Սակագներ


Հաշիվների բացում, սպասարկում, փակում և կանխիկով գործառնություններ

Բանկային գործառնության տեսակը

Սակագինը/ՀՀ դրամ

1. Հաշիվների բացում, սպասարկում և փակում

1. Հաշվի բացում և սպասարկում

1.1. Հաշվի բացում /միանվագ գանձվող գումար յուրաքանչյուր հաշվի համար/

1.1.1. ֆիզիկական անձանց, անհատ ձեռներեցների և Իրավաբանական անձանց համար

Անվճար

1.1.2. Ոչ ռեզիդենտ, լոմբարդային և խաղատնային գործունեություն իրականացնող իրավաբանական անձանց համար /միանվագ գանձվող գումար յուրաքանչյուր հաշվի համար/

150.000

1.2. Հաշվի տարեկան սպասարկման վճար ըստ հաշիվների ***

1.2.1. ֆիզիկական անձանց(այդ թվում ժամկետային ավանդատուներին)

Ռեզիդենտ

1.200

Ոչ ռեզիդենտ

5.000

1.2.2. Իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռներեցների համար /բացառությամբ լոմբարդային և խաղատնային գործունեություն իրականացնող Ա/Ձ հաշիվների/

Ռեզիդենտ

5.000

Ոչ ռեզիդենտ, Լոմբարդային և խաղատնային գործունեություն իրականացնող իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռներեցների համար******

50.000

1.2.3. Պարբերական կոմունալ վճարումների համար բացվող հաշիվների համար

անվճար

1.2.4. ՀՀ ՊՈԱԿ-ներ, ՀՈԱԿ-ներ և բյուջետային հիմնարկներ

անվճար

1.2.5 Ռեզիդենտ թոշակառուների, ընտանեկան դրամագլխի գումարների ստացման համար բացվող հաշիվների և սոց. փաթեթի հաշիվների համար

Անվճար

1.3. Հաշվի նվազագույն մնացորդ ըստ հաճախորդային կոդի

1.3.1. ֆիզիկական անձանց և ռեզիդենտ անհատ ձեռներեցների համար

չի սահմանվում

1.3.2. Ռեզիդենտ թոշակառուների, պարբերական կոմունալ վճարումների համար բացվող հաշիվների, ֆիզիկական անձ ժամկետային ավանդատուների հաշիվների, սոց. փաթեթի հաշիվների և ընտանեկան դրամագլխի գումարների ստացման համար բացվող հաշիվների համար

չի սահմանվում

1.3.3. Ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց և ոչ ռեզիդենտ անհատ ձեռներեցների համար

չի սահմանվում

1.3.4. ՀՀ ՊՈԱԿ-ներ, ՀՈԱԿ-ներ և բյուջետային հիմարկներ

չի սահմանվում

1.4. Տեղեկանքների տրամադրում /ներառյալ ԱԱՀ/

1.4.1. Ժամկետային ավանդային և այլ հաշվների վերաբերյալ տեղեկանքի և տեղեկատվության տրամադրում հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով /եթե հաճախորդի հաշիվները բանկում սպասարկվում են 6 ամսից ավել/

2.000

1.4.2. Հաշվի վերաբերյալ տեղեկանքի և տեղեկատվության տրամադրում հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով /եթե հաճախորդի հաշիվները Բանկում սպասարկվում են 6 ամսից պակաս/

5.000

1.4.3. Մաքսային մարմիններին հաշվի վերաբերյալ տեղեկանքի և տեղեկատվության տրամադրում

3.000

1.4.4. UNIstream դրամական փոխանցումների համակարգով սպասարման վերաբերյալ

1-ից մինչև 366 օր ներառյալ ժամկետով

2.000

367 օր և ավելին ,բայց ոչ ավել 1825 օրվա համար

5.000

1.4.5. Աուդիտորական հարցման պատասխանների պատրաստում և տրամադրում ընկերություններին

10.000

1.4.6. Աուդիտորական հարցման պատասխանների պատրաստում և տրամադրում բանկերին

անվճար

1.4.7. Տեղեկանքի տրամադրում սոց. փաթեթի համար բացված հաշվի վերաբերյալ, ընտանեկան դրամագլխի գումարների ստացման համար բացվող հաշիվների համար և ռեզիդենտ թոշակառուների համար բացված հաշվի վերաբերյալ

անվճար

1 .4. 1.4.8. Կառուցապատողից հիփոթեքային վարկի գծով մարված տոկոսագումարների վերաբերյալ տեղեկանքի տրամադրում

1.000

1.5. Հաշվի քաղվածքների տրամադրում /ներառյալ ԱԱՀ/

1.5.1. յուրաքանչյուր կատարված գործարքի վերաբերյալ

Անվճար

1.5.2. Օ րենքով նախատեսված պարտադիր ներկայացման ենթակա տեղեկատվության քաղվածքները, որոնք տրամադրվում են ամսական

Անվճար

1.5. 1.5.3. հաշվից քաղվածքի տրամադրում մինչև 2012 թվականը ներառյալ /յուրաքանչյուր տարին ըստ հաճախորդային կոդի/

20.000

1.5.4. հաշվից քաղվածքի տրամադրում 2012թ –ից մինչև 2014 թվականը ներառյալ /յուրաքանչյուր տարին ըստ հաճախորդային կոդի/

5.000

1.5.5. յուրաքանչյուր կատարված գործարքի վերաբերյալ /կրկնակի 2014թ-ից սկսված/

3000

1.5.6. թղթապանակի (որոշակի ժամանակաշրջանի փաստաթղթերի) /ներառյալ ԱԱՀ/

5.000

1.5.7. էլեկտրոնային փոստով /ամսական/ /ծրագրային ապահովմամբ ավտոմատ/

անվճար

1.6. Դրամարկղային չեկային գրքույկի տրամադրում /ներառյալ ԱԱՀ/

3.000

1.6.1. Դրամարկղային չեկային գրքույկի 1 թերթի տրամադրումը /ներառյալ ԱԱՀ/

500

1.7. Հաշվի փակում *******

Անվճար

1.8. Հաշվի շարժի և այլ տեղեկատվության վերաբերյալ SMS ծառայություն /ամսական/ /ներառյալ ԱԱՀ/

Անվճար

1.9. Պարբերական /ամսական/ կոմունալ վճարումների կատարման վերաբերյալ ծանուցում հեռախոսազանգի , SMS-ով կամ E-mail-ի միջոցով /ներառյալ ԱԱՀ/

Անվճար

1.10. Գրավոր տեղեկատվության, վճարային փաստաթղթերի, Swift հաղորդագրության կրկնօրինակների տրամադրում /ներառյալ ԱԱՀ/

1.10.1. առանձին տեղեկանքի կամ փաստաթղթի /ներառյալ ԱԱՀ/

1.000

1.10.2. թղթապանակի (որոշակի ժամանակաշրջանի փաստաթղթերի) /ներառյալ ԱԱՀ/

5.000

Բանկային հաշիվ

Բանկային գործառնության տեսակը

Սակագինը/ՀՀ դրամ

1.11. Բանկային հաշիվների մնացորդների նկատմամբ հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք

- ՀՀ դրամ

0%

- ԱՄՆ դոլար, Եվրո և այլ արտարժույթ

0%

1.12. ՀՀ թոշակառուների կենսաթոշակային բանկային հաշիվների մնացորդների նկատմամբ

8%

1.13. Սոց. փաթեթի համար բացված բանկային հաշիվների մնացորդների նկատմամբ հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք

8%

2. Կանխիկով գործառնություններ

2.1. Հաշվին կանխիկի մուտքագրում

AMD, USD

Անվճար

այլ արժույթներ

Պայմանագրային /տվյալ օրվա դրությամբ Բանկի կողմից սահմանված փոխարժեքով/

2.1.1 «Յունիստրիմ» դրամական փոխանցումների համակարգով ստացված գումարների մուտքագրում հաշվին EURO և RUR արտարժույթներով

Անվճար

2.1.2 EURO և RUR արժույթներով ավանդների ներդրման դեպքում գումարների մուտքագրում հաշվին

Անվճար

2.2. Կանխիկով մուտքագրված միջոցների կանխիկ տրամադրում հաշվից (ցանկացած արժույթով)

Անվճար

2.3.Անկանխիկ մուտքագրված միջոցների դիմաց կանխիկի տրամադրում հաշվից (ներառյալ վարկի և վարկային գծի շրջանակներում ստացվող վարկերի գումարները)

2.3.1 Նույն բանկային օրվա ընթացքում, առանց նախնական ներկայացված հայտի

 • Մինչև 2.000.000 ՀՀ դրամ

0.3% min 300 դրամ

 • 2.000.000.01 և ավելի ՀՀ դրամ և համարժեք ԱՄՆ դոլար

1% min 300 դրամ

 • ԱՄՆ դոլար

0.5% min 300 դրամ

 • Այլ արժույթներ

Պայմանագրային /վճարման օրվա դրությամբ Բանկի կողմից սահմանված տոկոսադրույքով/

 • Ռեզիդենտ թոշակառուների հաշվից թոշակային գումարների կանխիկացում, ընտանեկան դրամագլխի գումարների ստացման համար բացվող հաշիվներից գումարների կանխիկացում /օրենքով սահմանված դեպքում/ և սոց. փաթեթի հաշիվներից գումարների կանխիկացում /օրենքով սահմանված դեպքում/

Անվճար

2.3.2. Մինչև նախորդ օրվա ժամը 15.00 ներկայացված հայտի համաձայն

 • ՀՀ դրամ

0,3 % min 300 դր

 • ԱՄՆ դոլար

0.5% min 300 դր

 • Այլ արժույթներ

Պայմանագրային /

վճարման օրվա դրությամբ Բանկի կողմից սահմանված տոկոսադրուքով/

2.3.4. «Յունիստրիմ» դրամական փոխանցումների համակարգով ստացված և հաճախորդի հաշվին մուտքագրված գումարի ելքագրումը AMD, USD, EURO և RUR արժույթներով

անվճար

2.3.5. ՀՀ ՊՈԱԿ-ներ, ՀՈԱԿ-ներ և բյուջետային հիմարկների հաշիվներից

Անվճար

2.3.6. Վարկերի կանխիկ մուծված կանխավճարի կանխիկի ելքագրում վաճառողի հաշվից

0,1 % min 300 դր

2.4. Գումարի ստուգում և փաթեթավորում

0,2% min 200

2.5. Մետաղադրամների հաշվում և փաթեթավորում

յուրաքանչյուր դրամանիշից մինչև 50-ական հատը

անվճար

մինչև 50.000 ՀՀ դրամ

500

50.001 – 500.000 ՀՀ դրամ

3.000

500.001 և ավելի ՀՀ դրամ

9.000

2.6. Հնամաշ և վնասված թղթադրամների փոխանակում

ՀՀ դրամ

Անվճար

ԱՄՆ դոլար ,Եվրո և ՌԴ ռուբլի

3% min 300 դրամ

Այլ արժույթներ

Պայմանագրային

* Բանկի կողմից բոլոր տեսակի միջնորդավճարները գանձվում են ՀՀ դրամով` տվյալ օրվա ՀՀ ԿԲ կողմից սահմանված հաշվարկային փոխարժեքով:
** Սահմանված սակագները գործում են նաև «Բանկ-հաճախորդ» համակարգից օգտվող հաճախորդների համար:
*** Անկախ հաշվի բացման տևողությունից յուրաքանչյուր տարի գանձվում է հաշվի տարեկան սպասարկման վճար:
***** Լոկալ բանկի կանխիկացման կետերում` Հայաստանյան բանկեր, բացառությամբ Հայբիզնեսբանկ ՓԲԸ, VTB և HSBC-Հայաստան բանկերի:
****** Բանկի կողմից հաճախորդի քողարկած լոմբարդային կամ խաղատնային գործունեության հայտնաբերման դեպքում անակցեպտ գանձվում է հաշիվների բացման միանվագ վճարները և տարեկան սպասարկման վճարները հաշվի բացման օրվանից սկսած:
******* Բանկն իրավասու է միակողմանիորեն փակելու հաճախորդի բանկային հաշվեհամարը, եթե հաճախորդը չի ապահովել Բանկի սակագներով սահմանված սպասարկման վճարները և չնվազող մնացորդը և/կամ 1 տարուց ավել գործարքներ չի իրականացրել:
Սույն փաստաթղթով սահմանված սակագներից շեղումները ենթակա են քննարկման Բանկի Վարչության նիստում կամ Վարչությանը կից Ակտիվների և պասիվների կառավարման և Սակագնային հանձնաժողովի նիստում, շեղումների հաստատման իրավասությունը վերապահված է նաև Վարչության նախագահի առաջին տեղակալին:

Swift և միջբանկային փոխանցումներ

Բանկային գործառնության տեսակը

Սակագինը / ՀՀ դրամ

1. Գումարների փոխանցման գործառնություններ

1.1. Փոխանցումներ ՀՀ դրամով

1.1.1 Ոչ հաշվետեր հաճախորդների ներբանկային /տարանցիկ/ փոխանցումներ անձնագրային տվյալների հիման վրա

0.3% min 500

1.1.2 Հաճախորդի բանկային հաշվից բանկային օրվա ընթացքում` ներկայացված և հաջորդ բանկային օրվա ամսաթվով կատարված հանձնարարագրերով

Անվճար

1.1.3 Հաճախորդի բանկային հաշվից բանկային օրվա ընթացքում`մինչև ժ .15.00 ներկայացված և նույն օրվա ամսաթվով կատարված հանձնարարագրերով

Անվճար

1.1.4. Հաճախորդի ՀՀ դրամային հաշվից բանկային օրվա ընթացքում՝ ժ 15.00-ից մինչև ժ. 15.30 ժամանակահատվածում ներկայացված և նույն օրվա ամսաթվով կատարված հանձնարարագրերով

0.1% min 500 max 3.000

1.1.5 Ֆիզիկական անձանց կողմից կանխիկ մուտքագրված ՀՀ դրամով փոխանցում այլ բանկերում գործող հաշիվներին ` առանց բանկային հաշվի բացման

- մինչև 50.000 ՀՀ դրամ /միայն ՀՀ Պետական և տեղական բյուջեների մուծումների համար/

100

. մինչև 500.000 ՀՀ դրամ

200

500.001-ից մինչև 1.000.000 ՀՀ դրամ

500

- 1.000.001-ից և ավելի ՀՀ դրամ

1.000

1.1.6. ՀՀ Տեղական բյուջետային հիմնարկների կողմից իրենց հաշվին կատարվող մուտքերը` անկախ գումարի չափից /հիմնարկի կողմից աշխատակցի վերաբերյալ տեղեկանքի առկայության դեպքում/

100

2.1. Իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի փոխանցումներ արտարժույթով OUR տարբերակով

2.1.1. Փոխանցումներ USD հաշիվներից

- 0.125 %, նվազագույնը 7,000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը` 50,000 ՀՀ դրամ

2.1.2. Փոխանցումներ EUR հաշիվներից

- 0.125 %, նվազագույնը 9,000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը` 60,000 ՀՀ դրամ

2.1.3. Փոխանցումներ RUR հաշիվից

- 0.125 %, նվազագույնը 7,000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը` 50,000 ՀՀ դրամ

2.1.3. Փոխանցումներ արտարժույթով (ռեզիդենտ հաճախորդի և ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց GBP, CHF հաշվից)

0.2 % min 15.000 max 60.000

2.1.4. Փոխանցումներ այլ փոխարկելի արժույթներով

Պայմանագրային

2.1.5 Եթե հաճախորդը նախորդ ամսվա ընթացքում ընթացիկ դրամային հաշվին ապահովել է 15 մլն ՀՀ դրամ և ավել միջին օրեկան մնացորդ կամ կատարել է 50,000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք և ավել փոխարկումներ, ապա USD, EUR և RUR արժույթներով փոխանցումները

( Ակցիայի ժամկետը մինչև 31/08/2018 թ .)

Անվճար

2.2. Փոխանցումներ USD , EUR և RUR հաշիվներից GUARANTEED OUR տարբերակով

գործող սակագին OUR փոխանցման համար + 10,000 ՀՀ դրամ

2.3. Փոխանցումներ RUR, EUR և USD հաշիվներից BEN տարբերակով

5,000

2.4. Ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական և ֆիզիկական անձհաճախորդի փոխանցումներ արտարժույթով )


2.4.1 USD, EUR, RUR, GBP, CHF հաշվից

0.125 % min 15 000 max 100 000

2.4.2 Փոխանցումներ այլ փոխարկելի արտարժույթով

Պայմանագրային

2.5. Հաճախորդի գրավոր դիմումի համաձայն փոխանցման պայմանների փոփոխում կամ չեղարկում

AMD

0.2% min 200 max 5.000

RUB

5.000

այլ արժույթներ մինչև 60 օր

30.000

այլ արժույթներ 60 օր և ավել

50.000

2.6. Չպարզաբանված գումարների վերադարձ (սակագինը չի կիրառվում, եթե գումարը վերադարձվել է զեղծարարության արդյունքում)

10,000

2.7. Unistream - առանց հաշվի բացման դրամական փոխանցումներ համակարգով

www.unistream.com կամ ըստ հաճախորդի հայտարարած հասցեի ` սակագնի տրամադրում մենեջերի կողմից /

2.8. Հաճախորդի անունով արտարժույթով փոխանցված գումարի ետ վերադարձ

5000 + թղթակից բանկի ծախսեր

2.9. Ռեզիդենտ թղթակից Բանկերի հանձնարարականով միջազգային փոխանցումներ

USD

3.000

EUR

3.500

* Բանկի կողմից բոլոր տեսակի միջնորդավճարները գանձվում են ՀՀ դրամով` տվյալ օրվա ՀՀ ԿԲ կողմից սահմանված հաշվարկային փոխարժեքով:
** Սահմանված սակագները գործում են նաև «Բանկ-հաճախորդ» համակարգից օգտվող հաճախորդների համար: Սույն փաստաթղթով սահմանված սակագներից շեղումները ենթակա են քննարկման Բանկի Վարչության նիստում կամ Վարչությանը կից Ակտիվների և պասիվների կառավարման և Սակագնային հանձնաժողովի նիստում, շեղումների հաստատման իրավասությունը վերապահված է նաև Վարչության նախագահի առաջին տեղակալին:

Ակրեդիտիվ և երաշխիքներ

1. Երաշխիքների տրամադրում

1.1. Բանկի կողմից երաշխիքների տրամադրում

1.1.1. դրամական միջոցների ապահովվածությամբ

Տարեկան 1-3% (գանձվում է միանվագ կամ ամսական)

Երաշխիքի տրամադրման միանվագ վճար 10,000 AMD

1.1.2. անշարժ գույքի ապահովվածությամբ

Տարեկան 2-6% (գանձվում է միանվագ կամ ամսական)

Երաշխիքի տրամադրման միանվագ վճար 20,000 AMD

1.2. Երաշխիքների պայմանների փոփոխում

0.5%

1.3.Միջազգային երաշխիքով գործառնություններ

1.3.1. Բանկի կողմից երաշխիքների տրամադրում առանց այլ բանկի հաստատման

1.3.1.1Դրամական միջոցների ապահովվածությամբ

Տարեկան 1 %, min 20,000

1.3.1.2 Այլ գրավի ապահովվածությամբ

Տարեկան 3-4%, min 25,000

1.3.2. Երաշխիքի պայմանների փոփոխում

20,000 AMD+ միջնորդ բանկի սակագին

1.3.3. Վճարում երաշխիքի պահանջի դիմաց

0.5%, min 50,000

1.3.4. Բանկի կողմից տրամադրված երաշխիքով ապահովված երաշխիքի տրամադրում այլ բանկի կողմից հաստատումով

համապատասխան սակագներ + միջնորդ բանկի սակագին

1.4. Այլ բանկերի կողմից հաճախորդի օգտին թողարկված երաշխիքի սպասարկում

1.4.1. Երաշխիքի/փոփոխության ծանուցում

10,000

1.4.2. Երաշխիքի ներքո հաճախորդի վճարման պահանջի դիմումի կազմում

20,000

2. Ակրեդիտիվով գործառնություններ

2.1 Ներմուծման ակրեդիտիվ

2.1.1. Ակրեդիտիվի նախնական հաստատում

30.000 AMD

2.2. Ակրեդիտիվի թողարկում

2.2.1. Դրամական միջոցների ծածկույթով

0,1 % min 20,000 AMD միանվագ

2.2.2. այլ ապահովվածությամբ

գումարի 0,1 % յուրաքանչյուր եռամսյակի համար, նվազագույնը 20,000 AMD (գանձվում է միանվագ` ակրեդիտիվի գործողության ամբողջ ժամկետի համար)

2.3. Ակրեդիտիվի հաստատում առաջնակարգ բանկի միջոցով

Պայմանագրային
2.4. Ակրեդիտիվի պայմանների ընդունում և ստուգում

2.4.1. Առանց տարաձայնությունների

25.000 ՀՀ դրամ

2.4.2. Տարաձայնությունների առկայության դեպքում

35.000 ՀՀ դրամ

2.5. Ակրեդիտիվի վճարում փաստաթղթերի ներկայացմամբ կամ հետաձգված վճարման ժամկետով

2.5.1. Ակրեդիտիվի ծածկույթի առկայության դեպքում

0.1% min 10.000 max 50.000 AMD

2.5.2. Առանց ծածկույթի ակրեդիտիվի դեպքում (վճարման պահից ամեն լրիվ կամ թերի 30 օրվա) համար

0.25% min 30.000 max 450.000 AMD

2.6. Ակրեդիտիվի պայմանների փոփոխում

30.000 ՀՀ դրամ

2.7. Ակրեդիտիվի հետկանչում

30.000 ՀՀ դրամ
2.8. Արտահանման ակրեդիտիվի գործառնություններ

2.9. Ակրեդիտիվի հաստատում

30.000 ՀՀ դրամ + միջնորդ բանկի և փոստային ծախսերը

2.10. Ակրեդիտիվի փաստաթղթերի ընդունում և ստուգում

30.000 ՀՀ դրամ + միջնորդ բանկի և փոստային ծախսերը

2.11. Ակրեդիտիվի վերաբերյալ ծանուցում /այդ թվում` յուրաքանչյուր փոփոխության մասին/

10.000 ՀՀ դրամ

2.12. Ակրեդիտիվի փոխանցում

0.15% min 35.000 ՀՀ դրամ
2.13. Առք ու վաճառքի գործարքի վճարման ապահովման ակրեդիտիվ ծառայություն

2.13.1. Անշարժ գույքի առուվաճառքի գործարք

0.15% min 15.000 AMD

2.13.2. Շարժական գույքի առուվաճառքի գործարք

0.20% min 10.000 AMD

* Բանկի կողմից բոլոր տեսակի միջնորդավճարները գանձվում են ՀՀ դրամով` տվյալ օրվա ՀՀ ԿԲ կողմից սահմանված հաշվարկային փոխարժեքով:
Սույն փաստաթղթով սահմանված սակագներից շեղումները ենթակա են քննարկման Բանկի Վարչության նիստում կամ Վարչությանը կից Ակտիվների և պասիվների կառավարման և Սակագնային հանձնաժողովի նիստում, շեղումների հաստատման իրավասությունը վերապահված է նաև Վարչության նախագահի առաջին տեղակալին:

Պլաստիկ քարտեր

1. "ԱՐՔԱ" կլասիկ դեբետային քարտերի սպասարկում

AMD/USD/EUR/RUR

1.1. Արքա Կլասիկ քարտի տրամադրում

անվճար

1.2. Տարեկան սպասարկման վճար

2.000

1.3. Չնվազող մնացորդ

չի սահմանվում

1.4. Կորցրած, գողացված, վնասված քարտի վերաթողարկում

2.000

1.5. Ամսական քաղվածքի տրամադրում

անվճար

1.6. Լրացուցիչ քաղվածքի տրամադրում

500

1.7. Կցված քարտի տրամադրում

---

1.8. Կցված քարտի տարեկան սպասարկման վճար

---

1.9. Տույժ քարտի մինչև գործողության ժամկետի ավարտը բանկ վերադարձնելու համար

1.500

1.10. Կանխիկի տրամադրում բանկի կանխիկացման կետերում

0.3 %

1.11. Այլ բանկի կանխիկացման կետերում

1 %

1.12. Գործարքներ առևտրային կետերում

անվճար

1.13. Կանխիկացման օրական սահմանաչափ

300.000

1.14. Բանկոմատի միջոցով քարտից քարտ փոխանցում

0.5%

1.15. Քարտային հաշվի դրական մնացորդի նկատմամբ հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք

0%

1.16. Տույժ վճարային սահմանաչափի չթույլատրվող գերազանցման համար

36 %

1.17. Քարտի գործողության ժամկետը

2 տարի

2. ArCa Classic Կենսաթոշակային պլաստիկ քարտեր

AMD

2.1. Քարտի տրամադրում

անվճար

2.2. Տարեկան սպասարկման վճար

անվճար

2.3. Չնվազող մնացորդ

չի սահմանվում

2.4. Կորցրած, գողացված, վնասված քարտի վերաթողարկում /առաջին անգամ/

անվճար

2.5. Կորցրած, գողացված, վնասված քարտի վերաթողարկում

500

2.6. Ամսական քաղվածքի տրամադրում

անվճար

2.7. Լրացուցիչ քաղվածքի տրամադրում

անվճար

2.8. Կանխիկի տրամադրում բանկի կանխիկացման կետերում

0 %

2.9. Կանխիկի տրամադրում այլ բանկերի կանխիկացման կետերում

1 %

2.10. Գործարքներ առևտրային կետերում

անվճար

2.11. Կանխիկացման օրական սահմանաչափ

300.000AMD

2.12. Քարտային հաշվի դրական մնացորդի նկատմամբ հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք

8%

2.13. Տույժ վճարային սահմանաչափի չթույլատրվող գերազանցման համար

36 %

2.14. Քարտի գործողության ժամկետը

2 տարի

3. ArCa Unistream կանխիկային պլաստիկ քարտեր

AMD / USD / EUR / RUR

3.1. Քարտի տրամադրում

անվճար

3.2. Տարեկան սպասարկման վճար

անվճար

3.3. Չնվազող մնացորդ

չի սահմանվում

3.4. Կորցրած, գողացված, վնասված քարտի վերաթողարկում

3.000

3.5. Ամսական քաղվածքի տրամադրում

անվճար

3.6. Լրացուցիչ քաղվածքի տրամադրում

1.000

3.7. Տույժ քարտի մինչև գործողության ժամկետի ավարտը բանկ վերադարձնելու համար

1.500

3.8 Կանխիկի տրամադրում բանկի կանխիկացման կետերում

0 %

3.9. Կանխիկի տրամադրում այլ բանկերի կանխիկացման կետերում

1%

3.10.Գործարքներ առևտրային կետերում

անվճար

3.11.Կանխիկացման օրական սահմանաչափ

300.000AMD

3.12.Բանկոմատի միջոցով քարտից քարտ փոխանցում

0.5%

3.13. Քարտային հաշվի դրական մնացորդի նկատմամբ հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք

0%

3.14. Տույժ վճարային սահմանաչափի չթույլատրվող գերազանցման համար

36 %

3.15. Քարտի գործողության ժամկետը

2 տարի

4. "VISA " ELECTRON չիպային դեբետային քարտերի սպասարկում

Multy /AMD,USD,EUR/ քարտեր

4.1. Քարտի տրամադրում

անվճար

4.2.1 Տարեկան սպասարկման վճար ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց համար

3.000

4.2.2. Տարեկան սպասարկման վճար ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց համար

8.000

4.3. Չնվազող մնացորդ

չի սահմանվում

4.4.1. Կորցրած, գողացված, վնասված քարտի վերաթողարկում ռեզիդենտ ֆիզ.անձանց համար

3.000 AMD

4.4.2. Կորցրած, գողացված, վնասված քարտի վերաթողարկում ոչ ռեզիդենտ ֆիզ.անձանց համար

8.000 AMD

4.5. Ամսական քաղվածքի տրամադրում

անվճար

4.6. Լրացուցիչ քաղվածքի տրամադրում

1.000

4.7. Տույժ քարտի մինչև գործողության ժամկետի ավարտը բանկ վերադարձնելու համար

1.500

4.8. Կանխիկի տրամադրում բանկի կանխիկացման կետերում

0%

4.9. Կանխիկի տրամադրում լոկալ բանկերի կանխիկացման կետերում *****

1 %

4.10.Կանխիկի տրամադրում այլ բանկերի կանխիկացման կետերում

1.3%

4.11.Գործարքներ առևտրային կետերում

անվճար

4.12. Օրական գործարքի սահմանաչափ

500.000 AMD

4.13. Բանկոմատի միջոցով քարտից քարտ փոխանցում

0.5%

4.14. Քարտային հաշվի դրական մնացորդի նկատմամբ հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք

0%

4.15. Տույժ վճարային սահմանաչափի չթույլատրվող գերազանցման համար

36 %

4.16 Քարտի գործողության ժամկետը

3 տարի

4.17. Քարտապանի նախաձեռնությամբ քարտի միջազգային բլոկավորում

15.000 AMD

4.18. Քարտի տրամադրում 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում

10.000 AMD

4.19. Սահմանված սահմանաչափից ավել գումարի կանխիկացում /լիմիտի բարձրացում /

0.3%

4.20. Կտրոնի հարցում սպասարկողից (copy request)

5.000 AMD

5. "VISA " CLASSIC չիպային դեբետային քարտերի սպասարկում

Multy /AMD,USD,EUR/ քարտեր

5.1. Քարտի տրամադրում

անվճար

5.2.1 Տարեկան սպասարկման վճար ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց համար

5.000

5.2.2. Տարեկան սպասարկման վճար ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց համար

10.000

5.3. Չնվազող մնացորդ

չի սահմանվում

5.4.1. Կորցրած, գողացված, վնասված քարտի վերաթողարկում ռեզիդենտ ֆիզ.անձանց համար

5.000 AMD

5.4.2. Կորցրած, գողացված, վնասված քարտի վերաթողարկում ոչ ռեզիդենտ ֆիզ.անձանց համար

10.000 AMD

5.5. Ամսական քաղվածքի տրամադրում

անվճար

5.6. Լրացուցիչ քաղվածքի տրամադրում

1.000

5.7. Կցված քարտի տրամադրում

5.000

5.8. Քարտի տեղադրում STOP ցուցակում (7 օրյա)

10.000

5.9. Կցված քարտի տարեկան սպասարկման վճար

անվճար

5.10. Տույժ քարտի մինչև գործողության ժամկետի ավարտը բանկ վերադարձնելու համար

1.500

5.11. Կանխիկի տրամադրում բանկի կանխիկացման կետերում

անվճար

5.12. Կանխիկի տրամադրում լոկալ բանկերի կանխիկացման կետերում *****

1 %

5.13. Կանխիկի տրամադրում այլ բանկերի կանխիկացման կետերում

1.3%

5.14. Գործարքներ առևտրային կետերում

անվճար

5.15. Oրական գործարքի սահմանաչափ

1.000.000 AMD

5.16. Բանկոմատի միջոցով քարտից քարտ փոխանցում

0.5%

5.17. Քարտային հաշվի դրական մնացորդի նկատմամբ հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք

0%

5.18. Տույժ վճարային սահմանաչափի չթույլատրվող գերազանցման համար

36 %

5.19. Քարտի գործողության ժամկետը

3 տարի

5.20. Քարտի շտապ վերաթողարկում արտասահմանում քարտը կորցնելու դեպքում

125.000

5.21. Քարտապանի նախաձեռնությամբ քարտի միջազգային բլոկավորում

15.000 AMD

5.22. Քարտի տրամադրում 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում

10.000 AMD

5.23. Սահմանված սահմանաչափից ավել գումարի կանխիկացում /լիմիտի բարձրացում /

0.3%

5.24. Կտրոնի հարցում սպասարկողից (copy request)

5.000 AMD

6. "VISA" GOLD չիպային դեբետային քարտերի սպասարկում

Multy /AMD,USD,EUR/ քարտեր

6.1. Քարտի տրամադրում

անվճար

6.2. Տարեկան սպասարկման վճար

30.000

6.3. Չնվազող մնացորդ

չի սահմանվում

6.4. Կորցրած, գողացված, վնասված քարտի վերաթողարկում

25.000 AMD

6.5. Ամսական քաղվածքի տրամադրում

անվճար

6.6. Լրացուցիչ քաղվածքի տրամադրում

1.000

6.7. Կցված քարտի տրամադրում /միայն Electron կամ Classic քարտ/

5.000

6.8. Քարտի տեղադրում STOP ցուցակում (7 օրյա)

10.000

6.9. Կցված քարտի տարեկան սպասարկման վճար

30.000

6.10. Տույժ քարտի մինչև գործողության ժամկետի ավարտը բանկ վերադարձնելու համար

1.500

6.11. Կանխիկի տրամադրում բանկի կանխիկացման կետերում

անվճար

6.12. Կանխիկի տրամադրում լոկալ բանկերի կանխիկացման կետերում *****

1 %

6.13. Կանխիկի տրամադրում այլ բանկերի կանխիկացման կետերում

1.3%

6.14. Գործարքներ առևտրային կետերում

անվճար

6.15. Օրական գործարքի սահմանաչափ

5.000.000 AMD

6.16. Բանկոմատի միջոցով քարտից քարտ փոխանցում

0.5%

6.17. Քարտային հաշվի դրական մնացորդի նկատմամբ հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք

0%

6.18. Տույժ վճարային սահմանաչափի չթույլատրվող գերազանցման համար

36 %

6.19. Քարտի գործողության ժամկետը

3 տարի

6.20. Քարտի շտապ վերաթողարկում արտասահմանում քարտը կորցնելու դեպքում

125.000

6.21. Քարտապանի նախաձեռնությամբ քարտի միջազգային բլոկավորում

15.000 AMD

6.22. Քարտի տրամադրում 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում

10.000 AMD

6.23. Սահմանված սահմանաչափից ավել գումարի կանխիկացում /լիմիտի բարձրացում /

0.1%

6.24. Կտրոնի հարցում սպասարկողից (copy request)

5.000 AMD

7. "VISA" BUSINESS չիպային դեբետային քարտերի սպասարկում

AMD, AMD/USD, AMD/EUR, Multy քարտեր

7.1. Քարտի տրամադրում

անվճար

7.2. Տարեկան սպասարկման վճար

10.000

7.3. Չնվազող մնացորդ

չի սահմանվում

7.4. Կորցրած, գողացված, վնասված քարտի վերաթողարկում

10.000 AMD

7.5. Ամսական քաղվածքի տրամադրում

անվճար

7.6. Լրացուցիչ քաղվածքի տրամադրում

1.000

7.7. Կցված քարտի տրամադրում /”VISA" BUSINESS/

10.000

7.8. Քարտի տեղադրում STOP ցուցակում (7 օրյա)

10.000

7.9. Տույժ քարտի մինչև գործողության ժամկետի ավարտը բանկ վերադարձնելու համար

15.000

7.10. Կանխիկի տրամադրում բանկի կանխիկացման կետերում

անվճար

7.11. Կանխիկի տրամադրում լոկալ բանկերի կանխիկացման կետերում *****

1 %

7.12. Կանխիկի տրամադրում այլ բանկերի կանխիկացման կետերում

1.3%

7.13. Գործարքներ առևտրային կետերում

անվճար

7.14. Կանխիկացման օրական սահմանաչափ

10.000.000 AMD

7.15. Բանկոմատի միջոցով քարտից քարտ փոխանցում

0.5%

7.16. Քարտային հաշվի դրական մնացորդի նկատմամբ հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք

0%

7.17. Տույժ վճարային սահմանաչափի չթույլատրվող գերազանցման համար

36 %

7.18. Քարտի գործողության ժամկետը

3 տարի

7.19. Քարտի շտապ վերաթողարկում արտասահմանում քարտը կորցնելու դեպքում

125.000

7.20. Քարտապանի նախաձեռնությամբ քարտի միջազգային բլոկավորում

15.000 AMD

7.21. Քարտի տրամադրում 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում

10.000 AMD

7.22. Կտրոնի հարցում սպասարկողից (copy request)

5.000 AMD

8 . "VISA" INFINITY չիպային դեբետային քարտերի սպասարկում

Multy /AMD,USD,EUR/ քարտեր

8.1. Քարտի տրամադրում

անվճար

8.2. Տարեկան սպասարկման վճար

100.000

8.3. Չնվազող մնացորդ

չի սահմանվում

8.4. Կորցրած, գողացված, վնասված քարտի վերաթողարկում

100.000 AMD

8.5. Ամսական քաղվածքի տրամադրում

անվճար

8.6. Լրացուցիչ քաղվածքի տրամադրում

1.000

8.7. Քարտի տեղադրում STOP ցուցակում (7 օրյա)

10.000

8.8. Տույժ քարտի մինչև գործողության ժամկետի ավարտը բանկ վերադարձնելու համար

15.000

8.9. Կանխիկի տրամադրում բանկի կանխիկացման կետերում

անվճար

8.10. Կանխիկի տրամադրում լոկալ բանկերի կանխիկացման կետերում *****

1 %

8.11. Կանխիկի տրամադրում այլ բանկերի կանխիկացման կետերում

1.3%

8.12. Գործարքներ առևտրային կետերում

անվճար

8.13. Կանխիկացման օրական սահմանաչափ

20.000.000AMD

8.14. Բանկոմատի միջոցով քարտից քարտ փոխանցում

0.5%

8.15. Քարտային հաշվի դրական մնացորդի նկատմամբ հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք

0%

8.16. Տույժ վճարային սահմանաչափի չթույլատրվող գերազանցման համար

36 %

8.17. Քարտի գործողության ժամկետը

3 տարի

8.18. Քարտի շտապ վերաթողարկում արտասահմանում քարտը կորցնելու դեպքում

125.000

8.19. Քարտապանի նախաձեռնությամբ քարտի միջազգային բլոկավորում

15.000 AMD

8.20. Քարտի տրամադրում 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում

10.000 AMD

8.21. Կտրոնի հարցում սպասարկողից (copy request)

5.000 AMD

9. Կանխիկ գումարի տրամադրում POS-տերմինալներից

«Յունիբանկ» ՓԲԸ քարտապաններին

պայմանագրային

այլ բանկի քարտապաններին

2%

***** Լոկալ բանկի կանխիկացման կետերում` Հայաստանյան բանկեր, բացառությամբ Հայբիզնեսբանկ ՓԲԸ, VTB և HSBC-Հայաստան բանկերի:

Ցպահանջ ավանդ

Ցպահանջ ավանդ

Բանկային գործառնության տեսակը

Սակագինը/ՀՀ դրամ

1.1. Ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց ց պահանջ ավանդ ա յին հաշիվների մնացորդների նկատմամբ հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք

- ՀՀ դրամ

0.01%

- ԱՄՆ դոլար, Եվրո և այլ արտարժույթ

0.01%

1.2. Ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռներեցների ցպահանջ ավանդային հաշիվների մնացորդների նկատմամբ հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք

- ՀՀ դրամ

0.01%

- ԱՄՆ դոլար, Եվրո և այլ արտարժույթ

0.01%

* Բանկի կողմից բոլոր տեսակի միջնորդավճարները գանձվում են ՀՀ դրամով` տվյալ օրվա ՀՀ ԿԲ կողմից սահմանված հաշվարկային փոխարժեքով:
** Սահմանված սակագները գործում են նաև «Բանկ-հաճախորդ» համակարգից օգտվող հաճախորդների համար:
*** Անկախ հաշվի բացման տևողությունից յուրաքանչյուր տարի գանձվում է հաշվի տարեկան սպասարկման վճար:
Սույն փաստաթղթով սահմանված սակագներից շեղումները ենթակա են քննարկման Բանկի Վարչության նիստում կամ Վարչությանը կից Ակտիվների և պասիվների կառավարման և Սակագնային հանձնաժողովի նիստում, շեղումների հաստատման իրավասությունը վերապահված է նաև Վարչության նախագահի առաջին տեղակալին:

Այլ սակագներ

Այլ բանկային ծառայություններ

1.1. Արտարժույթի փոխանակում

Պայմանագրային/ տվյալ օրվա դրությամբ Բանկի կողմից սահմանված փոխարժեքով/

1.2. Փաստաթղթերի և այլ արժեքների ի պահ ընդունում, բացառությամբ ոսկու պահպանումը Բանկում ` ոսկու գրավադրմամբ վարկերի մարման ժամկետը լրանալուց հետո /ներառյալ ԱԱՀ/

Յուրաքանչյուր օրվա համար 500 AMD

1.3. Ոսկու գրավով վարկերի մարումից հետո ոսկյա իրերի պահպանում /ներառյալ ԱԱՀ/

1-5 աշխատանքային օր`անվճար

6-րդ աշխատանքային օրվանից սկսած 1 ամսվա համար` 5.000 ՀՀ դրամ

1.3. Արժեթղթերի առք ու վաճառք – ՊԿՊ

  Մինչև 100 մլն.AMD

0.04-0.05 %

  100 մլն. AMD և ավելի

0.03-0.04 %

  Էլեկտրոնային դեպո հաշվի փոխանցում

500

  Թղթակցային դեպո հաշվի փոխանցում

1.500

1.4. Այլ արժեթղթերով բրոքերային ծառայությունների մատուցում /ներառյալ ԱԱՀ/

1.4.1. Մինչև 20 մլն.AMD

0.1%

1.4.2. 20 մլն. AMD և ավելի

0.07%

1.4.3. «Յունիբանկ» ԲԲԸ IPO շրջանակներում ծառայությունների մատուցումը /ներառյալ ԱԱՀ/

Անվճար

1.4.4. Բորսայում Բրոքերային գործառնությունների մատուցման միջնորդավճար /ներառյալ ԱԱՀ/

0.2%

1.4.5. Բանկի` որպես գործարքի 3-րդ կողմ կամ միջնորդ հանդիսանալու պայմանով պայմանագրերի կնքման համար /ներառյալ ԱԱՀ/

Պայմանագրային

1.5. Հաճախորդի դիմումի համաձայն տեղեկատվության տրամադրում` ամսական /ներառյալ ԱԱՀ/

2.000

1.6. Բանկային հաշվի փակման դեպքում, հաճախորդի իրավաբանական փաստաթղթերից կրկնօրինակների տրամադրում /ներառյալ ԱԱՀ/

5.000

1.7. Հաճախորդների սպասարկմանը առընչվող, քաղվածքների և այլ փաստաթղթերի փոստային առաքում /ներառյալ ԱԱՀ/

2.000 + փոստային առաքման ծախսեր

1.8. Հաճախորդի պահանջով, հաշվից փոխանցման համար վճարային հանձնարարականների պատրաստում /յուրաքանչյուրը/ /ներառյալ ԱԱՀ/

1.8.1. ֆիզիկական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի համար ցանկացած արժույթով

անվճար

1.8.2. Իրավաբանական անձանց համար

ՀՀ դրամ

200

Այլ արժույթով

500

1.10. Ինկասո գործառնություններ

Պայմանագրային

1.11. Բանկում գրավադրված գույքը այլ բանկերում որպես հաջորդող գրավ ձևակերպելու թույլտվության տրամադրելու համար

անվճար

1.12. Գործող վարկի ապահովության միջոց հանդիսացող որևէ գույքի գրավից մասնակի ազատում կամ փոխարինում /բացառությամբ այն գրավների, որոնք համաձայն հաճախորդի դիմումի և Վարկային կոմիտեի որոշման, գրավադրվել են որպես ժամանակավոր` մինչև հիմնական գրավի ձևակերպումը /ներառյալ ԱԱՀ/

գրավի լիկվիդացիոն արժեքի

0.2% min 50.000 max 500.000

1.13. Վարկի ապահովության միջոց հանդիսացող գրավադրված գույքի հետ կապված գործողությունների համար Բանկի կողմից թույլտվության տրամադրում /գրավի տակ թողնելու պայմանով/ /ներառյալ ԱԱՀ/

 • Վարձակալության (ենթավարձակալության)
 • Ցանկացած գրավի առարկայի առուվաճառք
 • Ավտոմեքենայի պետ. համարանիշի փոփոխության, տեխ. անձնագրի, սեփ. վկայականում փոփոխության
 • Գրավադրված գույքի հասցեում անձ հաշվառելու վերաբերյալ /անկախ անձանց քանակի/
 • Գույքը միավորների բաժանելու, միավորելու և ավելացրած մասերը օրինականացնելու վերաբերյալ
 • Գրավադրված գույքի հասցեի փոփոխություն
 • Ժառանգություն ճանաչելու և նվիրատվություն անելու վերաբերյալ

20.000

1.14.Քարտային վարկային գծի երկարաձգման միանվագ կոմիսիոն վճար /ներառյալ ԱԱՀ/ (բացառությամբ Բանկի աշխատակիցների քարտային վարկային գծերի և ավանդի գրավով քարտային վարկային գծերի):

վարկի գումարի 2%-ի չափով,

min 5.000 max 20.000

1.15. Անգրավ սպառողական /բացառությամբ ապառիկ վարկերի/ վարկային հայտերի ուսումնասիրման համար կոմիսիոն վճար /ներառյալ ԱԱՀ/

անվճար

1.16. Հաճախորդի կողմից սխալ տեղեկատվություն ներկայացնելու դեպքում տույժ

1.000

1.17. կատարված / վճարված կոմունալ վճարների պայմաններում տվյալների փոփոխության տույժ

1.000

1.18. Վարկային հայտերի ուսումնասիրման կոմիսիոն վճար /ներառյալ ԱԱՀ/

1.18.1. Ֆիզիկական անձանց անշարժ գույքի գրավով ապահովված վարկային հայտերի ուսումնասիրում

5.000

1.18.2. Իրավաբանական անձանց և Ա/Ձ գրավով ապահովված բիզնես վարկային հայտերի ուսումնասիրում

10.000

2. ՀՀ-ում ոչ ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների պարտադիր տեխնիկական զննության կտրոնների տրամադրում

2.1. ՀՀ-ում ոչ ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների պարտադիր տեխնիկական զննության կտրոնի տրամադրում

անվճար

2.2. ՀՀ-ում ոչ ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների պարտադիր տեխնիկական զննության կտրոնի ստացման դիմաց կատարվող վճարումների միանվագ միջնորդավճար

1.500

2.3. Տեխնիկական զննման կրկնակի կտրոնի տրամադրում /ներառյալ ԱԱՀ/

5.000

3.1. Ֆինանսական և ինվեստիցիոն խորհրդատվական ծառայությունների մատուցում /ներառյալ ԱԱՀ/

3.1.1. Ռեզիդենտ ֆիզիկական, իրավաբանական և անհատ ձեռներեց անձանց համար

Պայմանագրային

3.1.2. Ոչ Ռեզիդենտ ֆիզիկական, իրավաբանական և անհատ ձեռներեց անձանց համար

100.000

3.2. «Բանկ-հաճախորդ» համակարգի տեղադրում, ուսուցանում, սպասարկում /ներառյալ ԱԱՀ/


3.2.1. Ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց համար /անվտանգություն ապահովող 1 բանալի /secret key/ տրամադրելու պայմանով/ ` տարեկան

10.000

3.2.2. Ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց /անվտանգություն ապահովող առավելագույնը 2 բանալի /secret key/ տրամադրելու պայմանով/ և ռեզիդենտ անհատ ձեռներեցի համար/ անվտանգություն ապահովող 1 բանալի /secret kea/ տրամադրելու պայմանով/ ` տարեկան

10.000

3.2.3. Ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց համար/ անվտանգություն ապահովող 1 բանալի /secret key/ տրամադրելու պայմանով/ ` տարեկան

50.000

3.2.4. Ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց /անվտանգություն ապահովող առավելագույնը 2 բանալի /secret key/ տրամադրելու պայմանով/ և ոչ ռեզիդենտ անհատ ձեռներեցի համար/ անվտանգություն ապահովող 1 բանալի /secret kea/ տրամադրելու պայմանով/ ` տարեկան

50.000

3.2.5 Յուրաքանչյուր նոր կամ լրացուցիչ (կորստի, փչանալու դեպքում) անվտանգություն ապահովող բանալու /secret key/ տրամադրում /ներառյալ ԱԱՀ/

7.000

4. Մոբայլ Բանկինգ ծառայություն

4.1 Տրամադրման վճար

Անվճար

4.2. Ամսական սպասարկման վճար /ներառյալ ԱԱՀ/

Անվճար

4.3. Միայն դիտման հնարավորություն

Անվճար

5.1.Ֆիզիկական անձանց վարկի ժամանակացույցի փոփոխություն` համաձայն հաճախորդի դիմումի /ներառյալ ԱԱՀ/

Մինչև 1 մլն. ՀՀ դրամ վարկային պարտավորության դեպքում` 1.000 ՀՀ դրամ

1 -10 մլն. ՀՀ դրամ վարկային պարտավորության դեպքում` 10.000 ՀՀ դրամ

10 մլն. ՀՀ դրամ և ավել վարկային պարտավորության դեպքում` 20.000 ՀՀ դրամ

5.2. Իրավաբանական անձանց և Ա/Ձ վարկի ժամանակացույցի փոփոխություն` համաձայն հաճախորդի դիմումի /ներառյալ ԱԱՀ/

Մինչև 10 մլն. ՀՀ դրամ վարկային պարտավորության դեպքում` 10.000 ՀՀ դրամ

10 մլն. ՀՀ դրամ և ավել վարկային պարտավորության դեպքում` 20.000 ՀՀ դրամ

6. Անհատական պահատեղերի վարձակալությ ամբ տրամադրում /ներառյալ ԱԱՀ/

Ակցիա` 50% զեղչ Յունիբանկում դեպոզիտար արկղ վարձակալելու համար
11.09.2018թ. - 31.10.2018թ. Յունիբանկը հայտարարում է ակցիա դեպոզիտար արկղերի վարձակալության համար: Ակցիայի շրջանակներում անհատական դեպոզիտար արկղեր կարելի է վարձակալել 50% զեղչով:

Ակցիան գործում է բանկի «Աճառյան» /Երևան, Աճառյան 22, N 51/, «Գյումրի» /Գյումրի, Ա.Մանուկյան 3 /, «Կենտրոն» /Երևան, Կիևյան 8, թիվ 63 / և «Գարեգին Նժդեհ» /Երևան, Արշակունյաց պող., 34/3 (Yerevan Mall)/ մասնաճյուղերում:

Վարձակալության ժամկետը

110x220x480 /մմ/

(փոքր)

200x220x480 /մմ/

(միջին)

200x450x480 /մմ/

(մեծ)

7 օր

4.500

6.000

9.000

14 օր

6.000

9.000

10.000

1 ամիս

10.000

15.000

20.000

6 ամիս

20.000

25.000

30.000

1 տարի

30.000

37.500

45.000

7. "ԱՔՌԱ" վարկային զեկույցի համար հաճախորդից գանձվող վճարի չափերը /ներառյալ ԱԱՀ/
Վարկային հայտը մերժվելու դեպքում սակագինը չի կիրառվում:

6.1. Ֆիզիկական անձ / գրավով ապահովված վարկերի դեպքում/

2.500

6.2. Ֆիզիկական անձ / առանց գրավի վարկերի դեպքում/

անվճար

6.3. Անհատ ձեռնարկատեր

5.000

6.4. Իրավաբանական անձ

5.000

6.5. Վարկառուի երաշխավոր, փոխկապակցված անձ, գրավատու, սեփականատեր, ղեկավար անձ

անվճար

6.6. Գործող վարկի մոնիտորինգ

անվճար

8. Էսքրոու հաշվի բացում և սպասարկում

7.1. Հաշվի բացման և սպասարկման միջնորդավճար

0,05% էսքրոու գումարից, նվազագույնը 20,000 դրամ, առավելագույնը 100,000 ՀՀ դրամ

7.2. Էսքրոու պայմանագրում պայմանների փոփոխություն

5 000 ՀՀ դրամ յուրաքանչյուր լրացուցիչ համաձայնագիր կնքելու համար

7.3. Հաշվի փակում

անվճար

7.4. Հաշվից գումարի կանխիկացում

անվճար

7.5. Հաշվից գումարի փոխանցում

համաձայն “Փոխանցումների" սակագների

* Բանկի կողմից բոլոր տեսակի միջնորդավճարները գանձվում են ՀՀ դրամով` տվյալ օրվա ՀՀ ԿԲ կողմից սահմանված հաշվարկային փոխարժեքով:
** Սահմանված սակագները գործում են նաև «Բանկ-հաճախորդ» համակարգից օգտվող հաճախորդների համար:
*** Անկախ հաշվի բացման տևողությունից յուրաքանչյուր տարի գանձվում է հաշվի տարեկան սպասարկման վճար:
***** Լոկալ բանկի կանխիկացման կետերում` Հայաստանյան բանկեր, բացառությամբ Հայբիզնեսբանկ ՓԲԸ, VTB և HSBC-Հայաստան բանկերի:
****** Բանկի կողմից հաճախորդի քողարկած լոմբարդային կամ խաղատնային գործունեության հայտնաբերման դեպքում անակցեպտ գանձվում է հաշիվների բացման միանվագ վճարները և տարեկան սպասարկման վճարները հաշվի բացման օրվանից սկսած:
******* Բանկն իրավասու է միակողմանիորեն փակելու հաճախորդի բանկային հաշվեհամարը, եթե հաճախորդը չի ապահովել Բանկի սակագներով սահմանված սպասարկման վճարները և չնվազող մնացորդը և/կամ 1 տարուց ավել գործարքներ չի իրականացրել:
Սույն փաստաթղթով սահմանված սակագներից շեղումները ենթակա են քննարկման Բանկի Վարչության նիստում կամ Վարչությանը կից Ակտիվների և պասիվների կառավարման և Սակագնային հանձնաժողովի նիստում, շեղումների հաստատման իրավասությունը վերապահված է նաև Վարչության նախագահի առաջին տեղակալին:

Տեղեկատու հեռ.` (+37410) 59 55 55:
Թարմացված է` 28/09/18 14:23
                
Альтернативный вход