ԱՀԸ-ի ծրագրով անշարժ գույքի կառուցապատում

Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման կայացման ժամկետները

Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման կայացման առավելագույն ժամկետը

Վարկային հայտը ներկայացնող անձի կողմից բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո` 4 աշխատանքային օր

Վարկային հայտ ներկայացնողին որոշման մասին տեղեկացնելու առավելագույն ժամկետը

1 աշխատանքային օր

Վարկը վարկառուին տրամադրելու առավելագույն ժամկետը

Գրավի պետական գրանցում ստանալուց հետո` 1 աշխատանքային օր

Վարկավորման համար պահանջվող անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը

Բիզնես տարածք գնելու նպատակով վարկ ստանալու համար
ներկայացվող անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ

Ներկայացնում է գնորդը՝

1. Դիմում (սահմանված ձևով)

2. Անձնագիրը

3. Սոցիալական քարտը

4. Տեղեկանք բնակության վայրից (3-րդ ձև)

5. Տեղեկանք աշխատանքի վայրից, որում նշված է հաճախորդի զբաղեցրած պաշտոնը, ամսական աշխատավարձի չափը կամ եկամուտների հայտարարագիրը (սահմանված ձևով)

6. Եթե հաճախորդն ունի սեփական բիզնես, ապա ներկայացվում են` կանոնադրությունը (պատճեն), տեղեկանքը պետ. ռեգիստրից կանոնադրության վերջին փոփոխությունների վերաբերյալ և եկամուտների հայտարարագիրը (սահմանված ձևով),

7. Այլ փաստաթղթեր

Եթե գնորդը ամուսնացած է՝

8. Ամուսնու անձնագիրը

9. Ամուսնության վկայականը

10. Ամուսնու համաձայնությունը վարկ ստանալու, բնակարան գնելու և գրավադրելու վերաբերյալ

Անհրաժեշտության դեպքում՝
11. Երրորդ անձի երաշխավորությունը (երաշխավորողի անձը և վճարունակությունը հավաստող փաստթաթղթեր` ֆինանսական հաշվետվություններ և այլն),

Ներկայացնում է վաճառողը`

12. Գնվող տարածքի բոլոր սեփականատերերի անձնագրերը կամ ծննդյան վկայականները

13. Եթե սեփականատեր հանդիսանում է իրավաբանական անձը, ապա՝ պետ. ռեգիստրի վկայականը, կանոնադրությունը, տեղեկանք պետ. ռեգիստրից կանոնադրության վերջին փոփոխությունների վերաբերյալ, ժողովի որոշում օտարելու վերաբերյալ

14. Վաճառողի սոցիալական քարտը

15. Եթե կան Հայաստանից բացակայող սեփականատերեր, ապա նրանց՝ նոտարով հաստատված համաձայնությունը և նոտարի կողմից հաստատված թարգմանությունը, անձնագրերի պատճեները,

16. Գնվող գույքի սեփականության վկայականը,

17. Գրավադրվող գույքի ծագման հիմքերը,

18. Միասնական տեղեկանք սահմանափակումների վերաբերյալ ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի ռեգիստրի պետական կոմիտեից (վարկի տրամադրման դրական եզրակացություն ստանալուց հետո),

19. Գնվող բիզնես տարածքի լուսանկարները

Եթե սեփականատերը(երը) ամուսնացած է (են)՝

20. ամուսնու անձնագիրը,

21. ամուսնության վկայականը,

22. ամուսնու համաձայնությունը գույքը վաճառելու վերաբերյալ


«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով կարող է սպառողից «Ճանաչիր քո հաճախորդին» («Know your customer») սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ այլ տեղեկություններ, ինչպես նաև բանավոր հաղորդակցման ընթացքում լրացուցիչ հարցեր տալ սպառողին:

«Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն»` www.fininfo.am
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` «ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ» ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ, ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ և ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՇՏԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Է:Վերադառնալ ցանկին