«Visa Busines Card» վերականգնվող վարկային գիծ (օվերդրաֆտ)

«Visa Busines Card» վերականգնվող վարկային գիծ (օվերդրաֆտ)

Նպատակային նշանակությունը

Վարկային գիծը նախատեսված է հետևյալ բիզնես նպատակների համար.

  • ընթացիկ պարտավորությունների ծախսերի ֆինանսավորման համար
  • կրեդիտորական պարտքի ֆինանսավորման համար,
  • մաքսազերծման ծախսերի իրականացման համար:

Վարկառուի նկատմամբ պահանջները

  • բիզնեսի փաստացի գործունեության ժամկետը` առնվազն 6 ամիս,
  • ոչ բացասական վարկային պատմություն` համաձայն Բանկի Վարկային Քաղաքականության
  • հանդիսանում է “Յունիբանկ” ԲԲԸ-ի վարկառու, ունի կնքած գլխավոր վարկային պայմանագիր

Վարկի արժույթը

ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար

Վարկի գումար

(համաձայն Բանկի Վարկային Քաղաքականության)

Մինչև 10 000 000 ՀՀ դրամ

Մինչև 25 000 ԱՄՆ դոլար

Տարեկան տոկոսադրույք

15 %

11 %

Մարման կարգը

Հաճախորդի նախաձեռնությամբ.

• Քաղվածքի գեներացման օրվա դրությամբ վարկային գծի բացասական մնացորդի նվազագույնը 10%-ի չափով դրամական միջոցների մուտք մինչև ամսվա վերջին օրը դրական շրջանառության ապահովում, տոկոսագումարները վճարում են ամեն ամիս, հիմնական գումարի մարումը ժամկետի վերջում:

  • Ամսական հավասարաչափ մարումներով:

Վարկի տոկոսադրույքը հաշվարկվում է վարկի նվազող մնացորդի նկատմամբ: Վարկային պայմանագրի գործողության ընթացքում Բանկի կողմից անվանական տոկոսադրույքի փոփոխություն չի նախատեսվում, եթե վարկառուն չի խախտում պայմանագրով սահմանված պայմանները: Արտարժույթով տրամադրված վարկերի դեպքում արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխությունները կարող են ազդեցություն ունենալ վարկի մարումների վրա:

Վարկի ժամկետը

36 ամիս` երկարաձգման հնարավորությամբ:

Վարկառուի ֆինանսական վիճակի վատթարացման դեպքում վարկային գիծը ենթակա է մարման առնվազն 12 ամիսների ընթացքում

Ապահովվածություն

Հիմնադրի (ներ) և/կամ գործադիր տնօրենի երաշխավորություն

կամ

Անշարժ կամ շարժական գույք (ավտոտրանսպորտ)

կամ

Շրջանառու միջոցներ

կամ

Բանկային հաշվի շարժ

Ուշադրություն` տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները ժամանակին չկատարելու դեպքում վարկառուի մասին տեղեկատվությունը կարող է գրանցվել վարկային ռեգիստրում: Վարկային պարտավորությունների չկատարման դեպքում հնարավոր է պատավորությունների մարում վարկառուի գույքի հաշվին:

Վարկ հարաբերած գրավի արժեք

Առավելագույնը 70%` համաձայն Բանկի Վարկային Քաղաքականության:
Անշարժ և շարժակամ գույքը, այդ թվում մեքենա սարքավորումները, շրջանառու միջոցները, որպես մեկ ընդհանրական գրավ ընդունելու դեպքում, վարկի գումարը չի կարող գերազանցել գրավադրված անշարժ գույքի շուկայական արժեքը:

Վարկի տրամադրման կարգը

Անկանխիկ եղանակով (բիզնես քարտային հաշվին փոխանցման միջոցով)

Վարկի տրամադրման միանվագ վճար

Վարկային գծի գումարի 1 %, բայց ոչ պակաս 10,000 ՀՀ դրամից

Հայտի ուսումնասիրության վճար

Չի պահանջվում

Կանխիկացման օրական սահմանաչափ

Վերականգնվող վարկային գծից մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում կանխիկացման առավելագույն սահմանաչափը սահմանվում է վերականգնվող վարկային գծի չափով

Կանխիկի տրամադրում բանկի կանխիկացման կետերում

Վարկային միջոցներից կանխիկացում - 0.5 %
Սեփական միջոցներից կանխիկացում – 0 %

Տույժեր

1. Բացասական հաշվեկշռի 10% -ի չափով մարում չապահովելու պայմանի խախտման դեպքում միանվագ տուգանք `բացասական մնացորդի 1% -ի չափով:

2.Սահմանաչափի գերազանցման համար տարեկան տոկոսադրույքը հաշվարկվում է բանկի գործող սակագների համաձայն:

3.Ժամկետանց պարտավորության դիմաց հաշվարկվում է տույժ` 0.13% օրական, բանկի գործող սակագների համաձայն:

4. Վարկի վաղաժամկետ մարման դեպքում առկա է վաղաժամկետ մարման տուգանք վարկի մնացորդի 2%-ի չափովՎերադառնալ ցանկին