«Visa Busines Card» վերականգնվող վարկային գիծ (օվերդրաֆտ)

«Visa Busines Card» վերականգնվող վարկային գիծ (օվերդրաֆտ)

Նպատակային նշանակությունը

Վարկային գիծը նախատեսված է Յունիբանկի գործող հաճախորդների` հետևյալ բիզնես նպատակների համար.

  • ընթացիկ պարտավորությունների ծախսերի ֆինանսավորման համար
  • կրեդիտորական պարտքի վերաֆինանսավորման համար,
  • մաքսազերծման ծախսերի իրականացման համար:

Վարկառուի նկատմամբ պահանջները

  • բիզնեսի փաստացի գործունեության ժամկետը` առնվազն 6 ամիս,
  • ոչ բացասական վարկային պատմություն` համաձայն Բանկի Վարկային Քաղաքականության
  • Իրավաբանական անձ կամ անհատ ձեռնարկատեր, որոնք հանդիսանում են Յունիբանկ ԲԲԸ-ի հաճախորդ, ունեն գործող վարկեր, և գործող գլխավոր վարկային պայմանագիր:

Վարկի արժույթը

ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար / Եվրո

Վարկի գումար

(համաձայն Բանկի Վարկային Քաղաքականության)

Առանց գրավի ապահովվածության

Գրավի ապահովվածությամբ

Առանց գրավի ապահովվածության

Գրավի ապահովվածությամբ

Մինչև 4 000 000 ՀՀ դրամ

Մինչև 10 000 000 ՀՀ դրամ

Մինչև 8 000 ԱՄՆ դոլար

Մինչև 25 000 ԱՄՆ դոլար

Տարեկան տոկոսադրույք

18 %

16 %

14 %

13 %

Վարկի սահմանաչափը հաստատվում է վերջին երեք ամսվա ընթացքում միջին ամսական շարժի 50%-ի չափով, բայց ոչ ավելի քան նշված սահմանաչափը:

Մինչև 3,000,000 ՀՀ դրամ սահմանաչափով վարկերը հաստատվում են <Յունիբանկ> ԲԲԸ-ում առկա հաշվի շարժի հիման վրա կամ ոչ շուտ քան 12 ամիս առաջ կատարված վերլուծության: Վարկային գծի սահմանաչափը կարող է վերանայել տարին մեկ անգամ <Յունիբանկ> ԲԲԸ-ում հաշվի շարժը հաշվի առնելով:

3,000,000 ՀՀ դրամից ավել վարկային գծի սահմանաչափը որոշվում է գլխավոր վարկային պայմանագրի սահմանաչափով մինչև 10.000.000 ՀՀ դրամ կամ 25,000 ԱՄՆ դոլար կամ Եվրո` բայց ոչ ավել քան գլխավոր վարկային պայմանագրի սահմանաչափի 10%:

Մարման կարգը

քաղվածքի գեներացման օրվա դրությամբ վարկային գծի բացասական մնացորդի նվազագույնը 10%-ի չափով մարում մինչեւ քաղվածքի օրվան հաջորդող ամսվա վերջին օրը

Վարկի տոկոսադրույքը հաշվարկվում է վարկի նվազող մնացորդի նկատմամբ: Վարկային պայմանագրի գործողության ընթացքում Բանկի կողմից անվանական տոկոսադրույքի փոփոխություն չի նախատեսվում, եթե վարկառուն չի խախտում պայմանագրով սահմանված պայմանները: Արտարժույթով տրամադրված վարկերի դեպքում արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխությունները կարող են ազդեցություն ունենալ վարկի մարումների վրա:

Վարկի ժամկետը

60 ամիս` երկարաձգման հնարավորությամբ:

Վարկառուի ֆինանսական վիճակի վատթարացման դեպքում վարկային գիծը ենթակա է մարման առնվազն 12 ամիսների ընթացքում

Ապահովվածություն

Հիմնադրի (ներ) և/կամ գործադիր տնօրենի երաշխավորություն

կամ

Անշարժ կամ շարժական գույք (ավտոտրանսպորտ)

կամ

Շրջանառու միջոցներ

կամ

Բանկային հաշվի շարժ

Ուշադրություն` տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները ժամանակին չկատարելու դեպքում վարկառուի մասին տեղեկատվությունը կարող է գրանցվել վարկային ռեգիստրում: Վարկային պարտավորությունների չկատարման դեպքում հնարավոր է պատավորությունների մարում վարկառուի գույքի հաշվին:

Վարկ հարաբերած գրավի արժեք

Առավելագույնը 70%` համաձայն Բանկի Վարկային Քաղաքականության:
Անշարժ և շարժակամ գույքը, այդ թվում մեքենա սարքավորումները, շրջանառու միջոցները, որպես մեկ ընդհանրական գրավ ընդունելու դեպքում, վարկի գումարը չի կարող գերազանցել գրավադրված անշարժ գույքի շուկայական արժեքը:

Վարկի տրամադրման կարգը

Անկանխիկ եղանակով (բիզնես քարտային հաշվին փոխանցման միջոցով)

Վարկի տրամադրման միանվագ վճար

Վարկային գծի գումարի 1 %, բայց ոչ պակաս 10,000 ՀՀ դրամից

Հայտի ուսումնասիրության վճար

Չի պահանջվում

Կանխիկացման օրական սահմանաչափ

Վերականգնվող վարկային գծից մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում կանխիկացման առավելագույն սահմանաչափը սահմանվում է վերականգնվող վարկային գծի չափով

Կանխիկի տրամադրում բանկի կանխիկացման կետերում

Վարկային միջոցներից կանխիկացում - 0.5 %
Սեփական միջոցներից կանխիկացում – 0 %

Տույժեր

1. Բացասական հաշվեկշռի 10% -ի չափով մարում չապահովելու պայմանի խախտման դեպքում միանվագ տուգանք `բացասական մնացորդի 1% -ի չափով:

2.Սահմանաչափի գերազանցման համար տարեկան տոկոսադրույքը հաշվարկվում է բանկի գործող սակագների համաձայն:

3.Ժամկետանց պարտավորության դիմաց հաշվարկվում է տույժ` 0.13% օրական, բանկի գործող սակագների համաձայն:

4. Վարկի վաղաժամկետ մարման դեպքում Բանկն իրավունք ունի կիրառելու վաղաժամկետ մարման տուգանք:Վերադառնալ ցանկին