ԱՀԸ-ի ծրագրով անշարժ գույքի վերանորոգում

Ազգային Հիփոթեքային Ընկերության վերաֆինանսավորման ծրագրի շրջանակներում բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգման համար տրամադրվող վարկ

ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ԳՈՒՄԱՐ

20,000,000 ՀՀ դրամ

ՏԱՐԵԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔ

11,7%

ԺԱՄԿԵՏ

Մինչև 120 ամիս


ՀՀ բնակավայրերի տարածաշրջանային բաժանում

Տարածաշրջան

Բնակավայր

I

Երևան

II

Գյումրի, Վանաձոր, Աբովյան, Ջրվեժ, Ձորաղբյուր, Էջմիածին

Վարկավորման համար պահանջվող անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը

Բնակարան ( առանձնատուն ) վերանորոգելու նպատակով վարկ ստանալու համար ներկայացվող անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ

1. Դիմում (սահմանված ձևով)

2. Անձնագիրը

3. Սոցիալական քարտը

4. Տեղեկանք աշխատանքի վայրից, որում նշված է հաճախորդի զբաղեցրած պաշտոնը, ամսական աշխատավարձի չափը կամ եկամուտների հայտարարագիրը (սահմանված ձևով)

5. Եթե հաճախորդը ունի սեփական բիզնես, ապա ներկայացվում են` կանոնադրությունը (պատճեն), տեղեկանք պետ. ռեգիստրից կանոնադրության վերջին փոփոխուփյունների վերաբերյալ և եկամուտների հայտարարագիրը (սահմանված ձևով),

6. Վերանորոգվող գույքի բոլոր սեփականատերերի անձնագրերը, աչափահասների համար ծննդյան վկայականները,

7. Եթե կան Հայաստանից μացակայող սեփականատերեր, ապա նրանց՝ նոտարով հաստատված համաձայնությունը և նոտարի կողմից հաստատված թարգմանությունը, անձնագրերի պատճեները

8. Վերանորոգվող գույքի սեփականության վկայականը

9. Գրավադրվող գույքի ծագման հիմքերը

10. Միասնական տեղեկանք սահմանափակումների վերաμերյալ ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի ռեգիստրի պետական կոմիտեից (վարկի տրամադրման դրական եզրակացություն ստանալուց հետո)

11. Վերանորոգվող անշարժ գույքի լուսանկարները,

12. Այլ փաստաթղթեր

Եթե գնորդը ամուսնացած է՝

13. Ամուսնու անձնագիրը

14. Ամուսնության վկայականը

15. Ամուսնու համաձայնությունը վարկ ստանալու, բնակարանը գրավադրելու վերաբերյալ

Անհրաժեշտության դեպքում՝

16. Երրորդ անձի երաշխավորությունը (երաշխավորողի անձը և վճարունակությունը հավաստող փասթաթղթեր` ֆինանսական հաշվետվություններ և այլն):

17. «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով կարող է սպառողից «Ճանաչիր քո հաճախորդին» («Know your customer») սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ այլ տեղեկություններ, ինչպես նաև բանավոր հաղորդակցման ընթացքում լրացուցիչ հարցեր տալ սպառողին:

«Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն»` www.fininfo.am
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` «ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ» ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ, ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ և ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՇՏԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Է:

Տեղեկատու կենտրոն` +37410 59 55 55

Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման կայացման ժամկետները

Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման կայացման առավելագույն ժամկետը

Վարկային հայտը ներկայացնող անձի կողմից բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո` 4 աշխատանքային օր

Վարկային հայտ ներկայացնողին որոշման մասին տեղեկացնելու առավելագույն ժամկետը

1 աշխատանքային օր

Վարկը վարկառուին տրամադրելու առավելագույն ժամկետը

Գրավի պետական գրանցում ստանալուց հետո` 1 աշխատանքային օրՎերադառնալ ցանկին