Վարկ «U-Առ&Տուր»

U-Առ&Տուր

Նպատակային նշանակությունը

Կապիտալ ներդրման նպատակով (վարկ կամ վերականգնվող վարկային գիծ)

Շրջանառու միջոցների համալրման նպատակով (վերականգնվող վարկային գիծ)

Օվերդրաֆտ

Վարկը նախատեսված է ՀՀ-ում առևտրի ոլորտում բիզնես գործունեությամբ զբաղվող ձեռնարկություններին սարքավորումների, հիմնական միջոցների ձեռք բերման ինչպես նաև առևտրային տարածքների վերանորոգման ֆինանսավորման համար:

Վարկը նախատեսված է ՀՀ-ում առևտրի ոլորտում բիզնես գործունեությամբ զբաղվող ձեռնարկություններին շրջանառու միջոցների, և ԱՆՊ-ի ձեռք բերման ինչպես նաև այլ ընթացիկ ծախսերի ֆինանսավորման համար:

Վարկային գիծը նախատեսված է հետևյալ բիզնես նպատակների համար.

• ընթացիկ պարտավորությունների ծախսերի ֆինանսավորման համար

• կրեդիտորական պարտքի վերաֆինանսավորման համար,

• մաքսազերծման ծախսերի իրականացման համար, և այլն:

Վարկի գումարը (համաձայն Բանկի Վարկային Քաղաքականության)

Մինչև 50,000,000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ (ընդհանուր կապիտալ ներդրումների մինչև 75%-ի չափով)

Մինչև 25,000,000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ

ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար/Եվրո

Առանց գրավի ապահովվածության

Առանց գրավի ապահովվածության

Մինչև 4մլն ՀՀ դրամ

Մինչև 8,000 ԱՄՆ դոլար/Եվրո

Վարկի տարեկան տոկոսադրույքը

ՀՀ

դրամ

ԱՄՆ դոլար

Եվրո

ՀՀ

դրամ

ԱՄՆ դոլար

Եվրո

18%

14%

13.5 %

11 %

9.5 %

14.5 %

12 %

10 %

Վարկի

ժամկետը

Մինչև 120 ամիս, վարկի մարման մինչև 24 ամիս արտոնյալ ժամանակահատվածի հնարավորությամբ (grace period)

Մինչև 36 ամիս, երկարաձգման հնարավորությամբ, նաև ժամկետանցների բացակայության դեպքում (տարին մեկ անգամ) առավելագույնը 12 ամիս արտոնյալ մարման ժամանակահատվածի հնարավորություն:

60 ամիս` երկարաձգման հնարավորությամբ:

Վարկառուի ֆինանսական վիճակի վատթարացման դեպքում վարկային գիծը ենթակա է մարման առնվազն 12 ամիսների ընթացքում

Վարկառուի

նկատմամբ պահանջները

- անհատ ձեռներեց կամ իրավաբանական անձ

- բիզնեսի գործունեության ժամկետը` առնվազն 6 ամիս

- բացասական վարկային պատմության բացակայություն համաձայն Վարկային քաղաքականության

Վարկի

արժույթը

ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո

Վարկի մարման կարգը

Տոկոսները վճարվում են յուրաքանչյուր ամիս:

Մայր գումարի հավասարաչափ (անուիտետ) կամ ոչ հավասարաչափ (դիֆերենցված) ժամանակացույցով մարումներ` ելնելով բիզնեսի առանձնահատկություններից:

Վարկի տոկոսադրույքը հաշվարկվում է վարկի նվազող մնացորդի նկատմամբ: Վարկային պայմանագրի գործողության ընթացքում Բանկի կողմից անվանական տոկոսադրույքի փոփոխություն չի նախատեսվում, եթե վարկառուն չի խախտում պայմանագրով սահմանվածպայմանները: Արտարժույթով տրամադրված վարկերի դեպքում արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխությունները կարող են ազդեցություն ունենալ վարկի մարումների վրա:

Վարկի տրամադրման կարգը

Վարկը միանվագ փոխանցվում է հաճախորդի բանկային հաշվին:

Ապահովվածությունը

Անշարժ գույք կամ շարժական գույք (ավտոտրանսպորտ), ապրանքանյութական պաշարներ (ԱՆՊ), շրջանառու միջոցներ, 500 և ավել հարգի դեղին ոսկի` ցանկացած զարդի (թանկարժեք քարերը չեն գնահատվում),բացառությամբ` ձուլակտորի տեսքով:

Հիմնադրի (ներ) և/կամ գործադիր տնօրենի երաշխավորություն

կամ

Անշարժ կամ շարժական գույք (ավտոտրանսպորտ)

կամ

Շրջանառու միջոցներ

կամ

Բանկային հաշվի շրջանառություն

Ուշադրություն` տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները ժամանակին չկատարելու դեպքում գրավադրված գույքը կարող է առգրավվել, իսկ վարկառուի մասին տեղեկատվությունը` գրանցվել վարկային ռեգիստրում: Վարկային պարտավորությունների չկատարման եւ գրավի հաշվին պարտավորությունները մարելու դեպքում, վարկառուի վարկային պարտավորությունները ծածկելու համար գրավը բավարար չլինելու պարագայում, հնարավոր է պատավորությունների մարում վարկառուի այլ գույքի հաշվին:

Վարկ հարաբերած գրավի արժեք

Անշարժ գույքի դեպքում առավելագույնը 70%` համաձայն Բանկի Վարկային Քաղաքականության:

Շարժական գույքի դեպքում (ավտոտրանսպորտ, ԱՆՊ կամ սարքավորումներ) առավելագույնը 50%

Միջնորդավճարներ

Վարկի գումարից 0.5% (միանվագ)

Վարկի գումարից 1% (միանվագ), բայց ոչ պակաս քան 10,000 ՀՀ դրամ

Լրացուցիչ արտոնություններ

POS-տերմինալների անվճար սպասարկում մեկ տարի ժամկետով (հաճախորդի ցանկությամբ)

Հայտի ուսումնասիրության վճար

10 000 ՀՀ դրամ (անշարժ գույքի գրավով ապահովման դեպքում)

Կանխիկացման օրական սահմանաչափ

-

Վերականգնվող վարկային գծից մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում կանխիկացման առավելագույն սահմանաչափը սահմանվում է վերականգնվող վարկային գծի չափով

Տույժեր

1. Դրական շրջանառության ապահովվածության վարկային գծի դեպքում մարման կարգը խախտելու յուրաքանչյուր դեպքում գանձվում է տույժ չմուտքագրված նվազագույն գումարի 1%-ի չափով:

2. Գերսահմանի համար տարեկան տոկոսադրույքը հաշվարկվում է բանկի գործող սակագների համաձայն:

3. Ժամկետանց պարտավորության դիմաց հաշվարկվում է տույժ` 0.13% օրական, բանկի գործող սակագների համաձայն:


Վարկի վաղաժամկետ մարման դեպքում Բանկն իրավունք ունի կիրառելու վաղաժամկետ մարման տուգանք:

ՁԵՎԱԿԵՐՊԵԼ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՅՏԸ ՕՆԼԱՅՆ
Ձևակերպել


Վերադառնալ ցանկին