Վարկային գիծ «Հիմնավորված եկամուտով»

Վարկային գիծ «Հիմնավորված եկամուտով»

Վարկային գիծ «Հիմնավորված եկամուտով»

Նպատակային նշանակությունը

Սպառողական նպատակներ

Վարկառուի նկատմամբ պահանջները

  • ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ

  • Տարիքային սահմանափակում 21-ից 65 տարեկան

  • Գրանցված եկամտի առկայություն

Վարկի գումար

Վարկային գծի գոււմար

  • Մինչև աշխատավարձի 5-ապատիկ (հարկերի գանձումից հետո) Բանկի աշխատավարձային նախագծերի համար* 

  • Մինչև աշխատավարձի 4-ապատիկ (հարկերի գանձումից հետո), ովքեր չեն հանդիսանում Բանկի աշխատավարձային նախագծերի հաճախորդներ, բայց ունեն գրանցված եկամուտ (աշխատավարձ, շահաբաժիններ, վարձակալությունից եկամուտներ, պարբերաբար ստացվող փոխանցումներ և այլն)

Նվազագույն գումար - 300,000 դրամ.

Առավելագույն գումար - 5,000,000 դրամ (2,000,000 և ավել վարկային գծերը տրամադրվում են միայն ամսական հավասարաչափ մարումներով)

* Որպես աշխատավարձային նախագծի աշխատող ընդունել այն հաճախորդներին, ովքեր աշխատում են Բանկի հետ աշխատավարձային նախագիծ ունեցող ընկերություններում, ինչպես նաև այն հաճախորդներին ովքեր ստանում են աշխատավարձ Յունբանկ ԲԲԸ քարտերով:

Ներկայացվող փաստաթղթեր

- անձնագիր /ID քարտ/ սոցիալական քարտ

Եկամուտները հաստատող փաստաթուղթ (բացառությամբ Յունբանկ ԲԲԸ հետ աշխատավարձային նախագիծ ունեցող հաճախորդների)

- «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով կարող է սպառողից «Ճանաչիր քո հաճախորդին» («Know your customer») սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ այլ տեղեկություններ, ինչպես նաև բանավոր հաղորդակցման ընթացքում լրացուցիչ հարցեր տալ սպառողին:

Վարկի արժույթը

ՀՀ դրամ

Տարեկան տոկոսադրույքը

15.7% տարեկան - Բանկի աշխատավարձային նախագծերի համար

16.9% տարեկան - ովքեր չեն հանդիսանում Բանկի աշխատավարձային նախագծերի հաճախորդներ, բայց ունեն գրանցված եկամուտ

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը

16.87% - 18.27%

Վարկի ժամկետը

60 ամիս

Վարկի տրամադրման կարգը

անկանխիկ, բանկային քարտի միջոցով

Քարտի տիպը

Բազմաարժույթային /AMD,USD, EUR/ չիպային քարտերով VISA կամ ArCa քարտով

Քարտի տարեկան սպասարկում

Բանկի սակագների համաձայն

Վարկի մարման կարգը

Հաճախորդի նախաձեռնությամբ

  • Քաղվածքի գեներացման օրվա դրությամբ վարկային գծի բացասական մնացորդի նվազագույնը 5%-ի չափով դրամական միջոցների մուտք մինչև ամսվա վերջին օրը (դրական շրջանառության ապահովում), տոկոսագումարները վճարվում են ամեն ամիս, հիմնական գումարի մարումը ժամկետի վերջում:
  • Ամսեկան հավասարաչափ մարումներով.

* Ժամկետից շուտ մարումը թույլատրվում է առանց սահմանափակումների:

Առաջին ամսվա սպասարկման վճար

0%

Երկարաձգման պայմանը

0%     

Կանխիկացման միջնորդավճար

0.5 % - վարկային միջոցների կանխիկացման դեպքում

0% - սեփական միջոցների կանխիկացման դեպքում

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՄ ԹԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՎԱՐԿԱՏՈՒՆ 1 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐ ՀԵՏՈ (ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆԸ ԵՌՕՐՅԱ ԺԱՄԿԵՏՈՒՄ) ԱՅԴ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ ՈՒՂԱՐԿՈՒՄ Է ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈ, ՈՐՏԵՂ ՁԵՎԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ: ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈՅԻՑ ՏԱՐԵԿԱՆ ՄԵԿ ԱՆԳԱՄ ԱՆՎՃԱՐ ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼ ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ: ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՎԱՏ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐՈՂ Է ԽՈՉԸՆԴՈՏԵԼ ՁԵԶ` ԱՊԱԳԱՅՈՒՄ ՎԱՐԿ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ

ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՉԿԱՏԱՐՄԱՆ ԵՒ ԳՐԱՎԻ ՀԱՇՎԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ, ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԾԱԾԿԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԳՐԱՎԸ ԲԱՎԱՐԱՐ ՉԼԻՆԵԼՈՒ ՊԱՐԱԳԱՅՈՒՄ, ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է ՊԱՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՐՈՒՄ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԻՆ:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՎԱՐԿ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԴԻՄԵԼԻՍ ՎԱՐԿԱՏՈՒՆ ՁԵԶ ԿՏՐԱՄԱԴՐԻ ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐԿԻ ԷԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ, ՈՐՈՒՄ ԿՆԵՐԿԱՅԱՑՎԵՆ ՁԵԶ ՏՐԱՄԱԴՐՎԵԼԻՔ ՎԱՐԿԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ:

Տույժեր

վարկային գծի մարման կարգի յուրաքանչյուր խախտման դեպքում գանձվում է տույժ չմուտքագրված գումարի 4%-ի չափով միանվագ

Քարտի սպասարկման հետ կապված այլ ծառայություններ

Բանկի սակագների համաձայն

Վարկի հասանելիությունը սահմանափակող այլ պայմաններ չկան: Վարկի ձևակերպումը կատարվում է բանկում:

Վարկի տրամադրման դրական գործոններն են հաճախորդի վարկունակությունը, դրական վարկային պատմության առկայություն, համապատասխանությունը սկորինգային համակարգին և այլն:

Վարկի մերժման գործոններն են համարվում հաճախորդի վարկունակության ցածր ցոցանիշները, բացասական վարկային պատմության առկայությունը, ներկայացված տեղեկատվության կամ փաստաթղթային փաթեթի թերի կամ անարժանահավատ լինելը, համբավը, վարկառուի տարիքը, առողջական ու սոցիալական վիճակը:

«Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն»` www.fininfo.am
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` «ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ» ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ, ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ և ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՇՏԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Է:
Վերադառնալ ցանկին

Թարմացված է` 17/06/2022 10:13