Բանկային քարտերի տրամադրման և սպասարկման կարգ

Visa միջազգային և ArCa վճարային համակարգերի բանկային քարտերի տրամադրման և սպասարկման կարգ


Քարտի տրամադրումը
Քարտի սպասարկումը
Բանկային քարտի կորստի կամ գողանալու դեպքում ձեռնարկվող միջոցառումները
Քարտի և ծածկագրի օգտագործման և պահպանման կանոնները
Հաշվի վարկավորում/օվերդրաֆտ

Քարտի տրամադրումը

Visa միջազգային և ArCa վճարային համակարգերի բանկային քարտերի տրամադրումն ու սպասարկումն իրականացվում է հետևյալ կարգով.

  • հաճախորդը ներկայանում է բանկի գլխամասային գրասենյակ կամ մասնաճյուղ,
  • ծանոթանում է բանկային քարտերի տրամադրման, սպասարկման պայմաններին և սակագներին,
  • լրացնում է համապատասխան դիմումի ձևը,
  • կանխիկ կամ անկանխիկ եղանակով կատարում է բանկի սակագներով սահմանված վճարները:

Բանկը քարտ տրամադրելու վերաբերյալ կայացնում է որոշում երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում: Դրական որոշման դեպքում կնքվում է քարտի տրամադրման և սպասարման վերաբերյալ պայմանագիր: Պայմանագրի կնքման պահից հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում պատրաստվում և քարտապանին է տրամադրվում քարտը և PIN-կոդը: Քարտ ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերն են անձնագիրը և սոցիալական քարտը:

Քարտը տրամադրվում է հաճախորդին նույնականացնելուց հետո միայն, որից հետո հաճախորդը ստորագրում է քարտի դարձերեսին: Քարտը PIN ծրարի հետ մեկտեղ տրամադրվում է հաճախորդին անձամբ` միայն անձնագիրը և անհրաժեշտ վճարումների կատարումը հավաստող անդորրագրերը ներկայացնելուց հետո: PIN կոդն իրենից ներկայացնում է թվային կոդ, որը տրամադրվում է քարտապանին հատուկ փակ ծրարով և օգտագործվում է նրա կողմից ` կանխիկ միջոցներ ստանալու և/կամ վճարումներ կատարելու նպատակով: Յուրաքանչյուր քարտի համար տրամադրվում է անհատական PIN կոդ: Երեք անգամ անընդմեջ PIN-կոդի սխալ մուտքագրման դեպքում քարտը բռնագրավվում է կամ դադարեցվում է նրա գործողությունը: Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում քարտը բռնագրավելու հետ կապված առևտրային կազմակերպության կամ այլ բանկերի բռնագրավում իրականացնող աշխատակիցների գործողությունների համար:

Մինչև քարտի փաստացի ստացումը հաճախորդը ստորագրում է PIN ծրարի վրա, ինչը հավաստում է PIN ծրարի (փակ վիճակում) և քարտի ստացումը:

Քարտ ստանալու (քարտային հաշիվ բացելու) համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո քարտի տրամադրման և ակտիվացման ժամկետը կազմում է մինչև 5 աշխատանքային օր:

Քարտի վրա ստորագրության բացակայությունը կամ ստորագրության նմուշի հետ ստորագրության չհամընկնելը, քարտը չսպասարկելու համար օրինական հիմք է հանդիսանում: Նման քարտը կարող է բռնագրավվել առանց որևէ անձի նկատմամբ քարտի բռնագրավման հետ կապված հատուցում պահանջելու իրավունքի:

Քարտը վավեր է մինչև դրա վրա նշված ամսվա վերջին օրը: Քարտի գործողության ժամկետը լրանալու պահից, այն ավտոմատ կարպով երկարաձգվում է նույն ժամկետով: Քարտի գործողության ժամկետը իրականացվում է պայմանագրի դրույթների համաձայն:

Քարտի սպասարկումը

Քարտն իրավունք ունի օգտագործել բացառապես քարտապանը: Քարտապանը իրավունք չունի օգտագործման նպատակով քարտը և PIN կոդը փոխանցել այլ անձի: Քարտապանի կողմից քարտը և PIN կոդը որևէ այլ անձի փոխանցելու դեպքում, քարտով կատարված գործառնությունների (կանխիկ/անկանխիկ) գումարները անառարկելի կարգով դասվում են քարտապանի հաշվին: Քարտի միջոցով ապրանքների/ծառայությունների դիմաց վճարելիս կամ կանխիկ գումար ստանալիս, սպասարկման կետերը կատարում են հավաստագրման հարցում` քարտային հաշվի վրա տվյալ չափի գումարի առկայության վերաբերյալ: Գործարքն իրականացվում է միայն այն դեպքում, երբ սպասարկման կետը ստանում է հավաստագրման հաստատում և քարտապանը ստորագրում է չեկի/սլիպի վրա: Քարտապանի հաշվում սառեցվում է համապատասխան գումար և վճարային սահմանաչափը նվազում է կատարվող գործարքի գումարի չափով:

Քարտի միջոցով գործարք իրականացնելուց հետո Բանկն իրավասու է հաշվից ելքագրել քարտապանի միջոցները` կատարված գործարքի գումարի չափով: Քարտով սպասարկվելու համար բանկի կողմից գանձվում են սակագներով նախատեսված միջնորդավճարներ: Այլ բանկերի սպասարկման կետերում սպասարկվելիս կարող է գանձվել լրացուցիչ միջնորդավճար, որի չափը սահմանվում է անմիջապես այն բանկի կողմից, որին պատկանում է տվյալ սպասարկման կետը:

Քարտի օգտագործումը քարտի արժույթից տարբերվող այլ արժույթով իրականացվում է քարտի արժույթի համար նախատեսված նույն պայմաններով և ժամկետներում: Սակայն, տվյալ արժույթի փոխարկումը քարտի արժույթով իրականացվում է համաձայն պայմանագրի պայմանների: Արտարժույթով արտահայտված գործառնությունների (քարտային հաշվի արժույթը քարտով գործարքի արժույթից տարբերվելու դեպքում) կատարման ժամանակ կիրառվում է Visa միջազգային վճարային համակարգի կողմից գործարքի վերաբերյալ բանկից ֆինանսական փոխհատուցում պահանջելու օրվա դրությամբ սահմանված փոխարժեքը:
ArCa վճարահաշվարկային համակարգի միջոցով կատարվող գործարքների դեպքում կիրառվում է Յունիբանկի կողմից սահմանված փոխարժեքը:

Քարտով վճարում իրականացնելիս կամ կանխիկ միջոցներ ստանալիս, քարտապանը պարտավոր է ստորագրել համապատասխան չեկ/սլիպ` համոզվելով այդ փաստաթղթերում նշված գումարի ճշտության, փաստացի կատարված վճարման կամ ստացված կանխիկ միջոցների գումարի հետ: Քարտապանը իրավունք չունի ստորագրել վերը նշված այնպիսի չեկ/սլիպ, որոնցում նշված չէ գործառնության գումարը: Առևտրի/սպասարկման կետի կամ բանկի գանձապահի կողմից իրականացվում է այդ փաստաթղթի և քարտի վրա քարտապանի ստորագրությունների համեմատում: Սլիպի և քարտի վրա նշված ստորագրությունների նույնականացման բացակայության դեպքում, գանձապահը իրավունք ունի անառարկելի կարգով բռնագրավել քարտը, առանց նախնական զգուշացման: Քարտապանը պարտավոր է պահպանել քարտով կատարած գործառնություններ բոլոր փաստաթղթերը և բանկի պահանջով, վիճելի հարցերի առաջացման դեպքում, դրանք տրամադրել բանկին: Դրամական միջոցների մուտքագրումը հաշվին կարող է իրականացվել կանխիկ կամ անկանխիկ եղանակով` պայմանագրով սահմանված կարգով և ժամկետներում: Բանկը պատասխանատվություն չի կրում ԱՍԿ-ի կողմից քարտապանին տրամադրվող ապրանքի կամ ծառայության համար: Եթե գնված ապրանքը վերադարձվում է ամբողջոթւյամբ կամ մասնակիորեն, ապա քարտապանը կարող է ԱՍԿ-ից դրամական միջոցների վերադարձ պահանջել միայն բանկում իր հաշիվը կրեդիտագրելու եղանակով: Այլ բանկերի կանխիկացման կետերում (բանկոմատներ, POS-տերմինալներ) կանխիկացման կամ արտարժույթի փոխարկման համար կարող են գանձվել հավելյալ միջնորդավճարներ, ինչի մասին, սակայն, պարտադիր պետք է նշված լինի կանխիկացման կետում:

