովին, Էդուարդ Զամանյանին, Հրահատ Արզումանյանին, Դավիթ Փափազյանին, Վարդան Աթայանին, Արտեմ Կոնստանդյանին:

Գագիկ Զաքարյան, Գեորգի Պիսկով ` «Յունիբանկ» ԲԲԸ բաժնետեր «Uniholding GG Limited» ընկերության լիազոր ներկայացուցիչներ (սովորական բաժնետոմսերի քանակը` 147,805,227 հատ, արտոնյալ բաժնետոմսերի քանակը` 32,010,000 հատ)

Էդուարդ Զամանյան` Բանկի բաժնետեր չի հանդիսանում

Հրահատ Արզումանյան` Բանկի բաժնետեր չի հանդիսանում

Դավիթ Փափազյան ` Բանկի բաժնետեր չի հանդիսանում

Վարդան Աթայան ` Բանկի բաժնետեր (սովորական բաժնետոմսերի քանակը` 5,483 հատ)

Արտեմ Կոնստանդյան ` Բանկի բաժնետեր չի հանդիսանում

ՀԱՐՑ 5 . «Յունիբանկ» ԲԲԸ 2019թ. ֆինանսական արդյունքներով

տարեկան շահութաբաժինների վճարման որոշման ընդունում

Առաջարկություն շահույթի բաշխման վերաբերյալ

Հաշվի առնելով «Յունիբանկ » ԲԲԸ 2019թ. ֆինանսական գործունեության արդյունքները ` Բանկի 14.05.2020 թ. Խորհրդի որոշմամբ բաժնետերերի ընդհանուր ժողովին առաջարկվում է.

- սովորական անվանական բաժնետոմսերի գծով տարեկան շահութաբաժիններ չվճարել, Բանկի` ըստ ՀՀՄՍ 1.326.981 հազ. ՀՀ դրամի չափով զուտ շահույթն ուղղել Բանկի հեռանկարային զարգացմանը, գլխավոր պահուստին հատկացնել 5%:

ՀԱՐՑ 6. «Յունիբանկ» ԲԲԸ 2020թ. ֆինանսական գործունեության արտաքին աուդիտն անցկացնող անձի հաստատում

Առաջարկություն Բանկի 2020 թ . Ֆինանսական գործունեության արտաքին աուդիտն անցկացնող անձի ընտրության վերաբերյալ

ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխան` 2020թ. տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտն իրականացնող անկախ աուդիտորական կազմակերպության ընտրության նպատակով Բանկի կողմից հայտարարվել էր մրցույթ, որին մասնակցության հայտ է ներկայացրել «Գրանթ Թորնթոն» ՓԲԸ-ն:

Մրցութային հանձնաժողովի` Բանկի Վարչության կողմից մրցույթը անցկացվել է, և արդյունքներն ամփոփվել են ՀՀ տարածքում գործող առևտրային բանկերի կողմից անկախ աուդիտորական կազմակերպության ընտրության կարգի և Բանկի ներքին իրավական ակտով սահմանված պահանջներին համապատասխան: 08.05.2020թ. Վարչության որոշմամբ, հիմք ընդունելով մրցութային առաջարկի արդյունքների գնահատումը, հաղթող է ճանաչվել «Գրանթ Թորնթոն» ՓԲԸ-ն: «Յունիբանկ» ԲԲԸ 14.05.2020թ. Խորհրդի որոշմամբ, բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի հաստատմանն է ներկայացվում «Գրանթ Թորնթոն» ՓԲԸ-ն որպես «Յունիբանկ» ԲԲԸ 2020թ. Ֆինանսական գործունեության արտաքին աուդիտն անցկացնող անձ:

ՀԱՐՑ 7 . 25.03.2020թ. «Յունիբանկ» ԲԲԸ Բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի որոշման և «Յունիբանկ» ԲԲԸ Կանոնադրության մեջ փոփոխությունների հաստատում

Համաձայն 14.05.2020թ. Խորհրդի որոշման, առաջարկվում է փոփոխություններ կատարել 25.03.2020թ. «Յունիբանկ» ԲԲԸ Բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի որոշման մեջ` արտոնյալ բաժնետոմսերի սեփականատերերի լիազորությունները հստակեցնելու անհրաժեշտությամբ պայմանավորված, և վերաշարադրել Կանոնադրության 4-րդ գլխի 4.1 կետը, հեռացնել 4.7 կետը, վերաշարադրել 5-րդ գլխի 5.4, 5.5 և 5.6 կետերը, 6-րդ գլխի 6.7 կետը, 7-րդ գլխի 7.5, 7.6 կետերը, 7.10 կետի առաջին նախադասությունը և ա) ենթակետը, 8-րդ գլխում ավելացնել 8.7 կետը, վերաշարադրել 10-րդ գլխի 10.25 կետը, 10.1 գլխի 10.1.1 կետի թ) ենթակետը, վերաշարադրել 11-րդ գլխի 11.13 կետի վերջին նախադասությունը և 11.18 կետը:

Կանոնադրության փոփոխությունների նախագիծը տեղադրված է Բանկի ինտերնետային կայքում «Յունիբանկ» ԲԲԸ Կանոնադրության մեջ փոփոխությունների հաստատում հղումով:

Համաձայն 14.05.2020թ. Խորհրդի որոշման, առաջարկվում է «Յունիբանկ» ԲԲԸ Կանոնադրության փոփոխությունները ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից գրանցելուց հետո թողարկել 4,778,261 /չորս միլիոն յոթ հարյուր յոթանասունութ հազար երկու հարյուր վաթսունմեկ/ հատ Բ դասի լրացուցիչ փոխարկվող արտոնյալ բաժնետոմս 27% հաստատագրված տարեկան շահութաբաժնով, յուրաքանչյուրը 100 /մեկ հարյուր/ ՀՀ դրամ անվանական արժեքով` բաց բաժանորդագրության միջոցով տեղաբաշխմամբ:

ՀԱՐՑ 8. «Յունիբանկ» ԲԲԸ մասնակիցների ընդհանուր ժողովի նախապատրաստման և վարման կարգ  և «Յունիբանկ» ԲԲԸ Խորհրդի կանոնակարգ  ներքին իրավական ակտերում փոփոխությունների հաստատում

Համաձայն 14.05.2020թ. Խորհրդի որոշման, առաջարկվում է փոփոխություններ կատարել «Յունիբանկ» ԲԲԸ մասնակիցների ընդհանուր ժողովի նախապատրաստման և վարման կարգ> և «Յունիբանկ» ԲԲԸ Խորհրդի կանոնակարգ ներքին իրավական ակտերում` «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի և «Յունիբանկ» ԲԲԸ Կանոնադրության պահանջներին դրանց դրույթները համապատասխանեցնելու նպատակով:

«Յունիբանկ» ԲԲԸ մասնակիցների ընդհանուր ժողովի նախապատրաստման և վարման կարգում 2-րդ գլխի 2.1.9 կետը և 4-րդ գլխի 4.2 կետը վերաշարադրել նոր խմբագրությամբ:

«Յունիբանկ» ԲԲԸ Խորհրդի կանոնակարգում 2-րդ գլխի 2.8, 2.10, 2.11, 2.16, 2.17.20, 2.17.32 կետերը, 3-րդ գլխի 3.8 կետը վերաշարադրել նոր խմբագրությամբ:

Փոփոխությունների նախագիծը տեղադրված է Բանկի ինտերնետային կայքում «Յունիբանկ» ԲԲԸ մասնակիցների ընդհանուր ժողովի նախապատրաստման և վարման կարգ և «Յունիբանկ» ԲԲԸ Խորհրդի կանոնակարգ ներքին իրավական ակտերում փոփոխությունների հաստատում հղումով:

«Յունիբանկ» ԲԲԸ 2019թ. ֆինանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ «Գրանթ Թորնթոն» աուդիտորական ընկերության եզրակացություն

Հաշվետվություն «Յունիբանկ» ԲԲԸ 2019թ. գործունեության վերաբերյալ

«Յունիբանկ» ԲԲԸ Ներքին աուդիտի 2019թ. տարեկան հաշվետվություն

«Յունիբանկ» ԲԲԸ մասնակիցների ընդհանուր ժողովի նախապատրաստման և վարման կարգը

«Յունիբանկ» ԲԲԸ խորհրդի կանոնակարգ

«Յունիբանկ» ԲԲԸ կանոնադրությունը

«Յունիբանկ» ԲԲԸ բաժնետերերի 2019թ. տարեկան ընդհանուր ժողովի արձանագրություն (29.06.2020թ.)


Հարգելի բաժնետերեր, հարցերի դեպքում կարող եք դիմել Բանկի Աշխատակազմ հետևյալ հեռախոսահամարով` +374 10 59-22-36 /ներքին 310 և 302/:


РАСПОРЯДОК

ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

АКЦИОНЕРОВ ОАО “ЮНИБАНК” ЗА 2019 ГОД

Дата проведения: 29.06.2020г.

Место проведения: в режиме реального времени с помощью приложения Zoom по ссылке https://zoom.us/j/96394071683

12:00 – 12:20

РЕГИСТРАЦИЯ АКЦИОНЕРОВ

12:20 – 12:25

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОБРАНИЯ ГАГИКА ЗАКАРЯНА

12:25 – 12:45

1. Утверждение годового отчета Правления о деятельности ОАО “Юнибанк” за 2019г.

Докладчик - председатель Правления Месроп Акопян

12:45 – 13:05

2. Утверждение финансовых отчетов ОАО “Юнибанк” за 2019г. Заключение аудиторской компании “Грант Торнтон” о финансовых отчетах ОАО “Юнибанк” за 2019г.

Докладчик - член Правления, Финансовый директор - главный бухгалтер
Гоар Григорян

13:05 – 13:20

3. Утверждение отчета Внутреннего аудита за 2019г. Заключение Внутреннего аудита о системе внутреннего контроля ОАО “Юнибанк”.

Докладчик - директор Внутреннего аудита А йк Суварян

13:20 – 13:30

4. Избрание членов Совета и утверждение количественного состава Совета ОАО “Юнибанк”.

Докладчик - председатель Общего Собрания Гагик Закарян

13:30 – 13:40

5. Решение о выплате годовых дивидендов по финансовым результатам ОАО “Юнибанк” за 2019г.

Докладчик - председатель Общего Собрания Гагик Закарян

13:40 – 13:50

6. Утверждение лица для проведения внешнего аудита финансовой деятельности ОАО “Юнибанк” 2020г.

Докладчик - член Правления, Финансовый директор - главный бухгалтер
Гоар Григорян

13:50 – 14:05

7. Утверждение изменений в решении Внеочередного общего собрания акционеров ОАО “Юнибанк” от 25.03.2020г. и в Уставе ОАО “Юнибанк”.

Докладчик - заместитель председателя Правления, директор по правовому обслуживанию и возврату просроченной задолженности Овсанна Аракелян

14:05 – 14:15

8. Утверждение изменений во внутренних правовых актах “Порядок подготовки и проведения Общего собрания участников ОАО “Юнибанк”” и “Положение о Совете ОАО “Юнибанк””.

Докладчик - заместитель председателя Правления, директор по правовому обслуживанию и возврату просроченной задолженности Овсанна Аракелян

Приглашенные

Представители центрального банка РА

Представители аудиторской компании “Грант Торнтон”

Представители армянских организаций

Совет Банка

Правление Банка


ИНФОРМАЦИЯ ПО ВОПРОСАМ 4-8 ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

ОАО “ЮНИБАНК” 29.06.2020 г.

ВОПРОС 4 . Избрание членов Совета и утверждение количественного состава Совета ОАО “Юнибанк”

Предложение Совета о кандидатах для избрания в члены Совета

Согласно решению Совета ОАО “Юнибанк” от 14.05.2020г, Годовому общему собранию акционеров Банка представляются следующие предложения о выборах в Совет:

- количественный состав Совета оставить без изменений,

- переизбрать членов Совета Гагика Закаряна, Георгия Пискова, Эдуарда Заманяна, Граата Арзуманяна, Давида Папазяна, Вардана Атаяна, Артема Констандяна

Гагик Закарян, Георгий Писков - уполномоченные представители акционерa ОАО “Юнибанк” компании “Uniholding GG Limited” (количество обыкновенных акций – 147,805,227 штук, количество привилегированных акций – 32,010,000 штук)

Эдуард Заманян – не является акционером Банка

Граат Арзуманян - не является акционером Банка

Давид Папазян - не является акционером Банка

Вардан Атаян – акционер Банка (количество обыкновенных акций – 5,483 штуки)

Артем Констандян - не является акционером Банка

Биографические данные кандидатов для избрания в члены Совета

Гагик Тигранович Закарян

Дата рождения: 09.04.1965г.

Образование

В 1988г. окончил Московский Авиационный Институт им. Орджоникидзе

В 2004г. окончил Международную Московскую финансово-банковскую школу

Трудовая деятельность за последние 10 лет

С 2013г. по настоящее время – Президиум Совета Ассоциации Российских Банков, член Президиума

“Национальный Банковский Журнал”, член наблюдательного Совета

Международная Ассоциация денежных переводов РФ (IAMTN), президент

С 2009г. по настоящее время – СЗАО “Ресо” (РА), председатель Совета директоров

С 2006г. по настоящее время - АО КБ “Юнистрим”, председатель Совета директоров

С 2001г. по настоящее время – ОАО “Юнибанк” (РА), председатель Совета

2000-2015гг. – ООО “Юниаструм Банк” (РФ), президент

Георгий Игоревич Писков

Дата рождения: 31.10.1963г.

Образование

1980-1987гг. - Московский Авиационный Институт, инженер-системотехник

В 2000г. окончил Институт инвестиционного управления и исследований, Великобритания, сертификат “Управление инвестициями”

В 2005г. окончил Российскую Экономическую Академию им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук

Трудовая деятельность за последние 10 лет

С 2014г. по настоящее время - Protobase Laboratories Ltd, председатель, исполнительный директор

С 2006г. по настоящее время - АО КБ “Юнистрим”, член Совета директоров

С 2002г. по настоящее время – ОАО “Юнибанк” (РА), член Совета

1994-2015гг. – ООО “Юниаструм Банк” (РФ), председатель Совета

Эдуард Бабкенович Заманян

Дата рождения: 12.05.1962г.

Образование

В 1985г. окончил Институт Управления им. Орджоникидзе, РФ

Трудовая деятельность за последние 10 лет

С 2019г. – по настоящее время – ИП Эдуард Заманян, консультационные услуги

2017-2018гг. – ЗАО “Глобэксбанк”, советник президента

2013 – 2019гг. – АО КБ “Юнистрим”, член Совета директоров

2007г. – по настоящее время – Национальное бюро кредитных историй, член Совета директоров

С 2006г. по настоящее время – ОАО “Юнибанк” (РА), член Совета

Граат Мамиконович Арзуманян

Дата рождения: 30.12.1965г.

Образование

В 1990г. с отличием окончил Московский Государственный Университет им Н. Баумана

В 2002г. с отличием окончил Финансовую Академию при Правительстве РФ

Трудовая деятельность за последние 10 лет

С 2014г. по настоящее время – ОАО “Юнибанк” (РА), член Совета

С 08.2014г. по настоящее время – АКБ “Трансстройбанк” (АО) Российская Федерация, председатель Совета директоров

С 08.2014г. по настоящее время – АКБ “Трансстройбанк” (АО) Российская Федерация, Вице-президент

03.2007-08.2014гг. – АКБ “Трансстройбанк” (АО), председатель Правления

Давид Ваганович Папазян

Дата рождения: 23.11.1981г.

Образование

В 2003г. окончил Sciences-po Paris, Diploma of the International Program с отличием, международные отношения

В 2006г. окончил ESSEC Business School, степень MBA с отличием, финансист

Трудовая деятельность за последние 10 лет

С мая 2019г. по настоящее время – “Государственный фонд национальных интересов Республики Армения”, генеральный директор

С 2017г. по настоящее время – ОАО “Юнибанк” (РА), член Совета

С 2009г. по настоящее время – Management of HNW capital, принципал

2009-2014гг. – Innova, Moscow & Luxembourg, член Совета директоров

Вардан Гренаевич Атаян

Дата рождения: 05.05.1969г.

Образование

В 1990г. окончил Ереванский институт народного хозяйства

В 1995г. окончил Объединенный Венский Институт (курс рыночной экономики и финансового анализа)

Трудовая деятельность за последние 10 лет

С 2018г. по настоящее время - ОАО “Юнибанк” (РА), член Совета

С 2017-2018гг. - ОАО “Юнибанк”, советник председателя Совета

2001-2017гг. - ОАО “Юнибанк”, председатель Правления

Артем Георгиевич Констандян

Дата рождения: 25.01.1974г.
Образование

1991-1996гг. - Финансовая академия при Правительстве РФ, квалификация – экономист по специальности мировая экономика

1996-2000гг. - Аспирантура Финансовой академии при Правительстве РФ, кандидат экономических наук

Трудовая деятельность за последние 10 лет

Российское агентство по страхованию экпорта и инвестиций (ЭКСАР), член Совета директоров

МСП-банк, член Наблюдательного совета

Совет “Юрисдикция Армения”, член Совета

Фонд развития и поддержки арменоведческих исследований “Анив”, председатель Попечительского совета
С 2018г. по настоящее время - ОАО “Юнибанк” (РА), член Совета

2012-2018гг. - ЗАО “Ардшинбанк”, член Совета

2010-2015гг. - ОАО “Промсвязьбанк”, президент, председатель Правления

2007-2010гг. - ОАО “Промсвязьбанк”, первый вице-президент

ВОПРОС 5 . Решение о выплате годовых дивидендов по финансовым результатам ОАО “Юнибанк” за 2019 г.

Предложение о распределении прибыли

Учитывая результаты финансовой деятельности ОАО “Юнибанк” за 2019г, Общему собранию акционеров решением Совета Банка от 14.05.2020г. предлагается:

- не выплачивать годовые дивиденды по обыкновенным именным акциям, чистую прибыль Банка в размере 1.326.981 тыс. драм РА по МСФО направить на перспективное развитие Банка, в главный резервный фонд выделить 5%.

ВОПРОС 6 . Утверждение лица для проведения внешнего аудита финансовой деятельности

ОАО “Юнибанк” 2020 г.

Предложение о выборе лица для проведения внешнего аудита финансовой деятельности Банка 2020г.

Согласно требованиям законодательства РА, в целях избрания независимой аудиторской компании для проведения аудита годовой финансовой отчетности 2020г., Банком был объявлен конкурс, на участие в котором была подана заявка от ЗАО “Грант Торнтон”.

Со стороны Правления Банка как Конкурсной комиссии конкурс был проведен, и результаты были подведены согласно порядку избрания независимой аудиторской компании со стороны действующих на территории РА коммерческих банков и в соответствии с требованиями, установленными внутренним правовым актом Банка. Решением Правления от 08.05.2020г. на основе результатов оценки конкурсного предложения, победителем было признано ЗАО “Грант Торнтон”. Решением Совета от 14.05.2020г. на утверждение Общего собрания акционеров Банка представляется ЗАО “Грант Торнтон” в качестве компании для осуществления внешнего аудита финансовой деятельности ОАО “Юнибанк” 2020г.

ВОПРОС 7 . Утверждение изменений в решении Внеочередного общего собрания акционеров ОАО “Юнибанк” от 25.03.2020 г. и в Уставе ОАО “Юнибанк”

Решением Совета от 14.05.2020г. предлагается внести изменения в решение Внеочередного общего собрания акционеров ОАО “Юнибанк” от 25.03.2020г., в связи с необходимостью конкретизации полномочий владельцев привилегированных акций, и переизложить пункт 4.1, удалить пункт 4.7 главы 4, переизложить пункты 5.4, 5.5 и 5.6 главы 5, пункт 6.7 главы 6, пункты 7.5, 7.6, первое предложение и подпункт а) пункта 7.10 главы 7, добавить пункт 8.7 в главу 8, переизложить пункт 10.25 главы 10, подпункт (и) пункта 10.1.1 главы 10.1, переизложить последнее предложение пункта 11.13 и пункт 11.18 главы 11 Устава.

Проект изменений в Устав размещен на интернет-странице Банка по ссылке.

Решением Совета от 14.05.2020г. предлагается после регистрации изменений в Уставе ОАО “Юнибанк” со стороны центрального банка РА, выпустить дополнительные конвертируемые привилегированные акции класса Б с фиксированным годовым дивидендом в размере 27% в количестве 4,778,261 (четыре миллиона семьсот семьдесят восемь тысяч двести шестьдесят одна) штука, номинальной стоимостью 100 (сто) драм РА каждая, с произведением размещения путем открытой подписки.

ВОПРОС 8. Утверждение изменений во внутренних правовых актах “Порядок подготовки и проведения Общего собрания участников ОАО “Юнибанк”” и “Положение о Совете ОАО “Юнибанк””

Решением Совета от 14.05.2020г. предлагается внести изменения во внутренние правовые акты “Порядок подготовки и проведения Общего собрания участников ОАО “Юнибанк”” и “Положение о Совете ОАО “Юнибанк”” в целях приведения их положений в соответствие с требованиями закона РА “О банках и банковской деятельности” и Устава ОАО “Юнибанк”.

В “Порядке подготовки и проведения Общего собрания участников ОАО “Юнибанк”” пункт 2.1.9 главы 2 и пункт 4.2 главы 4 переизложить в новой редакции.

В “Положении о Совете ОАО “Юнибанк”” пункты 2.8, 2.10, 2.11, 2.16, 2.17.20, 2.17.32 главы 2, пункт 3.8 главы 3 переизложить в новой редакции.

Проект изменений размещен на интернет-странице Банка по ссылке.


Отчет о деятельности ОАО “Юнибанк” за 2019г.

Годовой отчет внутреннего аудита ОАО “Юнибанк” за 2019г.