Վարկ «Երկարաժամկետ» (EIB)

Վարկ “Երկարաժամկետ” (EIB)

Նպատակային նշանակությունը

Վարկը նախատեսված է բիզնես նպատակների` գյուղատնտեսության, գյուղվերամշակման, զբոսաշրջության և սպասարկման ոլորտներում ՀՀ-ում գործունեություն իրականացնող ձեռնարկությունների ֆինանսավորման համար:

Բացառությունների ցանկ

 • Զենքի, զինամթերքի, ռազմական կամ ոստիկանական սարքավորումների կամ ենթակառուցվածքների, ինչպես նաև մարդկանց անձնական իրավունքները և ազատությունը սահմանափակող կամ մարդու իրավունքները ոտնահարող սարքավորումների կամ ենթակառուցվածքների (օրինակ` ազատազրկման վայրեր) արտադրություն (կամ կառուցում), տարածում (կամ մշակում) և վաճառք:

 • Մոլախաղերի և դրանց հետ կապված այլ սարքավորումների արտադրություն (կամ կառուցում), տարածում (կամ մշակում) և վաճառք:

 • Ծխախոտային ապրանքների/սարքավորումների արտադրություն (կամ կառուցում), տարածում (կամ մշակում) և վաճառք:

 • Գործունեություններ, որտեղ օգտագործվում են կենդանի կենդանիներ հետազոտական և գիտական փորձարկումների նպատակով, եթե չեն կարող ապահովվել “Փորձարարական և այլ Գիտական Նպատակներով Օգտագործվող Ողնաշարավոր Կենդանիների Պաշտպանության Եվրոպայի Խորհրդի Կոնվենցիայի” պահանջները:

 • Գործունեություններ, որոնք հանգեցնում են բնապահպանական զգալի ռիսկերի, որոնք սովորաբար չեն մեղմվում և/կամ փոխհատուցվում:

 • Գործունեություններ, որոնք էթիկապես կամ բարոյապես վիճահարույց են դիտվում կամ արգելված են ազգային օրենսդրությամբ, ինչպես օրինակ` հետազոտություններ մարդկային կլոնավորման ուղությամբ:

 • Բնակության համար նախատեսված անշարժ գույքի ձեռքբերման կամ վերանորոգման վարկեր:

 • Զուտ ֆինանսական գործունեություն, ինչպես օրինակ` ֆինանսական գործիքների առք ու վաճառք:

Վարկառուի նկատմամբ պահանջները

 • անհատ ձեռներեց կամ իրավաբանական անձ

 • բիզնեսի գործունեության ժամկետը` առնվազն 12 ամիս

 • բացասական վարկային պատմության բացակայություն

Վարկի արժույթը

ՀՀ դրամ

Վարկի գումարը

ըստ վարկային կոմիտեի որոշման` համաձայն Բանկի Վարկային Քաղաքականության:

Վարկի տարեկան տոկոսադրույքը

մինչև 9.5 %

Վարկի տոկոսադրույքը հաշվարկվում է վարկի նվազող մնացորդի նկատմամբ: Վարկային պայմանագրի գործողության ընթացքում Բանկի կողմից անվանական տոկոսադրույքի փոփոխություն չի նախատեսվում, եթե վարկառուն չի խախտում պայմանագրով սահմանված պայմանները:

Վարկի ժամկետը

մինչև 90 ամիս

Վարկի տրամադրման կարգը

Անկանխիկ եղանակով` վարկը փոխանցվում է հաճախորդի բանկային հաշվին:

Ապահովվածություն

Անշարժ գույք կամ շարժական գույք (ավտոտրանսպորտ)

Ուշադրություն` տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները ժամանակին չկատարելու դեպքում գրավադրված գույքը կարող է առգրավվել, իսկ վարկառուի մասին տեղեկատվությունը` գրանցվել վարկային ռեգիստրում: Վարկային պարտավորությունների չկատարման եւ գրավի հաշվին պարտավորությունները մարելու դեպքում, վարկառուի վարկային պարտավորությունները ծածկելու համար գրավը բավարար չլինելու պարագայում, հնարավոր է պատավորությունների մարում վարկառուի այլ գույքի հաշվին:

Վարկ հարաբերած գրավի արժեք

Առավելագույնը 70%` համաձայն Բանկի Վարկային Քաղաքականության:

Անշարժ և շարժակամ գույքը, այդ թվում մեքենա սարքավորումները, շրջանառու միջոցները, որպես մեկ ընդհանրական գրավ ընդունելու դեպքում, վարկի գումարը չի կարող գերազանցել գրավադրված անշարժ գույքի շուկայական արժեքը:

Վարկի մարման կարգը

1.Մայր գումարի մարումը- անուիտետային կամ ճկուն ժամանակացույցով մարումներ` ելնելով բիզնեսի առանձնահատկություններից:

2. Տոկոսների ամենամսյա մարումներ:

Տույժեր

Ժամկետանց պարտավորության դիմաց հաշվարկվում է տույժ` 0.13% օրական, բանկի գործող սակագների համաձայն:

Վարկի վաղաժամկետ մարման դեպքում Բանկն իրավունք ունի կիրառելու վաղաժամկետ մարման տուգանք:

Միջնորդավճար

Վարկի գումարի մինչև 1% (ըստ վարկային կոմիտեի որոշման):

Վարկային հայտի ուսումնասիրման վճար

10.000 ՀՀ դրամ (անշարժ գույքի գրավի դեպքում)


Եվրոպական Ներդրումային Բանկի մասնակցությունը
Եվրոպական Ներդրումային Բանկը, որը հանդիսանում է Եվրոպական Միության ֆինանսական կազմակերպությունը ստեղծված Եվրոպական Միության Գործունեության Պակտի 308 հոդվածով, ֆինանսական կազմակերպությունների հետ կողք կողքի մասնակցում է այն ներդրումային ծրագրերում, որոնք կազմում են Եվրոպական Միության նպատակների մաս: Բոլոր Փոքր բիզնեսի, ինչպես նաև Միջին բիզնեսի ներկայացուցիչ հանդիսացող իրավաբանական անձինք և անհատ ձեռնարկատերը որոնք զբաղվում են գյուղատնտեսական արտադրանքի, ագրո-վերամշակման, զբոսաշրջության ոլորտներում իրավասու են դիմել ԵՆԲ ենթածրագրին: Ծրագիրը հեշտացնում է ներդրումները հիմնական ակտիվներում, մշտական շրջանառու կապիտալում: Ենթածրագրերը ֆինանսավորվում են արտոնյալ տոկոսադրույքով: Այս ծրագրի շրջանակներում իրավաբանական անձինք և անհատ ձեռնարկատերին տրամադրված վարկերը ընձեռում է ֆինանսական առավելություն, որն արտահայտված է վարկի տոկսադրույքի մեջ: Նշված ֆինանսական առավելությունը կազմում է առնվազն 25 բազիսային կետ տարեկան համեմատած այն տարեկան տոկոսադրույքի, որն առաջարկվում է Յունիբանկ ԲԲԸ-ի կողմից նմանատիպ վարկերի համար առանց ԵՆԲ-ի ֆինանսավորման:

Long-term loan (EIB)

Loan purpose

The loan is developed to finance business goals for agriculture, processing of agricultural products, tourism and services, which operate in the Republic of Armenia.

Borrower Requirements

- private entrepreneurs or legal entities

- minimum actual business acting period - 12 months

- lack of negative credit history

Loan disbursement procedure

The loan is provided by money transfer to the borrower's bank account.

Interest is accrued on the residual loan amount. According to loan agreement during loan period the Bank does not change the nominal interest rate, in cases when the borrower does not break terms of the agreement.

Loan currency

AMD

Loan period

Up to 90 months

Annual interest rate

Up to 9 .5 %

Loan amount

By decision of the credit committee

Commissions

By decision of the credit committee

Security

Real estate or movable property (motor vehicle)

Warning! If the borrower does not make loan and interest payments on time, then the property, according to the law, can be exacted.

If the borrower does not make loan and interest payments on time, information about the borrower will be sent to the credit register. In case of non-fulfillment of loan obligations and repayment of debts at the expense of the pledge, if pledge value does not fulfill the borrower's credit obligations, it is possible to repay the debt at the expense of other property.

Loan to Value ratio (LTV)

max 70%

Loan repayment

1. Principal amount - annuity or flexible repayment schedule, based on the characteristics of the business.

2. Interest repayment – on monthly basis.

3. Early repayment of the loan is allowed without any restriction.

Exclusion List

a) production (or construction) of, distribution (or processing) of, and trade in weapons and arms, ammunition, military or police equipment or infrastructures, and equipment or infrastructure which result in limiting people’s individual rights and freedom (i.e. prisons, detention centres of any form) or in violation of human rights;

b) production (or construction) of, distribution (or processing) of, and trade in gambling and related equipment;

c) production (or construction) of, distribution (or processing) of, and trade in tobacco products;

d) activities involving live animals for experimental and scientific purposes insofar as compliance with the "Council of Europe’s Convention for the Protection of Vertebrate Animals used for Experimental and other Scientific Purposes" cannot be guaranteed ;

e) activities which give rise to environmental impacts that are not largely mitigated and/or compensated (In accordance with EIB's policy of ensuring that Projects comply with the Community acquis, in particular in the fields of environment and in sectors regulated by EU policy, Sub-Projects should comply with the applicable EU and/or national legislation);

f) activities considered ethically or morally controversial or which are forbidden by national law, e.g. research on human cloning;

g) pure real estate development activity;

h) pure financial activities e.g. purchasing or trading in financial instruments.

The participation of the European Investment Bank:
The European Investment Bank, which is the European Union’s financial organization established by Article 308 of the Act of the European Union’s Activities, together with financial institutions participates in those programs that are part of the objectives of the European Union. All SMEs as well as mid-caps in the sectors of agricultural production, agro-processing, tourism are eligible to apply for an EIB sub-loan. The programme facilitates investments in fixed assets, permanent working capital. Sub-projects are financed with preferential interest rates. This program gives a financial advantage to the beneficiaries, which is expressed in the percentage of a loan. This financial advantage is at least 25 basis points annually, in comparison to the annual interest rate, which is offered by the Unibank OJSC for similar loans without EIB financing.


ՁԵՎԱԿԵՐՊԵԼ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՅՏԸ ՕՆԼԱՅՆ
Ձևակերպել


Վերադառնալ ցանկին