Բանկային քարտի կորստի կամ գողանալու դեպքում ձեռնարկվող միջոցառումները

Քարտապանը պարտավոր է ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ միջոցները քարտի կորուստը կամ անօրինական օգտագործումը կանխելու համար: Քարտի կորուստ է դիտվում այն կորցնելը, յուրացումը, բռնագրավումը: Քարտը կորցնելու կամ գողանալու դեպքում քարտապանը պարտավոր է բանկին այդ մասին անհապաղ տեղեկացնել` (+37410) 555 385 կամ (+37410) 59 55 55 հեռախոսահամարներով, (+37410) 55 51 40 ֆաքսով, unibank@unibank.am էլեկտրոնային փոստի հասցեով կամ այցելել բանկ` քարտի գործողությունը դադարեցնելու նպատակով: Ընդ որում, գրավոր կամ բանավոր ծանուցումը պետք է զուգորդվի քարտապանի կողմից դիմումում նշված գաղտնաբառի նշումով, իսկ գրավոր և/կամ ֆաքսով տրված ծանուցումը` նաև քարտապանի ստորագրությամբ: Բացի դրանից, քարտապանը ծանուցմամբ պետք է բանկին հայտնի նաև քարտի համարը և գործողության ժամկետը:

Քարտապանի կողմից քարտի կորստի մասին բանավոր եղանակով ցանկացած ծանուցում պետք է հաստատվի քարտապանի կողմից բանկին գրավոր ներկայացված դիմումում` բանկին բանավոր ծանուցում տրամադրելու պահից սկսած 24 ժամվա ընթացքում: Քարտապանի կողմից բանկին ուղղված ծանուցման մեջ ամենայն մանրամասնությամբ պետք է նշված լինեն քարտի կորստի կամ գողության մասին բոլոր հանգամանքները, ինչպես նաև քարտը անօրինական կարգով օգտագործելու վերաբերյալ այն բոլոր տեղեկությունները, որոնք հայտնի են դարձել քարտապանին: Բանկը իրավունք է վերապահում իրեն ստացված տեղեկությունները տրամադրել իրավասու մարմինների տիրապետմանը` անհրաժեշտ հետաքննություն իրականացնելու նպատակով: Քարտապանը իր հերթին պետք է ձեռնարկի բոլոր անհրաժեշտ միջոցները, որպեսզի օժանդակի կորած քարտի հետախուզմանը և հայտնաբերմանը:

Քարտը կորցնելու, հափշտակվելու, կամ բռնագրավվելու մասին ծանուցման ամսաթիվ և ժամանակ է համարվում բանկի կողմից քարտապանի ստորագրությամբ վավերացված ծանուցումը փաստացի ստանալու ամսաթիվը և ժամանակը: Քարտապանի ծանուցումը ստանալուց հետո քարտապանի պատասխանատվությունը քարտի հետագա օգտագործման համար բանկի կողմից դադարեցվում է:

Քարտապանի տվյալները ստուգելուց և հաճախորդին նույնականացնելուց հետո քարտային սպասարկման բաժնի աշխատակիցը քարտը բլոկավորում է` քարտի կարգավիճակը փոխելով համապատասխանաբար կորցրածի կամ գողացվածի: Քարտային սպասարկման բաժնի աշխատակիցը ստուգում է քարտով կատարված գործարքները, որից հետո քարտապանից ճշտում է նախընտրելի տարբերակը (թողարկել, չթողարկել, թողնել բլոկավորված մինչև քարտի գտնելը, թողարկել որևէ ժամկետից հետո և այլն): Եթե քարտապանը գտնում է քարտը, ապա տեղեկացնում է քարտային սպասարկման բաժնի աշխատակցին: Վերջինս հաճախորդի նույնականացումից հետո ապաբլոկավորում է քարտը: Եթե քարտապանը չի գտնում քարտը, ապա մոտենալով բանկի ցանկացած մասնաճյուղ` լրացնում է քարտը վերաթողարկելու վերաբերյալ դիմումի ձևը (նշելով վերաթողարկման պատճառը): Երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում քարտապանին տրամադրվում է նոր քարտ` նոր PIN կոդով և քարտային հաշվով:

Քարտի և ծածկագրի օգտագործման և պահպանման կանոնները

Քարտի, PIN-կոդի, անձը նույնականացնող` քարտային համակարգի կանոններով նախատեսված այլ ծածկագրի օգտագործման և պահպանման կանոնները.

1. Քարտապանն իրավունք չունի բանկային քարտը և/կամ PIN- կոդը փոխանցել այլ անձանց, այդ թվում` բանկին: Բանկը պատասխանատվություն չի կրում երրորդ անձանց PIN կոդը հայտնի դառնալու հետևանքով քարտապանին պատճառված վնասների համար:

2. Անվատնգությունից ելնելով խորհուրդ չի տրվում PIN կոդը գրել քարտի վրա:

3. Քարտից օգտվելիս PIN - կոդը անհրաժեշտ է հավաքել այնպես, որ այլ անձանց այն տեսանելի չլինի:

4. Քարտից օգտվելիս համոզվեք, որ բանկոմատին միացված չեն լրացուցիչ

սարքավորումներ, հաղորդալարեր և այլն։

5. Գործարք կատարելիս հաջորդաբար երեք անգամ սխալ PIN – կոդ հավաքելու դեպքում քարտն ավտոմատ կերպով արգելափակվում և առգրավվում է: Քարտը ետ ստանալու համար անհրաժեշտ է դիմել բանկ:

6. Առևտրի և սպասարկման կետերում քարտով գործարքներ կատարելիս հաճախորդից կարող է պահանջվել PIN կոդի մուտքագրում:

7. Խորհուրդ չի տրվում ռեստորաններում, սրճարաններում և ժամանցի այլ վայրերում քարտով գործարք կատարելիս այն վստահել սպասարկող անձին, եթե վերջինիս կողմից քարտը սպասարկվում է ոչ հաճախորդի տեսադաշտում:

8. Վիրտուալ (ինտերնետային) առևտրի կետը չպետք է քարտապանից պահանջի PIN կոդ:

Հաշվի վարկավորում/օվերդրաֆտ

Հաշվի վարկավորումը (օվերդրաֆտ) կատարվում է բանկում գործող կանոնակարգերի և սակագների համաձայն: Եթե տեղի է ունեցել բանկի կողմից չարտոնագրված հաշվի վարկավորում (օվերլիմիտ), ապա տոկոսների հաշվառումը չարտոնագրված գումարի մասով կատարվում է այլ տոկոսադրույքով: Օվերդրաֆտի ապահովագրման պայմանների փոփոխության դեպքում, օվերդրաֆտի տոկոսը կարող է տարբերվել սակագներում նշված տոկոսադրույքից: Բանկը պատասխանատվություն չի կրում համակարգի այլ բանկերի կողմից գանձվող միջնորդավճարների և սպասարկման որակի համար: