Հայտարարություն հրապարակային առաջարկի մասին

Հայտարարություն հրապարակային առաջարկի մասին
08.05.2023

Թողարկողի անվանումը` «Յունիբանկ» բաց բաժնետիրական ընկերություն:

Առաջարկվող արժեթղթերի դասը, ծավալը և այլ հիմնական տվյալները

Արժեթղթերի դասը

Սովորական բաժնետոմս

Արժեթղթերի ձևը

ոչ փաստաթղթային

Բաժնետոմսերի քանակը

15,000,000 հատ

Մեկ բաժնետոմի անվանական և տեղաբաշխման արժեքը

300 ՀՀ դրամ

Բաժնետոմսերի ընդհանուր արժեքը՝ տեղաբաշխման գնով

4,500,000,000 ՀՀ դրամ

Հրապարակային առաջարկի նախատեսվող ժամանակահատվածը

Տեղաբաշխումը սկսելու հստակ օրը կհրապարակվի Բանկի կայքում տեղաբաշխման օրվանից առնվազն 3 աշխատանքային օր առաջ:

Բաժնետոմսերի հրապարակային առաջարկը ﬔկնարկել է սույն Ազդագրի՝ Կենտրոնական բանկի կողﬕց գրանցմանը հաջորդող 3-րդ աշխատանքային օրը և տևելու է ﬕնչև 22 աշխատանքային օր:

Ազդագիրը հրապարակվել է «Յունիբանկ» ԲԲԸ-ի կայքում 08.05.2023թ.-ին:

Ներդրողը կարող է ձեռք բերել Ազդագիրը և Ազդագրին կից ներկայացվող փաստաթղթերը թղթային տարբերակով «Յունիբանկ» ԲԲԸ-ի գլխամասային գրասենյակում (ք.Երևան, Չարենցի 12, թիվ 53, 1-5) և մասնաճյուղերում (հասցեները տես բանկի ինտերնետային կայքում` www.unibank.am), իսկ էլեկտրոնային պատճենը` «Յունիբանկ» ԲԲԸ-ի ինտերնետային կայքում` www.unibank.am

Ազդագիրը ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից գրանցվել է 03.05.2023թ.-ին ՀՀ ԿԲ թիվ 1/226Ա որոշման համաձայն:

Ժողովուրդ օրաթերթ, 11.05.2023Վերադառնալ ցանկին


Ծանոթացեք նաեվ