07.11.2022թ. խորհրդի որոշմամբ ՀՀ դրամով ավանդատեսակներում նախատեսված փոփոխությունը չեղարկվել է

07.11.2022թ. խորհրդի որոշմամբ ՀՀ դրամով ավանդատեսակներում նախատեսված փոփոխությունը չեղարկվել է
16.11.2022 «Յունիբանկ» ԲԲԸ-ի Խորհրդի 15.11.2022թ.-ի որոշման համաձայն, կատարվել է փոփոխություն 07.11.2022թ. Խորհրդի որոշման 8-րդ կետում, մասնավորապես, չեղարկվել է ՀՀ դրամով ավանդների տոկոսադրույքների փոփոխությունը:
 
21.11.2022թ.-ից «Դասական», «Կուտակային» և «Prive» ավանդատեսակների պայմաններում կկատարվեն փոփոխություններ՝  համաձայն կից հավելվածների.
 

«Դասական» ավանդատեսակ

Ավանդի հիմնական պայմաններ

Ավանդի ներդրման արժույթ

ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար

Եվրո

RUR

Ավանդի ներդրման նվազագույն գումար

100,000

200

200

20,000

Ավանդի ներդրման ժամկետ

Տոկոսների վճարման կարգ

Տարեկան տոկոսադրույք

30-90 օր

ամենամսյա

Քարտային հաշիվ

Բանկային հաշիվ

5.05%

-

-

-

Ժամկետի վերջում

5.25%

-

-

-

91-180 օր

ամենամսյա

Քարտային հաշիվ

Բանկային հաշիվ

7.35%

0.25%

-

0.5%

Ժամկետի վերջում

7.55%

0.25%

-

1.5%

181 – 365 օր

ամենամսյա

Քարտային հաշիվ

Բանկային հաշիվ

8.75%

2.25%

-

0.5%

Ժամկետի վերջում

9 %

2.5%

-

1.5%

366 – 549 օր

ամենամսյա

Քարտային հաշիվ

Բանկային հաշիվ

9.25%

3%

1.2%

3%

Ժամկետի վերջում

9.5%

3.25%

1.5%

3.5%

550 – 730 օր

ամենամսյա

Քարտային հաշիվ

Բանկային հաշիվ

9.55%

3.25%

1.5%

3%

Ժամկետի վերջում

9.75%

3.5%

1.6%

3.5%

Ավանդի առավելագույն գումար

100,000,000* AMD

200, 000 * USD

1 00 , 000 * EUR

10,000,000*RUR

*Առավելագույն գումարը գերազանցող ավանդների համար տոկոսադրույքները սահմանվում են պայմանագրային հիմունքներով

Ժամկետային ավանդ, որը նախատեսված է ռեզիդենդ և ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց համար

Տոկոսների վճարման պայմաններն իրականացվում են ավանդատուի ցանկությամբ` ժամկետի վերջում կամ ամենամսյա , ավանդատուի բանակային հաշվին կամ քարտային հաշվին :Տոկոսների կապիտալացում չի իրականացվում:

Բոլոր ավանդատուներին տրամադրվում է նվեր` UNIPAY կոմունալ վճարումների միասնական համակարգի քարտ, իրավաբանական անձանց` «Ինտերնետ Բանկ-Հաճախորդ» համակարգ


«Կուտակային» ավանդատեսակ

Ավանդի հիմնական պայմաններ

Ավանդի ներդրման արժույթ

ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար

ԵՎՐՈ

ՌԴ ռուբլի

Ավանդի ներդրման նվազագույն գումարը

50,000

100

100

10,000

Ավանդի ներդրման ժամկետ

Տոկոսների վճարման կարգը

Տարեկան տոկոսադրույք

181-365 

օր

Ամենամսյա

Քարտային հաշիվ/Բանկային հաշիվ

9%

2.25%

-

_

Ժամկետի վերջում

9.25%

2.5%

-

_

366 – 549

օր

Ամենամսյա

Քարտային հաշիվ/Բանկային հաշիվ

9.25%

3.0%

1.2%

_

Ժամկետի վերջում

9.5%

3.25%

1.5%

_

550 – 730

օր

Ամենամսյա

Քարտային հաշիվ/Բանկային հաշիվ

9.75%

3.25%

1.5%

_

Ժամկետի վերջում

10%

3.5%

1.6%

_

Ավանդի առավելագույն գումար

100,000,000*

AMD

200,000* USD

100,000* EUR

10,000,000*

RUR

* Առավելագույն գումարը գերազանցող ավանդների համար տոկոսադրույքները սահմանվում են պայմանագրային:

Ժամկետային ավանդ,որը նախատեսված է ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց համար:

Տոկոսների վճարման պայմաններն իրականացվում են ամենամսյա հիմունքներով, ավանդատուի բանկային կամ քարտային հաշվին, հնարավոր է նաև իրականացնել տոկոսների կապիտալացում:

Ավանդի համալրում թույլատրվում է կատարել առանց գումարային և քանակային սահմանափակման`ավանդի գործողության ողջ ընթացքում:

Ավանդի արժույթի փոխարկում թույլատրվում է կատարել առանց գումարային և քանակային սահմանափակման` ավանդի գործողության ողջ ժամկետի ընթացքում:

Բոլոր ավանդատուներին տրամադրվում է նվեր` UNIPAY կոմունալ վճարումների միասնական համակարգի քարտ, իրավաբանական անձանցէ «Ինտերնետ Բանկ-Հաճախորդ» համակարգ:

«Դասական» ավանդատեսակ

Ավանդի ներդրման արժույթ

ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար

ԵՎՐՈ

ՌԴ ռուբլի

Ավանդի ներդրման նվազագույն գումար

20.000.000

50.000

50.000

3.000.000

Ավանդի ներդրման ժամկետ

Տոկոսների վճարման կարգ

Տարեկան տոկոսադրույք

30-90 օր

ամենամսյա

Քարտային հաշիվ

Բանկային հաշիվ

5.05%

-

-

-

Ժամկետի վերջում

5.25%

-

-

-

91-180 օր

ամենամսյա

Քարտային հաշիվ

Բանկային հաշիվ

7.35%

0.25%

-

0.5%

Ժամկետի վերջում

7.55%

0.25%

-

1.5%

181 – 365 օր

ամենամսյա

Քարտային հաշիվ

Բանկային հաշիվ

8.75%

2.25%

-

0.5%

Ժամկետի վերջում

9%

2.5%

-

1.5%

366 – 549 օր

ամենամսյա

Քարտային հաշիվ

Բանկային հաշիվ

9.25%

3%

1.2%

3%

Ժամկետի վերջում

9.5%

3.25%

1.5%

3.5%

550 – 730 օր

ամենամսյա

Քարտային հաշիվ

Բանկային հաշիվ

9.55%

3.25%

1.5%

3%

Ժամկետի վերջում

9.75%

3.5%

1.6%

3.5%

Ավանդի առավելագույն գումար

100,000,000* AMD

200.000* USD

2 00 .000* EUR

16,000,000*

RUR

*Առավելագույն գումարը գերազանցող ավանդների համար տոկոսադրույքները սահմանվում են պայմանագրային հիմունքներով

Ավանդը նախատեսված է ռեզիդենդ իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց համար

Տոկոսների վճարման պայմաններն իրականացվում են ավանդատուի ցանկությամբ` ժամկետի վերջում կամ ամենամսյա, ավանդատուի բանակային հաշվին կամ քարտային հաշվին :Տոկոսների կապիտալացում չի իրականացվում:

Ավանդի գծով հաշվեգրված տոկոսագումարն ենթակա է հարկման եկամտահարկով` ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխան, որի դրույքաչափն է 10%: Ավանդատուին վճարվում է արդեն իսկ հարկված տոկոսագումարը:

Ժամկետային ավանդի գումարի վրա տոկոսը հաշվեգրվում է ավանդը բանկ մուտք լինելու օրվանից մինչև այն ավանդատուին վերադարձնելու կամ Ավանդատուի ավանդային հաշվից այլ հիմքերով դուրս գրելու օրվան նախորդող օրը:

Ավանդի 181 օր և ավելի ժամկետով ձևակերպելու դեպքում, ավանդատուի նախաձեռնությամբ ավանդային պայմանագրի ժամկետի սկզբից 91 օր հետո վաղաժամկետ խզման դպքում (միայն ֆիզիկական անձանց համար) ավանդային տոկոսադրույքը հաշվարկվում է համաձայն հետևյալ դրույքաչափերի` AMD/USD/EUR համաձայնաբար 3% 1% 0.1% տարեկան` բանկում դրամական միջոցների փաստացի ներդրման ժամանակահատվածի համար/եթե խզումը կատարվում է մինչև 91 օրը, ապա տոկոսադրույքը կազմում է 0% տարեկան/:


Բանկի ավանդների վերաբերյալ առավել մանրամասն տեղեկատվության համար այցելեք կայքի «Ավանդներ» բաժինը:

Յունիբանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից:
Տեղեկատու կենտրոն՝ + 374 10 59 55 55

Վերադառնալ ցանկին


Ծանոթացեք նաեվ