ՀՀ տարածքում ֆիզիկական անձանց կողմից առանց հաշվի բացման դրամական փոխանցումներ


ա/ Փոխանցման տեսկաներն են.
  • ներպետական փոխանցումներ, այդ թվում պետական և տեղական բյուջե կատարվող վճարումներ,
  • հանրային ծառայությունների համար կատարվող (կոմունալ) վճարումների ընդունում:
Փոխանցում իրականացնելու համար հաճախորդը ներկայացնում է անձնագիր և վճարում կատարելու հաշվե համարը: Սպասարկող մենեջերը հաճախորդի հանձնարարությամբ ձևակերպում է գործարք, հաճախորդի ստորագրությանն է ներկայացվում դրամարկղի մուտքի օրդերը և առաջարկվում հաճախորդին մոտենալ դրամարկղ` վճարում կատարելու նպատակով:

բ/ Փոխանցման սակագները սահմանված են «Յունիբանկ» ԲԲԸ սակագներ և դրույքաչափեր փաստաթղթով և ներկայացված են այստեղ:

գ/ Փոխանցման իրականացման առավելագույն ժամկետն է երեք օրացույցային օրը:

դ/ Սխալների ուղղումը կատարվում է հաճախորդի դիմումի հիման վրա, որը նա ներկայացնում է համապատասխան շահառուին` նշելով ուղղման ենթակա դաշտը և վճարման անդորրագիրը:
Սխալների ուղղման ժամկետը կախված է շահառուից:

ե/ գործարքների ընթացքում այլ լրացուցիչ վճարներ չեն կարող ծագել` բացառությամբ բ/ կետով սահմանված սակագների: