«Visa Business Card» վերականգնվող վարկային գիծ (օվերդրաֆտ)

«Visa Business Card» վերականգնվող վարկային գիծ (օվերդրաֆտ)

Նպատակային նշանակությունը

Վարկային գիծը նախատեսված է բիզնեսի ընթացիկ ծախսերի համար

Վարկառուի նկատմամբ պահանջները

  • բիզնեսի փաստացի գործունեության ժամկետը` առնվազն 12 ամիս,
  • ոչ բացասական վարկային պատմություն` համաձայն Բանկի Վարկային Քաղաքականության
  • հանդիսանում է “Յունիբանկ” ԲԲԸ-ի վարկառու, ունի կնքած գլխավոր վարկային պայմանագիր

Վարկի արժույթը

ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար

Վարկի գումար

Մինչև 5 000 000 ՀՀ դրամ

Մինչև 10 000 ԱՄՆ դոլար

Տարեկան տոկոսադրույք

15 %

12 %

Մարման կարգը

Քաղվածքի գեներացման օրվա դրությամբ վարկային գծի բացասական մնացորդի նվազագույնը 10%-ի չափով դրամական միջոցների մուտք մինչև ամսվա վերջին օրը դրական շրջանառության ապահովում, տոկոսագումարները վճարում են ամեն ամիս, հիմնական գումարի մարումը ժամկետի վերջում:

Վարկի տոկոսադրույքը հաշվարկվում է վարկի նվազող մնացորդի նկատմամբ: Վարկային պայմանագրի գործողության ընթացքում Բանկի կողմից անվանական տոկոսադրույքի փոփոխություն չի նախատեսվում, եթե վարկառուն չի խախտում պայմանագրով սահմանված պայմանները: Արտարժույթով տրամադրված վարկերի դեպքում արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխությունները կարող են ազդեցություն ունենալ վարկի մարումների վրա:

Վարկի ժամկետը

60 ամիս` երկարաձգման հնարավորությամբ:

Վարկառուի ֆինանսական վիճակի վատթարացման դեպքում վարկային գիծը ենթակա է մարման առնվազն 12 ամիսների ընթացքում

Ապահովվածություն

Հիմնադրի (ներ) և/կամ գործադիր տնօրենի երաշխավորություն

կամ

Անշարժ կամ շարժական գույք (ավտոտրանսպորտ)

կամ

Շրջանառու միջոցներ

կամ

Բանկային հաշվի շարժ

Ուշադրություն` տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները ժամանակին չկատարելու դեպքում վարկառուի մասին տեղեկատվությունը կարող է գրանցվել վարկային ռեգիստրում: Վարկային պարտավորությունների չկատարման դեպքում հնարավոր է պատավորությունների մարում վարկառուի գույքի հաշվին:

Վարկ հարաբերած գրավի արժեք

Առավելագույնը 70%` համաձայն Բանկի Վարկային Քաղաքականության:
Անշարժ և շարժակամ գույքը, այդ թվում մեքենա սարքավորումները, շրջանառու միջոցները, որպես մեկ ընդհանրական գրավ ընդունելու դեպքում, վարկի գումարը չի կարող գերազանցել գրավադրված անշարժ գույքի շուկայական արժեքը:

Վարկի տրամադրման կարգը

Անկանխիկ եղանակով (բիզնես քարտային հաշվին փոխանցման միջոցով)

Վարկի տրամադրման միանվագ վճար

Վարկային գծի գումարի 1 %, բայց ոչ պակաս 10,000 ՀՀ դրամից

Հայտի ուսումնասիրության վճար

Չի պահանջվում

Կանխիկացման օրական սահմանաչափ

Վերականգնվող վարկային գծից մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում կանխիկացման առավելագույն սահմանաչափը սահմանվում է վերականգնվող վարկային գծի չափով

Կանխիկի տրամադրում բանկի կանխիկացման կետերում

Վարկային միջոցներից կանխիկացում - 2 %
Սեփական միջոցներից կանխիկացում` համաձայն բանկի սակագների

Տույժեր

1. Բացասական հաշվեկշռի 10% -ի չափով մարում չապահովելու պայմանի խախտման դեպքում միանվագ տուգանք `բացասական մնացորդի 1% -ի չափով:

2.Սահմանաչափի գերազանցման համար տարեկան տոկոսադրույքը հաշվարկվում է բանկի գործող սակագների համաձայն:

3.Երկու և ավելի հաջորդող աշխատանքային օր վարկի և տոկոսագումարների ժամկետանցման դեպքում վարկառուից գանձվում է ամսական տուգանք ժամկետանց գումարի 2 տոկոսի չափով:Վերադառնալ ցանկին